Osobné nástroje
Nachádzate sa tu: Titulná stránka / Petícia / Podporte hromadnú pripomienku k návrhu zákona o poľovníctve! (pripomienka bola ukončená)

Podporte hromadnú pripomienku k návrhu zákona o poľovníctve! (pripomienka bola ukončená)

(podpisový formulár je na konci tohoto textu)

 

pavol.nunuk@land.gov.sk


Ministerstvo pôdohospodárstva

Slovenskej republiky
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava


Vec: Pripomienkové konanie k návrhu zákona o starostlivosti o zver a o poľovníctve, ktorý bol vystavený pod číslom 1827/2008-410 na www.mpsr.sk


V súvislosti s medzirezortným pripomienkovým konaním k zverejnenému návrhu zákona o starostlivosti o zver a o poľovníctve (číslo materiálu 1827/2008-410) zasiela Ekofórum hromadnú pripomienku verejnosti v zmysle Legislatívnych pravidiel vlády SR (schválených uznesením vlády SR č. 241 z 8. 4. 1997 v znení uznesenia vlády SR č. 1118 zo 16. 12. 1999, uznesenia vlády SR č. 1130 z 28. 11. 2001 a uznesenia vlády SR č. 1097 z 19. 11. 2003).


V prípade, že navrhovateľ nevyhovie hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré budú písomne pozvaní nižšie uvedení zástupcovia verejnosti.Oprávnenie zastupovať verejnosť pri rokovaní o pripomienke majú zástupcovia siete Ekofórum:

Tomáš Blaškovič, bytom Moravský Svätý Ján 427, 908 71 Senica,

Ján Dobšovič, bytom Švabinského 5, 85101 Bratislava,

Jaromír Šíbl, bytom Jána Stanislava 15, 841 05 Bratislava,

Jozef Chavko, Ľubovnianska 14, 851 07 BratislavaVšeobecná pripomienka


 1. žiadame zákon stiahnuť z medzirezortného pripomienkového konania a opätovne ho na pripomienkovanie predložiť spolu s vypracovaným návrhom vykonávacieho predpisu


Odôvodnenie:

  Podľa čl. 17 ods. 4) legislatívnych pravidiel vlády v prípade, „ak sa má na základe zákona vydať vykonávací predpis, vláda si môže vyžiadať od navrhovateľa zákona jeho návrh. Navrhovateľ zákona predkladá návrh vykonávacieho predpisu vždy, ak má nadobudnúť účinnosť súčasne so zákonom, na základe ktorého sa má vydať.“

  Vykonávací predpis k zákonu o poľovníctve okrem iného určuje dobu lovu a poľovnej zveri a určuje zver s celoročnou ochranou. Viaceré druhy uvedené v § 2 písmenách d) a e) patria medzi chránené druhy, ktorých prípadný lov počas roka alebo počas niektorej časti roka by bol v rozpore nie len so zákonom o ochrane prírody a krajiny, ale aj s legislatívou EÚ. Napríklad v súčasnosti platnej vyhláške k poľovnému zákonu je určená doba lovu sluky lesnej počas obdobia reprodukcie, čo je v rozpore so smernicou o ochrane vtákov. Nakoľko podrobnosti určené vykonávacím predpisom majú zjavný dôsledok na výsledný súlad s právom EÚ ako aj zákonom o ochrane prírody, žiadame, aby bol spolu so zákonom predložený na pripomienkovanie aj vykonávací predpis.


Pripomienky k jednotlivým ustanoveniam návrhu zákona:


 1. § 2 písmeno d) navrhujeme v nasledovnom znení:

  zverou srstnatou, daniel škvrnitý (Dama dama), diviak lesný (Sus scrofa), hranostaj čiernochvostý (Mustela erminea), jazvec lesný (Meles meles), jeleň lesný (Cervus elaphus), jeleň sika (Cervus nippon), kamzík vrchovský alpský (Rupicapra rupicapra rupicapra ), králik divý (Oryctolagus cuniculus), kuna lesná (Martes martes), kuna skalná (Martes foina), lasica myšožravá (Mustela nivalis), líška hrdzavá (Vulpes vulpes), medvedík čistotný (Procyon lotor), muflón lesný (Ovis musimon), ondatra pižmová (Ondatra zibethica), pasrnec (jeleník) bielochvostý (Odocoileus virginianus); psík medvedikovitý (Nyctereutes procyonoides), srnec lesný (Capreolus capreolus), šakal zlatý (Canis aureus), tchor tmavý (Putorius putorius), zajac poľný (Lepus europaeus), norok severoamerický (Mustela vision), nutria riečna (myocaster coypus),

Odôvodnenie:

  Kamzík vrchovský tatranský (Rupicapra r. rupicapra. tatrica), los mokraďový (Alces alces), mačka divá (Felis silvestris), medveď hnedý (Ursus arctos), rys ostrovid (Lynx lynx), svišť vrchovský (Marmota marmota), vlk dravý (Canis lupus), vydra riečna (Lutra lutra), zubor hrivnatý (Bison bonasus) a tchor svetlý (Putorius eversmanni) navrhujeme vypustiť zo zoznamu poľovnej zveri. Uvedené druhy patria medzi chránené živočíchy podľa osobitného predpisu (Zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny). V súčasnosti nie je v záujme ochrany genofondu týchto druhov žiadúce ich poľovné obhospodarovanie. Zároveň platí odôvodnenie k pripomienke č. 1.

 1. § 2 písmeno e) navrhujeme v nasledovnom znení:


  zverou pernatou, bažant jarabý (Syrmaticus reevesii), bažant poľovný (Phasianus colchicus), čajka smejivá (Larus ridibundus), hus bieločelá (Anser albifrons), hus divá (Anser anser), hus siatinná (Anser fabalis), kačica divá (Anas platyrhynchos), kuropta horská (Alectoris graeca), kuropta červená (Alectoris rufa), lyska čierna (Fulica atra), morka divá (Meleagris gallopavo), sojka škriekavá (Garrulus glandarius), straka čiernozobá (Pica pica), vrana túlavá (Corvus corone corone a Corvus corone cornix),


Odôvodnenie:

  Druhy drop veľký (Otis tarda), drozd čvikotavý (Turdus pilaris), havran čierny (Corvus frugilegus), holub hrivnák (Columba palumbus), holub plúžik (Columba oenas), hrdlička poľná (Streptopelia turtur), hrdlička záhradná (Streptopelia decaocto), hus krátkozobá (Anser brachyrhynchus), hus malá (Anser erythropus), chochlačka sivá (Aythya ferina), chochlačka vrkočatá (Aythya fuligula), jarabica poľná (Perdix perdix), jariabok hôrny (Tetrastes bonasia), jastrab lesný (Accipiter gentilis), kačica hvízdavá (Anas penelope), kačica chrapkavá (Anas crecca), kačica chrapľavá (Anas querquedula), kačica chripľavá (Anas strepera), kačica lyžičiarka (Anas clypeata), kačica ostrochvostá (Anas acuta), kavka tmavá (Corvus (Coloeus) monedula), kormorán veľký (Phalacrocorax carbo), krkavec čierny (Corvus corax), močiarnica mekotavá (Capella gallinago), myšiak lesný (Buteo buteo), myšiak severský (Buteo lagopus), potápka chochlatá (Podiceps cristatus), sluka lesná (Scolopax rusticola), tetrov hlucháň (Tetrao urogallus), tetrov hoľniak (Lyrurus tetrix) navrhujeme vypustiť. Pre menované druhy nie je v záujme ich ochrany žiadúce ich poľovné obhospodarovanie, alebo sú v súčasnosti celoročne hájené. Zároveň platí odôvodnenie uvedené k pripomienke č. 1. 1. § 2 písmeno i) navrhujeme vypustiť 

Odôvodnenie:

  V § 2 písm. d) sme tieto druhy navrhli vypustiť.


 1. § 2 písmeno j) navrhujeme vypustiť 


Odôvodnenie:

  Druhy uvedené v tomto písmene patria do čeľade krkavcovitých, na túto skutočnosť netreba upozorňovať v zákone.


 1. V § 2 písmeno k) navrhujeme vypustiť  slová: „ koža medveďa, vlka, rysa, mačky divej,“ a „a penisová kosť medveďa


Odôvodnenie:

  Druhy boli navrhnuté na vypustenie z poľovej zveri.


 1. V § 2 písmeno m) navrhujeme na konci doplniť slová: „ak známy vlastník pozemku vydal notársky overený písomný súhlas


Odôvodnenie:

  Nesúhlasíme s tým, aby boli podľa písm. m) všetky pozemky okrem pozemkov uvedených v písmene l považované za poľovnícke. Útočí sa tým na ústavné práva vlastníkov pozemkov, nakoľko im je týmto zákonom prikázané vzdať sa časti svojich užívateľských práv v prospech jednej skupiny spoločnosti – poľovníkov, resp. v prospech mimovládnych organizácií.


 1. V § 2 navrhujeme doplniť definíciu pojmu poľovný dravec.


Odôvodnenie:

Pojem je definovaný až v § 61, je však používaný v predchádzajúcich paragrafoch zákona.


 1. V § 5 ods. 4 písm. e) navrhujeme vypustiť slová: „dvojtretinovej väčšiny“ a za slová vlastníkov doplniť slová: alebo užívateľov


Odôvodnenie:

  Na uznanie poľovného revíru treba súhlas všetkých vlastníkov poľovného revíru. V opačnom prípade sú podľa nás dotknuté ústavné práva vlastníkov.


 1. § 8 ods. 1 navrhujeme v nasledovnom znení:


Obvodný lesný úrad môže uznať len so súhlasom obvodného úradu životného prostredia za samostatnú zvernicu súvislé poľovné pozemky vlastníka alebo viacerých vlastníkov vtedy, ak tieto dosahujú výmeru najmenej 100 ha a tieto sú ohradené tak, že zver, ktorá sa v nich chová, nemôže voľne vybiehať; pritom musí dbať na to, aby zvernica mala vhodné podmienky k aklimatizácii, rozmnožovaniu, chovu a lovu jednotlivých druhov zveri, ktoré majú byť v nej chované.


Odôvodnenie:


Vytvorenie zvernice je významným zásahom do životného prostredia a často zasahuje do územia chráneného osobitnými predpismi.


 1. § 9 ods. 1 navrhujeme v nasledovnom znení:


Obvodný lesný úrad môže uznať len so súhlasom obvodného úradu životného prostredia za samostatnú bažantnicu poľovné pozemky vlastníka, ak všetky tieto pozemky sú súvislé a vytvárajú spolu výnimočne vhodné podmienky pre intenzívny chov bažantej zveri, na ich ploche sa nachádza najmenej 50 ha lesa, remízok alebo trstín a sú v nich dostatočné potravné a vodné zdroje; pritom sa nevyžaduje, aby ich celková výmera dosahovala 500 ha.


Odôvodnenie:


Vytvorenie bažantnice je významným zásahom do životného prostredia a často zasahuje do územia chráneného osobitnými predpismi.


 1. V § 22 ods.7 navrhujeme vypustiť písm. d):


Odôvodnenie:

  V zákone nie je definovaný iný vážny dôvod. 1. § 28 ods. 1 navrhujeme v nasledovnom znení:


Ochranou poľovníctva sa rozumie ochrana zveri pred nepriaznivými vplyvmi najmä pred nedostatkom prirodzenej potravy, škodlivými zásahmi ľudí, chorobami zveri, ochrana biotopu ) zveri v rámci ochrany prírody a krajiny, ako aj ochrana poľovníckych zariadení. Zabezpečenie ochrany poľovníctva zveri je povinnosťou každého užívateľa poľovného revíru.


Odôvodnenie:


V znení navrhujeme vypustiť text „a zvierat škodlivých poľovníctvu“, ktorý je vágny, nepresný a umožňuje široký výklad z dôvodu, že zákon neobsahuje jeho definíciu.


 1. V § 28 ods. 4 navrhujeme vypustiť písmeno a)


Odôvodnenie:

  Nesúhlasíme so znením tohto písmena, nakoľko tu dochádza ku konfliktu s užívaním lesov verejnosťou. Neexistuje štúdia, ktorá by dokazovala, že využívanie lesov verejnosťou jej spôsobuje väčší stres v dôsledku vyrušovania ako bežné poľovné obhospodarovanie. považujeme preto toto ustanovenie za neodôvodnené zasahovanie poľovníctva do práv občanov. Navyše v praxi neexistuje možnosť ako informovať všetkých návštevníkov prírody o zákaze.


 1. V § 28 ods. 4 písm. c) navrhujeme za slová „nepovolaným osobám“ pridať slová „okrem osôb vykonávajúcich inú kontrolnú činnosť“


Odôvodnenie:

  Aj v bažantniciach a zverniciach žijú chránené druhy živočíchov a rastú chránené druhy rastlín a je potrebné vykonávať kontroly členmi stráže prírody. 1. V § 31 navrhujeme doplniť odsek obsahujúci nasledovné ustanovenie:


člen poľovnej stráže nesmie byť členom poľovníckej organizácie, vykonávajúceho právo poľovníctva v revíri, kde tento člen poľovnej stráže vykonáva činnosť poľovnej stráže.


Odôvodnenie:


V prípade, že táto podmienka nie je splnená, je ohrozená nestrannosť výkonu poľovnej stráže. Ustanovenie v tomto znení prispeje k potieraniu pytliactva. 1. V § 33 ods. 1 písm. f) navrhujeme za slová „mimo vplyvu svojho majiteľa alebo osoby, ktorá psa vedie“doplniť „a zároveň sú vo vzdialenosti väčšej ako 200m od svojho majiteľa alebo osoby, ktorá psa vedie“


Odôvodnenie:

  Mimo vplyvu svojho majiteľa nie je v zákone definované. Považujeme takéto spresnenie za dôležité, nakoľko každý rok dochádza k neoprávneným a sporným odstrelom psov. Čo najpresnejšou špecifikáciou podmienok odstrelu sa dá takýmto situáciám predísť. 1. V § 53 ods. 5 písm. b) navrhujeme za slová „vystavený v cudzine“ doplniť slová „a jeho úradne overený preklad“


Odôvodnenie:

  Pracovníci úradu nie sú povinný ovládať jazyky, preto je potrebné k dokladu pridať aj úradne overený preklad


 1. § 58 ods. 1 navrhujeme v nasledovnom znení:


Zver možno loviť iba v čase jej lovu doby lovu určenej osobitným predpisom pre každý druh poľovnej zveri. V čase ochrany zveri možno zver loviť iba na základe povolenia alebo výnimky vydanej podľa § 56.


Odôvodnenie:


Pôvodné znenie nepresné.


 1. V § 58 ods. 4 navrhujeme slová „raticovú zver, šelmy a pernatú zver okrem zajaca, bažanta, jarabice a kuropty horskej“ nahradiť slovami „raticovú zver, šelmy a pernatú zver okrem bažanta, kačice divej, lysky čiernej jarabice a kuropty horskej“


Odôvodnenie:

  Kačicu divú a lysku čiernu podľa nášho názoru možno loviť iba na spoločných poľovačkách. Všetky druhy husí sme navrhli vypustiť z poľovnej zveri.


 1. V § 58 ods. 7 navrhujeme slová „organizácii ochrany prírody“ nahradiť slovami „orgánu ochrany prírody“


Odôvodnenie:

  Odkaz uvedený pri ustanovení odkazuje na ministerstvo životného prostredia, ktoré nie je organizáciou ochrany prírody, ale orgánom ochrany prírody.


 1. § 58 ods. 7 navrhujeme v nasledovnom znení:


Kto pri love pernatej zveri náhodne alebo úmyselne uloví alebo usmrtí chráneného živočícha, ktorého lov nemal povolený, je povinný to bez odkladne oznámiť spolu s opisom situácie, ako k zámene a usmrteniu došlo príslušnému obvodnému lesnému úradu a organizácii ochrany prírody1).


Odôvodnenie:


Podľa nášho názoru je nevyhnutné riešiť aj zámerné ulovenie a usmrtenie chráneného živočícha.


 1. V § 58 ods. 10 navrhujeme slová „Husi divé a kačice divé možno loviť aj na ťahu najskôr hodinu pred východom slnka a najneskôr hodinu po západe slnka“ nahradiť slovami „Kačice divé možno loviť len na ťahu najskôr za východu slnka a najneskôr pri západe slnka“


Odôvodnenie:

  Husi divé sme navrhli vypustiť z poľovnej zveri a kačice divé možno podľa nášho názoru loviť iba na ťahu a kvôli bezpečnej identifikácii druhov iba v čase, kedy je to možné. 1. V § 59 ods. 4 navrhujeme slová „a rysa“ nahradiť textom „, rysa a vlka


Odôvodnenie:

  Druhy medveď, rys a vlk navrhujeme v pripomienke č. 2 vyradiť z poľovnej zveri. V prípade neakceptácie tejto pripomienky žiadame doplniť medzi druhy, ktoré nie je možné loviť na spoločných poľovačkách taktiež vlka dravého a to z dôvodu, že pri spoločnej poľovačke môže dôjsť v rovnakom čase k odlovu jedincov vlka dravého viacerými strelcami nezávisle na sebe, čím môže dôjsť k prekročeniu počtu jedincov, ktoré je povolené odloviť. 1. V § 59 ods. 7 navrhujeme spresniť potrebný počet.


Odôvodnenie:

  Potrebný počet nie je v zákone definovaný.


 1. V § 60 ods. 2 písm. a) navrhujeme za slová: „podľa tohto zákona“ pridať slová: „a či nie sú pod vplyvom alkoholu“


Odôvodnenie:

  Mnohokrát sa stáva, že dochádza k usmrteniu, alebo zraneniu osôb počas poľovačky, aby sa tomu predc u u strelcov.hádzalo, je podľa nás potrebné pred realizáciou skontrolovať požitie alkohol


 1. § 61 ods. 1 navrhujeme v nasledovnom znení:


Poľovným dravcom sa rozumie sokoliarsky upotrebiteľný jedinec druhu jastrab lesný (Accipiter gentilis), jastrab krahulec (Accipiter nisus), myšiak hôrny (Buteo buteo), sokol myšiar (Falco tinnunculus), sokol sťahovavý (Falco peregrinus), sokol laner (Falco biarmicus), sokol poľovnícky (Falco rusticolus) a orol skalný (Aquila chrysaetos) radu sokolotvaré (Falconiformes).


Odôvodnenie:


Presné vymedzenie sokoliarsky upotrebiteľných druhov zabráni využívaniu kriticky ohrozených druhov na účely sokoliarstva. Využívanie krížencov umožní ich únik do voľnej prírody a následné znehodnocovanie genofondu pôvodných druhov. Podobná právna úprava je schválená v niektorých európskych krajinách (Nemecko, Švajčiarsko).


 1. V § 62 ods.1 navrhujeme vypustiť slová: „šelmy a krkavcovité vtáky,


Odôvodnenie:

  Žiadame zakázať lov na šelmy a na krkavcovité vtáky na vnadisku. Vnadenie šeliem zvyšuje mieru ich synantropizácie, a tým riziko nebezpečného stretu s človekom.


 1. V § 63 ods. navrhujeme za slová „vplyvom alkoholu alebo“ doplniť slová: „omamných a


Odôvodnenie:

  Podľa nášho názoru by majiteľ zbrane nemal byť pri jej prenášaní ani pod vplyvom omamných látok. 1. V § 64 ods. 5) navrhujeme slová „celoročne chránenú zver“ nahradiť slovami: „chránené druhy živočíchov


Odôvodnenie:

  Celoročne chránená zver nemusí byť chráneným druhom živočícha a preto sa o takéto druhy zveri nemusí orgán ochrany prírody zaujímať. 1. V § 66 ods. 2) písm. d) navrhujeme vypustiť slová „pohybujúcich sa rýchlejšie ako 5 km/h


Odôvodnenie:

  Navrhujeme, aby nebolo možné loviť z člnov, alebo lodiek, nakoľko kontrola rýchlosti člnov nie je v teréne vykonateľná. Slovenské kontrolné orgány nie sú natoľko vybavené, aby mohli vykonávať kontrolu aj na vodnej hladine.


 1. V § 66 ods. 2) písm. e) navrhujeme nahradiť novým znením: „používanie živej návnady

Odôvodnenie:

  Používanie akejkoľvek živej návnady je podľa nášho názoru nemorálne.

 1. V § 66 ods. 2 písm. n) navrhujeme namiesto textu „pri love vodného vtáctva v mokradiach“ použiť text „pri love brokovými zbraňami“.

Odôvodnenie:

  Problém znečistenia prostredia oloveným strelivom nie je obmedzený len na mokrade. Najviac streliva ostáva v prírode pri použití brokových zbraní, preto je žiadúce nahradiť v prvom rade strelivo brokových zbraní. 1. V § 66 ods. 3) písm. a) navrhujeme vypustiť: „šeliem a krkavcovitých vtákov,


Odôvodnenie:

  Žiadame zakázať lov na šelmy a na krkavcovité vtáky na vnadisku. Vnadenie šeliem zvyšuje mieru ich synantropizácie, a tým riziko nebezpečného stretu s človekom.

 1. V § 66 ods. 3) písm. m) navrhujeme vypustiť


Odôvodnenie:

  Sluku sme navrhli vyňať z poľovných druhov. 1. V § 66 ods. 3) písm. r) navrhujeme vypustiť

Odôvodnenie:

  Žiadame preformulovať – konkretizovať toto ustanovenie, alebo úplne vypustiť, nakoľko takto široko naformulované môže slúžiť na zbytočné obmedzovanie a represiu bežných návštevníkov lesa ako aj na sťaženie odhaľovania možnej protiprávnej činnosti užívateľov poľovného revíru. Navyše je dokazovanie dodržiavania tohto ustanovenia skoro nemožné.


 1. V § 66 ods. 3) navrhujeme pridať nové písmeno, ktoré znie: „budovať nadzemné pozorovacie zariadenia vo vzdialenosti menšej ako 500 m od najbližšieho takéhoto zariadenia“


Odôvodnenie:

  Takéto zariadenia podľa nášho názoru narúšajú vzhľad krajiny a preto je potrebné ich umiestňovanie obmedziť. 1. V § 86 navrhujeme zmeniť nasledovne: „Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2009, okrem ustanovenia § 66 ods. 2 písm. n), ktoré nadobúda účinnosť od 1. januára 2015.


Odôvodnenie:

  V ustanovení je chybne uvedené číslo paragrafu a písmena (používanie oloveného streliva je predmetom ustanovenia § 66 ods. 1 písm. n) a nie §65 ods. 2 písm. h)). Navrhovaná zmena zosúlaďuje zákon o poľovníctve s platnou vyhláškou, ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody a krajiny, ktorú MP SR pripomienkovalo a súhlasilo s tým, aby prechodné obdobie pre nahradenie oloveného streliva bolo do roku 2015 a nie do roku 2020, ako navrhuje v predloženom návrhu zákona.


1) § 65 zákona č. 543/2002 Z. z.


« Jún 2022 »
Jún
PoUtStŠtPiaSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Pripomienku doteraz podporili:

961 signatures so far

Latest signatures

 • Mgr Miroslava Rohacova, Bratislava
 • Martina Meňhart, Prievidza
 • Betka Plachá, Bratislava
 • Ing Alena Brtáňová, Liptovský Mikuláš
 • Adriana Vetráková, Bratislava
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Sign our petition

981 signatures so far

Latest signatures

 • Martina Meňhart,Prievidza
 • Ladislav Hamarčak,Stropkov
 • Mária Hrabkovská,Poprad
 • Slavomir Ziak,Bernolákovo
 • Lucia Strelková,Topoľčany
See all signatures

Ďakujeme za podporu.

Podporte petíciu

3524 signatures so far

Latest signatures

 • Miriama,Pĺžová,Spišská Nová Ves
 • Alena,Kleinova,Piešťany
 • Martina,Meňhart,Prievidza
 • Peter,Lajda,Bratislava
 • Ivan,Sukuba,Valaliky
See all signatures

Hromadnú pripomienku VIA IURIS k novele stavebného zákona podporili:

Signatári hromadnej pripomienky Vodný plán - Slatinka

1043 signatures so far

Latest signatures

 • JimmiXzSq YNckixRxxUSBuXbXHVG, New York
 • Barnypok VVfemxjlTnVHIV, New York
 • Barnypok wFWWLvgVpYHes, New York
 • JimmiXS zMQGDdRQbN, New York
 • Eva Sarkoziova, Bratislava
See all signatures

Pripomienka verejnosti k Vodnému plánu Slovenska - podáva Združenie Slatinka

Signatári hromadnej pripomienky Vodný plán - rybári

1206 signatures so far

Latest signatures

 • Jana Lorinczová, Bratislava
 • Pavol Mikloš, Bratislava
 • JimmiXzSq MckMzlacPSII, New York
 • Tomáš Maslen, Žarnovica
 • Eva Maslenova, Žarnovica
See all signatures

Pripomienka verejnosti k Vodnému plánu Slovenska - podáva Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina

Sign our petition

6817 signatures so far

Latest signatures

 • Zuzana Kmetova, Lieskovec,
 • Ľudmila Servanská, Hurbanovo,
 • Vladimír Dikoš, Vrútky,
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Petícia za ochranu lesov na území Bratislavy

1091 signatures so far

Latest signatures

 • Tomáš Karol, Bardejov,
 • Juraj Mišura, Bratislava,
 • Jana Tučeková, Žilina,
 • Monika Ondrovičová, Bratislava,
 • Boris Burdiliak, Bratislava,
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Podpíšte aj vy hromadnú pripomienku Poloniny!

2492 signatures so far

Latest signatures

 • Tomáš Karol, Bardejov
 • Diana Olejárová, Košice
 • Ivan Rumanka, Bratislava
 • Marieta Senčarová, Košice
 • Slávka Svozilová, Košice
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku LZ VLK pre ochranu Polonín!

Pripomienka Slatinka - Verejné práce

829 signatures so far

Latest signatures

 • Lucia Krištofíková,Trnava
 • Dušan Bevilaqua,Spišská Nová Ves
 • Dušan Bevilaqua,Spišská Nová Ves
 • Michal Oravec,Bratislava
 • Martina Vajdova,Bratislava
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku združenia Slatinka

Hromadná pripomienka k zákonu EIA

926 signatures so far

Latest signatures

 • Tatiana Arbe, Bratislava 5
 • Mária Pavlovská, Smilno
 • milos kucsera, košice
 • Štefan Klimčo mladší, Kapušany pri Prešove
 • Peter Droblienka, Raslavice
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku združenia AROPANE k zákonu EIA

Petícia tunel Korbeľka

3420 signatures so far

Latest signatures

 • Ján B., Košice
 • Mária P., Podolinec
 • Ján S., Kežmarok
 • Jan �., Tvrdošín
 • Jaroslava S., Bratislava
See all signatures

Podporte petíciu za urýchlenie výstavby diaľnice medzi Bratislavou a Košicami

Sign our petition

6842 signatures so far

Latest signatures

 • James S., Los Angeles, CO
 • James S., Los Angeles, MT
 • James S., Los Angeles, NH
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Sign our petition

7010 signatures so far

Latest signatures

 • James S., Los Angeles, ME
 • James S., Los Angeles, WY
 • James S., Los Angeles, SC
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Podporte pripomienku k novele EIA!

2377 signatures so far

Latest signatures

 • Valentín Švidroň, Košice
 • Július Oláh, Bratislava
 • Matin Slenker, Spišská Nová Ves
 • Lucia Strelková, Topoľčany
 • Romana Uhrinová, Revúca
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku VIA IURIS k novele zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie!

Podporte petíciu BIOMASA!

1381 signatures so far

Latest signatures

 • Katarína Ballayová,
 • Renata Puterova, Handlova
 • Pavol Putera, Handlova
 • Jarmila Puterova, Opatovce nad Nitrou
 • Sandra KADAROVA, Opatovce nad Nitrou
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Podporte hromadnú pripomienku k MVE

2056 signatures so far

Latest signatures

 • Mária Jurigová, Bratislava
 • Marián Zamborský, Dubovany
 • Tomáš Mačák, Skalica
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Hromadná pripomienka BIOPALIVÁ

1373 signatures so far

Latest signatures

 • Andrea Chabadová, Očová,
 • Marián Zamborský, Dubovany,
 • Peter Marek, Brezno,
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku LZ VLK

Hromadná pripomienka k vodnému zákonu

798 signatures so far

Latest signatures

 • Marián Zamborský, Dubovany
 • Dagmar Tinková, Borinka
 • Stanislav Tinka, Borinka
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku k vodnému zákonu

Podporte hromadnú pripomienku - lesy UNESCO

11708 signatures so far

Latest signatures

 • Zuzana Domotorová, Horné Saliby
 • Dávid Hrežík, Belá nad Cirochou
 • Juraj Farkaš, Zalužice
 • Gréta Selucká, Bánovce nad Bebravou
 • Milota Čutková, Istebné
See all signatures

Hromadná pripomienka lesy UNESCO

Zachráňme Čergov

13655 signatures so far

Latest signatures

 • Robert Šimonič, Senec
 • Rudolf Cáfal, Holíč
 • Richard Šilla, Prešov
 • Karol Mizla, Košice
 • Richard Šilla, Prešov
See all signatures

${sender_first} ${sender_last}, ${sender_city}

Hromadná pripomienka Rybársky zákon

938 signatures so far

Latest signatures

 • Nina Valocká, Žabokreky
 • Ján Baranovský, Dulova Ves - Vlčie Doly
 • Vladimír Kocurek, Košice
 • Maria Bakošova, Bratislava
 • Jena Šimková, Bratislava
See all signatures

${sender_first} ${sender_last}, ${sender_city}

Hromadná pripomienka "Spojená Bratislava"

750 signatures so far

Latest signatures

 • Bc. Lucia Černáková, Slepcany
 • Martin Dojcak, Bratislava
 • Marián Zamborský, Dubovany
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Hromadná pripomienka SUCHO

758 signatures so far

Latest signatures

 • Ivana Mochorovská, Michalovce
 • Erika Markusová, Báhoň
 • Dana Vargová, Bratislava
See all signatures

Hromadná pripomienka SUCHO

Sign our petition

4263 signatures so far

Latest signatures

 • ZDENKO PETRIK, TRNVA
 • Jana Gondova, Bratislava
 • Ivan Svak, Bratislava
 • Matus Janota, Bratislava
 • Martin Donoval, Bratislava
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Sign our petition

433 signatures so far

Latest signatures

 • Ján Sedlák, Bratislava - Petržalka
 • zuzana kmetova, Lieskovec
 • Ivana Piatrová, Levice
 • Judix IorgYtpzPMPF, New York
 • Viktor Krajč, Brezno
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Sign our petition

949 signatures so far

Latest signatures

 • jozef Karas, Prievidza
 • Mária Nechalová, Prievidza
 • Dusan Schnierer, Kanianka
 • Gabriela Leitmanová, Prievidza
 • Michal Némethy, Prievidza
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Podporte petíciu SLOVNAFT

2275 signatures so far

Latest signatures

 • Peter Kovac, Rovinka
 • Erik Hallon, Hamuliakovo
 • Martin Bielik, Bratislava
See all signatures

Podporte Petíciu obyvateľov bývajúcich v okolí Slovnaftu, ktorí sú priamo dotknutí neustálym hlukom a zápachom zo Slovnaftu!

Podporte petíciu za vytvorenie nového parku v Petržalke

507 signatures so far

Latest signatures

 • Zuzana Šťastná, Bratislava
 • Sidónia Hlinková, Topoľčianky
 • Alexandra Pelikanova, Pwtrzalka
 • michal sabadoš, bratislava
 • eva krchnava, bratislava
See all signatures

Podporte petíciu za vytvorenie nového parku v Petržalke

Hromadná pripomienka k zákonu o lesoch

3813 signatures so far

Latest signatures

 • Marianna Cibulova, Nova Ves nad Vahom
 • Adrián Zajaček, Mojš
 • Peter Drengubiak, Sučany
See all signatures

${sender_first} ${sender_last}, ${sender_city}

Zákon o lesoch - hromadná pripomienka LZ VLK

2346 signatures so far

Latest signatures

 • mária skvaridlová, Žatec
 • mária skvaridlová, snina
 • Jakub Zibura, Prešov
 • Oľga Krištofíková, Turany
 • Stanislav Tinka, Borinka
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Envirostratégia

7936 signatures so far

Latest signatures

 • Juraj Marušiak, Bratislava
 • Marek Prosba, Handlová
 • Monika Drgalova, Pezinok
 • Lenka Královská, Michalovce
 • Jozef Skutek, Bratislava
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku LZ VLK a Aropaňe!

HP - Zákon o ochrane prírody a krajiny

1881 signatures so far

Latest signatures

 • Hedviga Samekova, Piaštany
 • Hedviga Samekova, Piaštany
 • Viera Marková, Bratislava
 • Jela Marková, Žilina
 • Katarína Sovjaková, Košice
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Návrh zákona o poľovníctve - signatári

988 signatures so far

Latest signatures

 • Silvia Zvarová, Bratislava
 • Radoslav Harvan, Trebišov
 • Stanislav Tinka, Borinka
 • Beňadik Machciník, Brvnište
 • Vladimír Pečeňák, Topoľovka 67
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

HP - ZOPAK - 2018 (signatári)

30415 signatures so far

Latest signatures

 • Dávid Arnold, Bratislava
 • Milan Greň, Košice
 • jozef matlovic, zohor
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Poľovníctvo - LZ VLK

2109 signatures so far

Latest signatures

 • Merziuz CWiBaelupKsY, New York
 • Silvia Zvarová, Bratislava
 • Mario Vaško, Prešov
 • Ivana Mrvová, Hoste
 • Mária Neupauerová, Hôrka pri Poprade
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Hromadná pripomienka VHZ

785 signatures so far

Latest signatures

 • Anton Belan,Bratislava
 • Marián Hutlas,Veličná
 • Matej Korec,Lovčica-Trubín
 • Petra Slimáková,Poprad
 • Kristián Slimák,Popraad
See all signatures

${sender_first} ${sender_last},${sender_city}

Hromadná pripomienka "znečisťovateľ platí"

1891 signatures so far

Latest signatures

 • Merziuziy yaTRIYqCzF, New York
 • Kristína Tomová, Bratislava
 • Vladimit Harajda, Svaty Jur
 • Frantisek Achilles, Borinka
 • Ľubomíra Dzúriková, Liptovský Mikuláš
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Zákaz cirkusom so zvieratami v meste Komárno!

995 signatures so far

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Podporte petíciu Sekule - Mláky!

3326 signatures so far

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Sign our petition

3501 signatures so far

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Zastavenie lovu vlka na Slovensku

52786 signatures so far

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Vihorlatský prales

71357 signatures so far

Latest signatures

 • Klaudia Mikulová, Bojnice
 • Ján Kobuľár, Humenné
 • Janka Budjášová, Bratislava
 • Ellina Jušková, Snina
 • Bohdan Rýger, Bratislava
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku LZ VLK!

Ochrana vlka

23850 signatures so far

Latest signatures

 • Miloš Hanzély, Senec
 • Matúš Butala, Snina
 • Slavomir Laskovsky, Kezmarok
 • Daniela Bramukova, Košice
 • Petra Fáberová, Bratislava
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Geologický zákon

802 signatures so far

Latest signatures

 • Marek Ďurica, Košice
 • Peter Adamov, Košice
 • Róbert Andrášik, Košice
 • Antónia Tomková, Nižný Klátov
 • Judita Smajdová, Košice
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Pramene Vydrice

837 signatures so far

Latest signatures

 • Julia Hanuliakova, MOUNTLAKE TER
 • Alena Kokavcová, Poprad
 • Juraj Rusňák, Topoľčany
 • Alexandra Gundelfingenová, Poprad
 • Matej Štefánek, Ležiachov
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Biomasaker 2

3968 signatures so far

Latest signatures

 • Eduard Gastner, Nitra
 • Eduard Gastner, Nitra
 • h=5d8fb5f5ef8325de4abfa9b428926f52- <div style="display:none;"> p710un9, 20e7rm
 • 🧡 All the girls from next door are here with their cams! Visit cam: http://inx.lv/FXpm?h=5d8fb5f5ef8325de4abfa9b428926f52- 🧡 h63jepo, gqo9vp
 • 🧡 Esther just viewed your profile! More info: https://cutt.us/6LfG0?h=5d8fb5f5ef8325de4abfa9b428926f52- 🧡 2gq7lg, 7885t0
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Sign our petition

691 signatures so far

Latest signatures

 • Zuzana Károlyová, Bratislava - Petržalka
 • peter takacs, Lipova
 • Michal Kalnicky, Svaty Jur
 • Alexandra Ballova, Bratislava
 • Monika Miháliková, 3
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Sign our petition

1384 signatures so far

Latest signatures

 • Marína Šlárková, Vysoké Tatry
 • Jela Marková, Žilina
 • Andrea Neumeisterová, Bratislava
 • Martina Krajňáková, Košice
 • Veronika Prokschova, Čereňany
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'