Osobné nástroje
Nachádzate sa tu: Titulná stránka / Petícia / Hromadná pripomienka Priateľov Zeme - SPZ k návrhu zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA)

Hromadná pripomienka Priateľov Zeme - SPZ k návrhu zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA)

Posudzovaniu vplyvov na životné prostredie (EIA) by mali podliehať také činnosti, u ktorých sa očakáva skutočný zásah do prírodného prostredia, ohrozenie alebo poškodenie aspoň jednej zo zložiek životného prostredia. Naopak by posudzovaniu vplyvov na životné prostredie nemali podliehať činnosti, ktoré už samotnou podstatou sú prínosom pre životné prostredie, a pre realizáciu ktorých je toto posudzovanie byrokratickou brzdou spôsobujúcou nielen oddialenie realizácie činnosti, ale aj zvýšenie finančných nákladov vzhľadom na zabezpečenie mnohých povinných úkonov a podkladov pre konanie v zmysle príslušného zákona. Legislatíva je v týchto prípadoch postačujúcim nástrojmi orgánov štátnej správy a zárukou splnenia  požiadaviek právnych predpisov na úseku územného plánovania, vlastníckych práv, ochrany zdravia a bezpečnosti, ochrany zložiek životného prostredia, odpadového hospodárstva, technických noriem a príslušných záväzných dokumentov.
Súčasné znenie Prílohy č. 8 predstavuje absurdný právny stav, nakoľko spaľovňa odpadov je posudzovaná rovnako prísne ako každá kompostáreň, v ktorej sa vyprodukuje viac ako 10t kompostu za rok. Smernica Rady  č. 97/11/ES, ktorá pozmeňuje Smernicu 85/337/EHS o posudzovaní vplyvov niektorých verejných a súkromných projektov na prírodné prostredie ponecháva určenie prahov alebo kritérií u činností, projektov na jednotlivé členské štáty.
Nami navrhovaná úprava by mala zabezpečiť nielen rozumný a odôvodnený prístup k rôznym činnostiam vo vzťahu k povinnosti posudzovania vplyvov na životné prostredie, ale v konečnom dôsledku by znamenala  oveľa efektívnejší, transparentnejší a hospodárnejší výkon štátnej správy, v kompetencii ktorej je riadenie tohto procesu.

Vec:    Pripomienkové konanie k materiálu č. 3675/2011-4.4. k návrhu  zákona,  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov

V zmysle čl. 13 bodov 3 a 8 a čl. 14 bodu 6 Legislatívnych pravidiel vlády SR schválenej Uznesením vlády SR č. 352 zo dňa 26. 5. 2010 zasielame zásadnú hromadnú pripomienku verejnosti k materiálu č. 3675/2011-4.4. k návrhu  zákona,  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.

Hromadná pripomienka bola zverejnená aj na Portáli právnych predpisov, kde sa môžete oboznámiť aj so všetkými podkladovými materiálmi k návrhu zákona:
https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=54&matEID=3553

Za splnomocnencov pre zastupovanie pri rokovaní o pripomienkach určujeme:
Martina Valentoviča, Hermanovce 33, 082 35 Hendrichovce
Branislav Moňok, Madridská 3, 040 13 Košice

Žiadame, aby navrhovateľ v prípade, že nevyhovie hromadnej  pripomienke verejnosti, uskutočnil rozporové konanie v zmysle čl. 14  bodu 6 Legislatívnych pravidiel vlády SR.

Znenie hromadnej pripomienky verejnosti:

Navrhujeme doplniť do §6a odsek (2) nové písmeno nasledovne:
d) občianska iniciatíva podľa § 25

Táto pripomienka je zásadná.

Navrhujeme upraviť text v Prílohe č. 9 Infraštruktúra nasledovne:
Pol. číslo 3. : Skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, Časť A:  bez limitu
Pol. číslo 5.: Zariadenia na zneškodňovanie  ostatných odpadov spaľovaním,  fyzikálno-chemickou úpravou vrátane zariadení na ich  energetické  využitie, Časť A: bez limitu
Pol. číslo 8.: Zariadenia na zneškodňovanie nebezpečných odpadov spaľovaním, fyzikálno-chemickou úpravou vrátane zariadení na ich energetické  využitie, Časť A: bez limitu
Nová Pol.: Zariadenia na úpravu, spracovanie a zhodnocovanie nebezpečných odpadov, Časť A: bez limitu
Pol. číslo 6.: Zariadenia na úpravu, spracovanie a zhodnocovanie ostatných odpadov, Časť B: od 5 000t/rok
Pol. číslo 7.: VYPUSTIŤ
Pol. číslo 10.: Zariadenie na zber nebezpečných odpadov, Časť B: od 10t/rok
Nová Pol.: Zariadenie na zber odpadov z kovových obalov, Časť B: od 5t/rok

Táto pripomienka je zásadná.

Odôvodnenie:
K §6a odsek (2) nové písmeno d) občianska iniciatíva podľa § 25
-    Pre zabezpečenie transparentnosti  a zohľadnenia práv občanov  na zdravé životné prostredie je potrebné doplniť i možnosť zapojenia sa občianskej iniciatívy.

K Pol. číslo 3. : Skládky odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný, Časť A:  bez limitu
-    V súčasnosti odchádza na skládky odpadov 81,8% komunálnych odpadov. Toto vysoké číslo svedčí o tom, že odpad nie je ani zďaleka dostatočne triedený pôvodcami odpadov. Do zberných nádob na nevytriedený odpad sa dostáva ešte stále veľmi rôznorodá zmes komunálnych odpadov. Z rozborov hmotnostného zloženia odpadovej nádoby je známe, že pomer nebezpečných odpadov v celkovom množstve zmesového komunálneho odpadu predstavuje až 1%.  Pre nadobudnutie predstavy zohľadníme túto skutočnosť ďalej pri informatívnom prepočte: množstvo komunálnych odpadov v roku 2009 v SR (podľa Správy o stave životného prostredia SR v roku 2009) je 1 745 494 ton, 1% z tohto množstva predstavuje približnú produkciu nebezpečných odpadov 17 454,94 ton. Podľa predmetného návrhu k zákonu by sme mohli sprevádzkovať skládku odpadov na odpad , ktorý nie je nebezpečný do objemu 50 000m3 BEZ posudzovania vplyvov na životné prostredie. Tento objem predstavuje 50 000 ton zhutneného odpadu a z neho  1% predstavuje 500 ton nebezpečného odpadu. Je paradoxom, že nakladanie s 500 tonami nebezpečného odpadu nie je z pohľadu predmetného návrhu zákona povinné posudzovať , avšak  materiálové zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu zo zelene na  kompostárňach nad 10ton kompostu ročne už je povinné posudzovať bez limitu. Závažnosť poškodenia životného prostredia je pritom v prípade nakladania s 500 tonami nebezpečného odpadu diametrálne odlišná a je preto žiaduce túto skutočnosť vziať do úvahy pri samotnom určovaní prahových hodnôt pri hodnotení.   

K Pol. číslo 5.: Zariadenia na zneškodňovanie ostatných odpadov spaľovaním, fyzikálno-chemickou úpravou vrátane zariadení na ich energetické  využitie, Časť A: bez limitu
K Pol. číslo 8.: Zariadenia na zneškodňovanie nebezpečných odpadov spaľovaním, fyzikálno-chemickou úpravou vrátane zariadení na ich energetické  využitie, Časť A: bez limitu
K novej položke.: Zariadenia na úpravu, spracovanie a zhodnocovanie nebezpečných odpadov, Časť A: bez limitu
-    Väčšia špecifikácia zariadenia a činnosti zabezpečí transparentnejšie zaraďovanie zámerov, ktoré musia byť posudzované v zmysle zákona o EIA.
 
K Pol. číslo 6.: Zariadenia na úpravu, spracovanie a zhodnocovanie ostatných odpadov, Časť B: od 5 000t/rok
K Pol. číslo 7.: VYPUSTIŤ
-    Ak by zostali ponechané obe položky narazili by sme na problém v určovaní, aké druhy zámerov budú spadať pod činnosť v položke 6. „úprava“ a pod činnosť v položke 7. „mechanicko-fyzikálna úprava“. Preto je potrebné používať len jeden pojem. Zabezpečí to transparentnejšie zaraďovanie zámerov.
-    Je potrebné vyjsť v ústrety práve činnostiam, ktoré sú už svojou samotnou podstatou prínosom pre životné prostredie. Závažnosť poškodenia životného prostredia pri činnostiach zhodnocovania ostatných odpadov do kapacity 5 000t/rok je veľmi nízka a je preto žiaduce túto skutočnosť vziať do úvahy pri samotnom určovaní prahových hodnôt pri hodnotení.   
-    Posudzovanie činností nesmie byť byrokratickou brzdou spôsobujúcou nielen oddialenie realizácie činnosti, ale aj zvýšenie finančných nákladov vzhľadom na zabezpečenie mnohých povinných úkonov a podkladov pre konanie v zmysle príslušného zákona. Územné konanie a konanie pre stavebné povolenie sú v týchto prípadoch postačujúcimi nástrojmi orgánov štátnej správy a zárukou splnenia  požiadaviek právnych predpisov na úseku územného plánovania, vlastníckych práv, ochrany zdravia a bezpečnosti, ochrany zložiek životného prostredia, odpadového hospodárstva, technických noriem a príslušných záväzných dokumentov.
-    Táto úprava urýchli a hlavne uľahčí čerpanie finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ pre niektoré typy zariadení  napr. zberné dvory, kompostárne a pod. V súčasnosti sa často stáva, že proces posudzovania vplyvov na životné prostredie je časovo tak obmedzujúci až znemožňuje uchádzať sa o spomínané dotácie.  

Pol. číslo 10.: Zariadenie na zber nebezpečných odpadov, Časť B: od 10t/rok
Nová Pol.: Zariadenie na zber odpadov z kovových obalov, Časť B: od 5t/rok
-    Prax posledných rokov ukázala, že rozvoj činností týkajúcich sa zriaďovania zberných dvoroch v obciach a mestách slúžiacich výlučne pre účely samotných obyvateľov stojí a padá na prehnanej byrokracii vzhľadom na predpokladanú závažnosť poškodenia životného prostredia. Obce do 1 500 obyvateľov, ktorých je na Slovensku okolo 2 500, musia vynakladať významné finančné prostriedky pri zabezpečení procesu posúdenia vplyvov na životné prostredie pre projekty zberných dvorov, kde ročne vyzbierajú maximálne okolo 6ton nebezpečných odpadov a 2tony odpadov z kovových obalov. Dohľad a kontrola nad zberom nebezpečných odpadov a odpadov z kovových obalov sa dá riešiť v zmysle zákona o odpadoch. Taktiež pri budovaní zberných dvorov je stavebné konanie postačujúcim nástrojmi orgánov štátnej správy a zárukou splnenia požiadaviek právnych predpisov na úseku územného plánovania, vlastníckych práv, ochrany zdravia a bezpečnosti, ochrany zložiek životného prostredia, odpadového hospodárstva, technických noriem a príslušných záväzných dokumentov. Negatívny dopad na životné prostredie, vrátane jeho poškodenia,  vzhľadom na výšku produkcie komunálnych odpadov v spomínaných obciach do 1 500 obyvateľov a na kontrolu v zmysle zákona o odpadoch je skutočne minimálny.  

Podporte prosím túto pripomienku. Polia označené hviezdičkou sú povinné. Ak uvediete svoju e-mailovú adresu, organizátori Vás budú informovať o výsledku prerokovania tejto hromadnej pripomienky.


Titul:
Meno* :
Priezvisko* :
Organizácia:
Ulica* :
Mesto* :
PSČ* :
E-mail:
Zobrazovať Vaše meno v zozname signatárov?


Položky označené (*) sú povinné, prosíme o ich vyplnenie.« November 2018 »
November
PoUtStŠtPiaSoNe
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Pripomienku doteraz podporili:

955 signatures so far

Latest signatures

 • Ing Slavomir Ziak, Bernolákovo
 • rastislav sloboda, partizanske
 • Marián Szabó, Vyšný Medzev časť Lucia Baňa
 • Mgr. art. Peter Gála, Myjava
 • Lucia Strelková, Topoľčany
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Sign our petition

978 signatures so far

Latest signatures

 • Slavomir Ziak,Bernolákovo
 • Lucia Strelková,Topoľčany
 • Karol Kováč,Žitavany
 • Katarína Šimončičová,Bratislava
 • Viera Kováčová,Vlachovo
See all signatures

Ďakujeme za podporu.

Podporte petíciu

3518 signatures so far

Latest signatures

 • Július,Oláh,Bratislava
 • Erik,Bátora,Komárno
 • Silvia,Kontírová,Bratislava
 • Ivan,Masaryk,Žilina
 • Michal,Rozsíval,Nitra
See all signatures

Hromadnú pripomienku VIA IURIS k novele stavebného zákona podporili:

Signatári hromadnej pripomienky Vodný plán - Slatinka

1043 signatures so far

Latest signatures

 • JimmiXzSq YNckixRxxUSBuXbXHVG, New York
 • Barnypok VVfemxjlTnVHIV, New York
 • Barnypok wFWWLvgVpYHes, New York
 • JimmiXS zMQGDdRQbN, New York
 • Eva Sarkoziova, Bratislava
See all signatures

Pripomienka verejnosti k Vodnému plánu Slovenska - podáva Združenie Slatinka

Signatári hromadnej pripomienky Vodný plán - rybári

1206 signatures so far

Latest signatures

 • Jana Lorinczová, Bratislava
 • Pavol Mikloš, Bratislava
 • JimmiXzSq MckMzlacPSII, New York
 • Tomáš Maslen, Žarnovica
 • Eva Maslenova, Žarnovica
See all signatures

Pripomienka verejnosti k Vodnému plánu Slovenska - podáva Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina

Sign our petition

6764 signatures so far

Latest signatures

 • Vladimír Hemala, Jalovec,
 • Alexander Račkovič, Sereď,
 • Eva Sušková, Galanta,
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Petícia za ochranu lesov na území Bratislavy

1084 signatures so far

Latest signatures

 • Samuel Juran, Bratislava,
 • Elena Kárová, Bratislava, -
 • Michal Vacho, Bratislava,
 • Andrea Golianová, Bratislava,
 • Július Oláh, Bratislava,
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Podpíšte aj vy hromadnú pripomienku Poloniny!

2489 signatures so far

Latest signatures

 • Marieta Senčarová, Košice
 • Slávka Svozilová, Košice
 • Andrea Martinkova, Beluša
 • Matej Lančarič, Trnava
 • Katarína Šestáková, Trnava 5
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku LZ VLK pre ochranu Polonín!

Pripomienka Slatinka - Verejné práce

829 signatures so far

Latest signatures

 • Lucia Krištofíková,Trnava
 • Dušan Bevilaqua,Spišská Nová Ves
 • Dušan Bevilaqua,Spišská Nová Ves
 • Michal Oravec,Bratislava
 • Martina Vajdova,Bratislava
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku združenia Slatinka

Hromadná pripomienka k zákonu EIA

926 signatures so far

Latest signatures

 • Tatiana Arbe, Bratislava 5
 • Mária Pavlovská, Smilno
 • milos kucsera, košice
 • Štefan Klimčo mladší, Kapušany pri Prešove
 • Peter Droblienka, Raslavice
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku združenia AROPANE k zákonu EIA

Petícia tunel Korbeľka

3489 signatures so far

Latest signatures

 • Ján B., Košice
 • Mária P., Podolinec
 • kokot t., blatnica
 • kokot t., blatnica
 • kokot t., blatnica
See all signatures

Podporte petíciu za urýchlenie výstavby diaľnice medzi Bratislavou a Košicami

Podporte pripomienku k novele EIA!

2376 signatures so far

Latest signatures

 • Július Oláh, Bratislava
 • Matin Slenker, Spišská Nová Ves
 • Lucia Strelková, Topoľčany
 • Romana Uhrinová, Revúca
 • Matúš Hamza, Svit
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku VIA IURIS k novele zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie!

Podporte petíciu BIOMASA!

1381 signatures so far

Latest signatures

 • Katarína Ballayová,
 • Renata Puterova, Handlova
 • Pavol Putera, Handlova
 • Jarmila Puterova, Opatovce nad Nitrou
 • Sandra KADAROVA, Opatovce nad Nitrou
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Podporte hromadnú pripomienku k MVE

2055 signatures so far

Latest signatures

 • Marián Zamborský, Dubovany
 • Tomáš Mačák, Skalica
 • Andrej Somora, Bratislava
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Hromadná pripomienka BIOPALIVÁ

1373 signatures so far

Latest signatures

 • Andrea Chabadová, Očová,
 • Marián Zamborský, Dubovany,
 • Peter Marek, Brezno,
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku LZ VLK

Hromadná pripomienka k vodnému zákonu

798 signatures so far

Latest signatures

 • Marián Zamborský, Dubovany
 • Dagmar Tinková, Borinka
 • Stanislav Tinka, Borinka
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku k vodnému zákonu

Podporte hromadnú pripomienku - lesy UNESCO

11692 signatures so far

Latest signatures

 • Darina Fabšičová, Brezová pod Bradlom
 • Ľubomír Kováč, Banská Bystrica
 • Eva Frančeková, Bratislava
 • Kazimír Sýkora, Bratislava
 • Slávka Svozilová, Košice
See all signatures

Hromadná pripomienka lesy UNESCO

Zachráňme Čergov

11750 signatures so far

Latest signatures

 • Mária Slušná, Lipany
 • Stanislav Pagurko, Sabinov
 • Kristína Gburová, Rokytov
 • Zlatica Beňová, Bratislava
 • Katarína Kuľhová, Suchá nad Parnou
See all signatures

${sender_first} ${sender_last}, ${sender_city}

Hromadná pripomienka Rybársky zákon

934 signatures so far

Latest signatures

 • Jena Šimková, Bratislava
 • Marián Zamborský, Dubovany
 • Andrej Somora, Bratislava
 • Maroš Mičenec, Divina
 • Ján Laco, Ružomberok
See all signatures

${sender_first} ${sender_last}, ${sender_city}

Hromadná pripomienka "Spojená Bratislava"

749 signatures so far

Latest signatures

 • Martin Dojcak, Bratislava
 • Marián Zamborský, Dubovany
 • Konštantín Rosina, Trnava
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Hromadná pripomienka SUCHO

755 signatures so far

Latest signatures

 • Marián Zamborský, Dubovany
 • Viktor Rácz, Prievidza
 • Dagmar Tinková, Borinka
See all signatures

Hromadná pripomienka SUCHO

Sign our petition

4210 signatures so far

Latest signatures

 • michal voronič, jablonec nad nisou
 • Michal Kalmár, Bratislava
 • Viera Bartová, Bratislava
 • Lukáš Skurka, Svätý Jur
 • Peter Nadányi, Bratislava
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Sign our petition

432 signatures so far

Latest signatures

 • zuzana kmetova, Lieskovec
 • Ivana Piatrová, Levice
 • Judix IorgYtpzPMPF, New York
 • Viktor Krajč, Brezno
 • Daniela Spetkova, Diviacka Nová Ves
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Sign our petition

892 signatures so far

Latest signatures

 • Viktória Pokorná, Slovenský Grob
 • Andrej Čierny, Banská Bystrica
 • Valéria Lapšanská, Košice
 • Radoslav Iždinský, Handlová
 • Michal Lindner, Bratislava
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Podporte petíciu SLOVNAFT

2083 signatures so far

Latest signatures

 • Martina Moravčíková, Vyhne
 • Petra Czannerová, Bratislava
 • Dagmar Struhárová, Bratislava
See all signatures

Podporte Petíciu obyvateľov bývajúcich v okolí Slovnaftu, ktorí sú priamo dotknutí neustálym hlukom a zápachom zo Slovnaftu!

Podporte petíciu za vytvorenie nového parku v Petržalke

491 signatures so far

Latest signatures

 • Gabriel Mrva, Bratislava
 • Maros Bednar, Bratislava
 • Bronislava Ďurechová, Rajec
 • Magdaléna Brngálová, Bratislava
 • Miloš Mačura, Bratislava
See all signatures

Podporte petíciu za vytvorenie nového parku v Petržalke

Hromadná pripomienka k zákonu o lesoch

3787 signatures so far

Latest signatures

 • Mária Dvorská, Bratislava
 • Renata Tothova, Bratislava
 • Rudolf Cáfal, Holíč
See all signatures

${sender_first} ${sender_last}, ${sender_city}

Zákon o lesoch - hromadná pripomienka LZ VLK

2339 signatures so far

Latest signatures

 • Martin Krakovský, Bardejov
 • zuzana kmetova, Lieskovec
 • Martin olejar, hertnik
 • Katarína Miesler, PLIESOVCE
 • Andrej Kovarik, Bratislava
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Envirostratégia

7905 signatures so far

Latest signatures

 • Eduard Ritok, Banská Bystrica
 • Matus Basista, Chorvátsky Grob
 • Rastislav Dobrovodský, Bratislava
 • Peter Čulák, Bardejov
 • Lenka Koišová, Bratislava
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku LZ VLK a Aropaňe!

HP - Zákon o ochrane prírody a krajiny

995 signatures so far

Latest signatures

 • Soňa Hajtmanová, Bratislava
 • Eva Oremusova, Banov
 • Iveta Vanova, Sliac
 • Renáta Porvazníková, Bratislava
 • Daniela Bolech Dobáková, Bratislava
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Návrh zákona o poľovníctve - signatári

697 signatures so far

Latest signatures

 • Alexander Kollár ml., Gbely 190/13
 • Kristína Ďuratná, Považská Bystrica
 • Monika Sharma, Zemberovce
 • Eva Kupecká, Malacky
 • Dorota Kavická, Bratislava
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

HP - ZOPAK - 2018 (signatári)

708 signatures so far

Latest signatures

 • Eleonora Locsos, Rimavska Sobota
 • Jozef Beňo, Závadka nad Hronom
 • Margaréta Nôtová, Bratislava
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'