Osobné nástroje
Nachádzate sa tu: Titulná stránka / Archív / Skupinová petícia Európskemu parlamentu podľa článku 194 Zmluvy o ES

Skupinová petícia Európskemu parlamentu podľa článku 194 Zmluvy o ES

Plný text skupinovej petície, adresovanej Európskemu parlamentu, týkajúcej sa pezinskej skládky.
K tejto skupinovej petícii sa môžete pripojiť vyplnením formulára na adrese www.ekoforum.sk/peticia/pezinok-epEuropean Parliament
The President of the European Parliament
Rue Wiertz
B-1047 BRUSSELS

V Pezinku, dňa 10.9.2008

Skupinová petícia Európskemu parlamentu podľa článku 194 Zmluvy o ES


1. Osoby podávajúce skupinovú petíciu:
Osoby uvedené v Prílohe č. 1


2. Predkladateľ skupinovej petície
Mgr. Zuzana Čaputová, Slovenská republika, Mierová ul. č. 8, 902 01 Pezinok,
caputova@changenet.sk, 0905 11 11 31

Ing. Jaroslav Pavlovič, Slovenská republika, Sládkovičova 33, 902 01 Pezinok,

3. Špecifikácia predmetu petície

Osoby skupinovej petície predkladajúce túto petíciu prostredníctvom svojho spoločného predkladateľa sú zväčša obyvateľmi mesta Pezinka a vyjadrujú svoj nesúhlas v pokračovaní výstavby skládky na spracovanie odpadov v tomto meste označenej aj ako „Nová jama“ (ďalej len „nová skládka“), z dôvodov závažného nesúladu v postupe slovenských štátnych orgánov s normami komunitárneho environmentálneho práva v rámci procesu schvaľovania novej skládky, následkom čoho došlo k neodstrániteľnému zásahu a následnému porušeniu práv Európskeho občana tak ako je uvedené nižšie v tejto petícii.
Konanie pred príslušnými štátnymi orgánmi v prípade schvaľovania novej skládky prebiehalo v dvoch fázach.
Prvá fáza je označená ako územné konanie, v ktorom sa rozhoduje o umiestnení stavby, v tomto prípade skládky a ktorého výsledkom je vydanie tzv. územného rozhodnutia (rozhodnutia o umiestnení stavby). V rámci tohto konania bolo nevyhnutné, aby dotknutá verejnosť mala možnosť prejaviť svoje námietky a pripomienky proti umiestneniu novej skládky, nakoľko táto je kapacitne určená až na 792 000 ton odpadu, a ročne môže byť uložených až 65 000 ton odpadu, pričom jej vzdialenosť od prvých obydlí obyvateľov mesta Pezinok je len 280 metrov. Pre úplnosť je potrebné uviesť, že v meste Pezinok sa nachádza aj druhá skládka odpadov, tzv. „stará skládka“, ktorá je umiestená len 150 metrov od prvých obydlí obyvateľov mesta s miliónmi ton starého odpadu (túto skutočnosť však uvádzame len za účelom dokreslenia súčasného skutkového stavu, pričom táto petícia je nasmerovaná proti stavbe novej skládky), čo ešte viac podporovalo záver, o tom, že účastníkmi tohto územného konania mali byť aj všetci občania mesta Pezinok, ktorí budú novou skládkou bezprostredne dotknutí. Príslušný štátny orgán však vylúčil z tohto konania všetkých účastníkov (dotknutých občanov mesta Pezinok) okrem stavebníka, čím im znemožnil uplatniť akékoľvek námietky alebo pripomienky proti umiestneniu novej skládky a teda proti začatiu výstavby novej skládky v meste Pezinok.
Vzhľadom na vylúčenie všetkých účastníkov z tohto konania okrem stavebníka, čo však považujeme za absolútne neprípustné a v rozpore s normami Európskej únie sa občania, ktorí boli z územného konania vylúčení domáhali sprístupnenia uvedeného územného rozhodnutia vydaného štátnym orgánom na základe žiadosti o sprístupnenie informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nakoľko bolo pre nich opodstatnené dozvedieť sa obsah rozhodnutia, ktoré bude mať v konečnom dôsledku pre nich nepriaznivé účinky. Príslušný štátny orgán im odmietol v tejto fáze územné rozhodnutie sprístupniť, dokonca odmietol uviesť, či toto rozhodnutie zásadného významu bolo vôbec vydané. V súčasnosti je územné rozhodnutie právoplatné. Vylúčení účastníci územného konania uplatňujú právo na preskúmanie zákonnosti svojho vylúčenia z územného konania žalobou na príslušnom súde.
V rámci druhej fázy schvaľovania výstavby novej skládky, v ktorej rozhodoval iný štátny orgán, označenej ako konanie o vydanie integrovaného povolenia (v ktorom štátny orgán určuje podmienky vykonávania činností v prevádzkach a povoľuje nové prevádzky s cieľom dosiahnuť integrovanú ochranu životného prostredia a jeho zložiek a udržať mieru znečistenia v normách kvality životného prostredia) štátny orgán umožnil dotknutým občanom účasť v tomto konaní. Avšak ich účasť mala len čisto formálny charakter, nakoľko pri vznesení akýchkoľvek námietok proti vydanému územnému rozhodnutiu im bolo oznámené, že nie je možné na tieto ich námietky a pripomienky prihliadať, nakoľko ich mali vzniesť už v prvej fáze schvaľovania, t.j. v územnom konaní (v konaní o vydanie územného rozhodnutia). Z vyššie uvedeného je bez akýchkoľvek pochybností zrejmé, že tento postup nebolo možné dodržať, nakoľko nikto okrem stavebníka nebol účastníkom územného konania, teda nikto okrem stavebníka nemohol žiadne námietky alebo pripomienky v územnom konaní vzniesť. Pritom je absurdné sa domnievať, že by takéto námietky alebo pripomienky proti výstavbe novej skládky vznášal samotný stavebník.
Príslušný štátny orgán ďalej v rámci predmetného konania o vydanie integrovaného povolenia porušil aj ďalšie práva týchto osôb vyplývajúce z dotknutých predpisov komunitárneho environmentálneho práva tým, že nedodržal procesnú lehotu 30 dní určenú na vyjadrenie účastníkov konania k predloženej žiadosti o vydanie integrovaného povolenia, ktorá sa stala úplná až po doručení územného rozhodnutia zo strany stavebníka. Tento štátny orgán totiž realizoval ústne pojednávanie (ústne pojednávanie nasleduje až po uplynutí 30 dňovej lehoty na vyjadrenie účastníkov k úplnej žiadosti) hneď na 4. deň po kompletizácii žiadosti, naviac na deň 31.12.2007, čo je síce v Slovenskej republike pracovný deň, kedy však prevažná časť obyvateľstva nepracuje v dôsledku prípravy osláv Nového roka, čo je v Slovenskej republike dokonca štátny sviatok. Územné rozhodnutie dotknutým občanom ani v tejto fáze nesprístupnil s odôvodnením, že stavebník ho označil za obchodné tajomstvo. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že rozhodnutie vydané v rámci územného konania je právnym aktom orgánu verejnej správy, ktorá sa vykonáva vo verejnom záujme, ktorý sa vydáva vo verejnom záujme a teda jeho označenie za dokument obsahujúci obchodné tajomstvo nemá žiadne opodstatnenie. Takýto postup neumožňuje žiadne ustanovenie žiadneho právneho predpisu platného v Slovenskej republike.
Rozhodnutie vydané v konaní o vydanie integrovaného povolenia, ktoré je už právoplatné, bolo napadnuté dotknutými občanmi ako účastníkmi tohto konania mimoriadnym opravným prostriedkom v rámci administratívneho konania a zároveň bolo napadnuté na príslušnom súde žalobou o preskúmanie zákonnosti tohto administratívneho rozhodnutia. V tejto žalobe bol zároveň navrhnutý odklad vykonateľnosti tohto rozhodnutia, keďže jeho právoplatnosť a vykonateľnosť predstavuje pre stavebníka jediný možný nástroj, na základe ktorého môže dokončiť novú skládku. Ak totiž nová skládka bude dokončená a uskladní sa na nej prvý odpad vytvorí sa stav, kedy už bude veľmi obtiažne vrátiť dotknuté územie do pôvodného stavu a preto aj prípadný úspech týchto navrhovateľov vo vyššie uvedených konaniach nebude pre nich predstavovať dostatočnú právnu a faktickú satisfakciu. Likvidácia už uskladneného odpadu by totiž v tomto prípade mohla znamenať ešte väčšiu ekologickú katastrofu ako jeho ponechanie na území už vybudovanej novej skládky.
Tak ako vyplýva z vyššie uvedeného výsledkom uvedených dvoch konaní je, že bolo úplne vyhovené návrhom stavebníka bez akejkoľvek možnosti obyvateľov dotknutého územia uplatniť akékoľvek námietky alebo pripomienky proti výstavbe novej skládky. Vzhľadom na túto skutočnosť a aroganciu štátnej moci v tomto prípade sa začalo s výstavbou novej skládky, a to aj napriek nesúhlasu osôb, ktoré budú najviac dotknuté prevádzkou tejto skládky.
Na zdôraznenie absolútnej priority tohto prípadu je potrebné ešte zdôrazniť, že existencia dvoch skládok situovaných v tak bezprostrednej blízkosti našich obydlí a centra mesta bohužiaľ má a bude mať zdrvujúci nepriaznivý efekt nielen na naše životné prostredie, ale aj na zdravie naše a čo je v konečnom dôsledku najhoršie, našich budúcich generácii. Stojí za povšimnutie, že už v súčasnosti bol v našom meste zistený vyšší výskyt niektorých rakovinových ochorení, ktoré sa obvykle vyskytujú v blízkosti skládok ako napr. zhubných nádorov pečene a vnútropečeňových žlčových ciest, zhubný nádor prostaty, zhubný nádor močového mechúra, zhubných nádorov mozgu, myeloickej leukémie, zvýšený výskyt zhubného nádoru krčku maternice a obličiek a reprodukčných porúch žien. Je teda zrejmé, že ide o fakty a nie o nepodložené tvrdenia. Aj napriek týmto alarmujúcim skutočnostiam nedošlo v súčasnosti k náprave, práve naopak stávame sa svedkami tohto, ako dochádza v pokračovaní prác na novej skládke, ktorej rozmery sú zhodné s veľkosťou 11,5 futbalových ihrísk s hĺbkou 4 poschodového bytového domu.
Na základe dôvodov vyššie uvedených sme sa rozhodli obrátiť sa na Vás s našou petíciou.

4. Špecifikácia porušených práv občanov EÚ postupom slovenských štátnych orgánov špecifikovaných v bode 3.

• porušenie práva efektívne uplatniť námietky alebo pripomienky proti výstavbe a umiestneniu novej skládky,
• porušenie práva na informácie z dôvodu nesprístupnenia územného rozhodnutia,
• porušenie práva na ochranu súkromia,
• porušenie práva na priaznivé životné prostredie.

5. Okruh porušených noriem environmentálneho komunitárneho práva postupom slovenských štátnych orgánov špecifikovaných v bode 3.

Postupom slovenských štátnych orgánov v uvedených konania došlo k porušeniu nasledovných noriem komunitárneho environmentálneho práva a to:

• Dohovoru OSN/EHK o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia (ďalej len "Aarhuský dohovor"), ktorý sa stal súčasťou Komunitárneho práva a to rozhodnutím Rady zo 17. februára 2005 o uzavretí v mene Európskeho spoločenstva Dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia, (a to najmä porušenie jeho čl. 6 ods. 4, 6, 8 a 9),
• Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES z 28. januára 2003 o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí, ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/313/EHS, (a to najmä porušenie čl. 3),
• Smernice Rady 75/442/EHS z 15. júla 1975 o odpadoch, (a to najmä porušenie čl. 4),
• Smernice Rady 96/61/ES z 24. septembra 1996 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia, (a to najmä porušenie čl. 3, čl. 15),
• Smernice Rady 85/337/EHS z 27. júna 1985 o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie, (a to najmä porušenie čl. 6, čl. 9).

6. Žiadosti pre Výbor pre petície

Vzhľadom na vyššie uvedené si dovoľujeme prostredníctvom nášho spoločného predkladateľa požiadať Výbor pre petície, aby:

• petícia bola vyhlásená za prípustnú,
• z dôvodu naliehavosti súčasnej situácie zaujal stanovisko a vyvinul všetky kroky smerujúce k upozorneniu slovenských štátnych orgánov na porušenie noriem komunitárneho environmentálneho práva postupom uvedeným v bode 3.,
• zabezpečil, že žiadne štrukturálne fondy Európskej Únie nebudú uvoľnené na financovanie projektu novej skládky odpadov v meste Pezinok do času, pokiaľ nebudú odstránené uvedené porušenia príslušných noriem komunitárneho environmentálneho práva
• prijal akékoľvek ďalšie kroky, ktoré považuje za vhodné, s cieľom riešiť daný predmet tejto petície.

S úctou


............................................................
predkladateľ skupinovej petície
Prílohy:

Príloha č. 1 Zoznam osôb podávajúcich skupinovú petíciu

K tejto skupinovej petícii sa môžete pripojiť vyplnením formulára na adrese www.ekoforum.sk/peticia/pezinok-ep
« December 2018 »
December
PoUtStŠtPiaSoNe
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Pripomienku doteraz podporili:

958 signatures so far

Latest signatures

 • Ing Alena Brtáňová, Liptovský Mikuláš
 • Adriana Vetráková, Bratislava
 • Ing. Katarína Prachárová, Bratislava
 • Ing Slavomir Ziak, Bernolákovo
 • rastislav sloboda, partizanske
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Sign our petition

980 signatures so far

Latest signatures

 • Ladislav Hamarčak,Stropkov
 • Mária Hrabkovská,Poprad
 • Slavomir Ziak,Bernolákovo
 • Lucia Strelková,Topoľčany
 • Karol Kováč,Žitavany
See all signatures

Ďakujeme za podporu.

Podporte petíciu

3518 signatures so far

Latest signatures

 • Július,Oláh,Bratislava
 • Erik,Bátora,Komárno
 • Silvia,Kontírová,Bratislava
 • Ivan,Masaryk,Žilina
 • Michal,Rozsíval,Nitra
See all signatures

Hromadnú pripomienku VIA IURIS k novele stavebného zákona podporili:

Signatári hromadnej pripomienky Vodný plán - Slatinka

1043 signatures so far

Latest signatures

 • JimmiXzSq YNckixRxxUSBuXbXHVG, New York
 • Barnypok VVfemxjlTnVHIV, New York
 • Barnypok wFWWLvgVpYHes, New York
 • JimmiXS zMQGDdRQbN, New York
 • Eva Sarkoziova, Bratislava
See all signatures

Pripomienka verejnosti k Vodnému plánu Slovenska - podáva Združenie Slatinka

Signatári hromadnej pripomienky Vodný plán - rybári

1206 signatures so far

Latest signatures

 • Jana Lorinczová, Bratislava
 • Pavol Mikloš, Bratislava
 • JimmiXzSq MckMzlacPSII, New York
 • Tomáš Maslen, Žarnovica
 • Eva Maslenova, Žarnovica
See all signatures

Pripomienka verejnosti k Vodnému plánu Slovenska - podáva Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina

Sign our petition

6765 signatures so far

Latest signatures

 • Michal Beňadik, Martin,
 • Vladimír Hemala, Jalovec,
 • Alexander Račkovič, Sereď,
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Petícia za ochranu lesov na území Bratislavy

1086 signatures so far

Latest signatures

 • petrana pollakova, malacky,
 • Mária Jurigová, Bratislava,
 • Samuel Juran, Bratislava,
 • Elena Kárová, Bratislava, -
 • Michal Vacho, Bratislava,
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Podpíšte aj vy hromadnú pripomienku Poloniny!

2489 signatures so far

Latest signatures

 • Marieta Senčarová, Košice
 • Slávka Svozilová, Košice
 • Andrea Martinkova, Beluša
 • Matej Lančarič, Trnava
 • Katarína Šestáková, Trnava 5
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku LZ VLK pre ochranu Polonín!

Pripomienka Slatinka - Verejné práce

829 signatures so far

Latest signatures

 • Lucia Krištofíková,Trnava
 • Dušan Bevilaqua,Spišská Nová Ves
 • Dušan Bevilaqua,Spišská Nová Ves
 • Michal Oravec,Bratislava
 • Martina Vajdova,Bratislava
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku združenia Slatinka

Hromadná pripomienka k zákonu EIA

926 signatures so far

Latest signatures

 • Tatiana Arbe, Bratislava 5
 • Mária Pavlovská, Smilno
 • milos kucsera, košice
 • Štefan Klimčo mladší, Kapušany pri Prešove
 • Peter Droblienka, Raslavice
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku združenia AROPANE k zákonu EIA

Petícia tunel Korbeľka

3489 signatures so far

Latest signatures

 • Ján B., Košice
 • Mária P., Podolinec
 • kokot t., blatnica
 • kokot t., blatnica
 • kokot t., blatnica
See all signatures

Podporte petíciu za urýchlenie výstavby diaľnice medzi Bratislavou a Košicami

Podporte pripomienku k novele EIA!

2376 signatures so far

Latest signatures

 • Július Oláh, Bratislava
 • Matin Slenker, Spišská Nová Ves
 • Lucia Strelková, Topoľčany
 • Romana Uhrinová, Revúca
 • Matúš Hamza, Svit
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku VIA IURIS k novele zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie!

Podporte petíciu BIOMASA!

1381 signatures so far

Latest signatures

 • Katarína Ballayová,
 • Renata Puterova, Handlova
 • Pavol Putera, Handlova
 • Jarmila Puterova, Opatovce nad Nitrou
 • Sandra KADAROVA, Opatovce nad Nitrou
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Podporte hromadnú pripomienku k MVE

2056 signatures so far

Latest signatures

 • Mária Jurigová, Bratislava
 • Marián Zamborský, Dubovany
 • Tomáš Mačák, Skalica
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Hromadná pripomienka BIOPALIVÁ

1373 signatures so far

Latest signatures

 • Andrea Chabadová, Očová,
 • Marián Zamborský, Dubovany,
 • Peter Marek, Brezno,
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku LZ VLK

Hromadná pripomienka k vodnému zákonu

798 signatures so far

Latest signatures

 • Marián Zamborský, Dubovany
 • Dagmar Tinková, Borinka
 • Stanislav Tinka, Borinka
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku k vodnému zákonu

Podporte hromadnú pripomienku - lesy UNESCO

11693 signatures so far

Latest signatures

 • Ľuboš Lukáč, Prešov
 • Darina Fabšičová, Brezová pod Bradlom
 • Ľubomír Kováč, Banská Bystrica
 • Eva Frančeková, Bratislava
 • Kazimír Sýkora, Bratislava
See all signatures

Hromadná pripomienka lesy UNESCO

Zachráňme Čergov

11794 signatures so far

Latest signatures

 • Denisa Školáková, Štitáre
 • Peter Azari, Košice
 • Peter Gmitro, Bratislava
 • Jan Brinda, Kladno-Dubí
 • Jan Brinda, Kladno-Dubí
See all signatures

${sender_first} ${sender_last}, ${sender_city}

Hromadná pripomienka Rybársky zákon

936 signatures so far

Latest signatures

 • Vladimír Kocurek, Košice
 • Maria Bakošova, Bratislava
 • Jena Šimková, Bratislava
 • Marián Zamborský, Dubovany
 • Andrej Somora, Bratislava
See all signatures

${sender_first} ${sender_last}, ${sender_city}

Hromadná pripomienka "Spojená Bratislava"

749 signatures so far

Latest signatures

 • Martin Dojcak, Bratislava
 • Marián Zamborský, Dubovany
 • Konštantín Rosina, Trnava
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Hromadná pripomienka SUCHO

758 signatures so far

Latest signatures

 • Ivana Mochorovská, Michalovce
 • Erika Markusová, Báhoň
 • Dana Vargová, Bratislava
See all signatures

Hromadná pripomienka SUCHO

Sign our petition

4216 signatures so far

Latest signatures

 • Vladimir Frano, Budmerice
 • Tibor Osusky, Bratislav
 • Tibor Pallós, bratislava
 • Tibor Pallós, bratislava
 • lukas hesko, cervenik
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Sign our petition

433 signatures so far

Latest signatures

 • Ján Sedlák, Bratislava - Petržalka
 • zuzana kmetova, Lieskovec
 • Ivana Piatrová, Levice
 • Judix IorgYtpzPMPF, New York
 • Viktor Krajč, Brezno
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Sign our petition

947 signatures so far

Latest signatures

 • Dusan Schnierer, Kanianka
 • Gabriela Leitmanová, Prievidza
 • Michal Némethy, Prievidza
 • Dominika Belanská, Prievidza
 • Dagmar Hudakova, Prievidza
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Podporte petíciu SLOVNAFT

2097 signatures so far

Latest signatures

 • Romana Januscakova, Bratislava
 • Tomáš Toneiser, Bratislava
 • Magdaléna Lačoková, Bratislava
See all signatures

Podporte Petíciu obyvateľov bývajúcich v okolí Slovnaftu, ktorí sú priamo dotknutí neustálym hlukom a zápachom zo Slovnaftu!

Podporte petíciu za vytvorenie nového parku v Petržalke

494 signatures so far

Latest signatures

 • Patrik Prezbruchý, Strážske
 • Eva Olachová, Trnava
 • Erika Markusová, Báhoň
 • Gabriel Mrva, Bratislava
 • Maros Bednar, Bratislava
See all signatures

Podporte petíciu za vytvorenie nového parku v Petržalke

Hromadná pripomienka k zákonu o lesoch

3803 signatures so far

Latest signatures

 • Dagmar Newmanová, Nitra
 • Miroslav Vlkovič, Piešťany
 • Margita Miháliková, Žarnovica
See all signatures

${sender_first} ${sender_last}, ${sender_city}

Zákon o lesoch - hromadná pripomienka LZ VLK

2339 signatures so far

Latest signatures

 • Martin Krakovský, Bardejov
 • zuzana kmetova, Lieskovec
 • Martin olejar, hertnik
 • Katarína Miesler, PLIESOVCE
 • Andrej Kovarik, Bratislava
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Envirostratégia

7915 signatures so far

Latest signatures

 • Lýdia Kňazovičová, Liptovský Mikuláš - Okoličné
 • anna zubrikova, Limbach
 • Martina Mužíková, Kysucke Nove Mesto
 • Anton Mužík, Kysucke Nove Mesto
 • lukas hesko, cervenik
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku LZ VLK a Aropaňe!

HP - Zákon o ochrane prírody a krajiny

1868 signatures so far

Latest signatures

 • Maria Pohorelská, Rimavska Pila
 • Peter Blažečka, Rimavská Sobota
 • Veronika Jankajová, Snina
 • Marie Sixtova, Suchdol nad Luznici
 • Martina Fialova, Vranov nad Toplou
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Návrh zákona o poľovníctve - signatári

984 signatures so far

Latest signatures

 • Vladimír Pečeňák, Topoľovka 67
 • miroslava vilimova, Banska Bystrica
 • maroš mičenec, divina
 • Eva Lisická, Stupava
 • Andrej Škuba, Humenné
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

HP - ZOPAK - 2018 (signatári)

30321 signatures so far

Latest signatures

 • Vladimír Pečeňák, Topoľovka 67
 • Igor Paška, Žiar nad Hronom
 • Antonia Dridi, Bratislava
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Poľovníctvo - LZ VLK

2070 signatures so far

Latest signatures

 • Andrej Lacek, Sereď
 • Marek Poláček, Pezinok
 • Adriana Zsigmondy, Čaňa
 • Mária Sviatková, Geča
 • Erik Smik, Spišská Nová Ves
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Hromadná pripomienka VHZ

782 signatures so far

Latest signatures

 • Petra Slimáková,Poprad
 • Kristián Slimák,Popraad
 • Ladislav Hudák,Prievidza
 • Marek Poláček,Pezinok
 • Valeria Valkova,Bratislava
See all signatures

${sender_first} ${sender_last},${sender_city}