V závere júna t.r. bola zverejnená informácia o údajne pripravovanej privatizácii okolia Rusovského jazera. O tému sa začali zaujímať médiá, ale aj obyvatelia MČ. Základom je tvrdenie, že Lesy SR pripravujú odovzdanie, resp. výmenu štátnych pozemkov s lužnými lesmi po celom obvode Rusovského jazera do rúk súkromného investora.

 

            Mestská časť sa o zámere dozvedela neoficiálne, pretože vlastníci nehnuteľností nie sú povinní informovať o svojich zámeroch príslušnú mestskú časť ani vopred (pri úvahách o prípadnej zmene vlastníckych pomerov typu predaja, darovania, výmeny), ani následne (t.j. po podpísaní zmluvy). O skutočne vykonaných zmenách vo vlastníckych pomeroch sa mestská časť, resp. každá iná obec, dozvie z podkladov katastrálnych úradov.

            Na mestskú časť sa doteraz neobrátil nijaký potenciálny investor.

Rusovské jazero a jeho okolie aj poslanci miestneho zastupiteľstva, aj starosta mestskej časti, jednoznačne vnímajú ako priestor, ktorý má byť k dispozícii verejnosti. Nijakú zmenu v tomto ohľade neplánujú, ani o nej vôbec neuvažujú. O postojoch a názoroch poslancov miestneho zastupiteľstva svedčí aj fakt, že ich podpisy možno nájsť pod petíciou proti spomínanému zámeru, ktorú zorganizovali ochranári.

Tak isto chápe tento priestor územný plán mesta Bratislava – je to plocha na rekreačné, športové a relaxačné využitie nielen pre tunajších obyvateľov, ale aj pre obyvateľov celej Bratislavy. Doterajšie reakcie obyvateľov svedčia rovnako o tom, že prípadnú zmenu využitia odmietajú.

            Toto územie má ochranu II. stupňa.

            Platný územný plán ho popisuje ako územie, slúžiace oddychu, pohybu v prírode a športovým aktivitám, ktoré podstatne nenarušujú prírodný charakter územia – pobytové lúky, prírodné kúpaliská – vodné plochy, areály voľného času, ihriská prírodného charakteru.

            Prevládajúce funkčné využitie je prírodné prostredie – zeleň, krajinná zeleň, vodné plochy, vybavenosť pre rekreáciu a športové aktivity (turistika, cykloturistika, pobyt vo vode).

            Prípustné využitie sú cyklistické trasy, pešie trasy, jazdecké trasy, zariadenia vybavenosti a hygienické zariadenia pre obsluhu územia a stabilizujúca zeleň.

            Prípustné v obmedzenom rozsahu sú drobné zariadenia stravovania, rýchle občerstvenie, autokempingy.

            Neprípustné sú napr.: rodinné domy, bytové domy, nákupné strediská, ubytovacie zariadenia CR, zábavné a kultúrne zariadenia, kongresové centrá a ďalšie stavby.

            Aj z toho vyplýva, že prípadný, médiami popísaný zámer investora, do tohto územia vôbec nie je vhodný.

 

            V prípade, že by sa zámena pozemkov zrealizovala a budúci vlastník by mal záujem o iné než súčasné využitie priestoru, by bola potrebná zmena územného plánu hl. mesta SR Bratislavy (rozhoduje o ňom mestské zastupiteľstvo hl. mesta). Na stavbu konkrétnych stavieb, avšak vždy v súlade s územným plánom, sa vyžaduje stavebné povolenie (rozhoduje o ňom mestská časť ako stavebný úrad).     

 

  

                                                                               PhDr. Oľga Gáfriková

                                                                                                  prednostka MÚ

 

Stanovisko bolo zverejnené na stránke http://www.rusovskenoviny.sk/sk/articles/show/informacia-o-udajnej-privatizacii-rusovskeho-jazera?sessid19c74e5148f9bc5723227adea5f90e70=31f5191fc52140676d97966d1b6079c3