Osobné nástroje
Nachádzate sa tu: Titulná stránka / Petícia / Hromadná pripomienka k novele zákona o petičnom práve

Hromadná pripomienka k novele zákona o petičnom práve

Úrad vlády Slovenskej republiky predložil do medzirezortného pripomienkového konania už druhýkrát návrh novely zákona o petičnom práve. Prvý návrh novely z októbra 2013 sme pripomienkovali formou hromadnej pripomienky. Z jej vecných bodov vyhovel úrad vlády iba jedinému – upustil od zámeru predĺžiť lehotu na vybavenie petície z 30 na 60 pracovných dní. Napriek našim opakovaným žiadostiam Úrad vlády neuskutočnil verejnú odbornú diskusiu a neumožnil tak odborné hľadanie vhodného riešenia pre elektronické petície.

V tejto hromadnej pripomienke preto navrhujeme:

 1. umožniť podporu elektronických petícií aj bez potreby vlastnenia a používania elektronického občianskeho preukazu a zaručeného elektronického podpisu,
 2. umožniť zber podpisov podporovateľov pod internetové petície na rôznych portáloch, nie len na Ústrednom portáli verejnej správy,
 3. uskutočniť verejnú odbornú diskusiu a jej výsledky zohľadniť v zákone o petičnom práve,
 4. zjednodušiť podávanie petícií elektronickou formou,
 5. zaviesť povinnosť dotknutých orgánov uskutočniť rozporové konanie so zástupcami signatárov petície, ak sa pod petíciu podpísalo aspoň 500 osôb alebo aspoň 5 % obyvateľov obce a dotknutý orgán obsahu petície nechce vyhovieť,
 6. doplniť do návrhu zákona návrh novely zákona o sťažnostiach, skrátiť lehotu na vybavovanie sťažností a odstrániť ďalšie nedostatky zákona.

Zapracovanie týchto pripomienok do pripravovanej novely zlepší podmienky pre uplatňovanie petičného práva, zjednoduší jeho výkon a vytvorí priestor pre širšiu participáciu občanov na správe vecí verejných.

Návrh zákona:

https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&matEID=7549

Hromadnú pripomienku možno podporiť najneskôr v stredu 17. septembra 2014.

Ondrej Dostál, Občianska konzervatívna strana

Štefan Szilva, živnostník

Ivan Kuhn, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

Marcel Zajac, Centrum pre filantropiu

Michal Makovník, Fórum pre verejné otázky

Katarína Hulmanová, Fórum kresťanských inštitúcií

Norbert Brázda, changenet.sk

Ľubor Illek, Spoločnosť pre otvorené informačné technológie

Vladimír Špánik, Združenie občanov miesta a obcí Slovenska

Juraj Petrovič, Občianska konzervatívna strana

Dušan Sloboda, Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika

Hromadná pripomienka verejnosti k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov

Číslo: 7456-29147/2014/OCKÚ OLAF

1.Umožnenie podpisovania elektronických petícií aj mimo ústredného portálu verejnej správy

Navrhujeme v bode 6 v § 4 vypustiť poslednú vetu odseku 6 a za odsek 6 doplniť nové odseky 7 až 9 v znení:

„(7) V prípade elektronického zhromažďovania údajov o podporovateľoch pod petíciu (ďalej len „elektronická petícia") sa spolu s textom petície poskytuje podpisový hárok vo forme formulára, ktorý možno vyplniť prostredníctvom internetu. Osoba, ktorá elektronickú petíciu podporuje, ku elektronickej petícii uvedie svoje meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a dátum narodenia, pričom namiesto dátumu narodenia môže uviesť svoju adresu elektronickej pošty pre účely zaslania URL adresy, ktorej otvorením príde ku podpore elektronickej petície. Podpis osoby podporujúcej elektronickú petíciu sa nevyžaduje.

(8) Ak osobitný predpis1a) ustanovuje najnižší počet osôb podporujúcich petíciu, elektronické zhromažďovanie údajov o podporovateľoch petície je možné len prostredníctvom systému pre elektronické zhromažďovanie údajov o podporovateľoch petície (elektronického systému zberu vyhlásení o podpore petície) spĺňajúceho požiadavky podľa osobitného predpisu, ktorý vydá ministerstvo financií SR. Osoba, ktorá elektronickú petíciu podľa tohto odseku podporuje, môže využiť funkciu ústredného portálu1b) určenú na tento účel alebo ku elektronickej petícii uviesť svoje meno, priezvisko, rodné priezvisko, trvalý pobyt, dátum a miesto narodenia, štátnu príslušnosť a dátum podpory elektronickej petície.

(9) Prevádzkovateľ systému pre elektronické zhromažďovanie údajov o podporovateľoch pod elektronickú petíciu podľa odseku 7 a 8 je povinný zabezpečiť, aby údaje poskytnuté podporovateľmi petície nebolo možné meniť, ani použiť na žiadny iný účel než na podporu danej petície.“

Doterajšie odseky 7 a 8 sa označia ako odseky 10 a 11

Zároveň navrhujeme do návrhu zákona doplniť splnomocňovacie ustanovenie, že Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydá všeobecne záväzný právny predpis ustanovujúci požiadavky na prevádzkovanie elektronického systému zberu vyhlásení o podpore petície podľa § 4 ods. 8.

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

Odôvodnenie: Úrad vlády navrhuje upraviť možnosť podpory petícií elektronickou formou. Podľa návrhu novely by sa za podpis osoby podporujúcej petíciu malo použiť aj využitie funkcie ústredného portálu verejnej správy určenej na tento účel podľa zákona o eGovernmente. V zmysle §19 odsek 5 zákona 305/2013 Z. z. „úspešná autentifikácia je podmienkou pre prístup osoby k prostriedkom a údajom informačného systému, ako aj k elektronickej komunikácii, ak osobitný predpis neustanovuje, že elektronickú komunikáciu je možné vykonávať aj anonymne alebo iným spôsobom nevyžadujúcim autentifikáciu; ak ide o prístup osoby k prostriedkom a údajom informačného systému, autentifikácia sa nevyžaduje ani vtedy, ak tak určí orgán verejnej moci“. V zmysle § 21 zákona 305/2013 Z. z. „na autentifikáciu sa ako autentifikátor môže použiť len a) občiansky preukaz s elektronickým čipom a bezpečnostný osobný kód podľa osobitného predpisu alebo b) alternatívny autentifikátor, ktorým je jedinečná a konečná postupnosť znakov, ktorá sama nemá významovú hodnotu, ak je k dispozícii len ako postupnosť týchto znakov, prostriedok alebo procedúra alebo ich kombinácia.“

Keďže Ministerstvo vnútra dodnes nevydalo v zmysle § 59 predpis upravujúci pravidlá pre alternatívny autentifikátor a jeho vydanie môže byť v zmysle § 22 zákona 305/2013 podmienené vydaním elektronického občianskeho preukazu, je zrejmé, že alternatívny autentifkátor nie je možné používať.

Navrhujeme jasne odlišovať požadovanú úroveň dôveryhodnosti deklarovanej identity podporovateľa podľa toho, či ide o petície, pri ktorých osobitný predpis ustanovuje najnižší počet osôb podporujúcich petíciu (napríklad pre referendum, miestne referendum a podobne) alebo či ide o ostatné petície. Čím je vyššia požadovaná úroveň overovania identity, tým je obvykle proces technicky náročnejší a výrazne menej prístupný pre bežného občana.

Pre petície, ktoré nemajú predpísaný najnižší počet podporovateľov žiadame pravidlá ktoré:

 • umožnia podporu petície jednoduchým vyplnením formulára cez internet bez vyžadovania podpisu (obdobne ako v prípade Európskej iniciatívy občanov),
 • zvýšia dôveryhodnosť uvedením dátumu narodenia, prípadne funkčnej e-mailovej adresy,
 • umožnia podpisovanie petícií na rôznych portáloch,
 • predpíšu požiadavky na prevádzkovateľa systému pre zber údajov o podporovateľoch.

Pre petície, ktoré majú predpísaný najnižší počet podporovateľov, žiadame obdobné pravidlá, ako platia pre Európsku iniciatívu občanov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EU č. 211/2011:

 • umožniť zber podpisov aj na iných portáloch,
 • všetky portály budú musieť splniť technické a bezpečnostné požiadavky, ktoré ustanoví osobitný právny predpis obdobne, ako je to vo Vykonávacom nariadení Komisie EÚ č. 1179/2011, ktorým sa ustanovujú technické špecifikácie pre elektronické systémy zberu pre iniciatívu občanov,
 • nevyžadovanie podpisu podporovateľov pri elektronických petíciách a zvýšenie dôveryhodnosti deklarovanej identity vyžadovaním identického rozsahu údajov o podporovateľovi, ako je vyžadovaný pre Európsku iniciatívu občanov.

Zároveň sa však občanom umožní voliteľne používať aj Ústredný portál verejnej správy vzhľadom na vznikajúci projekt eDemokracia.

Vyžadovanie overovania identity prostredníctvom elektronického občianskeho preukazu pre bežné petície by vytvorilo veľkú technickú bariéru pre používanie elektronických petícií pre významnú časť populácie. Zákon o eGovernmente a ani iný predpis nevyžaduje od fyzických osôb povinné používanie elektronických schránok a tým pádom ani používanie elektronického občianskeho preukazu. Nie je preto možné predpokladať, že elektronické občianske preukazy bude v krátkom čase používať veľká časť občanov SR.

Elektronický občiansky preukaz s aktivovaným čipom v súčasnosti má len menej ako 5% obyvateľov SR, nie je možné ho používať z mobilných zariadení, ako sú tablety alebo mobilné telefóny, jeho používanie je zatiaľ možné výlučne z komerčného operačného systému Microsoft Windows, od občana vyžaduje mať špeciálnu čítačku, nainštalovaný špeciálny softvér a ovládať prácu s nimi.

Prípadná námietka nedôveryhodnosti takto získaných podpisov nie je podľa nášho názoru opodstatnená. Vymyslení signatári alebo falošné podpisy sa môžu objaviť aj na papierových petíciách. Navyše ani elektronický občiansky preukaz nedokáže zaručiť, že nepríde k jeho použitiu a podporeniu petície bez súhlasu daného občana.

Elektronickou formou bez potreby registrácie na Portáli právnych predpisov je možné už v súčasnosti vyjadrovať podporu hromadným pripomienkam k návrhom zákonov v rámci medzirezortného pripomienkového konania.

Navyše zákon s petíciami všeobecne nespája žiadne bezprostredné právne účinky s výnimkou ich prerokovania a vybavenia, nezaväzuje príslušný orgán petícii vyhovieť. Právne účinky majú petície s určitým počtom podpisov iba v prípade, že sú zároveň upravené v osobitných zákonoch.

Je vhodné upozorniť, že nie je žiaduce, aby verejná správa mala k dispozícii ľahko prehľadávateľnú databázu údajov o všetkých podporovateľoch petícií. Takáto databáza sa dá potenciálne zneužiť. Preto žiadame povinnosť likvidácie údajov o podporovateľoch a možnosť podpory elektronických petícií aj na iných portáloch.

Pre obmedzenie prípadného automatizovaného vypĺňania údajov o podporovateľoch elektronickej petície je možným riešením napríklad to, aby signatár absolvoval pred podporením petície primeraný proces verifikácie vo forme uvedenia kontrolného textu (rôzne varianty CAPTCHA) prístupného aj pre osoby so zdravotným znevýhodnením.

Údaje uvedené podporovateľmi petície podľa odseku 7 a 8 s výnimkou údaja o celkovom počte podporovateľov by mal byť prevádzkovateľ povinný odstrániť a zničiť napríklad do jedného roka od ukončenia elektronického zhromažďovania údajov. Príslušný orgán musí použiť údaje o podporovateľoch petície, ktoré sa mu doručia, len na účely overenia počtu podporovateľov, a následne by mal zničiť všetky údaje poskytnuté podporovateľmi petície a ich kópie napríklad do jedného roka od vybavenia petície s výnimkou špecifických prípadov.

2. Zjednodušenie podávania petícií elektronickou formou

Navrhujeme v bode 7:

- nahradiť v § 5 ods. 2 v prvej vete slová „ak je petícia podaná prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy a je podpísaná zaručeným elektronickým podpisom" slovami „ak je petícia zaslaná orgánu verejnej správy elektronickou poštou v prípade elektronických petícií podľa § 4 ods. 7 alebo ak je petícia podľa § 4 podaná prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy alebo je podpísaná zaručeným elektronickým podpisom".

- nahradiť v § 5 ods. 2 druhú vetu nasledovne:

"Orgán verejnej správy na žiadosť potvrdí doručenie petície. Za písomné oznámenie výsledku vybavenia petície podľa odseku 7 alebo 8 sa považuje vydanie elektronického úradného dokumentu podľa osobitného predpisu2a), ak bola petícia podaná prostredníctvom ústredného portálu verejnej správy."

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

Odôvodnenie: Úrad vlády navrhuje nanovo upraviť predkladanie petícií elektronickou formou. Zákon doteraz vyžadoval, aby bol k dispozícii prostredníctvom elektronických prostriedkov elektronický formulár, ktorý možno podpísať zaručeným elektronickým podpisom. Úrad vlády navrhuje zúžiť možnosť predkladania petícii elektronickou formou len na ústredný portál verejnej správy a zároveň zachovať podmienku zaručeného elektronického podpisu. V záujme zjednodušenia podávania petícií elektronickou formou navrhujeme, aby popri využití ústredného portálu verejnej správy bolo možné petíciu podať pri využití zaručeného elektronického podpisu aj bez využitia ústredného portálu verejnej správy. Pre elektronické petície, pre ktoré legislatíva nevyžaduje minimálny počet podporovateľov, navrhujeme možnosť doručovania e-mailom s potvrdením doručenia. Zaručený elektronický podpis je zatiaľ pomerne málo rozšírený, nie je ho zatiaľ možné používať z viacerých rozšírených operačných systémov a vyžaduje špecifické technické znalosti. Jeho povinné vyžadovanie aj pre menšie petície by predstavovalo výraznú bariéru, rovnako ako pri elektronických občianskych preukazoch.

3. Nepredlžovanie lehoty na upozornenie na nedostatky petície

Navrhujeme v bode 10 nahradiť slová „bezodkladne, do desiatich pracovných dní od jej doručenia písomne vyzve zástupcu alebo“ slovami „bezodkladne, najneskôr do piatich pracovných dní od jej doručenia písomne vyzve zástupcu alebo“.

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

Odôvodnenie: Ak petícia nemá náležitosti vyžadované zákonom, má príslušný orgán podľa v súčasnosti platného znenia zákona povinnosť bezodkladne vyzvať osobu, ktorá predložila petíciu, aby nedostatky odstránila. Úrad vlády navrhuje, aby to dotknutý orgán bol povinný urobiť bezodkladne, ale najneskôr do desiatich pracovných dní. Dôvodová správa predĺženie tejto lehoty nijako nevysvetľuje, dokonca ho vôbec nespomína. Nevidíme dôvod na predlžovanie lehoty, ktorú má dotknutý orgán na to, aby predkladateľov petície upozornil na čisto formálne nedostatky petície. Preto navrhujeme ponechať povinnosť orgánu upozorniť na nedostatky bezodkladne a stanoviť maximálnu lehotu do piatich pracovných dní. Pre porovnanie uvádzame, že podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám majú povinné osoby povinnosť vybaviť žiadosť o sprístupnenie informácií do ôsmich pracovných dní. V prípade petičného zákona úrad vlády navrhuje lehotu o dva pracovné dni dlhšiu len na upozornenie na formálne nedostatky, čo považujeme za neopodstatnené.

4. Zavedenie rozporového konania pri neakceptovaní petície

Navrhujeme doplniť nový bod 15, ktorý znie:

16. § 5 sa dopĺňa odsekmi 11 až 14, ktoré znejú:

„(11) Ak príslušný orgán verejnej moci nevyhovel v plnom rozsahu petícii, ktorú podporilo aspoň 500 fyzických osôb alebo právnických osôb, uskutoční rozporové konanie so zástupcom a s členmi petičného výboru. Ak v petícii nie je určený petičný výbor, má zástupca právo prizvať na rozporové konanie najviac ďalšie dve osoby.

(12) Rozporové konanie podľa predchádzajúceho odseku sa uskutoční aj v prípade, že petíciu podpísalo menej ako 500 fyzických osôb alebo právnických osôb, ak ide o petíciu určenú orgánom samosprávy obce a petíciu podpísalo aspoň 5 % z voličov oprávnených voliť do orgánov samosprávy obce.

(13) Ak je petícia podľa odsekov 11 alebo 12 určená obecnému zastupiteľstvu alebo zastupiteľstvu samosprávneho kraja, je zastupiteľstvo povinné petíciu prerokovať na svojom zasadnutí a umožniť vystúpiť počas prerokovania petície zástupcovi a členom petičného výboru.

(14) Ustanovenie odseku 11 sa nevzťahuje na Národnú radu Slovenskej republiky a Vládu Slovenskej republiky.“

Nasledujúce body prečíslovať.

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

Odôvodnenie: Navrhujeme zapracovať do návrhu novely ustanovenia, ktorými sa upraví postup vybavenia petície podpísanej aspoň 500 osobami, ktorej príslušný orgán verejnej moci nechce vyhovieť v plnom rozsahu. Navrhujeme, aby podobne ako pri medzirezortnom pripomienkovom konaní bol príslušný orgán povinný uskutočniť so zástupcom a s členmi petičného výboru rozporové konanie. Najmä v menších obciach by dosiahnutie počtu 500 podpisov mohlo predstavovať problém, preto pri petíciách určených orgánom samosprávy obce navrhujeme uskutočniť rozporové konaie aj vtedy, ak petíciu podpísalo aspoň 5 % voličov v obci. V prípade petícií určených obecným a krajským zastupiteľstvám navrhujeme povinnosť ich prerokovania na zasadnutí zastupiteľstva za účasti predkladateľov petície. Inštitút rozporových konaní by sa nemal uplatňovať na vládu a parlament. Spôsob prerokovania petícií parlamentom je upravený v zákone o rokovacom poriadku NR SR. Elektronické petície určené vláde by mali byť upravené v osobitnom zákone.

5. Žiadame stiahnuť predložený návrh z pripomienkového konania, uskutočniť verejnú odbornú diskusiu a až po zohľadnení výsledkov diskusie predložiť návrh do pripomienkového konania.

Odôvodnenie:

Predloženiu návrhu do pripomienkového konania nepredchádzala žiadna verejná odborná diskusia. Elektronické petície sa už viac ako 10 rokov používajú na rôznych občianskych portáloch v SR a prevádzkovatelia týchto portálov ani organizátori týchto petícií neboli nijako pripustení do diskusie o budúcich pravidlách pre elektronické petície.

Petičné právo patrí medzi základné politické práva občanov, a preto je nevyhnutné o upravovaní jeho pravidiel s občanmi vopred diskutovať.

Považujeme za absolútne neprípustné, aby sa legislatíva upravujúca elektronické petície automaticky a bez serióznej verejnej odbornej diskusie podriaďovala aktuálnemu technickému návrhu projektu eDemokracia, ktorý je už v štádiu postupnej realizácie a ktorý navyše podľa zverejnených podkladov ani nemal byť určený pre akékoľvek elektronické petície, ale len pre špecifické elektronické hromadné žiadosti občanov, ktoré sa mali vzťahovať len na vládu SR a ktorých pravidlá sú na rozdiel od petičného práva definované len v nelegislatívnom materiáli schválenom vládou.

6. Doplnenie novelizácie zákona o sťažnostiach

Navrhujeme doplniť nový článok II, ktorým bude novelizovaný zákon o sťažnostiach. Minuloročný návrh novely zákona o petičnom práve odôvodňoval návrh na predĺženie lehoty na vybavenie petícii snahou zosúladiť lehotu na vybavenie petícií s lehotou na vybavenie sťažností. Keďže úrad vlády upustil od zámeru predĺžiť lehotu na vybavenie petícií navrhujeme zosúladiť lehotu na vybavenie sťažností tak, že sa skráti lehota na vybavenie sťažností.

Navrhované znenie článku II:

Čl. II

Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

 1. V § 4 ods. 3 sa slová „najneskôr do 30 pracovných dní“ nahrádzajú slovami „najneskôr do 10 pracovných dní“.
 2. V § 13 ods. 1 sa slová „do 60 pracovných dní“ nahrádzajú slovami „do 30 pracovných dní“.
 3. V § 13 ods. 2 znie:

„(2) Ak je sťažnosť náročná na prešetrenie a nie je možné ju vybaviť v lehote podľa odseku 1, môže vedúci orgánu verejnej správy alebo ním splnomocnený zástupca lehotu podľa odseku 1 predĺžiť pred jej uplynutím o nevyhnutne potrebný čas, najviac však o 30 pracovných dní. Lehotu nemôže predĺžiť splnomocnený zástupca, ktorý sťažnosť prešetruje. Orgán verejnej správy oznámi predĺženie lehoty sťažovateľovi bezodkladne, písomne, s uvedením dôvodu, prečo je predĺženie lehoty nevyhnutné.“.

4. V § 16 ods. 5 znie:

„(5) V čase, keď sťažovateľ mešká s plnením povinnosti podľa odseku 2, lehota na vybavenie sťažnosti neplynie.“

5. V § 17 ods. 2 sa vypúšťajú druhá a tretia veta.

6. V § 21 ods. 5 znie:

„(5) Orgán verejnej správy je povinný vybaviť opakovanú sťažnosť do 30 pracovných dní a pri sťažnosti podľa odseku 4 oznámiť sťažovateľovi výsledok prešetrenia do desiatich pracovných dní od doručenia sťažnosti.“

7. V § 22 ods. 4 sa slová „v lehote podľa § 13“ nahrádzajú slovami „do 30 pracovných dní“.

8. Za § 26 sa dopĺňa § 26a, ktorý znie:

㤠26a

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2015

(1) Podanie doručené orgánu verejnej správy do 31. decembra 2014 sa vybavuje v lehotách podľa tohto zákona v znení účinnom do 31. decembra 2014.

(2) Orgán verejnej správy upraví vnútorný predpis podľa § 11 ods. 1 tak, aby bol v súlade so znením zákona účinným od 1. januára 2015, najneskôr do 31. januára 2015.“

Navrhované znenie dôvodovej správy k článku II:

K bodu 1

Navrhuje sa skrátiť lehotu, v ktorej orgán verejnej správy vráti podanie, ktoré je označené ako sťažnosť, ale nie je sťažnosťou v zmysle zákona, tomu, kto podanie podal. Súčasné znenie zákona stanovuje lehotu do 30 pracovných dní, navrhuje sa lehota do 10 pracovných dní. Takáto lehota by mala byť dostatočná, pretože nejde o úplné vybavenie sťažnosti, ale iba o posúdenie toho, že podaný podnet nie je sťažnosťou. Podľa predchádzajúcej právnej úpravy bola lehota na vrátenie takéhoto podania 5 kalendárnych dní. Lehota 30 pracovných dní sa javí ako neprimerane dlhá a vecne neopodstatnená. Lehota 10 pracovných dní zodpovedá lehotám pre podobné úkony orgánu verejnej správy v rámci zákona – na postúpenie podania, ktoré smeruje proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy vydanému v konaní podľa iného právneho predpisu (§ 4 ods. 4), postúpenie sťažnosti príslušnému orgánu (§ 9), postúpenie sťažnosti na rozhodnutie o príslušnosti na vybavenie sťažnosti (§ 11 ods. 3), poskytnutie spolupráce sťažovateľom (§ 16 ods. 2), poskytnutie súčinnosti iným orgánom verejnej správy (§ 17 ods. 2).

K bodu 2

Navrhuje sa skrátiť základnú lehotu na vybavenie sťažnosti zo 60 pracovných dní na 30 pracovných dní. Podľa predchádzajúcej právnej úpravy bola základná lehota na vybavenie sťažnosti 30 kalendárnych dní. Lehota 60 pracovných dní, čiže zhruba tri kalendárne mesiace, sa javí ako neprimerane dlhá vzhľadom k účelu zákona o sťažnostiach a účinnej ochrane práv a právom chránených záujmov sťažovateľa.

K bodu 3

Súčasné znenie zákona umožňuje predĺžiť základnú lehotu na vybavenie sťažnosti o ďalších 30 pracovných dní. Celková lehota na vybavenie sťažnosti tak môže predstavovať až 90 pracovných dní, číže zhruba 4,5 kalendárneho mesiaca. Podľa predchádzajúcej právnej úpravy bolo možné predĺžiť lehotu na celkovo zhruba 2 alebo 3 kalendárne mesiace. Na predĺženie lehoty pritom postačuje, ak je sťažnosť náročná na prešetrenie. Takáto úprava sa javí ako neprimeraná na účinnú ochranu práv a právom chránených záujmov sťažovateľa. Vzhľadom na to sa navrhuje, aby na predĺženie lehoty nestačilo len samotné konštatovanie náročnosti prešetrenia sťažnosti, ale aby sťažnosť nebolo možné vybaviť v základnej lehote. Odôvodňovať by sa malo nielen samotné predĺženie lehoty, ale aj jeho nevyhnutnosť, teda nemožnosť vybaviť sťažnosť v základnej lehote. Lehota by sa nemala automaticky predlžovať o 30 pracovných dní, ale len o nevyhnutne potrebný čas, ktorý nemôže byť dlhší ako 30 pracovných dní.

K bodu 4

Navrhuje sa upraviť ustanovenie, podľa ktorého neplynie lehota na vybavenie sťažnosti počas poskytovania spolupráce sťažovateľom. Podľa súčasného znenia zákona lehota neplynie v čase od odoslania výzvy na poskytnutie spolupráce do jej poskytnutia sťažovateľom. Podľa predchádzajúcej právnej úpravy lehota na vybavenie sťažnosti neplynula, ak sťažovateľ meškal s plnením povinnosti spolupracovať s orgánom, ktorý sťažnosť vybavuje. Navrhuje sa, aby sa lehota na vybavenie sťažnosti prerušila iba v prípade, že sťažovateľ mešká s plnením povinnosti poskytnúť spoluprácu v lehote 10 pracovných dní, čiže v prípade, ak je predĺženie vybavovania sťažnosti spôsobené samotným sťažovateľom.

K bodu 5

Navrhuje sa vypustiť ustanovenie, podľa ktorého neplynie lehota na vybavenie sťažnosti počas poskytovania súčinnosti iným orgánom verejnej správy. Na prerušenie plynutia lehoty nie je vecný dôvod. Orgán verejnej správy má povinnosť poskytnúť súčinnosť do desiatich pracovných dní. Orgán vybavujúci sťažnosť má možnosť v prípade potreby predĺžiť lehotu na vybavenie sťažnosti. Podľa predchádzajúcej právnej úpravy sa lehota na vybavenie sťažnosti počas poskytovania spolupráce iným orgánom neprerušovala. Komunikácia medzi orgánmi verejnej správy je ich záležitosťou a je nesprávne prípadné problémy v nej prenášať na sťažovateľa prerušovaním plynutia lehoty na vybavenie sťažnosti.

K bodu 6

Zákon určuje pre vybavovanie opakovaných sťažností rovnakú lehotu ako pre nové sťažnosti. Vzhľadom na to, že opakovaná sťažnosť je sťažnosť toho istého sťažovateľa v tej istej veci a neuvádzajú sa v nej nové skutočnosti, náročnosť jej vybavenia je menšia ako pri vybavovaní pôvodnej sťažnosti. Navrhuje sa preto stanoviť na jej vybavenie lehotu 30 pracovných dní bez možnosti jej predĺženia ako pri nových sťažnostiach. Zároveň sa navrhuje určiť, že sťažnosť iného sťažovateľa v tej istej veci, ktorú orgán verejnej správy už vybavil, a teda ju neprešetruje, len oznámi výsledok prešetrenia sťažovateľovi, sa vybaví do 10 pracovných dní.

K bodu 7

Obdobne ako v bode 6 sa navrhuje stanoviť lehota 30 pracovných dní bez možnosti predĺženia aj pre vybavenie sťažností proti vybavovaniu sťažnosti a proti odloženiu sťažnosti. V tomto prípade sa totiž prešetruje iba predchádzajúci postup orgánu verejnej správy pri vybavovaní sťažnosti. Nie je preto dôvod na predlžovanie lehoty.

K bodu 8

V prechodných ustanoveniach sa navrhuje určiť, že sťažnosti doručené pred nadobudnutím účinnosti novely zákona sa vybavia v lehotách podľa súčasného znenia zákona, aby nedošlo ku skráteniu lehôt v už prebiehajúcich konaniach. Zároveň sa orgánom verejnej správy stanovuje povinnosť do jedného mesiaca zosúladiť ich vnútorné predpisy o vybavovaní sťažností so zmenami obsiahnutými v novele. Keďže sa zmeny týkajú len lehôt, pôjde o jednoduché úpravy, preto je mesačná lehota dostatočná.

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

7. Žiadame uskutočniť odbornú verejnú diskusiu ku zákonu o sťažnostiach a na základe jej výsledkov v roku 2015 znovelizovať jeho znenie

Odôvodnenie:
Diskusia je potrebná k vyvodzovaniu sankcií voči porušovateľom zákonov, posudzovaniu, či ide o sťažnosť, atď. Zákon o sťažnostiach obsahuje viaceré od roku 2010 obsahuje viaceré ustanovenia, ktoré boli opakovane podrobené verejnej odbornej kritike. Ide napríklad o požiadavku na vymedzenie práv a právom chránených záujmov sťažovateľa, bez ktorých sťažnosť nemusí byť vybavená, ďalej vyžadovanie zaručeného elektronického podpisu pre všetky elektronické sťažnosti, čím sa vytvára významná bariéra pre elektronické sťažnosti, taktiež prehnané vyžadovanie úradne overeného splnomocnenia pre zastupovanie pre podanie sťažnosti, ako aj vypustené vyvodzovanie postihov voči tým zamestnancom, ktorí sťažnosť nesprávne prešetrili a vybavili.

Túto pripomienku považujeme za zásadnú.

***

Všetky pripomienky majú charakter zásadnej pripomienky. V prípade, že Úrad vlády SR nevyhovie hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré budú písomne pozvaní nižšie uvedení zástupcovia verejnosti.

Ondrej Dostál, Beskydská 8, 811 05 Bratislava, ondrejdostal @ oks.sk

Štefan Szilva, Viglašska 7, 851 07 Bratislava 57, szilva @ changenet.sk

Michal Makovník, Strečnianska 1, 851 05 Bratislava, mimakovnik @ gmail.com

Ján Fabičovic, Štvrť SNP 144/59, 914 51 Trenčianske Teplice, fabicovic @ fki.sk

Ivan Kuhn, Šafárikova 86, 048 01 Rožňava, ivankuhn @ institute.sk

Marcel Zajac, Púpavova 15, 841 04 Bratislava, zajac @ changenet.sk

Juraj Petrovič, Hrdličkova 32, 831 01 Bratislava, oks @ oks.sk

Ľubor Illek, Šancová 68, 81105 Bratislava, Lubor.Illek @ soit.sk

Podporte prosím petíciu. Pokiaľ uvediete svoj e-mail, organizátori vás môžu informovať o priebehu a výsledkoch kampane.


Titul:
Meno* :
Priezvisko* :
Organizácia:
Ulica* :
Mesto* :
PSČ* :
E-mail:
Zobrazovať Vaše meno v zozname signatárov?


Položky označené (*) sú povinné, prosíme o ich vyplnenie.« Máj 2022 »
Máj
PoUtStŠtPiaSoNe
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031
Pripomienku doteraz podporili:

961 signatures so far

Latest signatures

 • Mgr Miroslava Rohacova, Bratislava
 • Martina Meňhart, Prievidza
 • Betka Plachá, Bratislava
 • Ing Alena Brtáňová, Liptovský Mikuláš
 • Adriana Vetráková, Bratislava
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Sign our petition

981 signatures so far

Latest signatures

 • Martina Meňhart,Prievidza
 • Ladislav Hamarčak,Stropkov
 • Mária Hrabkovská,Poprad
 • Slavomir Ziak,Bernolákovo
 • Lucia Strelková,Topoľčany
See all signatures

Ďakujeme za podporu.

Podporte petíciu

3524 signatures so far

Latest signatures

 • Miriama,Pĺžová,Spišská Nová Ves
 • Alena,Kleinova,Piešťany
 • Martina,Meňhart,Prievidza
 • Peter,Lajda,Bratislava
 • Ivan,Sukuba,Valaliky
See all signatures

Hromadnú pripomienku VIA IURIS k novele stavebného zákona podporili:

Signatári hromadnej pripomienky Vodný plán - Slatinka

1043 signatures so far

Latest signatures

 • JimmiXzSq YNckixRxxUSBuXbXHVG, New York
 • Barnypok VVfemxjlTnVHIV, New York
 • Barnypok wFWWLvgVpYHes, New York
 • JimmiXS zMQGDdRQbN, New York
 • Eva Sarkoziova, Bratislava
See all signatures

Pripomienka verejnosti k Vodnému plánu Slovenska - podáva Združenie Slatinka

Signatári hromadnej pripomienky Vodný plán - rybári

1206 signatures so far

Latest signatures

 • Jana Lorinczová, Bratislava
 • Pavol Mikloš, Bratislava
 • JimmiXzSq MckMzlacPSII, New York
 • Tomáš Maslen, Žarnovica
 • Eva Maslenova, Žarnovica
See all signatures

Pripomienka verejnosti k Vodnému plánu Slovenska - podáva Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina

Sign our petition

6817 signatures so far

Latest signatures

 • Zuzana Kmetova, Lieskovec,
 • Ľudmila Servanská, Hurbanovo,
 • Vladimír Dikoš, Vrútky,
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Petícia za ochranu lesov na území Bratislavy

1091 signatures so far

Latest signatures

 • Tomáš Karol, Bardejov,
 • Juraj Mišura, Bratislava,
 • Jana Tučeková, Žilina,
 • Monika Ondrovičová, Bratislava,
 • Boris Burdiliak, Bratislava,
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Podpíšte aj vy hromadnú pripomienku Poloniny!

2492 signatures so far

Latest signatures

 • Tomáš Karol, Bardejov
 • Diana Olejárová, Košice
 • Ivan Rumanka, Bratislava
 • Marieta Senčarová, Košice
 • Slávka Svozilová, Košice
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku LZ VLK pre ochranu Polonín!

Pripomienka Slatinka - Verejné práce

829 signatures so far

Latest signatures

 • Lucia Krištofíková,Trnava
 • Dušan Bevilaqua,Spišská Nová Ves
 • Dušan Bevilaqua,Spišská Nová Ves
 • Michal Oravec,Bratislava
 • Martina Vajdova,Bratislava
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku združenia Slatinka

Hromadná pripomienka k zákonu EIA

926 signatures so far

Latest signatures

 • Tatiana Arbe, Bratislava 5
 • Mária Pavlovská, Smilno
 • milos kucsera, košice
 • Štefan Klimčo mladší, Kapušany pri Prešove
 • Peter Droblienka, Raslavice
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku združenia AROPANE k zákonu EIA

Petícia tunel Korbeľka

3420 signatures so far

Latest signatures

 • Ján B., Košice
 • Mária P., Podolinec
 • Ján S., Kežmarok
 • Jan �., Tvrdošín
 • Jaroslava S., Bratislava
See all signatures

Podporte petíciu za urýchlenie výstavby diaľnice medzi Bratislavou a Košicami

Sign our petition

6458 signatures so far

Latest signatures

 • James S., Los Angeles, WV
 • James S., Los Angeles, WA
 • James S., Los Angeles, MA
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Sign our petition

6656 signatures so far

Latest signatures

 • James S., Los Angeles, KY
 • James S., Los Angeles, NM
 • James S., Los Angeles, WY
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Podporte pripomienku k novele EIA!

2377 signatures so far

Latest signatures

 • Valentín Švidroň, Košice
 • Július Oláh, Bratislava
 • Matin Slenker, Spišská Nová Ves
 • Lucia Strelková, Topoľčany
 • Romana Uhrinová, Revúca
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku VIA IURIS k novele zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie!

Podporte petíciu BIOMASA!

1381 signatures so far

Latest signatures

 • Katarína Ballayová,
 • Renata Puterova, Handlova
 • Pavol Putera, Handlova
 • Jarmila Puterova, Opatovce nad Nitrou
 • Sandra KADAROVA, Opatovce nad Nitrou
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Podporte hromadnú pripomienku k MVE

2056 signatures so far

Latest signatures

 • Mária Jurigová, Bratislava
 • Marián Zamborský, Dubovany
 • Tomáš Mačák, Skalica
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Hromadná pripomienka BIOPALIVÁ

1373 signatures so far

Latest signatures

 • Andrea Chabadová, Očová,
 • Marián Zamborský, Dubovany,
 • Peter Marek, Brezno,
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku LZ VLK

Hromadná pripomienka k vodnému zákonu

798 signatures so far

Latest signatures

 • Marián Zamborský, Dubovany
 • Dagmar Tinková, Borinka
 • Stanislav Tinka, Borinka
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku k vodnému zákonu

Podporte hromadnú pripomienku - lesy UNESCO

11708 signatures so far

Latest signatures

 • Zuzana Domotorová, Horné Saliby
 • Dávid Hrežík, Belá nad Cirochou
 • Juraj Farkaš, Zalužice
 • Gréta Selucká, Bánovce nad Bebravou
 • Milota Čutková, Istebné
See all signatures

Hromadná pripomienka lesy UNESCO

Zachráňme Čergov

13654 signatures so far

Latest signatures

 • Rudolf Cáfal, Holíč
 • Richard Šilla, Prešov
 • Karol Mizla, Košice
 • Richard Šilla, Prešov
 • Daniela Kmetonyova, Dunajská Luzna
See all signatures

${sender_first} ${sender_last}, ${sender_city}

Hromadná pripomienka Rybársky zákon

938 signatures so far

Latest signatures

 • Nina Valocká, Žabokreky
 • Ján Baranovský, Dulova Ves - Vlčie Doly
 • Vladimír Kocurek, Košice
 • Maria Bakošova, Bratislava
 • Jena Šimková, Bratislava
See all signatures

${sender_first} ${sender_last}, ${sender_city}

Hromadná pripomienka "Spojená Bratislava"

750 signatures so far

Latest signatures

 • Bc. Lucia Černáková, Slepcany
 • Martin Dojcak, Bratislava
 • Marián Zamborský, Dubovany
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Hromadná pripomienka SUCHO

758 signatures so far

Latest signatures

 • Ivana Mochorovská, Michalovce
 • Erika Markusová, Báhoň
 • Dana Vargová, Bratislava
See all signatures

Hromadná pripomienka SUCHO

Sign our petition

4263 signatures so far

Latest signatures

 • ZDENKO PETRIK, TRNVA
 • Jana Gondova, Bratislava
 • Ivan Svak, Bratislava
 • Matus Janota, Bratislava
 • Martin Donoval, Bratislava
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Sign our petition

433 signatures so far

Latest signatures

 • Ján Sedlák, Bratislava - Petržalka
 • zuzana kmetova, Lieskovec
 • Ivana Piatrová, Levice
 • Judix IorgYtpzPMPF, New York
 • Viktor Krajč, Brezno
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Sign our petition

949 signatures so far

Latest signatures

 • jozef Karas, Prievidza
 • Mária Nechalová, Prievidza
 • Dusan Schnierer, Kanianka
 • Gabriela Leitmanová, Prievidza
 • Michal Némethy, Prievidza
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Podporte petíciu SLOVNAFT

2275 signatures so far

Latest signatures

 • Peter Kovac, Rovinka
 • Erik Hallon, Hamuliakovo
 • Martin Bielik, Bratislava
See all signatures

Podporte Petíciu obyvateľov bývajúcich v okolí Slovnaftu, ktorí sú priamo dotknutí neustálym hlukom a zápachom zo Slovnaftu!

Podporte petíciu za vytvorenie nového parku v Petržalke

507 signatures so far

Latest signatures

 • Zuzana Šťastná, Bratislava
 • Sidónia Hlinková, Topoľčianky
 • Alexandra Pelikanova, Pwtrzalka
 • michal sabadoš, bratislava
 • eva krchnava, bratislava
See all signatures

Podporte petíciu za vytvorenie nového parku v Petržalke

Hromadná pripomienka k zákonu o lesoch

3813 signatures so far

Latest signatures

 • Marianna Cibulova, Nova Ves nad Vahom
 • Adrián Zajaček, Mojš
 • Peter Drengubiak, Sučany
See all signatures

${sender_first} ${sender_last}, ${sender_city}

Zákon o lesoch - hromadná pripomienka LZ VLK

2346 signatures so far

Latest signatures

 • mária skvaridlová, Žatec
 • mária skvaridlová, snina
 • Jakub Zibura, Prešov
 • Oľga Krištofíková, Turany
 • Stanislav Tinka, Borinka
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Envirostratégia

7936 signatures so far

Latest signatures

 • Juraj Marušiak, Bratislava
 • Marek Prosba, Handlová
 • Monika Drgalova, Pezinok
 • Lenka Královská, Michalovce
 • Jozef Skutek, Bratislava
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku LZ VLK a Aropaňe!

HP - Zákon o ochrane prírody a krajiny

1881 signatures so far

Latest signatures

 • Hedviga Samekova, Piaštany
 • Hedviga Samekova, Piaštany
 • Viera Marková, Bratislava
 • Jela Marková, Žilina
 • Katarína Sovjaková, Košice
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Návrh zákona o poľovníctve - signatári

988 signatures so far

Latest signatures

 • Silvia Zvarová, Bratislava
 • Radoslav Harvan, Trebišov
 • Stanislav Tinka, Borinka
 • Beňadik Machciník, Brvnište
 • Vladimír Pečeňák, Topoľovka 67
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

HP - ZOPAK - 2018 (signatári)

30415 signatures so far

Latest signatures

 • Dávid Arnold, Bratislava
 • Milan Greň, Košice
 • jozef matlovic, zohor
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Poľovníctvo - LZ VLK

2109 signatures so far

Latest signatures

 • Merziuz CWiBaelupKsY, New York
 • Silvia Zvarová, Bratislava
 • Mario Vaško, Prešov
 • Ivana Mrvová, Hoste
 • Mária Neupauerová, Hôrka pri Poprade
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Hromadná pripomienka VHZ

785 signatures so far

Latest signatures

 • Anton Belan,Bratislava
 • Marián Hutlas,Veličná
 • Matej Korec,Lovčica-Trubín
 • Petra Slimáková,Poprad
 • Kristián Slimák,Popraad
See all signatures

${sender_first} ${sender_last},${sender_city}

Hromadná pripomienka "znečisťovateľ platí"

1891 signatures so far

Latest signatures

 • Merziuziy yaTRIYqCzF, New York
 • Kristína Tomová, Bratislava
 • Vladimit Harajda, Svaty Jur
 • Frantisek Achilles, Borinka
 • Ľubomíra Dzúriková, Liptovský Mikuláš
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Zákaz cirkusom so zvieratami v meste Komárno!

995 signatures so far

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Podporte petíciu Sekule - Mláky!

3326 signatures so far

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Sign our petition

3501 signatures so far

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Zastavenie lovu vlka na Slovensku

52784 signatures so far

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Vihorlatský prales

71357 signatures so far

Latest signatures

 • Klaudia Mikulová, Bojnice
 • Ján Kobuľár, Humenné
 • Janka Budjášová, Bratislava
 • Ellina Jušková, Snina
 • Bohdan Rýger, Bratislava
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku LZ VLK!

Ochrana vlka

23850 signatures so far

Latest signatures

 • Miloš Hanzély, Senec
 • Matúš Butala, Snina
 • Slavomir Laskovsky, Kezmarok
 • Daniela Bramukova, Košice
 • Petra Fáberová, Bratislava
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Geologický zákon

802 signatures so far

Latest signatures

 • Marek Ďurica, Košice
 • Peter Adamov, Košice
 • Róbert Andrášik, Košice
 • Antónia Tomková, Nižný Klátov
 • Judita Smajdová, Košice
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Pramene Vydrice

837 signatures so far

Latest signatures

 • Julia Hanuliakova, MOUNTLAKE TER
 • Alena Kokavcová, Poprad
 • Juraj Rusňák, Topoľčany
 • Alexandra Gundelfingenová, Poprad
 • Matej Štefánek, Ležiachov
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Biomasaker 2

3966 signatures so far

Latest signatures

 • h=5d8fb5f5ef8325de4abfa9b428926f52- <div style="display:none;"> p710un9, 20e7rm
 • 🧡 All the girls from next door are here with their cams! Visit cam: http://inx.lv/FXpm?h=5d8fb5f5ef8325de4abfa9b428926f52- 🧡 h63jepo, gqo9vp
 • 🧡 Esther just viewed your profile! More info: https://cutt.us/6LfG0?h=5d8fb5f5ef8325de4abfa9b428926f52- 🧡 2gq7lg, 7885t0
 • Radoslav Turzik, Bratislava
 • Jana Kristína Matulová, Malacky
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Sign our petition

691 signatures so far

Latest signatures

 • Zuzana Károlyová, Bratislava - Petržalka
 • peter takacs, Lipova
 • Michal Kalnicky, Svaty Jur
 • Alexandra Ballova, Bratislava
 • Monika Miháliková, 3
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Sign our petition

1360 signatures so far

Latest signatures

 • Iva Dejova, Bratislava
 • Filip Samseli, Prešov
 • Petra Prouzová, Jakubov
 • Roman Čonka, Lučenec
 • Jaroslav Ďuriš, Žilina
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'