Osobné nástroje
Nachádzate sa tu: Titulná stránka / Petícia / HROMADNÁ PRIPOMIENKA PRIATEĽOV ZEME–SPZ k návrhu Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2011 - 2015

HROMADNÁ PRIPOMIENKA PRIATEĽOV ZEME–SPZ k návrhu Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2011 - 2015

HROMADNÁ PRIPOMIENKA PRIATEĽOV ZEME–SPZ k návrhu Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2011 - 2015
Program odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2011 – 2015 (POH) je hlavným a preto najdôležitejším strategickým dokumentom v odpadovom hospodárstve Slovenska. Preto by mu mala byť prikladaná patričná vážnosť, a zároveň by mal garantovať určitú kontinuitu v odpadovom hospodárstve.
Nami navrhované úpravy sa snažia o vyriešenie niektorých problémov v návrhu, ktoré bránia kontinuite v odpadovom hospodárstve a hrozia sankciami zo strany Európskej únie pre nedodržiavanie záväzných cieľov.

 

 
Vec: Medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2011 – 2015, materiál č. 5951/2011-3.3

 
V zmysle Čl. 10 bodu 2 a Čl. 11 bodu 4 Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie Vlády Slovenskej republiky (schválená uznesením Vlády SR č. 512 z 13. 6. 2001) zasielame zásadnú hromadnú pripomienku verejnosti k materiálu č. 5951/2011-3.3, teda návrh  Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky na roky 2011 – 2015, zverejnenom na https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=191&matEID=4457&langEID=1

 
Za splnomocnencov pre zastupovanie pri rokovaní o pripomienkach určujeme:
Martina Valentoviča, nar. 5. 2. 1981 a Branislava Moňoka, nar. 29. 1. 1970

Žiadame, aby navrhovateľ v prípade, že nevyhovie hromadnej pripomienke verejnosti, uskutočnil rozporové konanie v zmysle Čl. 11  bodu 4
Smernice na prípravu a predkladanie materiálov na rokovanie Vlády Slovenskej republiky.

 

 
Znenie hromadnej pripomienky verejnosti:


 
Pripomienka 1
O.35. zaviesť účinný separovaný zber kuchynského a reštauračného odpadu v súlade so Stratégiou znižovania ukladania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov na skládky odpadov schválenou uznesením Vlády SR č. 904/2010 zo dňa 15.12.2010; Termín plnenia: 2015“
Ak nebude zavedený tento separovaný zber najneskôr v roku 2013, bude nemožné splniť záväzky Slovenska voči Európskej únii, konkrétne ide o odklonenie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu od skládkovania o 50% oproti roku 1995. Preto požadujeme pre dobro Slovenska, aby bol termín plnenia stanovený na rok 2013.
Táto pripomienka je zásadná.


 
Pripomienka 2
Považujeme za nevyhnutné doplniť chýbajúce opatrenie týkajúce sa zavedenia účinného triedeného/separovaného zberu biologicky rozložiteľných odpadov z verejnej a súkromnej zelene a záhrad v súlade so Stratégiou znižovania ukladania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov na skládky odpadov schválenou uznesením Vlády SR č. 904/2010 zo dňa 15.12.2010 s termínom plnenia: do roku 2013.
Separácia zeleného odpadu je v súčasnosti uskutočňovaná len v minime obcí aj napriek tomu, že je v SR veľké množstvo nevyužitých kapacít na jeho zhodnocovanie. Ak nebude zavedený tento triedený zber do stanoveného termínu, nebude možné splniť záväzky Slovenska voči Európskej únii, konkrétne ide o odklonenie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu od skládkovania o 50% oproti roku 1995.
Táto pripomienka je zásadná.


 
Pripomienka 3
O.38. podporovať komunitné kompostovanie stanovením základných technologických a prevádzkových noriem; Termín plnenia: 2014“
Bez zavedenia týchto noriem včas, bude nemožné splniť záväzky Slovenska voči Európskej únii, konkrétne odklonenie biologicky rozložiteľného odpadu od skládkovania o 50% oproti roku 1995. Preto požadujeme pre dobro Slovenska, aby bol termín plnenia stanovený na rok 2013.
Táto pripomienka je zásadná.


 
Pripomienka 4
O.41. podporovať umiestnenie kompostov na trhu; vypracovať Akčný plán na podporu umiestnenia kompostov z biologicky rozložiteľných odpadov na trhu; Termín plnenia: 2015“
Tu ide o jeden zo základných nástrojov na podporu kompostovania. Bez včasnej prípravy tohto plánu, bude nemožné splniť záväzky Slovenska voči Európskej únii, konkrétne odklonenie biologicky rozložiteľného odpadu od skládkovania o 50% oproti roku 1995. Preto požadujeme pre dobro Slovenska, aby bol termín plnenia stanovený na rok 2013.
Táto pripomienka je zásadná.


 
Pripomienka 5
O.62. vytvárať podmienky na podporu návratných opakovane použiteľných obalov;“
Navrhujeme doplniť do POH podobné opatrenie, ktoré by požadovalo vytvárať aj podmienky na podporu efektívnych systémov zberu nie opakovane použiteľných obalov, najmä zálohovaním. Znenie môže byť: „O.X pripraviť a zaviesť do praxe systém zálohovania nie opakovane použiteľných obalov, najmä PET fliaš a plechoviek od nápojov; Celková zodpovednosť, realizácia a Monitoring, kontrola a vyhodnocovanie: MŽP, Termín plnenia:2014.“ Takéto opatrenie môže veľmi efektívne prispieť k efektivite zberu niektorých druhov obalov, nakoľko efektivita systému zálohovania ďaleko prekračuje efektivitu separovaného zberu.
Táto pripomienka je zásadná.


 
Pripomienka 6
str. 61-62
Do roku 2015 musí SR zvýšiť prípravu na opätovné použitie a recykláciu odpadu z domácností ako papier, kov, plasty a sklo a podľa možnosti z iných zdrojov, pokiaľ tieto zdroje obsahujú podobný odpad ako odpad z domácností, najmenej na celkovo 25 % podľa hmotnosti.
Tu je potrebné upraviť informáciu o hmotnostných percentách, ktoré je nutné dosiahnuť do roku 2015, z hodnoty 25% na hodnotu 35% (podľa str. 47 Kapitola 3.1.1 Ciele pre komunálne odpady).
Táto pripomienka je zásadná.


 
Pripomienka 7
str. 92
K tomu treba vybudovať zariadenia na výrobu tuhých alternatívnych palív z odpadov, ktoré budú určené na spoluspaľovania v cementárenských peciach.“
V POH považujeme za nevyhnutné riešiť aj opatrenia, aby na spoluspaľovanie boli prednostne využívané tuhé alternatívne palivá z odpadov vyrobené v slovenských zariadeniach. Inak sa môže stať, že budú slovenské cementárne spoluspaľovať zahraničný (rakúsky odpad) a teda podpora vybudovania takýchto zariadení bude neefektívna.
Táto pripomienka je zásadná.


 
Pripomienka 8
str. 93
Pri zohľadnení množstva komunálnych odpadov, ktoré nie je možné materiálovo zhodnotiť, prepravných vzdialeností, počtu obyvateľov a skúseností z európskych krajín je možné konštatovať, že optimálne je na Slovensku vhodné umiestniť spaľovne komunálnych odpadov (s využitím vzniknutého tepla s energetickou účinnosťou najmenej 0,65) pre oblasti s približne 300 000 – 500 000 obyvateľmi, teda s kapacitou do 100 000 ton odpadov ročne.“
Upozorňujeme, že pokiaľ bude budovanie takýchto zariadení podporované aj formou finančných dotácií z rôznych fondov, existuje na základe súčasného znenia POH reálne riziko ich výstavby aj v oblastiach, v ktorých nebude ich prevádzka ekonomicky udržateľná. Počet obyvateľov a množstvo odpadov sú len dva parametre na stanovenie optima pri budovaní zariadení na nakladanie s odpadmi. Ďalším nevyhnutným parametrom je donášková (zvozová) vzdialenosť z ktorej sa stanovené množstvo odpadov vyzbiera. To môže výrazným spôsobom v pozitívnom ale aj v negatívnom ohľade ovplyvniť ekonomickú udržateľnosť navrhovaného zariadenia. To platí aj v prípade spaľovní komunálnych odpadov. Požadujeme preto POH doplniť o informáciu v tomto znení.
Táto pripomienka je zásadná.


 
Pripomienka 9
str. 95
Keďže naďalej pretrváva nekontrolované spaľovanie zelených odpadov občanmi, ktoré zákon o odpadoch (§18 ods. 3 písm. m) zakazuje, bude potrebné zákonom sprísniť mechanizmy kontroly dodržiavania tohto zákazu. Bude potrebná úzka koordinácia OÚŽP s Hasičským a záchranným zborom pri povoľovaní spaľovania zelených odpadov....“
Spaľovanie zelených odpadov je zakázané, ako sa uvádza aj v tomto texte. Nie je preto vôbec jasné, pri akom povoľovaní majú OÚŽP a HaZZ spolupracovať. Žiadame preto, aby bola veta upravená tak, aby boli obe vety vnútorne konzistentné.
Táto pripomienka je zásadná.


 
Pripomienka 10
str. 95
Doposiaľ nie je zavedený systém zberu biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov
(s výnimkou zelených odpadov).“
Väčšina obcí nemá zavedený systém zberu zelených odpadov ! Požadujeme preto, aby bola táto klamlivá informácia z tohto dokumentu vypustená. Naopak je potrebné stanoviť presný termín povinného zavedenia triedeného zberu tzv. zelených biologických odpadov vo všetkých obciach SR najneskôr do roku 2013 (viď Pripomienka 2).
Táto pripomienka je zásadná.


 
Pripomienka 11
str. 95
Podporiť rozširovanie zariadení na mechanicko-biologické separovanie odpadov najmä v oblastiach s vysokou aglomeráciou obyvateľstva a vo väčších mestách bude aj pri kuchynskom a reštauračnom odpade prednostne podporovaná anaeróbna digescia pred kompostovaním.“
Anaeróbnu digesciu (AD) považujeme za dôležitú technológiu na spracovanie biologicky rozložiteľných odpadov (BRO). Nie je však vhodná vždy a všade. AD si vyžaduje konštantný prísun veľkého množstva BRO, čo často krát spôsobuje problémy aj vo väčších aglomeráciách. Naproti tomu sú technológie kompostovania oveľa viac variabilné a nevadí im ani dočasná odstávka od prísunu BRO. Navyše možnosti využitia digestátu (tuhý zostatok po anaeróbnej digescii) sú menšie (iba priama aplikácia do pôdy), ako možnosti využitia kompostu, ktorý sa dá aj predávať napr. v maloobchode. Obidve najviac používané technológie na spracovanie BRO majú svoje nesporné výhody, ale aj nevýhody a preto pri ich presadzovaní treba zohľadňovať vo veľkej miere miestne špecifiká lokalít, kde sa idú navrhovať. Zdá sa nám, že v podmienkach SR je zámer prednostnej podpory anaeróbnej digescie pred kompostovaním ako krátkozraké riešenie, nepodložené na odborných argumentoch. Požadujeme preto, aby bola v POH uvažovaná minimálne rovnaká podpora pre oba spôsoby nakladania s biologickými rozložiteľnými odpadmi.
Táto pripomienka je zásadná.
 

 

Hviezdičkou označené údaje sú povinné. Vyplnením e-mailovej adresy súhlasíte so zaslaním informácie o osude hromadnej pripomienky.


Titul:
Meno* :
Priezvisko* :
Organizácia:
Ulica* :
Mesto* :
PSČ* :
E-mail:
Zobrazovať Vaše meno v zozname signatárov?


Položky označené (*) sú povinné, prosíme o ich vyplnenie.« Jún 2019 »
Jún
PoUtStŠtPiaSoNe
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Pripomienku doteraz podporili:

958 signatures so far

Latest signatures

 • Ing Alena Brtáňová, Liptovský Mikuláš
 • Adriana Vetráková, Bratislava
 • Ing. Katarína Prachárová, Bratislava
 • Ing Slavomir Ziak, Bernolákovo
 • rastislav sloboda, partizanske
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Sign our petition

980 signatures so far

Latest signatures

 • Ladislav Hamarčak,Stropkov
 • Mária Hrabkovská,Poprad
 • Slavomir Ziak,Bernolákovo
 • Lucia Strelková,Topoľčany
 • Karol Kováč,Žitavany
See all signatures

Ďakujeme za podporu.

Podporte petíciu

3521 signatures so far

Latest signatures

 • Peter,Lajda,Bratislava
 • Ivan,Sukuba,Valaliky
 • Lukáš,Badlík,Čadca
 • Július,Oláh,Bratislava
 • Erik,Bátora,Komárno
See all signatures

Hromadnú pripomienku VIA IURIS k novele stavebného zákona podporili:

Signatári hromadnej pripomienky Vodný plán - Slatinka

1043 signatures so far

Latest signatures

 • JimmiXzSq YNckixRxxUSBuXbXHVG, New York
 • Barnypok VVfemxjlTnVHIV, New York
 • Barnypok wFWWLvgVpYHes, New York
 • JimmiXS zMQGDdRQbN, New York
 • Eva Sarkoziova, Bratislava
See all signatures

Pripomienka verejnosti k Vodnému plánu Slovenska - podáva Združenie Slatinka

Signatári hromadnej pripomienky Vodný plán - rybári

1206 signatures so far

Latest signatures

 • Jana Lorinczová, Bratislava
 • Pavol Mikloš, Bratislava
 • JimmiXzSq MckMzlacPSII, New York
 • Tomáš Maslen, Žarnovica
 • Eva Maslenova, Žarnovica
See all signatures

Pripomienka verejnosti k Vodnému plánu Slovenska - podáva Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina

Sign our petition

6786 signatures so far

Latest signatures

 • Stanislav Tinka, Borinka,
 • Katarína Klimová, Vinosady,
 • Jana Koláriková, Malacky,
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Petícia za ochranu lesov na území Bratislavy

1088 signatures so far

Latest signatures

 • Monika Ondrovičová, Bratislava,
 • Boris Burdiliak, Bratislava,
 • petrana pollakova, malacky,
 • Mária Jurigová, Bratislava,
 • Samuel Juran, Bratislava,
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Podpíšte aj vy hromadnú pripomienku Poloniny!

2489 signatures so far

Latest signatures

 • Marieta Senčarová, Košice
 • Slávka Svozilová, Košice
 • Andrea Martinkova, Beluša
 • Matej Lančarič, Trnava
 • Katarína Šestáková, Trnava 5
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku LZ VLK pre ochranu Polonín!

Pripomienka Slatinka - Verejné práce

829 signatures so far

Latest signatures

 • Lucia Krištofíková,Trnava
 • Dušan Bevilaqua,Spišská Nová Ves
 • Dušan Bevilaqua,Spišská Nová Ves
 • Michal Oravec,Bratislava
 • Martina Vajdova,Bratislava
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku združenia Slatinka

Hromadná pripomienka k zákonu EIA

926 signatures so far

Latest signatures

 • Tatiana Arbe, Bratislava 5
 • Mária Pavlovská, Smilno
 • milos kucsera, košice
 • Štefan Klimčo mladší, Kapušany pri Prešove
 • Peter Droblienka, Raslavice
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku združenia AROPANE k zákonu EIA

Petícia tunel Korbeľka

3489 signatures so far

Latest signatures

 • Ján B., Košice
 • Mária P., Podolinec
 • kokot t., blatnica
 • kokot t., blatnica
 • kokot t., blatnica
See all signatures

Podporte petíciu za urýchlenie výstavby diaľnice medzi Bratislavou a Košicami

Podporte pripomienku k novele EIA!

2376 signatures so far

Latest signatures

 • Július Oláh, Bratislava
 • Matin Slenker, Spišská Nová Ves
 • Lucia Strelková, Topoľčany
 • Romana Uhrinová, Revúca
 • Matúš Hamza, Svit
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku VIA IURIS k novele zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie!

Podporte petíciu BIOMASA!

1381 signatures so far

Latest signatures

 • Katarína Ballayová,
 • Renata Puterova, Handlova
 • Pavol Putera, Handlova
 • Jarmila Puterova, Opatovce nad Nitrou
 • Sandra KADAROVA, Opatovce nad Nitrou
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Podporte hromadnú pripomienku k MVE

2056 signatures so far

Latest signatures

 • Mária Jurigová, Bratislava
 • Marián Zamborský, Dubovany
 • Tomáš Mačák, Skalica
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Hromadná pripomienka BIOPALIVÁ

1373 signatures so far

Latest signatures

 • Andrea Chabadová, Očová,
 • Marián Zamborský, Dubovany,
 • Peter Marek, Brezno,
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku LZ VLK

Hromadná pripomienka k vodnému zákonu

798 signatures so far

Latest signatures

 • Marián Zamborský, Dubovany
 • Dagmar Tinková, Borinka
 • Stanislav Tinka, Borinka
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku k vodnému zákonu

Podporte hromadnú pripomienku - lesy UNESCO

11705 signatures so far

Latest signatures

 • Gréta Selucká, Bánovce nad Bebravou
 • Milota Čutková, Istebné
 • Lidia Fesenko, Bratislava
 • Lina Holičová, Stupava
 • Rudolf Lachkovič, Bratislava
See all signatures

Hromadná pripomienka lesy UNESCO

Zachráňme Čergov

11995 signatures so far

Latest signatures

 • Peter Humenik, Košice
 • Pavel Kališ, Bratislava - Stare Mesto
 • Imrich Dudor, Betlair 450
 • Katarína Slancová, Revúca
 • Gabriela Marčinská, Jasenov
See all signatures

${sender_first} ${sender_last}, ${sender_city}

Hromadná pripomienka Rybársky zákon

936 signatures so far

Latest signatures

 • Vladimír Kocurek, Košice
 • Maria Bakošova, Bratislava
 • Jena Šimková, Bratislava
 • Marián Zamborský, Dubovany
 • Andrej Somora, Bratislava
See all signatures

${sender_first} ${sender_last}, ${sender_city}

Hromadná pripomienka "Spojená Bratislava"

750 signatures so far

Latest signatures

 • Bc. Lucia Černáková, Slepcany
 • Martin Dojcak, Bratislava
 • Marián Zamborský, Dubovany
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Hromadná pripomienka SUCHO

758 signatures so far

Latest signatures

 • Ivana Mochorovská, Michalovce
 • Erika Markusová, Báhoň
 • Dana Vargová, Bratislava
See all signatures

Hromadná pripomienka SUCHO

Sign our petition

4228 signatures so far

Latest signatures

 • Pavol Hrabovský, Komárno
 • František Franko, Nitra
 • Tatiana Singh, Rimavská Sobota
 • Jozef Lukáč, Piešťany
 • Lívia Czikóová, Bratislava
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Sign our petition

433 signatures so far

Latest signatures

 • Ján Sedlák, Bratislava - Petržalka
 • zuzana kmetova, Lieskovec
 • Ivana Piatrová, Levice
 • Judix IorgYtpzPMPF, New York
 • Viktor Krajč, Brezno
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Sign our petition

949 signatures so far

Latest signatures

 • jozef Karas, Prievidza
 • Mária Nechalová, Prievidza
 • Dusan Schnierer, Kanianka
 • Gabriela Leitmanová, Prievidza
 • Michal Némethy, Prievidza
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Podporte petíciu SLOVNAFT

2238 signatures so far

Latest signatures

 • Rastislav Talajka, Bratislava
 • Martin Mikulka, Bratislava
 • Michal Mehr, Bratislava
See all signatures

Podporte Petíciu obyvateľov bývajúcich v okolí Slovnaftu, ktorí sú priamo dotknutí neustálym hlukom a zápachom zo Slovnaftu!

Podporte petíciu za vytvorenie nového parku v Petržalke

504 signatures so far

Latest signatures

 • michal sabadoš, bratislava
 • eva krchnava, bratislava
 • jana sabadošova, bratislava
 • Katarína Betáková, Bratislava
 • Jana ZatlakoviČová, Bratislava
See all signatures

Podporte petíciu za vytvorenie nového parku v Petržalke

Hromadná pripomienka k zákonu o lesoch

3809 signatures so far

Latest signatures

 • Igor Hrčka, Bratislava
 • Stanislav Tinka, Borinka
 • Zuzana Kaliská st., Liptovský Hrádok
See all signatures

${sender_first} ${sender_last}, ${sender_city}

Zákon o lesoch - hromadná pripomienka LZ VLK

2342 signatures so far

Latest signatures

 • Stanislav Tinka, Borinka
 • Lucia Černáková, Slepcany
 • Peter Vrťo, Banská Bystrica
 • Martin Krakovský, Bardejov
 • zuzana kmetova, Lieskovec
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Envirostratégia

7925 signatures so far

Latest signatures

 • Julián Kunštek, Moravský svätý Ján
 • Katarína Mester, Rohovce
 • Michaela Olexová, Košice
 • Stanislav Tinka, Borinka
 • Miriama Dudová, Hlinne410
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku LZ VLK a Aropaňe!

HP - Zákon o ochrane prírody a krajiny

1873 signatures so far

Latest signatures

 • Stanislav Tinka, Borinka
 • Svetlana Jesenská, Prešov
 • Svetlana Jesenská, Prešov
 • Dobrota Pucherova, Bratislava
 • Stanislav Galko, Dežerice
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Návrh zákona o poľovníctve - signatári

986 signatures so far

Latest signatures

 • Stanislav Tinka, Borinka
 • Beňadik Machciník, Brvnište
 • Vladimír Pečeňák, Topoľovka 67
 • miroslava vilimova, Banska Bystrica
 • maroš mičenec, divina
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

HP - ZOPAK - 2018 (signatári)

30378 signatures so far

Latest signatures

 • Adam Ryljak, Zvolen
 • klára Samuelisová, Košice
 • Jakub Šachl, Martin
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Poľovníctvo - LZ VLK

2077 signatures so far

Latest signatures

 • Stanislav Tinka, Borinka
 • Stanislav Tinka, Borinka
 • Dominika Foldynová, Košice
 • Viera Heilandová, Spišská Belá
 • Stanislav Galko, Dežerice
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Hromadná pripomienka VHZ

785 signatures so far

Latest signatures

 • Anton Belan,Bratislava
 • Marián Hutlas,Veličná
 • Matej Korec,Lovčica-Trubín
 • Petra Slimáková,Poprad
 • Kristián Slimák,Popraad
See all signatures

${sender_first} ${sender_last},${sender_city}

Hromadná pripomienka "znečisťovateľ platí"

1890 signatures so far

Latest signatures

 • Kristína Tomová, Bratislava
 • Vladimit Harajda, Svaty Jur
 • Frantisek Achilles, Borinka
 • Ľubomíra Dzúriková, Liptovský Mikuláš
 • Magdaléna Náterová, Bratislava
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Zákaz cirkusom so zvieratami v meste Komárno!

982 signatures so far

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Podporte petíciu Sekule - Mláky!

2979 signatures so far

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'