Osobné nástroje
Nachádzate sa tu: Titulná stránka / Ochrana osobných údajov v Servisnom centre Ekofóra

Ochrana osobných údajov v Servisnom centre Ekofóra

INFORMÁCIE O PREVÁDZKOVATEĽOVI INFORMAČNÉHO SYSTÉMU NA SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV Servisné centrum Ekofóra, občianske združenie, so sídlom Švabinského 17, 851 01 Bratislava, IČO: 42133998, (ďalej len "SCE") týmto ako prevádzkovateľ informuje dotknuté osoby o spracovaní osobných údajov.
 

Zásady ochrany osobných údajov

SCE rešpektuje Vaše súkromie a spracováva osobné údaje v súlade s platnou legislatívou vrátane nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (ďalej tiež len "Nariadenie"). Bezpečnosť Vašich osobných údajov je pre nás prioritou. SCE preto prijalo zodpovedajúce technické a organizačné opatrenia, aby zaistilo bezpečné spracovanie osobných údajov. Pracovníci SCE sú viazaní povinnosťou mlčanlivosti a sú riadne vyškolení. Prístup pracovníkov k osobným údajom je obmedzený iba na údaje relevantné pre ich prácu.

SCE Vás môže požiadať o poskytnutie osobných údajov v najrôznejších súvislostiach, napríklad pri poskytnutí daru, podpisu petície, podpisu hromadnej pripomienky, v rámci rôznych kampaní a akcií. Poskytnuté osobné údaje spracúvame v rozsahu potrebnom pre naplnenie aktivity, v ktorej súvislosti boli údaje poskytnuté, a na uvedené účely.

Pri spracovaní osobných údajov sa SCE riadi najmä týmito zásadami:

a. SCE vykonáva spracovanie osobných údajov otvoreným spôsobom pri dodržaní všetkých povinností, ktoré jej ukladajú právne predpisy.

b. SCE v rámci spracovania osobných údajov postupuje spravodlivo a transparentne pri snahe obmedziť účel a rozsah spracovania osobných údajov na nevyhnutné minimum, takže spracováva iba osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre každý konkrétny účel.

c. SCE vás informuje stručne, výstižne a bez nadbytočných informácií (text musí byť stručný, výstižný, pochopiteľný, úplný bez nadbytočných informácií), tak, aby boli informácie pre vás pochopiteľné.

d. SCE dbá na to, aby ste neutrpeli ujmu na svojich právach, najmä na práve na zachovanie ľudskej dôstojnosti, a tiež dbá na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a osobného života, aby zabezpečil integritu a dôvernosť osobných údajov.

e. SCE spracúva osobné údaje vždy na základe príslušného právneho titulu, zákonným spôsobom.

f. SCE spracováva iba presné, správne a aktuálne dáta, ktoré pravidelne aktualizuje.

g. SCE uchováva osobné údaje len po dobu nevyhnutne nutnú k naplneniu účelu spracovania.

h. SCE zaisťuje bezpečné spracovanie osobných údajov, tak, že používa štandardizované postupy, zameranými na zabezpečenie primeranej úrovne zabezpečenia osobných údajov vrátane šifrovania a pseudonymizácie osobných údajov, zabezpečenia neustálej dôvernosti, integrity, dostupnosti a odolnosti systému a služieb spracovania.

i. SCE vykonáva pravidelné testovanie, posudzovanie a hodnotenie účinnosti vytvorených technických a organizačných opatrení na zaistenie bezpečnosti spracovania.

j. SCE vykonáva záznamy o činnostiach spracovania a plní informačnú povinnosť voči subjektom údajov.

k. SCE umožňuje hladký výkon práv dotknutých osôb.

ČO OPRÁVŇUJE SCE NA SPRACOVANIE ÚDAJOV

SCE je oprávnené spracovávať vaše osobné údaje na základe aspoň z jedného nižšie uvedených oprávnení:

- Plnenie zmluvy. právnym základom pre zhromažďovanie a spracovanie Vašich osobných údajov je uzatvorenie darovacej zmluvy prostredníctvom registráciE darcu. Za týmto účelom ste povinní nám poskytnúť Vaše osobné údaje, pretože bez ich poskytnutia nemožno zmluvu platne uzavrieť.

- Splnenie právnych povinností. Spracovávame Vaše osobné údaje za účelom splnenia právnych povinností v súvislosti s daňovými a inými právnymi predpismi.

- Súhlas. V najčastejších prípadoch spracovávame Vaše osobné údaje na základe Vami vopred slobodne udeleného súhlasu. Ide najmä o súhlas so zasielaním newsletterov a informovanie o výsledkoch petícií, hromadných pripomienok, kampaní, aktivít, programov a plánov SCE, možného zapojenia sa do kampaní a podujatí. Vami udelený súhlas môže byť z Vašej strany kedykoľvek odvolaný v súlade s postupom uvedeným v týchto Zásadách. Neposkytnutie alebo odvolanie súhlasu nemá vzťah k spracovaniu Vašich osobných údajov na základe iného oprávnenia.

- Oprávnené záujmy Spoločnosti. Vaše osobné údaje sme oprávnení spracovávať aj na účely našich oprávnených záujmov. Jedná sa najmä o analytické účely alebo zaistenie bezpečnosti nášho webu.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

So svojimi otázkami súvisiacimi so spracovaním ich osobných údajov sa môžete obracať na SCE prostredníctvom e-mailu zodpovednej osoby - Juraja Smatanu , sce(zavináč)ekoforum.sk, a to vrátane odhlásenia sa z databázy darcov, odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov pre vybrané účely.

Pokiaľ už nechcete dostávať emailové novinky a informácie od SCE, môžete sa odhlásiť zaslaním správy s predmetom ODHLÁSIŤ na adresu sce(zavináč)ekoforum.sk. Odkaz na odhlásenie nájdete tiež v každom našom emaili.

 

CIEĽ, PRÁVNY ZÁKLAD, ROZSAH A DOBA SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

SCE spracováva osobné údaje subjektov v tomto rozsahu:

- pre podpis online výziev, petícií a hromadných pripomienok SCE spracováva osobné údaje:

meno a priezvisko

e-mail

dátum narodenia (ak je uvedený)

rodné číslo (ak je pre petíciu potrebné)

telefón (ak je uvedený)

adresa

členská organizácia (ak je uvedená)

titul (ak je uvedený)

 Účel, právny základ

SCE spracováva osobné údaje a na základe súhlasu na tieto účely:

informovanie o výsledkoch petícií, hromadných pripomienok, aktivít, programov a plánov SCE - počet získaných podpisov, programoch, ďalších krokoch v kampaniach SCE a jeho partnerov a partnerských organizácií.

zasielanie žiadostí o pomoc a podporu SCE - dobrovoľníctvo, finančná podpora a iné možnosti zapojenia do kampaní SCE a jeho partnerov a partnerských organizácií.

DOBA SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

SCE spracováva a uchováva osobné údaje subjektov len po dobu nevyhnutne potrebnú na vyššie uvedené účely. Doba spracovania osobných údajov spracúvaných na plnenie právnych povinností sa riadi príslušnými zákonmi (zákon o účtovníctve...), tiež napr. archivačné lehoty. V prípade spracovania osobných údajov na základe Vami udeleného súhlasu po dobu, na ktorú bol súhlas udelený (spravidla 5 rokov). Po uplynutí tejto doby SCE uchováva Vaše osobné údaje (najmä súhlas, odvolanie súhlasu) v nevyhnutnom rozsahu pre prípadnú obhajobu svojich práv. Pokiaľ ide o osobné údaje spracúvané z dôvodu oprávneného záujmu prevádzkovateľa, potom sú osobné údaje spracovávané po dobu trvania oprávneného záujmu, kedy po jeho skončení sú vymazané (najmä do uplynutia zákonných alebo zmluvných premlčacích lehôt, lehôt pre uplatnenie práv z chybného plnenia alebo záruky pre prípadný výkon, určenia alebo obhajobu nárokov SCE).

Spracovanie osobných údajov je na účely uvedené vyššie, v danom rozsahu nevyhnutné a na tieto účely je subjekt povinný svoje osobné údaje SCE poskytnúť; odmietnutie poskytnutia osobných údajov môže mať za následok nemožnosť registrácie subjektu alebo nemožnosť prijatie daru, ako aj ďalšie následky stanovené právnymi predpismi.

ZDROJ ÚDAJOV

SCE získalo osobné údaje v rámci svojej činnosti priamo od dotknutých osôb.

Prostriedky spracovania osobných údajov:

SCE spracováva osobné údaje subjektov automatizovanými aj manuálnymi prostriedkami.

INFORMOVANIE O OZNAMOVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV TRETÍM OSOBÁM, PRÍJEMCOVIA ÚDAJOV

SCE spolupracuje s členskými organizáciami siete environmentálnych mimovládnych organizácií Ekofórum i s inými organizáciami a aktivistickými skupinami. SCE môže zdieľať osobné údaje s ostatnými organizáciami a skupinami najmä na účely udržiavanie kontaktu, fundraisingu, organizovania kampaní a zdieľania informácií, ktoré Vás môžu zaujímať.

SCE Slovenská republika môže na spracovanie osobných údajov využívať dôveryhodné tretie osoby, ktoré sa môžu nachádzať v krajinách s nižšou úrovňou ochrany osobných údajov. V takýchto prípadoch vyžadujeme, aby sa tretie osoby zaviazali dodržiavať porovnateľnú úroveň ochrany osobných údajov. Spracovatelia spracúvajú osobné údaje iba podľa pokynov SCE a nie sú oprávnení ich použiť pre svoje vlastné účely.

Údaje, ktoré ste uviedli na našej petícii alebo hromadnej pripomienke, môžu byť poskytované tretím osobám tak, aby bol naplnený účel petície podľa zákona.

SCE spracováva osobné údaje ako prevádzkovateľa alebo prostredníctvom svojich spracovateľov, za súčasného zaistenia technických, organizačných a personálnych opatrení, ktoré povedú k vysokej úrovni ochrany a zabezpečenia osobných údajov subjektov. SCE spracováva osobné údaje subjektov prostredníctvom nasledujúcich spracovateľov osobných údajov, ktoré SCE využíva pri poskytovaní služieb a produktov (najmä účtovnej oblasti) alebo ktoré poverila plnením svojich zmluvných či zákonných povinností:

Dobrovoľníci, zamestnanci a zmluvní partneri prevádzkovateľa v zmysle napĺňania cieľov SCE.

Poskytovatelia softvéru  SendinBlue, Mailchimp, Survio, Google Forms a ďalší, pričom sú títo v súlade s nárokmi GDPR.

Prípadne ďalší poskytovatelia spracovateľských softvérov, služieb a aplikácií, ktoré však v súčasnosti prevádzkovateľ nevyužíva.

AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE

 

Aby ste sa mohli jednoducho zapojiť do našich diskusií, naše stránky obsahujú odkazy na rôzne sociálne siete, ako sú Facebook, Twitter, Google+, Youtube, Pinterest, Flicker, apod. Tieto odkazy nie sú súčasťou našich webových stránok, ale stránok tretích osôb, ktoré môžu používať cookies sledujúci Vašu činnosť na internete. Cookies tretích osôb sa riadia inými zásadami ochrany osobných údajov než tieto stránky. Cookies môžete zablokovať v nastavení Vášho internetového prehliadača.

Na analýzu návštev našich webových stránok a ich vylepšenie používame Google Analytics. Google Analytics automaticky zbiera anonymné informácie o návštevách na týchto stránkach pomocou cookies.

Naše stránky obsahujú aj cookies, ktoré sú nevyhnutné na ich fungovanie. SCE nezbiera prostredníctvom funkčných cookies žiadne osobné údaje.

Máte právo na to, aby ste neboli predmetom rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní, vrátane vytvárania profilov, ktoré má na vás právne účinky alebo vás podobným spôsobom významne ovplyvní. Takéto právo však nebude možné uplatniť v prípade, že je rozhodnutie nevyhnutné na uzavretie alebo uplatnenie zmluvy medzi vami a SCE; je povolené právom pre SCE za predpokladu, že stanovia príslušné opatrenia na ochranu svojich práv, slobôd a oprávnených záujmov; alebo sa zakladá na vašom výslovnom súhlase.

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Vezmite, prosíme, na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:

Právo prístupu k osobným údajom - subjekt je oprávnený požiadať SCE o prístup k svojim osobným údajom, najmä o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov obsahujúce vždy aspoň oznámenie o účele spracovania osobných údajov, rozsahu a obsahu osobných údajoch (napr. Zoznamom), prípadne kategóriách osobných údajov, ktoré sú predmetom spracovania vrátane všetkých dostupných informácií o ich zdroji, povahe automatizovaného spracovania v súvislosti s jeho využitím pre rozhodovanie, ak sú na základe tohto spracovania nepripúšťajú úkony alebo rozhodnutia, ktorých obsahom je zásah do práva a oprávnených záujmov subjektu údajov a príjemcovia , prípadne kategóriách príjemcov osobných údajov,

Právo odvolať súhlas - V prípade, že osobné údaje subjektu spracovávame na základe udeleného súhlasu subjektu, má subjekt právo ho kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu sce(zavináč)ekoforum.sk. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred týmto odvolaním. Odvolanie súhlasu zároveň nemá vplyv na spracovanie osobných údajov subjektu na základe iného oprávnenia, najmä v súvislosti so spracovaním potrebným na plnenie zmluvy alebo plnenia právnej povinnosti.

Právo na opravu osobných údajov - Subjekt je oprávnený namietať proti nesprávnemu alebo neoprávnenému spracovaniu osobných údajov a je oprávnený požiadať o opravu alebo doplnenie týchto osobných údajov. SCE je v takom prípade povinné bez zbytočného odkladu informovať príjemcu o žiadosti subjektu údajov.

 

Právo na prenosnosť osobných údajov. Ak požiada subjekt SCE, odovzdá SCE osobné údaje subjektu priamo inému prevádzkovateľovi, alebo má subjekt právo ich získať v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte.

Právo namietať - Subjekt je oprávnený v prípade porušenia povinností SCE týkajúcich sa zberu alebo spracovania týchto osobných údajov žiadať SCE, aby mu poskytlo vysvetlenie takého konania, zdržalo sa takého konania, odstránilo takto vzniknutý stav alebo poskytlo na svoje náklady ospravedlnenie alebo iné zadosťučinenie, aby osobné údaje boli zablokované alebo zlikvidované (s výnimkou osobných údajov, ktoré je SCE povinné zhromažďovať a spracovávať na základe právnych predpisov). SCE je povinné v súvislosti s vyššie uvedenými právami subjektu informovať ho bezodkladne o blokovaní, oprave, doplnení alebo likvidácii jeho osobných údajov, poskytnúť mu potrebnú súčinnosť a vysvetlenia.

Máte právo na vymazanie Vašich osobných údajov, pokiaľ je daný jeden z týchto dôvodov:

➢ osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli zhromaždené alebo inak spracované

➢ odvoláte Váš súhlas, na základe ktorého boli údaje spracované, a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre ich spracovanie

➢ vznesiete námietky proti spracovaniu a neexistujú žiadne prevažujúce oprávnené dôvody pre ich spracovanie

➢ osobné údaje nezákonne spracované

 

Máte právo podať sťažnosť dozornému úradu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, https://www.dataprotection.gov.sk/, Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 4826/12, 820 07 Ružinov.

 

 

Posledná revízia: dátum 28.5.2018

« December 2018 »
December
PoUtStŠtPiaSoNe
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Pripomienku doteraz podporili:

958 signatures so far

Latest signatures

 • Ing Alena Brtáňová, Liptovský Mikuláš
 • Adriana Vetráková, Bratislava
 • Ing. Katarína Prachárová, Bratislava
 • Ing Slavomir Ziak, Bernolákovo
 • rastislav sloboda, partizanske
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Sign our petition

980 signatures so far

Latest signatures

 • Ladislav Hamarčak,Stropkov
 • Mária Hrabkovská,Poprad
 • Slavomir Ziak,Bernolákovo
 • Lucia Strelková,Topoľčany
 • Karol Kováč,Žitavany
See all signatures

Ďakujeme za podporu.

Podporte petíciu

3518 signatures so far

Latest signatures

 • Július,Oláh,Bratislava
 • Erik,Bátora,Komárno
 • Silvia,Kontírová,Bratislava
 • Ivan,Masaryk,Žilina
 • Michal,Rozsíval,Nitra
See all signatures

Hromadnú pripomienku VIA IURIS k novele stavebného zákona podporili:

Signatári hromadnej pripomienky Vodný plán - Slatinka

1043 signatures so far

Latest signatures

 • JimmiXzSq YNckixRxxUSBuXbXHVG, New York
 • Barnypok VVfemxjlTnVHIV, New York
 • Barnypok wFWWLvgVpYHes, New York
 • JimmiXS zMQGDdRQbN, New York
 • Eva Sarkoziova, Bratislava
See all signatures

Pripomienka verejnosti k Vodnému plánu Slovenska - podáva Združenie Slatinka

Signatári hromadnej pripomienky Vodný plán - rybári

1206 signatures so far

Latest signatures

 • Jana Lorinczová, Bratislava
 • Pavol Mikloš, Bratislava
 • JimmiXzSq MckMzlacPSII, New York
 • Tomáš Maslen, Žarnovica
 • Eva Maslenova, Žarnovica
See all signatures

Pripomienka verejnosti k Vodnému plánu Slovenska - podáva Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina

Sign our petition

6765 signatures so far

Latest signatures

 • Michal Beňadik, Martin,
 • Vladimír Hemala, Jalovec,
 • Alexander Račkovič, Sereď,
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Petícia za ochranu lesov na území Bratislavy

1086 signatures so far

Latest signatures

 • petrana pollakova, malacky,
 • Mária Jurigová, Bratislava,
 • Samuel Juran, Bratislava,
 • Elena Kárová, Bratislava, -
 • Michal Vacho, Bratislava,
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Podpíšte aj vy hromadnú pripomienku Poloniny!

2489 signatures so far

Latest signatures

 • Marieta Senčarová, Košice
 • Slávka Svozilová, Košice
 • Andrea Martinkova, Beluša
 • Matej Lančarič, Trnava
 • Katarína Šestáková, Trnava 5
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku LZ VLK pre ochranu Polonín!

Pripomienka Slatinka - Verejné práce

829 signatures so far

Latest signatures

 • Lucia Krištofíková,Trnava
 • Dušan Bevilaqua,Spišská Nová Ves
 • Dušan Bevilaqua,Spišská Nová Ves
 • Michal Oravec,Bratislava
 • Martina Vajdova,Bratislava
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku združenia Slatinka

Hromadná pripomienka k zákonu EIA

926 signatures so far

Latest signatures

 • Tatiana Arbe, Bratislava 5
 • Mária Pavlovská, Smilno
 • milos kucsera, košice
 • Štefan Klimčo mladší, Kapušany pri Prešove
 • Peter Droblienka, Raslavice
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku združenia AROPANE k zákonu EIA

Petícia tunel Korbeľka

3489 signatures so far

Latest signatures

 • Ján B., Košice
 • Mária P., Podolinec
 • kokot t., blatnica
 • kokot t., blatnica
 • kokot t., blatnica
See all signatures

Podporte petíciu za urýchlenie výstavby diaľnice medzi Bratislavou a Košicami

Podporte pripomienku k novele EIA!

2376 signatures so far

Latest signatures

 • Július Oláh, Bratislava
 • Matin Slenker, Spišská Nová Ves
 • Lucia Strelková, Topoľčany
 • Romana Uhrinová, Revúca
 • Matúš Hamza, Svit
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku VIA IURIS k novele zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie!

Podporte petíciu BIOMASA!

1381 signatures so far

Latest signatures

 • Katarína Ballayová,
 • Renata Puterova, Handlova
 • Pavol Putera, Handlova
 • Jarmila Puterova, Opatovce nad Nitrou
 • Sandra KADAROVA, Opatovce nad Nitrou
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Podporte hromadnú pripomienku k MVE

2056 signatures so far

Latest signatures

 • Mária Jurigová, Bratislava
 • Marián Zamborský, Dubovany
 • Tomáš Mačák, Skalica
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Hromadná pripomienka BIOPALIVÁ

1373 signatures so far

Latest signatures

 • Andrea Chabadová, Očová,
 • Marián Zamborský, Dubovany,
 • Peter Marek, Brezno,
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku LZ VLK

Hromadná pripomienka k vodnému zákonu

798 signatures so far

Latest signatures

 • Marián Zamborský, Dubovany
 • Dagmar Tinková, Borinka
 • Stanislav Tinka, Borinka
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku k vodnému zákonu

Podporte hromadnú pripomienku - lesy UNESCO

11693 signatures so far

Latest signatures

 • Ľuboš Lukáč, Prešov
 • Darina Fabšičová, Brezová pod Bradlom
 • Ľubomír Kováč, Banská Bystrica
 • Eva Frančeková, Bratislava
 • Kazimír Sýkora, Bratislava
See all signatures

Hromadná pripomienka lesy UNESCO

Zachráňme Čergov

11788 signatures so far

Latest signatures

 • Veronika Regendová, Bratislava
 • Tomáš Uhrin, Banská Bystrica
 • Peter Celec, Klastor pod Znievom
 • Zuzana Kubovičová, Bernolákovo
 • Rastislav Kubáň, Žiar nad Hronom
See all signatures

${sender_first} ${sender_last}, ${sender_city}

Hromadná pripomienka Rybársky zákon

936 signatures so far

Latest signatures

 • Vladimír Kocurek, Košice
 • Maria Bakošova, Bratislava
 • Jena Šimková, Bratislava
 • Marián Zamborský, Dubovany
 • Andrej Somora, Bratislava
See all signatures

${sender_first} ${sender_last}, ${sender_city}

Hromadná pripomienka "Spojená Bratislava"

749 signatures so far

Latest signatures

 • Martin Dojcak, Bratislava
 • Marián Zamborský, Dubovany
 • Konštantín Rosina, Trnava
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Hromadná pripomienka SUCHO

758 signatures so far

Latest signatures

 • Ivana Mochorovská, Michalovce
 • Erika Markusová, Báhoň
 • Dana Vargová, Bratislava
See all signatures

Hromadná pripomienka SUCHO

Sign our petition

4215 signatures so far

Latest signatures

 • Tibor Osusky, Bratislav
 • Tibor Pallós, bratislava
 • Tibor Pallós, bratislava
 • lukas hesko, cervenik
 • Erika Markusová, Báhoň
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Sign our petition

433 signatures so far

Latest signatures

 • Ján Sedlák, Bratislava - Petržalka
 • zuzana kmetova, Lieskovec
 • Ivana Piatrová, Levice
 • Judix IorgYtpzPMPF, New York
 • Viktor Krajč, Brezno
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Sign our petition

941 signatures so far

Latest signatures

 • Edita Bareková, Prievidza
 • Jozef Barek, Prievidza
 • Beáta Uríčová, Prievidza
 • Petra Chorobová, Prievidza
 • Štefan Eckhardt, Prievidza
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Podporte petíciu SLOVNAFT

2097 signatures so far

Latest signatures

 • Romana Januscakova, Bratislava
 • Tomáš Toneiser, Bratislava
 • Magdaléna Lačoková, Bratislava
See all signatures

Podporte Petíciu obyvateľov bývajúcich v okolí Slovnaftu, ktorí sú priamo dotknutí neustálym hlukom a zápachom zo Slovnaftu!

Podporte petíciu za vytvorenie nového parku v Petržalke

494 signatures so far

Latest signatures

 • Patrik Prezbruchý, Strážske
 • Eva Olachová, Trnava
 • Erika Markusová, Báhoň
 • Gabriel Mrva, Bratislava
 • Maros Bednar, Bratislava
See all signatures

Podporte petíciu za vytvorenie nového parku v Petržalke

Hromadná pripomienka k zákonu o lesoch

3803 signatures so far

Latest signatures

 • Dagmar Newmanová, Nitra
 • Miroslav Vlkovič, Piešťany
 • Margita Miháliková, Žarnovica
See all signatures

${sender_first} ${sender_last}, ${sender_city}

Zákon o lesoch - hromadná pripomienka LZ VLK

2339 signatures so far

Latest signatures

 • Martin Krakovský, Bardejov
 • zuzana kmetova, Lieskovec
 • Martin olejar, hertnik
 • Katarína Miesler, PLIESOVCE
 • Andrej Kovarik, Bratislava
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Envirostratégia

7915 signatures so far

Latest signatures

 • Lýdia Kňazovičová, Liptovský Mikuláš - Okoličné
 • anna zubrikova, Limbach
 • Martina Mužíková, Kysucke Nove Mesto
 • Anton Mužík, Kysucke Nove Mesto
 • lukas hesko, cervenik
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku LZ VLK a Aropaňe!

HP - Zákon o ochrane prírody a krajiny

1868 signatures so far

Latest signatures

 • Maria Pohorelská, Rimavska Pila
 • Peter Blažečka, Rimavská Sobota
 • Veronika Jankajová, Snina
 • Marie Sixtova, Suchdol nad Luznici
 • Martina Fialova, Vranov nad Toplou
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Návrh zákona o poľovníctve - signatári

983 signatures so far

Latest signatures

 • miroslava vilimova, Banska Bystrica
 • maroš mičenec, divina
 • Eva Lisická, Stupava
 • Andrej Škuba, Humenné
 • Peter Zemánek, Zemianske Podhradie
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

HP - ZOPAK - 2018 (signatári)

30315 signatures so far

Latest signatures

 • Michaela Orsi, Ostrava
 • Ivan Roman, Malacky
 • Erika Kissová, Somotor
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Poľovníctvo - LZ VLK

2069 signatures so far

Latest signatures

 • Marek Poláček, Pezinok
 • Adriana Zsigmondy, Čaňa
 • Mária Sviatková, Geča
 • Erik Smik, Spišská Nová Ves
 • Adrián Čtvrtníček, Banská Bystrica
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Hromadná pripomienka VHZ

779 signatures so far

Latest signatures

 • Marek Poláček,Pezinok
 • Valeria Valkova,Bratislava
 • Pavol Appel,Považská Bystrica
 • Lea Kollarova,Zilina
 • Pavol Stranovský,Šaľa
See all signatures

${sender_first} ${sender_last},${sender_city}