Osobné nástroje
Nachádzate sa tu: Titulná stránka / Petícia / Hromadná pripomienka Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko a Ochrany dravcov na Slovensku k návrhu návrhu Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Tatry (UKONČENÁ)

Hromadná pripomienka Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko a Ochrany dravcov na Slovensku k návrhu návrhu Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Tatry (UKONČENÁ)

podpisový formulár nájdete na konci textu

 

Podporte hromadnú pripomienku mimovládnych organizácií k návrhu Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Tatry.
 
Navrhnuté znenie vyhlášky nezohľadňuje základné požiadavky ochrany prírody a biotopov druhov, ktoré sú predmetom ochrany. Schválenie vyhlášky v navrhnutom znení bude mať za následok zosilnenie straty biodiverzity, zosilnenie negatívnych trendov početnosti chránených druhov vtáctva a tým aj nesplnenie záväzkov Slovenskej republiky, ktoré na seba prijala pri vstupe do Európskej únie. Navrhnuté znenie vyhlášky obsahuje len štyri zakázané negatívne činnosti, ktoré riešia problém ochrany územia len marginálne pritom vedecký návrh pre ochranu chráneného vtáčieho územie predpokladá oveľa rozsiahlejší zoznam princípov, ktoré majú pomôcť ochrane prírody.
 
Preto chceme týmto zmenám zabrániť zaslaním našich pripomienok tak, aby výsledné znenie vyhlášky bolo v súlade s našimi európskymi záväzkami ale aj v súlade so základnými princípmi ochrany prírody.
 
Znenie pripomienky ako aj navrhovanej vyhlášky je možné prezrieť na webstránke Portálu právnych predpisov:
 
 
 
Minimálne 500 podpisov je potrebné nazbierať na akceptovanie našej pripomienky do 11.1., vrátane.
 
Za Vašu podporu ďakujeme.
 
adresát: Ministerstvo životného prostredia SR
Nám. Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava
 
 
 
V súlade s aktuálnym znením Legislatívnych pravidiel vlády predkladáme hromadnú pripomienku k návrhu Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Malá Fatra, ktorá bol na webstránke Portálu právnych predpisov zverejnený na pripomienkovanie dňa 30.12.2009 a lehota na ukončenie pripomienkovania bola určená v rámci skráteného konania na 11.1.2010. (č. materiálu 11370/2009-7.1).
 
Hromadná pripomienka bola zverejnená aj na Portáli právnych predpisov: https://lt.justice.gov.sk/Public/MassReviewSupportByUser.aspx?instEID=-1&matEID=2368&mrEID=101449
 
V prípade, že Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky nevyhovie hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré budú písomne pozvaní nižšie uvedení zástupcovia verejnosti.
 
 
Oprávnenie zastupovať verejnosť pri rokovaní o pripomienke majú:
 
 
1. Mgr. Miroslav Demko, bytom 917, 029 57 Oravská Lesná
 
2. Jozef Chavko, bytom Ľubovnianska 14, 851 07 Bratislava
 
3. Mgr. Jozef Ridzoň, bytom 331, 029 56 Zákamenné
 
 
 
ZNENIE PRIPOMIENOK:
 
Pripomienka č. 1. k §. 2, ktorým sa vymenúvajú činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia:
Pripomienka č.1.: Navrhujeme za písmeno d) doplniť nové písmeno e) v nasledovnom znení:
„vykonanie úmyselnej obnovnej ťažby, pri ktorej sa na jeden hektár obnovovaného lesného porastu ponechá menej ako tri stromy v rubnom veku na prirodzené dožitie,“
Pripomienka je zásadná.
 
Zdôvodnenie pripomienky č.1.: Súčasné štyri negatívne činnosti vymenované v návrhu znenia vyhlášky vôbec nie sú dostatočné pre zabezpečenie priaznivých stavov druhov vtákov pre ktoré sa chránené vtáčie územie Tatry vyhlasuje. Jediné obmedzenie usmerňujúce ťažbu v lesoch sa týka blízkosti hniezd dravcov a bociana čierneho a  hniezdnych stromov dutinových hniezdičov ale aj to len v prípade ak tak rozhodne obvodný úrad životného prostredia. Takéto opatrenia umožnia len uchovávanie existujúcich hniezdnych stromov ale nie udržanie dostatočného množstva potenciálnych hniezdnych stromov, ktoré môžu byť využité ak obsadené hniezdne stromy odumrú alebo budú zničené počas nepriaznivých poveternostných podmienok. Pritom takéto opatrenie platí v súčasnosti aj v CHVÚ Bukovské vrchy, kde je rovnako cielené pre dutinové hniezdiče. Navrhované znenie len umocní národný negatívny trend početnosti u muchárika červenohrdlého a iných lesných druhov. Navyše znenie novely zákona č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov schválené na rokovaní vlády SR 16.12.2009 umožňuje udelenie výnimiek z podmienok ochrany aj v piatom stupni chránených území a umožňuje tak prakticky ťažbu na celom území CHVÚ Malá Fatra.
Pripomienka je zásadná.
 
Pripomienka č. 2. k §. 2, ktorým sa vymenúvajú činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia:
Pripomienka č.2.: Navrhujeme za písmeno d) doplniť nové písmeno f) v nasledovnom znení:
„odstraňovanie ojedinele stojacich suchých stromov alebo zlomov na lesných pozemkoch, ktoré nemôžu byť zdrojom zvýšenej početnosti škodlivých biotických činiteľov, nepredstavujú možné nebezpečenstvo z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a nebránia technologickému sprístupneniu porastu,“
Pripomienka je zásadná.
 
Zdôvodnenie pripomienky č.2.: Súčasné štyri negatívne činnosti vymenované v návrhu znenia vyhlášky vôbec nie sú dostatočné pre zabezpečenie priaznivých stavov druhov vtákov pre ktoré sa chránené vtáčie územie Tatry vyhlasuje. Jediné obmedzenie usmerňujúce hospodárenie v lesoch a udržovanie hniezdnych možností dutinových hniezdičov sa týka blízkosti hniezd dravcov a bociana čierneho a  hniezdnych stromov dutinových hniezdičov ale aj to len v prípade ak tak rozhodne obvodný úrad životného prostredia. Takéto opatrenia však nijako neupravujú nakladanie so suchými stromami a zlomami, ktoré sú veľmi dôležitou hniedznou a potravnou nikou pre niektoré vtáčie druhy. Pritom obmedzenie odstraňovania suchých stromov a zlomov platí v súčasnosti aj v CHVÚ Bukovské vrchy, kde je rovnako cielené pre dutinové hniezdiče. Navrhované znenie len umocní regionálne negatívny trend (Nízke Tatry) početnosti u kuvička vrabčieho a pôtika kapcavého a iných lesných druhov. Treba podotknúť, že zachovávanie suchého dreva a zlomov je bežná prax v chránených územiach s cieľom ochrany dutinových hniezdičov a to nielen tam, kde platí smernica o vtákoch ale napríklad aj v Spojených štátoch amerických.
Pripomienka je zásadná.
 
Pripomienka č. 3. k §. 2, ktorým sa vymenúvajú činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia:
Pripomienka č.3.: Navrhujeme za písmeno d) doplniť nové písmeno g) v nasledovnom znení:
„vykonávanie akejkoľvek úmyselnej ťažby a náhodnej ťažby v obnovovanom lesnom poraste staršom ako 50 rokov na súvislej ploche väčšej ako 0,5 hektára za rok, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,“
Pripomienka je zásadná.
 
Zdôvodnenie pripomienky č.3.: Súčasné štyri negatívne činnosti vymenované v návrhu znenia vyhlášky vôbec nie sú dostatočné pre zabezpečenie priaznivých stavov druhov vtákov pre ktoré sa chránené vtáčie územie Tatry vyhlasuje. Obmedzenia sa týkajú len ochrany konkrétnych hniezdnych stromov a lokalít priľahlých ku hniezdam dravcov a aj to len v časti roka. Pre udržanie priaznivých stavov druhov lesných druhov vtáctva, ktorých početnosti klesajú celoplošne v celej Európe je pritom podstatné zachovanie vhodnej štruktúry lesa. Súčasťou efektívnej ochrany lesných vtákov a štruktúry lesa je aj obmedzenie veľkoplošnej ťažby tam kde to je možné. Takéto obmedzenie predpokladá aj vedecký návrh sústavy chránených vtáčích území na Slovensku na ktorom sa zhodla prevažná väčšina ornitológov na Slovensku.
Pripomienka je zásadná.
 
Pripomienka č. 4. k §. 2, ktorým sa vymenúvajú činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia:
Pripomienka č. 4.: Navrhujeme za písmeno d) doplniť nové písmeno h) v nasledovnom znení:
„vykonávanie úmyselnej ťažby5) dreva v dielcoch6) s lesnými porastmi staršími ako50 rokovod 1. marca do 31. júla, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,“
Pripomienka je zásadná.
 
Zdôvodnenie pripomienky č.4.: Súčasné štyri negatívne činnosti vymenované v návrhu znenia vyhlášky vôbec nie sú dostatočné pre zabezpečenie priaznivých stavov druhov vtákov pre ktoré sa chránené vtáčie územie Tatry vyhlasuje. Obmedzenia sa týkajú len ochrany konkrétnych hniezdnych stromov a lokalít priľahlých ku hniezdam dravcov a aj to len v časti roka. Pre udržanie priaznivých stavov druhov lesných druhov vtáctva, ktorých početnosti klesajú celoplošne v celej Európe je pritom podstatný vhodne zvolený lesohospodársky manažment. Súčasťou efektívnej ochrany lesných vtákov a vhodného manažmentu je aj obmedzenie ťažby počas hniezdneho obdobia a tým aj zminimalizovanie strát na hniezdnych populáciách. Takéto obmedzenie predpokladá aj vedecký návrh sústavy chránených vtáčích území na Slovensku na ktorom sa zhodla prevažná väčšina ornitológov na Slovensku a obdobné obmedzenie platí aj v CHVÚ Cerová vrchovina a v širšej forme aj v CHVÚ Horná Orava vo vybraných častiach územia.
Pripomienka je zásadná.
 
Pripomienka č. 5. k §. 2, ktorým sa vymenúvajú činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia:
Pripomienka č. 5.: Navrhujeme za písmeno d) doplniť nové písmeno i) v nasledovnom znení:
„let malým lietadlom alebo lietajúcim športovým zariadením, ktorých výška letu je menej ako 300 metrov nad najvyššou prekážkou, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,“
Pripomienka je zásadná.
 
Zdôvodnenie pripomienky č.5.: Súčasné štyri negatívne činnosti vymenované v návrhu znenia vyhlášky vôbec nie sú dostatočné pre zabezpečenie priaznivých stavov druhov vtákov pre ktoré sa chránené vtáčie územie Tatry vyhlasuje. Pritom vyrušovanie počas realizácie športových aktivít je jedným z kľúčových faktorov znižujúcich hniezdnu úspešnosť u vtáčích druhov, ktoré sú predmetom ochrany v chránených vtáčích územiach. Jednou z najzávažnejších aktivít, ktoré môžu mať výrazný podiel na hniezdnych stratách je aj let lietajúcimi zariadeniami. Preto by mal mať orgán ochrany prírody možnosť tieto zariadenia obmedziť ak sa preukáže ich negatívny vplyv v územiach s výskytom predmetných druhov.
Pripomienka je zásadná.
 
Pripomienka č. 6. k §. 2, ktorým sa vymenúvajú činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia:
Pripomienka č. 6.: Navrhujeme za písmeno d) doplniť nové písmeno j) v nasledovnom znení:
„aplikovanie insekticídov alebo herbicídov v lesných porastoch,“
Pripomienka je zásadná.
 
Zdôvodnenie pripomienky č.6.: Súčasné štyri negatívne činnosti vymenované v návrhu znenia vyhlášky vôbec nie sú dostatočné pre zabezpečenie priaznivých stavov druhov vtákov pre ktoré sa chránené vtáčie územie Tatry vyhlasuje. Pritom aplikácie insekticídov a herbicídov môže výrazne znížiť potravnú ponuku pre druhy, ktoré sú predmetom ochrany v CHVÚ Tatry a môže tým aj zapríčiniť ich negatívny trend početnosti, resp. umocniť už v súčasnosti klesajúci trend (napríklad u tetrova hlucháňa).
Pripomienka je zásadná.
 
Pripomienka č. 7. k §. 2, ktorým sa vymenúvajú činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia:
Pripomienka č. 7.: Navrhujeme za písmeno d) doplniť nové písmeno k) v nasledovnom znení:
„likvidácia a zmenšovanie rozlohy a dĺžky remíz, vetrolamov, medzí a solitérnych stromov,“
Pripomienka je zásadná.
 
Zdôvodnenie pripomienky č.7.: .: Súčasné štyri negatívne činnosti vymenované v návrhu znenia vyhlášky vôbec nie sú dostatočné pre zabezpečenie priaznivých stavov druhov vtákov pre ktoré sa chránené vtáčie územie Tatry vyhlasuje. Zachovanie remízok, vetrolamov a solitérnych stromov je napríklad dôležité pre udržanie hniezdnej populácie strakoša sivého, ktorý potrebuje na úspešné prežívanie mozaikovitú krajinu. Takéto obmedzenie je v súčasnosti platné napríklad v CHVÚ Lehnice.
Pripomienka je zásadná.
 
Pripomienka č. 8. k §. 2, ktorým sa vymenúvajú činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia:
Pripomienka č. 8.: Navrhujeme za písmeno d) doplniť nové písmeno l) v nasledovnom znení:
„výrub drevín a vykonávanie akýchkoľvek zásahov do nelesnej drevinovej vegetácie od 1. marca do 31. júla okrem prípadov odstraňovania následkov havárií alebo porúch na elektrickom vedení,“
Pripomienka je zásadná.
 
Zdôvodnenie pripomienky č.8.: .: Súčasné štyri negatívne činnosti vymenované v návrhu znenia vyhlášky vôbec nie sú dostatočné pre zabezpečenie priaznivých stavov druhov vtákov pre ktoré sa chránené vtáčie územie Tatry vyhlasuje. Pre úspešné vyhniezdenie druhov hniezdiacich v nelesnej drevinovej vegetácie a zachovanie ich priaznivého stavu je nevyhnutné zachovať v hniezdnom období čím optimálnejšie podmienky aj čo sa týka vyrušovania a potenciálne negatívnych ľudských aktivít. Takouto aktivitou, ktorá môže priamo zmariť hniezdenie a zničiť hniezdne teritória predmetných druhov v CHVÚ Tatry (napr. strakoša sivého) je aj zásah do nelesnej drevinovej vegetácie v období hniezdenia. Preto požadujeme, aby táto činnosť bola zakázaná obdobne ako v iných už skôr vyhlásených CHVÚ.
Pripomienka je zásadná.
 
Pripomienka č. 9. k §. 2, ktorým sa vymenúvajú činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia:
Pripomienka č. 9.: Navrhujeme za písmeno d) doplniť nové písmeno m) v nasledovnom znení:
„rozorávanie existujúcich trvalých trávnych porastov okrem ich obnovy,“
Pripomienka je zásadná.
 
Zdôvodnenie pripomienky č.9.: .: Súčasné štyri negatívne činnosti vymenované v návrhu znenia vyhlášky vôbec nie sú dostatočné pre zabezpečenie priaznivých stavov druhov vtákov pre ktoré sa chránené vtáčie územie Tatry vyhlasuje. Pritom súčasťou vedeckého navrhu sústavy chránených vtáčích území na ktorom sa zhodla široká ornitologická obec bol oveľa širší zoznam opatrení na zabezpečenie priaznivého stavu vtákov a biotopov v chránených vtáčích územiach. Tento návrh bol v predkladanej vyhláške ignorovaný napriek tomu, že zachovanie trvalých trávnych porastov minimálne v súčasnej rozlohe je kľúčové pre prežívanie niektorých predmetných druhov, či už ako topická alebo trofická základňa.
Pripomienka je zásadná.
 
Pripomienka č. 10. k §. 2, ktorým sa vymenúvajú činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia:
Pripomienka č. 10.: Navrhujeme za písmeno d) doplniť nové písmeno n) v nasledovnom znení:
„obnovovanie trvalých trávnych porastov3) nepôvodnými druhmi tráv,“
Pripomienka je zásadná.
 
Zdôvodnenie pripomienky č.10.: .: Súčasné štyri negatívne činnosti vymenované v návrhu znenia vyhlášky vôbec nie sú dostatočné pre zabezpečenie priaznivých stavov druhov vtákov pre ktoré sa chránené vtáčie územie Tatry vyhlasuje. Pritom súčasťou vedeckého navrhu sústavy chránených vtáčích území na ktorom sa zhodla široká ornitologická obec bol oveľa širší zoznam opatrení na zabezpečenie priaznivého stavu vtákov a biotopov v chránených vtáčích územiach. Tento návrh bol v predkladanej vyhláške ignorovaný napriek tomu, že zachovanie trvalých trávnych porastov minimálne v súčasnej rozlohe ale aj druhovej skladbe je kľúčové pre prežívanie niektorých predmetných druhov, či už ako topická alebo trofická základňa.
Pripomienka je zásadná.
 
Pripomienka č. 11. k §. 2, ktorým sa vymenúvajú činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia:
Pripomienka č. 11.: Navrhujeme za písmeno d) doplniť nové písmeno o) v nasledovnom znení: „zmena druhu pozemku z trvalého trávneho porastu na iný druh pozemku,4),“
Pripomienka je zásadná.
 
Zdôvodnenie pripomienky č.11.: .: Súčasné štyri negatívne činnosti vymenované v návrhu znenia vyhlášky vôbec nie sú dostatočné pre zabezpečenie priaznivých stavov druhov vtákov pre ktoré sa chránené vtáčie územie Tatry vyhlasuje. Pritom súčasťou vedeckého navrhu sústavy chránených vtáčích území na ktorom sa zhodla široká ornitologická obec bol oveľa širší zoznam opatrení na zabezpečenie priaznivého stavu vtákov a biotopov v chránených vtáčích územiach. Tento návrh bol v predkladanej vyhláške ignorovaný napriek tomu, že zachovanie trvalých trávnych porastov minimálne v súčasnej rozlohe ale aj druhovej skladbe je kľúčové pre prežívanie niektorých predmetných druhov, či už ako topická alebo trofická základňa..
Pripomienka je zásadná.
 
Pripomienka č. 12. k §. 2, ktorým sa vymenúvajú činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia:
Pripomienka č. 12.: Navrhujeme za písmeno d) doplniť nové písmeno p) v nasledovnom znení: „realizovanie rekultivácie nevyužívaných pozemkov od 1. marca do 31. júla,“
Pripomienka je zásadná.
 
Zdôvodnenie pripomienky č.12.: .: Súčasné štyri negatívne činnosti vymenované v návrhu znenia vyhlášky vôbec nie sú dostatočné pre zabezpečenie priaznivých stavov druhov vtákov pre ktoré sa chránené vtáčie územie Tatry vyhlasuje. Pritom súčasťou vedeckého navrhu sústavy chránených vtáčích území na ktorom sa zhodla široká ornitologická obec bol oveľa širší zoznam opatrení na zabezpečenie priaznivého stavu vtákov a biotopov v chránených vtáčích územiach. Prevažná časť týchto opatrení bola ignorovaná napriek tomu, že napríklad realizovanie rekultivácie v hniezdnom období bude mať priamy dopad na zníženie hniezdnej úspešnosti predmetných druhov.
Pripomienka je zásadná.
 
Pripomienka č. 13. k §. 2, ktorým sa vymenúvajú činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia:
Pripomienka č. 13.: Navrhujeme za písmeno d) doplniť nové písmeno q) v nasledovnom znení: „aplikovanie pesticídov alebo priemyselných hnojív na existujúcich trávnych porastoch, na nelesnej drevinovej vegetácii, úhoroch a medziach a vo vzdialenosti do 10 m od nich,“
Pripomienka je zásadná.
 
Zdôvodnenie pripomienky č.13.: .: Súčasné štyri negatívne činnosti vymenované v návrhu znenia vyhlášky vôbec nie sú dostatočné pre zabezpečenie priaznivých stavov druhov vtákov pre ktoré sa chránené vtáčie územie Tatry vyhlasuje. Pritom súčasťou vedeckého návrhu sústavy chránených vtáčích území na ktorom sa zhodla široká ornitologická obec bol oveľa širší zoznam opatrení na zabezpečenie priaznivého stavu vtákov a biotopov v chránených vtáčích územiach. Prevažná časť týchto opatrení bola ignorovaná napriek tomu, že vedecké práce dokladajú význam navrhnutých opatrení pre zachovanie priaznivých stavov predmetných druhov.
Pripomienka je zásadná.
 
Pripomienka č. 14. k §. 2, ktorým sa vymenúvajú činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia:
Pripomienka č. 14.: Navrhujeme za písmeno d) doplniť nové písmeno r) v nasledovnom znení: „aplikovanie rodenticídov, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,“
Pripomienka je zásadná.
 
Zdôvodnenie pripomienky č.14.: .: Súčasné štyri negatívne činnosti vymenované v návrhu znenia vyhlášky vôbec nie sú dostatočné pre zabezpečenie priaznivých stavov druhov vtákov pre ktoré sa chránené vtáčie územie Tatry vyhlasuje. Pritom súčasťou vedeckého návrhu sústavy chránených vtáčích území na ktorom sa zhodla široká ornitologická obec bol oveľa širší zoznam opatrení na zabezpečenie priaznivého stavu vtákov a biotopov v chránených vtáčích územiach. Prevažná časť týchto opatrení bola ignorovaná napriek tomu, že vedecké práce dokladajú význam navrhnutých opatrení pre zachovanie priaznivých stavov predmetných druhov čo je aj prípad používania rodenticídov.
Pripomienka je zásadná.
 
Pripomienka č. 15. k §. 2, ktorým sa vymenúvajú činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia:
Pripomienka č. 15.: Navrhujeme zmeniť znenie prvej vety § 2 nasledovne: „(1) Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa považuje,“
Pripomienka je zásadná.
 
Zdôvodnenie pripomienky č.15.: .: Navrhnuté znenie vyhlášky neuvádza explicitne, že sa jedná o zakázané činnosti, čo je nutné v znení vyhlášky uviesť, aby nedochádzalo k zbytočným rozporom pri jej vykonávaní. Zároveň požadujeme označiť vetu pred začiatkom číslom odstavcu (1) v zmysle nasledujúcej pripomienky.
Pripomienka je zásadná.
 
Pripomienka č. 16. k §. 2, ktorým sa vymenúvajú činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia:
Pripomienka č. 16.: Navrhujeme za písmeno c) pridať nový odstavec (2) v nasledovnom znení:
„(2) Za zakázané činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia, sa v časti chráneného vtáčieho územia uvedeném v prílohe č. 4 považuje
a) vykonávanie lesohospodárskej činnosti,
b) chytať, usmrtiť alebo loviť živočícha,
c) zriadiť poľovnícke zariadenie,
d) stavať lesnú cestu alebo zvážnicu,
e) organizovať verejné telovýchovné, športové a turistické podujatie, ako aj iné verejnosti prístupné spoločenské podujatie,
f) umiestniť stavbu,
g) zbierať rastliny vrátane ich plodov,
h) vykonávať horolezecký alebo skalolezecký výstup, skialpinizmus alebo iné športové aktivity,“
V prílohe 4 budú zahrnuté podľa nášhu návrhu centrá výskytu tetrova hlucháňa, predmetných dutinových hniezdičov a dravcov.
Pripomienka je zásadná.
 
Zdôvodnenie pripomienky č.16.: .: Navrhnuté znenie vyhlášky vôbec nereflektuje špecifické požiadavky niektorých druhov, ktoré sú predmetom ochrany v CHVÚ Tatry a ich prežívanie nezabezpečí ani súčasná právna úprava TANAPu. Tento nedostatok považujeme za absolútne zásadný a kľúčový a asi najvážnejší nedostatok celej vyhlášky. Už v súčasnosti je možné u niektorých druhov pozorovať negatívny trend početnosti (tetrov hlucháň). Odborná literatúra stará desiatky rokov poukazuje na to, že hlavným problémom je nevhodná štruktúra lesa, t.j. príliš intenzívne využívanie a nedostatok starých lesných porastov. Tento trend sa dá zvrátiť, len ak sa vymedzia územia, kde bude prirodzený vývoj ekosystémov priroritou, t.j. zachovanie všetkých autoregulačných mechanizmov bez antropických zásahov. Preto požadujeme vyčlenenie zón v územiach, ktoré sú najcennejšími pre prežívanie tetrova, dutinových hniezdičov, ktoré sú predmetom ochrany v danom území a tetrova hôľniaka. Návrhy sú v súlade s vedeckým návrhom na ktorom sa zhodla široká ornitologická obec.
Pripomienka je zásadná.
 
Pripomienka č. 17. k §. 2, ktorým sa vymenúvajú činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia:
Pripomienka č. 17.: Navrhujeme za písmeno d) doplniť nové písmeno s) v nasledovnom znení: „uplatňovanie iného hospodárskeho spôsobu4) ako účelového alebo výberkového v blízkosti hniezda orla skalného ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,“
Pripomienka je zásadná.
 
Zdôvodnenie pripomienky č.17.: .: Súčasné štyri negatívne činnosti vymenované v návrhu znenia vyhlášky vôbec nie sú dostatočné pre zabezpečenie priaznivých stavov druhov vtákov pre ktoré sa chránené vtáčie územie Tatry vyhlasuje. Pritom súčasťou vedeckého návrhu sústavy chránených vtáčích území na ktorom sa zhodla široká ornitologická obec bol oveľa širší zoznam opatrení na zabezpečenie priaznivého stavu vtákov a biotopov v chránených vtáčích územiach. Jedným z opatrení, ktoré neboli premietnuté do návrhu vyhlášky a je pritom nevyhnutné na zabezpečenie priaznivého stavu orla skalného je aj realizácia takého lesného manažmentu v okolí hniezda, ktorý nezmarí hniezdnu úspešnosť v dôsledku väčšej disturbancie.
Pripomienka je zásadná.
 
Pripomienka č. 18. k §. 2, ktorým sa vymenúvajú činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia:
Pripomienka č. 18.: Navrhujeme za písmeno d) doplniť nové písmeno t) v nasledovnom znení: „zriadiť poľovnícke zariadenie v blízkosti hniezda orla skalného ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,“
Pripomienka je zásadná.
 
Zdôvodnenie pripomienky č.18.: .: Súčasné štyri negatívne činnosti vymenované v návrhu znenia vyhlášky vôbec nie sú dostatočné pre zabezpečenie priaznivých stavov druhov vtákov pre ktoré sa chránené vtáčie územie Tatry vyhlasuje. Pritom súčasťou vedeckého návrhu sústavy chránených vtáčích území na ktorom sa zhodla široká ornitologická obec bol oveľa širší zoznam opatrení na zabezpečenie priaznivého stavu vtákov a biotopov v chránených vtáčích územiach. Jedným z opatrení, ktoré neboli premietnuté do návrhu vyhlášky a je pritom nevyhnutné na zabezpečenie priaznivého stavu orla skalného je aj minimalizácia stresových faktorov v blízkosti hniezda orla skalného, ktoré môžu zmariť hniezdenie. Jedným z takýchto faktorov je aj výstavba poľovníckych posedov.
Pripomienka je zásadná.
 
Pripomienka č. 19. k §. 2, ktorým sa vymenúvajú činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia:
Pripomienka č. 19.: Navrhujeme za písmeno d) doplniť nové písmeno u) v nasledovnom znení: „stavať lesnú cestu alebo zvážnicu v blízkosti hniezda orla skalného ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,“
Pripomienka je zásadná.
 
Zdôvodnenie pripomienky č.19.: .: Súčasné štyri negatívne činnosti vymenované v návrhu znenia vyhlášky vôbec nie sú dostatočné pre zabezpečenie priaznivých stavov druhov vtákov pre ktoré sa chránené vtáčie územie Tatry vyhlasuje. Pritom súčasťou vedeckého návrhu sústavy chránených vtáčích území na ktorom sa zhodla široká ornitologická obec bol oveľa širší zoznam opatrení na zabezpečenie priaznivého stavu vtákov a biotopov v chránených vtáčích územiach. Jedným z opatrení, ktoré neboli premietnuté do návrhu vyhlášky a je pritom nevyhnutné na zabezpečenie priaznivého stavu orla skalného je aj minimalizácia stresových faktorov v blízkosti hniezda orla skalného, ktoré môžu zmariť hniezdenie. Jedným z takýchto stresových faktorov je aj výstavba nových lesných ciest.
Pripomienka je zásadná.
 
Pripomienka č. 20. k §. 2, ktorým sa vymenúvajú činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia:
Pripomienka č. 20.: Navrhujeme za písmeno d) doplniť nové písmeno v) v nasledovnom znení: „organizovať verejné telovýchovné, športové a turistické podujatie, ako aj iné verejnosti prístupné spoločenské podujatie v blízkosti hniezda orla skalného ak tak určí obvodný úrad životného prostredia,“
Pripomienka je zásadná.
 
Zdôvodnenie pripomienky č.20.: .: Súčasné štyri negatívne činnosti vymenované v návrhu znenia vyhlášky vôbec nie sú dostatočné pre zabezpečenie priaznivých stavov druhov vtákov pre ktoré sa chránené vtáčie územie Tatry vyhlasuje. Pritom súčasťou vedeckého návrhu sústavy chránených vtáčích území na ktorom sa zhodla široká ornitologická obec bol oveľa širší zoznam opatrení na zabezpečenie priaznivého stavu vtákov a biotopov v chránených vtáčích územiach. Jedným z opatrení, ktoré neboli premietnuté do návrhu vyhlášky a je pritom nevyhnutné na zabezpečenie priaznivého stavu orla skalného je aj minimalizácia stresových faktorov v blízkosti hniezda orla skalného, ktoré môžu zmariť hniezdenie. Jedným z takýchto stresových faktorov sú aj rôzne masové podujatia prístupné verejnosti.
Pripomienka je zásadná.
 
Pripomienka č. 21, k § 2, , ktorým sa vymenúvajú činnosti, ktoré môžu mať negatívny vplyv na predmet ochrany chráneného vtáčieho územia:
Pripomienka č.21.: Navrhujeme za písmeno d) doplniť nové písmeno x) v nasledovnom znení:
„meniť stav mokrade, podmáčaných lúk a rašelinísk najmä ich odvodňovaním, zasypávaním a úpravou,“
 
Pripomienka je zásadná.
 
Zdôvodnenie pripomienky č.21.: Uvedené obmedzenie má za cieľ zachovanie súčasnej štruktúry krajiny aj s dostatočným zastúpením mokradí, ktoré sú dôležité pre udržanie trofickej základne druhov, ktoré sú predmetom ochrany v CHVÚ Tatry. Opatrenie je súčasťou vedeckého návrhu CHVÚ na ktorom sa zhodla veľká časť expertov v ornitológii na Slovensku.
Pripomienka je zásadná.
 
Pripomienka č. 22, k § 2, písm. a., ktorým sa určuje forma vykonávania lesohospodárskej činnosti v blíkosti hniezd dravcov a bociana čierneho
Pripomienka č.22.: Navrhujeme nasledovné znenie ustanovnia: „vykonávanie lesohospodárskej činnostiv blízkosti hniezda orla skalného, orla krikľavého a bociana čierneho od 1. marca do 15. augusta, ak tak určí obvodný úrad životného prostredia“.
Pripomienka je zásadná.
 
Zdôvodnenie pripomienky č.22.: Uvedená doba v súčasnom návrhu vyhlášky určuje dobu v ktorej je obmedzená lesohospodárska činnosť len do 30. júna. Nezohľadňuje pritom základné ekologické požiadavky predmetných druhov, ktorých sa toto obmedzenie týka. Ich hniezdenie môže trvať až do konca júla, prípadne aj v priebehu augusta, preto požadujeme predĺženie tejto doby za účelom minimalizovania vyrušovania, ktoré môže zmariť hniezdenie.
Pripomienka je zásadná.
 
Pripomienka č. 23, k § 2, písm. c., ktorým sa určuje forma vykonávania lesohospodárskej činnosti v blíkosti hniezd dravcov a bociana čierneho
Pripomienka č.23.: Navrhujeme nasledovné znenie ustanovnia: „vykonávanie úmyselnej ťažby, 1) od 1. marca do 15. augusta v časti chráneného vtáčieho územia uvedenej v prílohe č. 2 s výnimkou spracovania kalamity“.
Pripomienka je zásadná.
 
Zdôvodnenie pripomienky č.23.: Uvedená doba v súčasnom návrhu vyhlášky určuje dobu v ktorej je obmedzená úmyselná ťažba len do 30. júna. Nezohľadňuje pritom základné ekologické požiadavky predmetných druhov, ktorých sa toto obmedzenie týka. Ich hniezdenie môže trvať až do konca júla, prípadne aj v priebehu augusta, preto požadujeme predĺženie tejto doby za účelom minimalizovania vyrušovania, ktoré môže zmariť hniezdenie.
Pripomienka je zásadná.
 
Pripomienka č. 24, k § 2, písm. c., ktorým sa určuje forma vykonávania lesohospodárskej činnosti v blíkosti hniezd dravcov a bociana čierneho
Pripomienka č.24.: Navrhujeme nasledovné znenie ustanovnia: „organizovanie nácvikov záchranných akcií od 16. apríla do 15. augusta v časti chráneného vtáčieho územia uvedenej v prílohe č. 3“.
Pripomienka je zásadná.
 
Zdôvodnenie pripomienky č.24.: Uvedená doba v súčasnom návrhu vyhlášky určuje dobu v ktorej je obmedzené organizovanie nácvikov záchranných akcií len do 30. júna. Nezohľadňuje pritom základné ekologické požiadavky predmetných druhov, ktorých sa toto obmedzenie týka. Ich hniezdenie môže trvať až do konca júla, prípadne aj v priebehu augusta, preto požadujeme predĺženie tejto doby za účelom minimalizovania vyrušovania, ktoré môže zmariť hniezdenie.
Pripomienka je zásadná.
 

Podporte prosím túto pripomienku. Polia označené hviezdičkou sú povinné. Ak uvediete svoju e-mailovú adresu, organizátori Vás budú informovať o výsledku prerokovania tejto hromadnej pripomienky k návrhu zákona.


Titul:
Meno* :
Priezvisko* :
Organizácia:
Ulica* :
Mesto* :
PSČ* :
E-mail:
Zobrazovať Vaše meno v zozname signatárov?


Položky označené (*) sú povinné, prosíme o ich vyplnenie.« September 2020 »
September
PoUtStŠtPiaSoNe
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Pripomienku doteraz podporili:

961 signatures so far

Latest signatures

 • Mgr Miroslava Rohacova, Bratislava
 • Martina Meňhart, Prievidza
 • Betka Plachá, Bratislava
 • Ing Alena Brtáňová, Liptovský Mikuláš
 • Adriana Vetráková, Bratislava
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Sign our petition

981 signatures so far

Latest signatures

 • Martina Meňhart,Prievidza
 • Ladislav Hamarčak,Stropkov
 • Mária Hrabkovská,Poprad
 • Slavomir Ziak,Bernolákovo
 • Lucia Strelková,Topoľčany
See all signatures

Ďakujeme za podporu.

Podporte petíciu

3523 signatures so far

Latest signatures

 • Alena,Kleinova,Piešťany
 • Martina,Meňhart,Prievidza
 • Peter,Lajda,Bratislava
 • Ivan,Sukuba,Valaliky
 • Lukáš,Badlík,Čadca
See all signatures

Hromadnú pripomienku VIA IURIS k novele stavebného zákona podporili:

Signatári hromadnej pripomienky Vodný plán - Slatinka

1043 signatures so far

Latest signatures

 • JimmiXzSq YNckixRxxUSBuXbXHVG, New York
 • Barnypok VVfemxjlTnVHIV, New York
 • Barnypok wFWWLvgVpYHes, New York
 • JimmiXS zMQGDdRQbN, New York
 • Eva Sarkoziova, Bratislava
See all signatures

Pripomienka verejnosti k Vodnému plánu Slovenska - podáva Združenie Slatinka

Signatári hromadnej pripomienky Vodný plán - rybári

1206 signatures so far

Latest signatures

 • Jana Lorinczová, Bratislava
 • Pavol Mikloš, Bratislava
 • JimmiXzSq MckMzlacPSII, New York
 • Tomáš Maslen, Žarnovica
 • Eva Maslenova, Žarnovica
See all signatures

Pripomienka verejnosti k Vodnému plánu Slovenska - podáva Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina

Sign our petition

6814 signatures so far

Latest signatures

 • Filip Duchon, Bratislava,
 • Daniel Duchon, Bratislava,
 • Monika Duchonova, Bratislava,
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Petícia za ochranu lesov na území Bratislavy

1090 signatures so far

Latest signatures

 • Juraj Mišura, Bratislava,
 • Jana Tučeková, Žilina,
 • Monika Ondrovičová, Bratislava,
 • Boris Burdiliak, Bratislava,
 • petrana pollakova, malacky,
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Podpíšte aj vy hromadnú pripomienku Poloniny!

2490 signatures so far

Latest signatures

 • Ivan Rumanka, Bratislava
 • Marieta Senčarová, Košice
 • Slávka Svozilová, Košice
 • Andrea Martinkova, Beluša
 • Matej Lančarič, Trnava
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku LZ VLK pre ochranu Polonín!

Pripomienka Slatinka - Verejné práce

829 signatures so far

Latest signatures

 • Lucia Krištofíková,Trnava
 • Dušan Bevilaqua,Spišská Nová Ves
 • Dušan Bevilaqua,Spišská Nová Ves
 • Michal Oravec,Bratislava
 • Martina Vajdova,Bratislava
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku združenia Slatinka

Hromadná pripomienka k zákonu EIA

926 signatures so far

Latest signatures

 • Tatiana Arbe, Bratislava 5
 • Mária Pavlovská, Smilno
 • milos kucsera, košice
 • Štefan Klimčo mladší, Kapušany pri Prešove
 • Peter Droblienka, Raslavice
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku združenia AROPANE k zákonu EIA

Petícia tunel Korbeľka

3420 signatures so far

Latest signatures

 • Ján B., Košice
 • Mária P., Podolinec
 • Ján S., Kežmarok
 • Jan �., Tvrdošín
 • Jaroslava S., Bratislava
See all signatures

Podporte petíciu za urýchlenie výstavby diaľnice medzi Bratislavou a Košicami

Podporte pripomienku k novele EIA!

2377 signatures so far

Latest signatures

 • Valentín Švidroň, Košice
 • Július Oláh, Bratislava
 • Matin Slenker, Spišská Nová Ves
 • Lucia Strelková, Topoľčany
 • Romana Uhrinová, Revúca
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku VIA IURIS k novele zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie!

Podporte petíciu BIOMASA!

1381 signatures so far

Latest signatures

 • Katarína Ballayová,
 • Renata Puterova, Handlova
 • Pavol Putera, Handlova
 • Jarmila Puterova, Opatovce nad Nitrou
 • Sandra KADAROVA, Opatovce nad Nitrou
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Podporte hromadnú pripomienku k MVE

2056 signatures so far

Latest signatures

 • Mária Jurigová, Bratislava
 • Marián Zamborský, Dubovany
 • Tomáš Mačák, Skalica
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Hromadná pripomienka BIOPALIVÁ

1373 signatures so far

Latest signatures

 • Andrea Chabadová, Očová,
 • Marián Zamborský, Dubovany,
 • Peter Marek, Brezno,
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku LZ VLK

Hromadná pripomienka k vodnému zákonu

798 signatures so far

Latest signatures

 • Marián Zamborský, Dubovany
 • Dagmar Tinková, Borinka
 • Stanislav Tinka, Borinka
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku k vodnému zákonu

Podporte hromadnú pripomienku - lesy UNESCO

11708 signatures so far

Latest signatures

 • Zuzana Domotorová, Horné Saliby
 • Dávid Hrežík, Belá nad Cirochou
 • Juraj Farkaš, Zalužice
 • Gréta Selucká, Bánovce nad Bebravou
 • Milota Čutková, Istebné
See all signatures

Hromadná pripomienka lesy UNESCO

Zachráňme Čergov

12249 signatures so far

Latest signatures

 • Zuzana Banda, Presov
 • Martin Borkovský, Hôrka
 • Erik Ferianc, Liptovsky Hradok
 • Martina Harčarufková, Hertník
 • Jana Ertingerova, Dunajska Luzna
See all signatures

${sender_first} ${sender_last}, ${sender_city}

Hromadná pripomienka Rybársky zákon

938 signatures so far

Latest signatures

 • Nina Valocká, Žabokreky
 • Ján Baranovský, Dulova Ves - Vlčie Doly
 • Vladimír Kocurek, Košice
 • Maria Bakošova, Bratislava
 • Jena Šimková, Bratislava
See all signatures

${sender_first} ${sender_last}, ${sender_city}

Hromadná pripomienka "Spojená Bratislava"

750 signatures so far

Latest signatures

 • Bc. Lucia Černáková, Slepcany
 • Martin Dojcak, Bratislava
 • Marián Zamborský, Dubovany
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Hromadná pripomienka SUCHO

758 signatures so far

Latest signatures

 • Ivana Mochorovská, Michalovce
 • Erika Markusová, Báhoň
 • Dana Vargová, Bratislava
See all signatures

Hromadná pripomienka SUCHO

Sign our petition

4261 signatures so far

Latest signatures

 • Ivan Svak, Bratislava
 • Matus Janota, Bratislava
 • Martin Donoval, Bratislava
 • Martin Janota, Bratislava
 • Zuzana Slováková, Bratislavs
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Sign our petition

433 signatures so far

Latest signatures

 • Ján Sedlák, Bratislava - Petržalka
 • zuzana kmetova, Lieskovec
 • Ivana Piatrová, Levice
 • Judix IorgYtpzPMPF, New York
 • Viktor Krajč, Brezno
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Sign our petition

949 signatures so far

Latest signatures

 • jozef Karas, Prievidza
 • Mária Nechalová, Prievidza
 • Dusan Schnierer, Kanianka
 • Gabriela Leitmanová, Prievidza
 • Michal Némethy, Prievidza
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Podporte petíciu SLOVNAFT

2264 signatures so far

Latest signatures

 • Alena Hatalová, Bratislava
 • Peter Hankoci, Dunajská Lužná
 • Zuzana Chmelova, Bratislava
See all signatures

Podporte Petíciu obyvateľov bývajúcich v okolí Slovnaftu, ktorí sú priamo dotknutí neustálym hlukom a zápachom zo Slovnaftu!

Podporte petíciu za vytvorenie nového parku v Petržalke

507 signatures so far

Latest signatures

 • Zuzana Šťastná, Bratislava
 • Sidónia Hlinková, Topoľčianky
 • Alexandra Pelikanova, Pwtrzalka
 • michal sabadoš, bratislava
 • eva krchnava, bratislava
See all signatures

Podporte petíciu za vytvorenie nového parku v Petržalke

Hromadná pripomienka k zákonu o lesoch

3813 signatures so far

Latest signatures

 • Marianna Cibulova, Nova Ves nad Vahom
 • Adrián Zajaček, Mojš
 • Peter Drengubiak, Sučany
See all signatures

${sender_first} ${sender_last}, ${sender_city}

Zákon o lesoch - hromadná pripomienka LZ VLK

2346 signatures so far

Latest signatures

 • mária skvaridlová, Žatec
 • mária skvaridlová, snina
 • Jakub Zibura, Prešov
 • Oľga Krištofíková, Turany
 • Stanislav Tinka, Borinka
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Envirostratégia

7935 signatures so far

Latest signatures

 • Marek Prosba, Handlová
 • Monika Drgalova, Pezinok
 • Lenka Královská, Michalovce
 • Jozef Skutek, Bratislava
 • Jozef Frtús, Miloslavov
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku LZ VLK a Aropaňe!

HP - Zákon o ochrane prírody a krajiny

1878 signatures so far

Latest signatures

 • Jela Marková, Žilina
 • Katarína Sovjaková, Košice
 • Martin Dilhof, Nitra
 • Ján Marko, Neded
 • Michal Gajdoš, Bratislava
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Návrh zákona o poľovníctve - signatári

987 signatures so far

Latest signatures

 • Radoslav Harvan, Trebišov
 • Stanislav Tinka, Borinka
 • Beňadik Machciník, Brvnište
 • Vladimír Pečeňák, Topoľovka 67
 • miroslava vilimova, Banska Bystrica
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

HP - ZOPAK - 2018 (signatári)

30406 signatures so far

Latest signatures

 • Peter Vojtek, Žilina
 • Renata Smolkova, Turie
 • Darina Friebertová, Bratislava
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Poľovníctvo - LZ VLK

2107 signatures so far

Latest signatures

 • Mario Vaško, Prešov
 • Ivana Mrvová, Hoste
 • Mária Neupauerová, Hôrka pri Poprade
 • Patricie Pitřiková, Slapsko
 • Barbora Saláková, Klatovy
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Hromadná pripomienka VHZ

785 signatures so far

Latest signatures

 • Anton Belan,Bratislava
 • Marián Hutlas,Veličná
 • Matej Korec,Lovčica-Trubín
 • Petra Slimáková,Poprad
 • Kristián Slimák,Popraad
See all signatures

${sender_first} ${sender_last},${sender_city}

Hromadná pripomienka "znečisťovateľ platí"

1890 signatures so far

Latest signatures

 • Kristína Tomová, Bratislava
 • Vladimit Harajda, Svaty Jur
 • Frantisek Achilles, Borinka
 • Ľubomíra Dzúriková, Liptovský Mikuláš
 • Magdaléna Náterová, Bratislava
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Zákaz cirkusom so zvieratami v meste Komárno!

992 signatures so far

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Podporte petíciu Sekule - Mláky!

3324 signatures so far

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Sign our petition

3499 signatures so far

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Zastavenie lovu vlka na Slovensku

51899 signatures so far

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Vihorlatský prales

71264 signatures so far

Latest signatures

 • Jaromir Tanhauser, Trebišov
 • Chiara Sopirová, Žilina - Budatín
 • Jaroslav Macuga, Lipova
 • Michal Bujdoš, Stropkov
 • Vladimír Cuculič, Pezinok
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku LZ VLK!