Osobné nástroje
Nachádzate sa tu: Titulná stránka / Petícia / Nedajme si ohroziť infozákon! Hromadná pripomienka Aliancie Fair-play a Spoločnosti pre Otvorené informačné technológie.

Nedajme si ohroziť infozákon! Hromadná pripomienka Aliancie Fair-play a Spoločnosti pre Otvorené informačné technológie.

(Podpisový formulár sa nachádza na konci tohto textu.)

Od roku 2003 existuje v Európskej únii smernica, ktorá požaduje, aby členské krajiny vo svojich zákonoch jasne a zreteľne upravili, aké práva majú ľudia, ktorí chcú používať informácie získané od verejnej správy podľa svojho uváženia (napríklad poukázať na nevýhodný tender alebo nezákonný dar pre politikov, prípadne vytvoriť webovú aplikáciu o kvalite nemocníc). Slovensko túto smernicu ešte nevčlenilo do svojho práva a EÚ dochádza trpezlivosť. Preto nám hrozí európsky súd.

Ministerstvo spravodlivosti chce Smernicu do nášho práva včleniť cez infozákon. To v momentálnej politickej situácii považujeme za vážnu hrozbu pre tento predpis, bez ktorého si nevieme predstaviť, ako by sme mohli ako občania pozerať štátu na prsty. Viacerí poslanci otvorene vyjadrili svoje odhodlanie meniť infozákon – a to aj spôsobom, ktorý by obmedzoval súčasný prístup k informáciám.

Vláda by (ani pri dobrej snahe ponechať rozsah práv v súčasnom rozsahu) pre tlak EÚ s najväčšou pravdepodobnosťou nemohla novelu stiahnuť z rokovania parlamentu v prípade, že by poslanci zákon oklieštili alebo inak poškodili.

Návrh je navyše taký chaotický, že vôbec nie je jasné, aké práva budeme mať, ak budeme chcieť ďalej používať informácie od verejného sektora. Podľa nás Smernicu vôbec správne nevčleňuje do našich zákonov. Preto sme pripravili túto pripomienku. Aby nás ministerstvo spravodlivosti vypočulo, potrebujeme 500 podpisov.

Samotný návrh novely zákona:

https://lt.justice.gov.sk/Document/DocumentDetails.aspx?instEID=191&matEID=5133&docEID=243451&docFormEID=-1&docTypeEID=1&langEID=1

Pripomienka Aliancie Fair-play a Spoločnosti pre Otvorené informačné technológie:

https://lt.justice.gov.sk/Public/MassReviewSupportByUser.aspx?instEID=191&matEID=5133&mrEID=246437&langEID=1

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov

Zásadná pripomienka

_____________________________________________

Týmto podávame hromadnú pripomienku k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov, predloženému Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky za účelom implementácie SMERNICE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY č. 2003/98/ES zo 17. novembra 2003 o opakovanom použití informácií verejného sektora (ďalej len „Smernica“):

Návrh Zákona žiadame stiahnuť a prepracovať.

Túto pripomienku pokladáme za zásadnú.

I.

Navrhujeme, aby transpozícia smernice do právneho poriadku Slovenskej republiky bola vykonaná prijatím samostatného zákona upravujúcim opakované použitie informácií verejného sektora. V tejto časti sumarizujeme dôvody pre prijatie samostatnej právnej úpravy:

 1. Problematika opakovaného použitia informácií verejného sektora upravuje samostatnú oblasť práva. Zákon o slobodnom prístupe k informáciám reguluje prístup k informáciám povinných osôb – subjektov verejného práva, zatiaľ čo Smernica reguluje výhradne práva a povinnosti občanov a inštitúcií, ktorí chcú informácie získané od verejnej správy ďalej použiť pre svoj vlastný účel. Zo znenia Smernice ako aj Zákona o slobodnom prístupe k informáciám je zrejmé, že Smernica sa dotýka širšieho okruhu povinných osôb a informácií, pričom Zákon o slobodnom prístupe k informáciám postihuje len časť z nich. Občania Slovenskej republiky totiž môžu využívať aj informácie, ktoré získajú využitím iných zákonov než Zákona o slobodnom prístupe k informáciám (napríklad zákona o politických stranách a hnutiach, katastrálneho zákona, zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov...) Účelom Smernice je podľa nášho názoru v právnom poriadku jasne a zreteľne upraviť práva a povinnosti subjektov, ktorí získajú informácie od verejnej správy a poskytnúť im právnu istotu a predvídateľné podmienky v tom, ako môžu informácie ďalej použiť.
 2. Zákon o slobodnom prístupe k informáciám je právnou úpravou, ktorá vytvára právny rámec pre uplatňovanie politického práva – práva na informácie. Navrhovaná právna úprava má podľa Smernice vytvárať podmienky na uplatňovanie ekonomického práva.

3. Navrhovaná právna úprava:

a) upravuje povinnosti odlišného okruhu subjektov ako zákon o slobodnom prístupe k informáciám (inak vymedzený okruh povinných osôb),

b) upravuje odlišný typ povinností subjektov verejného sektora na rozdiel od úpravy politického práva, ktorý upravuje zákon o slobodnom prístupe k informáciám (prístup len k úzko vymedzenému okruhu informácií, sprístupňovaný odlišnou formou a navrhovaná právna úprava umožňuje upraviť podmienky pri opakovanom použití informácií),

c) upravuje odlišným spôsobom procesný postup sprístupňovania informácií ako v prípade úpravy politického práva, ktorý upravuje zákon o slobodnom prístupe k informáciám (odlišné lehoty, odlišný proces pri úhrade za sprístupnenie,...)

d) upravuje odlišným spôsobom postavenie žiadateľa ako v prípade úpravy politického práva, ktorý upravuje zákon o slobodnom prístupe k informáciám.

4. Automatizovaný prístup k digitálnym informáciám verejného sektora, ako súčasť Digitálnej agendy pre Európu, predstavuje rozvíjajúcu sa oblasť, ktorá sa dynamicky vyvíja. Práve využitie informácií verejného sektora v digitálnej oblasti alebo poskytovanie informácií v digitálnej forme tvorí veľkú časť motivácie pre prijatie Smernice. Už teraz je z verejne dostupných zdrojov zrejmé, že Európska komisia pripravuje novelizáciu Smernice a Slovenská republika sa bude musieť v najbližších rokoch vysporiadať s transpozíciou nového textu. Možno preto predpokladať častejšie novelizácie zákona. Aj z tohto dôvodu by bolo vhodné, aby opakované použitie informácií verejného sektora bolo upravené v samostatnom zákone.

5. Každá iniciatíva Vlády SR alebo poslancov Národnej rady SR na novelizáciu zákona o slobodnom prístupe k informáciám je sprevádzaná výraznou nevôľou verejnosti. Organizácie mimovládneho sektora vnímajú právo na informácie, a tým najmä zákon o slobodnom prístupe k informáciám, ako najdôležitejšiu právnu úpravu, ktorá zabezpečuje verejnosti a občianskej spoločnosti možnosť podieľať sa na vytváraní verejných politík a zabezpečovať verejnú kontrolu politikov a inštitúcií verejného sektora. Mimoriadna citlivosť angažovanej časti verejnosti aktivizuje pri každej novelizácii zákona o slobodnom prístupe k informáciám potenciál na obranu práva na informácie ako reakcia na snahy veľkej časti inštitúcií verejného sektora a poslancov Národnej rady Slovenskej republiky o postupné okliešťovanie práva na informácie alebo významnejší negatívny zásah do podmienok prístupu k informáciám. Prijatím rozhodnutia upraviť oblasť opakovaného použitia informácií formou samostatného zákona, a nie ako súčasť zákona o slobodnom prístupe k informáciám, možno predísť rovnako pri schvaľovaní tohto návrhu zákona ako aj do budúcna mnohým potenciálne konfliktným situáciám a vzťahom medzi verejným sektorom a angažovanou častou verejnosti.

Európska komisia navyše komunikovala Slovenskej republike, že v prípade nedostatočnej transpozície Smernice v bezodkladnom čase začne proti Slovenskej republike konanie pred Súdnym dvorom Európskej únie. Táto časová tieseň prináša rozsiahlu hrozbu toho, že vláda SR ako predkladateľ novely by túto z rokovania parlamentu pre následné niekoľkomesačné zdržanie procesu nestiahla ani v situácii, ak by poslanecké návrhy priniesli zníženie existujúceho štandardu na prístup verejnosti k informáciám, prípadne by znamenali výrazný negatívny zásah do existujúceho štandardu. Vláda by tak priamo vytvorila podmienky pre ohrozenie Zákona o slobodnom prístupe k informáciám v parlamente, pretože by si odrezala možnosť reagovať na poslanecké návrhy. Dôkazom, že tieto obavy sú konkrétne a reálne sú početné vyhlásenia poslancov vládnej strany ako aj predstaviteľov ZMOS o vôli zásadne zasiahnuť do zákona v takom kľúčovom bode, akým je sprístupnenie informácií pre žiadateľov bez toho, aby museli predkladať dôvody žiadosti. Prijatie samostatného zákona by takú hrozbu a tým aj rozsiahlu obavu verejnosti o udržanie štandardu práva na informácie v SR úplne odstránili.

II.

Navrhujeme, aby návrh zákona predkladateľ prepracoval vo forme samostatného zákona a zmenil ustanovenia návrhu právnej úpravy tak, aby boli zrozumiteľné, a aby spĺňali ciele transponovanej smernice, ktoré budú vychádzať z poznania upravovanej problematiky. Pripájame princípy, ktoré by mal nový návrh zákona rešpektovať:

 1. Navrhovaná právna úprava používa pojem „opakované použitie“ v dvoch odlišných významoch – ako spôsob prístupu k informáciám a tiež ako spôsob použitia informácií.

2. Viaceré ustanovenia návrhu sú zmätočné, zavádzajú nedostatočne definované pojmy a v praxi spôsobia chaotickú aplikáciu, ktorá sa môže obrátiť pri zlej vôli na strane subjektov verejnej správy proti občanovi. Prijatie zákona v navrhovanej podobe by preto pre zmätočnosť a nejasnosť úpravy spôsobilo rozsiahly chaos v aplikačnej praxi a podľa našich skúseností aj zvýšený nápad podaní na súdy. Pri tomto hodnotení vychádzame aj z dlhodobých skúseností pri aplikácii zákona č. 211/2000 Z.z. a vyjadrujeme vážne obavy z toho, že po prijatí tohto zákona v navrhovanom znení budú povinné osoby aplikovať zákon s vôľou čo najviac obmedziť prístup a použitie najmä politicky a ekonomicky citlivých informácií, pričom využijú každú slabinu textu zákona vo svoj prospech.

3. Návrh zákona bol vypracovaný bez poznania prostredia, ktoré upravuje. Nie sú nám známe žiadne analýzy, z ktorých by vychádzal predkladateľ návrhu o existujúcich dátach, ktoré možno sprístupniť na opakované použitie a o technických možnostiach spôsobov sprístupňovania elektronického obsahu. Predkladateľ preto nevie, do akého prostredia a akých situácií bude zákon zasadený a nevie predvídať, čo jeho prijatím spôsobí. Vzhľadom na novosť problematiky je podľa nášho názoru taká znalosť prostredia nevyhnutná.

4. Prijímaná právna úprava nereaguje na skúsenosti s opakovaným použitím informácií v ostatných členských krajinách Európskej únie. Deväť rokov od schválenia smernice Európska únia pripravuje jej úpravy a doplnenia na základe identifikovania niekoľkých tendencií členských štátov:

a) Jeden z najzávažnejších poznatkov pre Európsku úniu je potreba konkrétnejšie upraviť prístup subjektov verejného sektora. Tie nevytvárajú možnosti na opakované použitie informácií, vytvárajú zbytočné obmedzenia prístupu, pokúšajú sa o maximalizáciu zisku.

b) Pripravovaná zmena smernice reaguje na dynamický vývoj technológií a potrieb a požiadaviek na aktuálnosť informácií. Špecifikujú technické požiadavky na praktickú použiteľnosť elektronických informácií, keď definuje požiadavky na strojovú čitateľnosť dát. Taktiež podporuje zjednodušovanie prístupu k informáciám napr. prostredníctvom otvorených licencií.

c) Prístup európskych inštitúcií vychádza tiež z potreby sprístupňovať všetky všeobecne dostupné dáta na opakované použitie. Tým sa ešte viac podporia hospodárske možnosti opakovaného použitia, čo bude pozitívne vplývať na transparentnosť a efektívnosť a posilní to úlohu občana, ktorá by mala byť podľa cieľov návrhu smernice zameraná na zmenu kultúry vo verejnom sektore.

Predkladateľ by mal do svojho návrhu zapracovať tieto poznatky a skúsenosti s opakovaným použitím z ostatných krajín a navrhnúť zákon, ktorý nevychádza z podmienok roku 2003, kedy bola smernica prijímaná.

III

V tejto časti pripájame aj konkrétne drobné a čiastkové poznámky a pripomienky. Spisujeme ich len preto, aby mohli tvoriť doplnkový podklad k tvorbe zásadne nového návrhu, ktorý by zohľadňoval vyššie popísané princípy a zásady a pomohol odstrániť závažné čiastkové chyby textu. Akceptovanie týchto čiastkových poznámok v žiadnom prípade nemožno považovať za akceptovanie našej zásadnej pripomienky.

 1. Návrh zákona vo svojom navrhovanom znení odkazuje na neexistujúce ustanovenia návrhu zákona (napr. v § 21i ods. 6, v § 21j,...).
 2. K § 21 b a c - Definície použité v týchto odsekoch postihujú rozsiahly okruh dokumentov v rôznych formátoch (papierové až elektronické) a týkajú sa povinných osôb, ktoré presahujú Zákon o slobodnom prístupe k informáciám, ale zároveň sa s ním prekrývajú (aj v definícií povinných osôb, aj v definícii dokumentu). Zároveň však v písmene c, ods. 2 uvádzajú, že sa netýkajú informácií získaných podľa predchádzajúcich ustanovení zákona. Na mieste je teda otázka, čoho sa vôbec týkajú? V návrhu chýba akákoľvek pomoc pre inštitúcie, ktoré ho budú aplikovať, aby zistili v akých situáciách ho vlastne majú aplikovať. Ak sa tento špeciálny paragraf nemá týkať Zákona o slobodnom prístupe k informáciám, prečo je včlenený do tohto zákona? Navyše podľa výhrad Európskej únie žiadatelia o prístup k informáciám na základe Zákona o slobodnom prístupe k informáciám nemajú právnu istotu v tom, ako tieto informácie môžu ďalej použiť. Toto vákuum neodstraňuje ani predložený návrh.
 3. K § 21 d – ako bolo už spomínané vyššie z návrhu vôbec nevyplýva, čoho sa vlastne má tento špeciálny paragraf týkať. Úpravu aj rozhodnutie o tom, či vôbec povinná osoba dovolí žiadateľovi získanú informáciu použiť necháva na voľné rozhodnutie povinných osôb. Podľa nášho názoru takáto úprava vytvorí množstvo režimov a rôznych podmienok a vôbec nepomôže Slovenskej republike v rozvoji služieb použitia digitálneho obsahu a technológií, naopak bude pre tento rozvoj závažnou brzdou, ktorá nepatrí do spoločnosti v 21.storočí s jej úrovňou technologického a informačného rozvoja. Povinným osobám neurčuje žiadne rámce a prakticky akceptuje aj situáciu, ak len pre nedostatok vôle alebo z iných obskúrnych dôvodov povinná osoba opakované použitie úplne zamietne.
 4. K § 21 e, ods. 3 – Navrhované znenie nezabezpečuje, aby podmienky (teda vlastne obmedzenia) opakovaného použitie informácií boli uplatňované iba v prípadoch, keď také obmedzenie vyžaduje dôležitý záujem. V tejto súvislosti upozorňujeme na príslušné znenie Smernice v anglickom jazyku, pričom ustanovenie toho istého Článku 8 ods. 1 znie nasledovne : „Public sector bodies may allow for re-use of documents without conditions or may impose conditions, where appropriate

through a licence, dealing with relevant issues. These conditions shall not unnecessarily restrict possibilities for re-use and shall not be used to restrict competition“. Dávame do pozornosti slovenský preklad vyššie uvedeného ustanovenia, konkrétne jeho druhú vetu v zmysle ktorej došlo podľa nás k nepresného označeného slova „unnecessarily“ ktoré v preklade a podľa nás aj v kontexte vyššie uvedeného presnejšie znamená „zbytočne“ alebo „nadbytočne“ . Opakované použitie informácií totiž možno podľa návrhu obmedziť, ak je nevyhnutné pre poskytovanie služieb vo „verejnom záujme“. Pre také obmedzenie chýbajú ustanovenia a v podstate tým návrh vytvára podmienky pre voluntaristické rozhodovanie inštitúcií a rozsiahle zamietanie žiadostí v tohto dôvodu bez dostatočných možností pre žiadateľa brániť sa súdnou cestou.

5. K § 21 f, ods. 4 – Zákaz zmeny informácie bude predstavovať vážnu bariéru v rozvoju služieb digitálneho obsahu, ktorého podstatou je, že sa informácie z rôznych zdrojov spájajú a dopĺňajú. Podľa nášho názoru by takýto zásah mal byť z návrhu odstránený a podmienka by sa mala maximálne obmedziť na to, že informácie získané z verejného zdroja budú tak jasne označené a v prípade ich doplnenia, či spojenia s inými zdrojmi bude žiadateľ jasne označovať, ktoré informácie patria do ktorého okruhu a bude zverejňovať metodológiu naloženia so získanými informáciami.

6. Návrh zákona predpokladá umožnenie opakovaného prístupu k informáciám na základe žiadosti aj v prípadoch, keď by podávanie a hlavne vybavovanie žiadostí predstavovalo zbytočnú administratívnu záťaž (napríklad v situáciách, ak povinná osoba sprístupní nejaké informácie proaktívne na základe iných zákonov). Tento prístup nezodpovedá predpokladanému cieľu Smernice vytvoriť prostredie pre široké opakované využívanie informácií v modernej spoločnosti využívajúcej informačné technológie.

7. Návrh nezabezpečuje, aby výška prípadných poplatkov nepresiahla limit stanovený Smernicou, ktorá vyžaduje, aby definovaný strop bol dodržaný nielen vzhľadom na jednotlivý subjekt, ale aj vzhľadom na účtovné obdobie povinnej osoby.

Zástupcami verejnosti k pripomienke Aliancie Fair-play, o.z. a Spoločnosti pre otvorené informačné technológie pre rozporové konanie je Zuzana Wienk (zuzana@fair-play.sk) a Peter Kunder (kunder@fair-play.sk).

Podporte prosím túto hromadnú pripomienku. Do stredy 6. júna 2012 potrebujeme získať 500 podpisov.


Titul:
Meno* :
Priezvisko* :
Organizácia:
Ulica* :
Mesto* :
PSČ* :
E-mail:
Zobrazovať Vaše meno v zozname signatárov?


Položky označené (*) sú povinné, prosíme o ich vyplnenie.« December 2018 »
December
PoUtStŠtPiaSoNe
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Pripomienku doteraz podporili:

958 signatures so far

Latest signatures

 • Ing Alena Brtáňová, Liptovský Mikuláš
 • Adriana Vetráková, Bratislava
 • Ing. Katarína Prachárová, Bratislava
 • Ing Slavomir Ziak, Bernolákovo
 • rastislav sloboda, partizanske
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Sign our petition

980 signatures so far

Latest signatures

 • Ladislav Hamarčak,Stropkov
 • Mária Hrabkovská,Poprad
 • Slavomir Ziak,Bernolákovo
 • Lucia Strelková,Topoľčany
 • Karol Kováč,Žitavany
See all signatures

Ďakujeme za podporu.

Podporte petíciu

3518 signatures so far

Latest signatures

 • Július,Oláh,Bratislava
 • Erik,Bátora,Komárno
 • Silvia,Kontírová,Bratislava
 • Ivan,Masaryk,Žilina
 • Michal,Rozsíval,Nitra
See all signatures

Hromadnú pripomienku VIA IURIS k novele stavebného zákona podporili:

Signatári hromadnej pripomienky Vodný plán - Slatinka

1043 signatures so far

Latest signatures

 • JimmiXzSq YNckixRxxUSBuXbXHVG, New York
 • Barnypok VVfemxjlTnVHIV, New York
 • Barnypok wFWWLvgVpYHes, New York
 • JimmiXS zMQGDdRQbN, New York
 • Eva Sarkoziova, Bratislava
See all signatures

Pripomienka verejnosti k Vodnému plánu Slovenska - podáva Združenie Slatinka

Signatári hromadnej pripomienky Vodný plán - rybári

1206 signatures so far

Latest signatures

 • Jana Lorinczová, Bratislava
 • Pavol Mikloš, Bratislava
 • JimmiXzSq MckMzlacPSII, New York
 • Tomáš Maslen, Žarnovica
 • Eva Maslenova, Žarnovica
See all signatures

Pripomienka verejnosti k Vodnému plánu Slovenska - podáva Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina

Sign our petition

6765 signatures so far

Latest signatures

 • Michal Beňadik, Martin,
 • Vladimír Hemala, Jalovec,
 • Alexander Račkovič, Sereď,
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Petícia za ochranu lesov na území Bratislavy

1086 signatures so far

Latest signatures

 • petrana pollakova, malacky,
 • Mária Jurigová, Bratislava,
 • Samuel Juran, Bratislava,
 • Elena Kárová, Bratislava, -
 • Michal Vacho, Bratislava,
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Podpíšte aj vy hromadnú pripomienku Poloniny!

2489 signatures so far

Latest signatures

 • Marieta Senčarová, Košice
 • Slávka Svozilová, Košice
 • Andrea Martinkova, Beluša
 • Matej Lančarič, Trnava
 • Katarína Šestáková, Trnava 5
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku LZ VLK pre ochranu Polonín!

Pripomienka Slatinka - Verejné práce

829 signatures so far

Latest signatures

 • Lucia Krištofíková,Trnava
 • Dušan Bevilaqua,Spišská Nová Ves
 • Dušan Bevilaqua,Spišská Nová Ves
 • Michal Oravec,Bratislava
 • Martina Vajdova,Bratislava
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku združenia Slatinka

Hromadná pripomienka k zákonu EIA

926 signatures so far

Latest signatures

 • Tatiana Arbe, Bratislava 5
 • Mária Pavlovská, Smilno
 • milos kucsera, košice
 • Štefan Klimčo mladší, Kapušany pri Prešove
 • Peter Droblienka, Raslavice
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku združenia AROPANE k zákonu EIA

Petícia tunel Korbeľka

3489 signatures so far

Latest signatures

 • Ján B., Košice
 • Mária P., Podolinec
 • kokot t., blatnica
 • kokot t., blatnica
 • kokot t., blatnica
See all signatures

Podporte petíciu za urýchlenie výstavby diaľnice medzi Bratislavou a Košicami

Podporte pripomienku k novele EIA!

2376 signatures so far

Latest signatures

 • Július Oláh, Bratislava
 • Matin Slenker, Spišská Nová Ves
 • Lucia Strelková, Topoľčany
 • Romana Uhrinová, Revúca
 • Matúš Hamza, Svit
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku VIA IURIS k novele zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie!

Podporte petíciu BIOMASA!

1381 signatures so far

Latest signatures

 • Katarína Ballayová,
 • Renata Puterova, Handlova
 • Pavol Putera, Handlova
 • Jarmila Puterova, Opatovce nad Nitrou
 • Sandra KADAROVA, Opatovce nad Nitrou
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Podporte hromadnú pripomienku k MVE

2056 signatures so far

Latest signatures

 • Mária Jurigová, Bratislava
 • Marián Zamborský, Dubovany
 • Tomáš Mačák, Skalica
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Hromadná pripomienka BIOPALIVÁ

1373 signatures so far

Latest signatures

 • Andrea Chabadová, Očová,
 • Marián Zamborský, Dubovany,
 • Peter Marek, Brezno,
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku LZ VLK

Hromadná pripomienka k vodnému zákonu

798 signatures so far

Latest signatures

 • Marián Zamborský, Dubovany
 • Dagmar Tinková, Borinka
 • Stanislav Tinka, Borinka
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku k vodnému zákonu

Podporte hromadnú pripomienku - lesy UNESCO

11693 signatures so far

Latest signatures

 • Ľuboš Lukáč, Prešov
 • Darina Fabšičová, Brezová pod Bradlom
 • Ľubomír Kováč, Banská Bystrica
 • Eva Frančeková, Bratislava
 • Kazimír Sýkora, Bratislava
See all signatures

Hromadná pripomienka lesy UNESCO

Zachráňme Čergov

11794 signatures so far

Latest signatures

 • Denisa Školáková, Štitáre
 • Peter Azari, Košice
 • Peter Gmitro, Bratislava
 • Jan Brinda, Kladno-Dubí
 • Jan Brinda, Kladno-Dubí
See all signatures

${sender_first} ${sender_last}, ${sender_city}

Hromadná pripomienka Rybársky zákon

936 signatures so far

Latest signatures

 • Vladimír Kocurek, Košice
 • Maria Bakošova, Bratislava
 • Jena Šimková, Bratislava
 • Marián Zamborský, Dubovany
 • Andrej Somora, Bratislava
See all signatures

${sender_first} ${sender_last}, ${sender_city}

Hromadná pripomienka "Spojená Bratislava"

749 signatures so far

Latest signatures

 • Martin Dojcak, Bratislava
 • Marián Zamborský, Dubovany
 • Konštantín Rosina, Trnava
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Hromadná pripomienka SUCHO

758 signatures so far

Latest signatures

 • Ivana Mochorovská, Michalovce
 • Erika Markusová, Báhoň
 • Dana Vargová, Bratislava
See all signatures

Hromadná pripomienka SUCHO

Sign our petition

4216 signatures so far

Latest signatures

 • Vladimir Frano, Budmerice
 • Tibor Osusky, Bratislav
 • Tibor Pallós, bratislava
 • Tibor Pallós, bratislava
 • lukas hesko, cervenik
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Sign our petition

433 signatures so far

Latest signatures

 • Ján Sedlák, Bratislava - Petržalka
 • zuzana kmetova, Lieskovec
 • Ivana Piatrová, Levice
 • Judix IorgYtpzPMPF, New York
 • Viktor Krajč, Brezno
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Sign our petition

948 signatures so far

Latest signatures

 • Mária Nechalová, Prievidza
 • Dusan Schnierer, Kanianka
 • Gabriela Leitmanová, Prievidza
 • Michal Némethy, Prievidza
 • Dominika Belanská, Prievidza
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Podporte petíciu SLOVNAFT

2097 signatures so far

Latest signatures

 • Romana Januscakova, Bratislava
 • Tomáš Toneiser, Bratislava
 • Magdaléna Lačoková, Bratislava
See all signatures

Podporte Petíciu obyvateľov bývajúcich v okolí Slovnaftu, ktorí sú priamo dotknutí neustálym hlukom a zápachom zo Slovnaftu!

Podporte petíciu za vytvorenie nového parku v Petržalke

494 signatures so far

Latest signatures

 • Patrik Prezbruchý, Strážske
 • Eva Olachová, Trnava
 • Erika Markusová, Báhoň
 • Gabriel Mrva, Bratislava
 • Maros Bednar, Bratislava
See all signatures

Podporte petíciu za vytvorenie nového parku v Petržalke

Hromadná pripomienka k zákonu o lesoch

3803 signatures so far

Latest signatures

 • Dagmar Newmanová, Nitra
 • Miroslav Vlkovič, Piešťany
 • Margita Miháliková, Žarnovica
See all signatures

${sender_first} ${sender_last}, ${sender_city}

Zákon o lesoch - hromadná pripomienka LZ VLK

2339 signatures so far

Latest signatures

 • Martin Krakovský, Bardejov
 • zuzana kmetova, Lieskovec
 • Martin olejar, hertnik
 • Katarína Miesler, PLIESOVCE
 • Andrej Kovarik, Bratislava
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Envirostratégia

7915 signatures so far

Latest signatures

 • Lýdia Kňazovičová, Liptovský Mikuláš - Okoličné
 • anna zubrikova, Limbach
 • Martina Mužíková, Kysucke Nove Mesto
 • Anton Mužík, Kysucke Nove Mesto
 • lukas hesko, cervenik
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku LZ VLK a Aropaňe!

HP - Zákon o ochrane prírody a krajiny

1868 signatures so far

Latest signatures

 • Maria Pohorelská, Rimavska Pila
 • Peter Blažečka, Rimavská Sobota
 • Veronika Jankajová, Snina
 • Marie Sixtova, Suchdol nad Luznici
 • Martina Fialova, Vranov nad Toplou
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Návrh zákona o poľovníctve - signatári

984 signatures so far

Latest signatures

 • Vladimír Pečeňák, Topoľovka 67
 • miroslava vilimova, Banska Bystrica
 • maroš mičenec, divina
 • Eva Lisická, Stupava
 • Andrej Škuba, Humenné
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

HP - ZOPAK - 2018 (signatári)

30322 signatures so far

Latest signatures

 • Ľudovít Ambrus, Bratislava
 • Vladimír Pečeňák, Topoľovka 67
 • Igor Paška, Žiar nad Hronom
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Poľovníctvo - LZ VLK

2070 signatures so far

Latest signatures

 • Andrej Lacek, Sereď
 • Marek Poláček, Pezinok
 • Adriana Zsigmondy, Čaňa
 • Mária Sviatková, Geča
 • Erik Smik, Spišská Nová Ves
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Hromadná pripomienka VHZ

782 signatures so far

Latest signatures

 • Petra Slimáková,Poprad
 • Kristián Slimák,Popraad
 • Ladislav Hudák,Prievidza
 • Marek Poláček,Pezinok
 • Valeria Valkova,Bratislava
See all signatures

${sender_first} ${sender_last},${sender_city}