Osobné nástroje
Nachádzate sa tu: Titulná stránka / Petícia / Hromadná pripomienka SOS/BirdLife Slovensko a Ochrany dravcov na Slovensku ku novele zákona o poľovníctve

Hromadná pripomienka SOS/BirdLife Slovensko a Ochrany dravcov na Slovensku ku novele zákona o poľovníctve

Podporte hromadnú pripomienku mimovládnych organizácií k novele zákona o poľovníctve!

(Podpisový formulár nájdete na konci tohto textu.)

 
Oproti súčasnému stavu navrhovaná novela značne zvýši pôsobenie negatívny faktorov ako na zver tak aj na ostatné druhy živočíchov. Rozdrobenie revírov bude mať za následok nedostatočný priestor pre prežívanie udržateľnej populácie zveri v jednotlivých revíroch a zároveň väčší počet menších revírov spôsobí zvýšený tlak na jednotlivé druhy zveri. Okrem toho novelizácia prináša viaceré zmeny v spôsoboch lovu, ktoré sťažia kontrolu odchytu chránených druhov živočíchov a priamo ho zlegalizujú a umožnia vykonávať vo veľkej miere. Novelizácia nabúrava ako základné zásady ochrany zveri, tak aj chránených živočíchov a jej dopad na slovenskú prírodu môže byť veľmi zásadný. Takáto novela v situácii, keď viacero desaťročí za sebou klesá u nás biodiverzita je ďalším krokom ktorý môže prispieť k poklesu početnosti niektorých ohrozených vtáčích druhov.
 
Preto chceme týmto zmenám zabrániť zaslaním našich pripomienok tak, aby výsledné znenie vyhlášky bolo v súlade s európskou legislatívou ale aj v súlade so základnými zásadami rozumného využívania prírodných hodnôt a základnými zásadami ochrany prírody.
 
Znenie pripomienky ako aj navrhovanej vyhlášky je možné prezrieť na webstránke Portálu právnych predpisov:
 
Minimálne 500 podpisov je potrebné nazbierať na akceptovanie našej pripomienky do 23.10.2012.
 
Za Vašu podporu ďakujeme.
 

 
Hromadná pripomienka SOS/BirdLife Slovensko a Ochrany dravcov na Slovensku ku novele zákona o poľovníctve
 
 
Adresát:
 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Dobrovičova 12
812 66 Bratislava
 
 
 
V súlade s aktuálnym znením Legislatívnych pravidiel vlády predkladáme hromadnú pripomienku ku návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 72/2012 Z. z. a o zmene a doplnení zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov, ktorý bol na webstránke Portálu právnych predpisov zverejnený na pripomienkovanie dňa 3.10.2012 a lehota na pripomienkovanie bola stanovená do 23.10.2012. (č. materiálu 3648/2012-410).
 
Hromadná pripomienka bola zverejnená aj na portáli právnych predpisov:
 
V prípade, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky nevyhovie hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré budú písomne a elektronickou poštou pozvaní nižšie uvedení zástupcovia verejnosti.
 
 
Oprávnenie zastupovať verejnosť pri rokovaní o pripomienke majú:
 
 
1. Mgr. Jozef Ridzoň, bytom 331, 029 56 Zákamenné (jozefridzon@yahoo.com)
 
2. Mgr. Boris Maderič, bytom Bancíkovej 7, 821 03 Bratislava (maderic@dravce.sk)
 
3. Mgr. Ján Gúgh, PhD, bytom Bešeňov 521, 941 41 (gugh@vtaky.sk)
 
4. Mgr. Tomáš Hulík, P. Horova 11, 841 08 Bratislava (tomas@hulik.sk)
 
 
 
ZNENIE PRIPOMIENOK:
 
Pripomienka č. 1) k čl. I bodu 6., ktorým sa mení § 3 ods. 3 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 72/2012 Z. z..
Pripomienka č.1.: Navrhujeme nasledovné znenie novelizačného bodu č. 6: „V § 3 ods. 3 sa číslovka „2 000“ sa nahrádza číslovkou „5 000“.“.
Pripomienka je zásadná.
 
Zdôvodnenie pripomienky č.1.: Navrhnuté znenie, v ktorom sa určuje výmera pozemkov pri ktorých obvodný lesný úrad uzná za poľovný revír súvislé poľovné pozemky v poľovných oblastiach s chovom malej zveri a srnčej zveri na 500 ha a v poľovných oblastiach s chovom jelenej zveri 1000 ha je v rozpore so základnými ekologickými nárokmi druhov, ktorých sa poľovné revíry týkajú ako aj v rozpore s poslaním zákona č. 274/2009 Z.z. napríklad § 3 ods. (1). Zákon č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve a zmene a doplnení niektorých zákonov uvádza v § 3 ods. (1): „Pri uznávaní poľovného revíru obvodný lesný úrad prednostne prihliada na životné potreby zveri tak, aby zver v poľovnom revíri mala a) primerané zdroje prirodzenej potravy a vody, b) zaručené podmienky prirodzeného rozmnožovania a vývoja, c) vytvorené podmienky na prirodzený pohyb, úkryt a pokoj.“ Znížením minimálnej rozlohy poľovných pozemkov na ktorých obvodný lesný úrad môže uznať poľovný revír na polovicu stavu platného v súčasnosti dôjde k rozdrobeniu revírov a k tomu, že niektoré revíry nebudú spĺňať dostatočné podmienky na udržiavanie dobrého a udržateľného stavu zveri. Bude tak dochádzať k situáciám, že kým v jednom revíri bude starostlivosť o zver zahŕňať predovšetkým jej prikrmovanie, v iných revíroch bude predovšetkým znamenať jej odlov. Takéto malé plochy v žiadnom prípade nebudú postačovať pre zabezpečenie stálej a udržateľnej populácie cieľových druhov zveri v danom revíry a sú výrazne pod limitom ako trofických nárokov zveri, tak aj akčného rádiusu v rámci vnútrosezónnej migrácie. Veľkosť revíru by mala zahŕňať zverou využívaný priestor v rámci celého roku a samotné hranice by tak mali byť totožné aj s prírodnými hranicami a mali by byť tak aj logické. Avšak takéto malé limity pre uznávanie poľovných revírov ako sú navrhnuté v novele vylučujú stotožnenie hraníc revíru s prírodnými hranicami a návrh je tak v rozpore s iným ustanovením zákona č. 274/2009 Z.z. a to § 3, ods. (2), písm. a) a zároveň takéto malé limity vylučujú aby boli zabezpečené primerané podmienky prirodzeného rozmnožovania a vývoja v jednotlivých revírov, prirodzené zdroje potravy a vody a aby boli v rámci jedného revíru vytvorené podmienky na prirodzený pohyb, úkryt a pokoj. Je zrejmé, že znížením rozlohy revíru dôjde aj k podstatnému zvýšeniu nárokov na odlov zveri a zníženiu možností naplnenia podmienok optimálneho plánu lovu a chovu zveri. Zámer novely je tak aj v rozpore s § 3, ods. (1) zákona č. 274/2009. Takýto rozpor so zámerom samotného zákona o poľovníctve dáva dôvod predpokladať, že v prípade prijatia zmeny by menšie limity pre uznávanie poľovných revírov boli v priamom rozpore s racionálnym a ekologicky vyváženým poľovníckym využívaním dotknutých druhov a boli tak v priamom rozpore s článkom 7, ods. 4 smernice o vtákoch 2009/147/EC. Preto požadujeme ponechať pre malú zver limit ako je uvedený dnes a to 1000 ha. V oblastiach s chovom jelenej zveri máme za to, že už súčasný limit je výrazne pod optimálnou hranicou a preto navrhujeme limit zvýšiť na 5000 ha.
Pripomienka je zásadná.
 
Pripomienka č. 2) k čl. I bodu 53., ktorým sa mení § 65 ods. 2, písmeno b) zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 72/2012 Z. z..
Pripomienka č.2.: Žiadame vypustiť novelizačný bod č. 53.
Pripomienka je zásadná.
 
Zdôvodnenie pripomienky č.2.: Novelizačný bod je v priamom rozpore s článkom 8 smernice o vtákoch 2009/147/EC, ktorý zakazuje lov vtáctva neselektívnym spôsobom lovu a odkazuje na prílohu IV (a) tejto smernice, ktorá priamo vymenúva neselektíve spôsobu lovu, ktoré sú zakázané. Znenie ako je navrhnuté nezabezpečuje, že budú odchytené len druhy, ktoré je možné v zmysle zákona o poľovníctve do takýchto pascí odchytiť. Do pascí sa tak budú chytať aj vzácne chránené druhy vtákov a pri navrhnutej frekvencii kontroly pascí, raz za 24 hodín, môže dôjsť počas hniezdenia k ovplyvneniu hniezdneho procesu, ba až opusteniu hniezda. Okrem toho definícia selektívneho odchytu navrhnutá v novelizácii, stanovuje ako neselektívny lov taký, kde sa odchytená zver, ktorá je v danom čase chránenou, alebo je chráneným živočíchom celoročne po odchytení vypustí. Dikcia článku 8 smernice o vtákoch však uvádza, že k takémuto neselektívnemu odchytu nemôže dochádzať vôbec. Takže čo i len krátke odchytenie neprichádza do úvahy. Nehovoriac o odchytení jedinca na obdobie takmer celého dňa ako vyplýva z návrhu novely. Nakoľko v prílohe IV (a) smernice o vtákoch sú jasne uvedené neselektívne spôsoby lovu pokladáme za bezpredmetné ich uvádzanie v novele zákona č. 274/2009 a žiadame vypustiť tento novelizačný bod.
Pripomienka je zásadná.
 
Pripomienka č. 3) k čl. I., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 72/2012 Z. z..
Pripomienka č.3.: Žiadame za novelizačný bod č. 69. doplniť novelizačný bod č. 70 v nasledovnom znení: „§ 79 ods. 2, písm. g) znie: „rozhodovanie ministerstva podľa § 72 okrem písmena d), m), n), q)““
Pripomienka je zásadná.
 
Zdôvodnenie pripomienky č.3.: Na konanie o udelení výnimky v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny č. 543/2002 Z.z. z druhovej ochrany v znení neskorších predpisov a v zmysle § 81 a § 82 vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. Avšak podľa § 40, ods. 2 zákona č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov výnimku z druhovej ochrany u druhov vtákov a živočíchov uvedených v zákone č. 274/2009 Z.z. povoľuje ministerstvo pôdohospodárstva. V zmysle súčasného znenia § 79, ods. 2 však sa už na konanie ministerstva pôdohospodárstva nevzťahuje správny predpis. Žiadame preto túto prax zjednotiť a viesť rozhodovanie ministerstva podľa § 72, písm. m), n) a q) podľa všeobecných predpisov o správnom konaní (Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov) nakoľko sa jedná o z princípu obdobné zásahy do režimu ochrany predmetných druhov vtákov a živočíchov, ktoré však len upravujú rozdielne právne predpisy.
Pripomienka je zásadná.
 
Pripomienka č. 4) k čl. I., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 72/2012 Z. z..
Pripomienka č.4.: Žiadame za novelizačný bod č. 69. doplniť novelizačný bod č. 71, ktorý zmení § 79 doplnením nového odseku (5) v nasledovnom znení: „Orgán štátnej správy konajúci podľa § 72, písm. m), n) a q) je povinný zverejniť na svojej internetovej stránke informáciu o začatí každého správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany zveri chránené týmto zákonom, a to najneskôr do troch dní od začatia konania; súčasťou uvedenej informácie je údaj o lehote, ktorú určil na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní podľa odseku 6, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní od zverejnenia informácie.“
Pripomienka je zásadná.
 
Zdôvodnenie pripomienky č.4.: Súčasná prax a legislatívny rámec pri mimoriadnom povolení lovu a udeľovaní výnimiek z doby lovu spôsobila, že rozhodnutia v minulosti neprešli dostatočnou a primeranou odbornou diskusiou, boli vydané sporné rozhodnutia, ktoré vyústili do viacerých sporov na európskej úrovni (hlavným dôvodom podania našej sťažnosti na Európsku komisiu bolo práve predĺženie doby lovu na kačicu divú a hus divú z februára 2012). Zverejnenie zámeru v dostatočnom predstihu mimoriadneho povolenia lovu resp. výnimky umožní včasné oponovanie tohto zámeru, jeho pripomienkovanie a doladenie podmienok tak, aby nedošlo k ohrozeniu ochrany a racionálneho využívania predmetných druhov zveri.
Pripomienka je zásadná.
 
Pripomienka č. 5) k čl. I., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 72/2012 Z. z..
Pripomienka č.5.: Žiadame za novelizačný bod č. 69. doplniť novelizačný bod č. 72, ktorý zmení § 79 doplnením nového odseku (6) v nasledovnom znení: „Účastníkom konania o povolenie lovu zveri v čase jej ochrany alebo povolenie výnimky je okrem žiadateľa podľa tohto zákona aj združenie s právnou subjektivitou, ktorého predmetom činnosti najmenej jeden rok je ochrana prírody, ak písomne alebo elektronicky potvrdilo svoj záujem byť účastníkom v začatom správnom konaní; potvrdenie musí byť doručené príslušnému orgánu ochrany prírody v lehote na to určenej týmto orgánom a zverejnenej spolu s informáciou o začatí tohto konania ako konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany zveri chránené týmto zákonom, podľa odseku 5.“
Pripomienka je zásadná.
 
Zdôvodnenie pripomienky č.5.: Pri konaní o udelení výnimky podľa zákona č. 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov sú účastníkmi aj združenia s právnou subjektivitou, ktorých predmetom činnosti je najmenej jeden rok ochrana prírody a krajiny. Tým, že vydávanie niektorých výnimiek a mimoriadne povolenie lovu je v kompetencii ministerstva pôdohospodárstva dochádza k nevhodnej rozdielnej aplikácii v zásade rovnakého procesu pre rôzne druhy. Žiadame preto túto prax zjednotiť a rovnako ako podľa zákona č. 543/2002 Z.z. umožniť účastníctvo v konaniach o udelení výnimiek z doby lovu aj pre občianske združenia podľa vyššie uvedených podmienok. Pripomienky č.4 a č.5 zohľadňujú aj ustanovenia Aarhuského dohovoru, ktoré aj pri povoľovaní výnimiek chránených druhov priznávajú verejnosti právo na prístup ku konaniu stanovenému zákonom (formou účastníka konania, čo bolo potvrdené v obdobnom prípade aj rozsudkom Európskeho súdneho dvora)
Pripomienka je zásadná.
 
Pripomienka č. 6) k čl. I., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 72/2012 Z. z..
Pripomienka č.6.: Žiadame za novelizačný bod č. 69. doplniť novelizačný bod č. 73, v nasledovnom znení: „§ 79, písm. q) znie: „Určuje iné spôsoby lovu podľa § 56, ods. 9.““
Pripomienka je zásadná.
 
Zdôvodnenie pripomienky č.6.: V novele zákona je chyba, lebo novelizačným bodom č. 56 sa vypúšťa § 65, ods. 9, ktorý v písmene b), hovorí, že ministerstvo môže určiť iný spôsob lovu, ktorý nie je v rozpore s odsekmi 2 a 3. No znenie § 72, písm. q) sa novelizáciou nemení a ostáva tak v zákone neplatný odkaz.
Pripomienka je zásadná.
 
Pripomienka č. 7) k čl. I bodu 51., ktorým sa mení § 56 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 72/2012 Z. z. doplnením nového odseku 9.
Pripomienka č.7.: Navrhujeme nasledovné znenie novelizačného bodu 51 „V § 56 sa vkladá odsek 9, ktorý znie: „(9) Ministerstvo môže povoliť aj iný spôsob lovu ako je uvedený v § 55 a 58, a ktorý nie je v rozpore s § 65, odsek 2 a 3.““.
Pripomienka je zásadná.
 
Zdôvodnenie pripomienky č.7.: Doplnenie nového odseku 9 do § 56 vyplýva z toho, že sa ruší § 65, odsek 9, ktorý v písmene b) uvádza, že ministerstvo môže určiť iný spôsob lovu, ktorý nie je v rozpore s odsekmi 2 a 3. Táto právomoc sa prenáša do nového odseku 9 v § 56, chýba však už, predpokladáme rovnako v dôsledku chyby ako v pripomienke č. 6 upresnenie, kedy ministerstvo nemôže povoliť iný spôsob lovu, tak ako tomu bolo doteraz. Požadujeme preto túto právomoc doplniť a upresniť, aby nedochádzalo k rozporom a nejasnostiam pri aplikovaní tejto právomoci, keď nadobudne novela zákona účinnosť.
Pripomienka je zásadná.
 
Pripomienka č. 8) k čl. I., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 72/2012 Z. z..
Pripomienka č.8.: Žiadame za novelizačný bod č. 69. doplniť novelizačný bod č. 74, v nasledovnom znení: „V prílohe č. 1 k zákonu č. 274/2009 Z.z. v bode 1 sa slová „bažant poľovný“ nahrádzajú slovami „bažant obyčajný“, slová „drop fúzatý“ sa nahrádzajú slovami „drop veľký“, slová „drozd čvíkotavý“ sa nahrádzajú slovami „drozd čvíkota“, slová „jariabok lesný“ sa nahrádzajú slovami „jariabok hôrny“, slová „jastrab lesný“ sa nahrádzajú slovami „jastrab veľký“, slová „kačica hvízdavá“ sa nahrádzajú slovami „kačica hvizdárka“, slová „kačica chrapkavá“ sa nahrádzajú slovami „kačica chrapka“, slová „kačica chrapľavá“ sa nahrádzajú slovami „kačica chrapačka“, slová „kačica chripľavá“ sa nahrádzajú slovami „kačica chripľavka“, slová „myšiak lesný“ sa nahrádzajú slovami „myšiak hôrny“, slová „sluka lesná“ sa nahrádzajú slovami „sluka hôrna“, slová „sojka škriekavá“ sa nahrádzajú slovami „sojka obyčajná“, slová „straka čiernozobá“ sa nahrádzajú slovami „straka obyčajná“, slová „tetrov hlucháň“ sa nahrádzajú slovami „hlucháň hôrny“ a slová „vrana túlavá (Corvus corone coroneCorvus corone cornix)“ sa nahrádzajú slovami „vrana čierna (Corvus corone), vrana popolavá (Corvus cornix)“.“
Pripomienka je zásadná.
 
Zdôvodnenie pripomienky č.8.: V súvislosti v súčasnosti vedeckou ornitologickou obcou najširšie akceptovanými zásadami nomenklatúry vtáčích druhov bol vypracovaný a  prvý krát v histórii slovenskej ornitológie publikovaný zoznam slovenských názvov všetkých taxónov vtákov sveta (Kovalik et al. 2010) v súlade so štandardmi medzinárodných faunistických komisií a toto názvoslovie prešlo korektúrou Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra. Názvoslovie akceptuje tradičné a najširšie používané mená vtákov, prvý krát vypracúva kompletný zoznam vtákov sveta ako aj akceptuje najnovšie taxonomické trendy podľa ktorých dnes bývalé poddruhy vrany túlavej sú akceptované ako dva samostatné druhy vrana čierna a vrana popolavá. Preto požadujeme upravenie názvoslovia podľa aktuálnych odborných poznatkov v zákone o poľovníctve ako aj v jeho vykonávacej vyhláške. Obdobne žiadame úpravu názvoslovia aj v ďalších bodoch prílohy č. 1 zákona, kde sú tieto druhy uvedené.
Pripomienka je zásadná.
 
Pripomienka č. 9) k čl. I., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 72/2012 Z. z..
Pripomienka č.9.: Žiadame za novelizačný bod č. 69. doplniť novelizačný bod č. 75, ktorý do § 56 vloží nový odsek 10 v nasledovnom znení: „(10) Ak sa vyskytne potreba odchytávať invázne druhy v Európe nepôvodnej zveri uvedenej v prílohe č. 1, bod 8 môže ministerstvo udeliť výnimku na odchyt a manipuláciu s týmito druhmi zveri aj organizácii ochrany prírody alebo občianskemu združeniu, ktorého predmetom činnosti najmenej jeden rok je ochrana prírody.“
Pripomienka je zásadná.
 
Zdôvodnenie pripomienky č.9.: Rozširovanie v Európe nepôvodných druhov živočíchov sa v poslednej dekáde stalo zásadným problémom ochrany pôvodných biotopov. V prípade niektorých druhov ako je napríklad norok severoamerický došlo na lokalitách jeho výskytu k 100 % poklesu populácií chránených druhov vtákov (chochlačiek hniezdiacich na ostrovoch). Situácia je oveľa vážnejšia v západoeurópskych krajinách a dá sa očakávať, že v najbližších rokoch sa zhorší aj u nás, preto je potrebné vytvoriť dostatočné legislatívne nástroje, ktoré pomôžu vykonať opatrenia na ochranu prírody. Poľovné združenia pritom nie sú motivované tieto druhy odchytávať a aj v prípade, že sú motivované je potrebné aplikovať preventívne opatrenia v širšej spolupráci  za účasti organizácii ochrany prírody prijatím špeciálnych metodických postupov, nakoľko náhodný odlov situáciu nerieši. Preto minimálne na vybraných najcitlivejších lokalitách z pohľadu ochrany prírody by možnosť odchytávať tieto invázne druhy zveri mali mať aj organizácie ochrany prírody a občianske združenia so záujmom riešiť túto problematiku.
Pripomienka je zásadná.
 
Pripomienka č. 10) k čl. I., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 72/2012 Z. z..
Pripomienka č.10.: Žiadame za novelizačný bod č. 69. doplniť novelizačný bod č. 76, ktorý do prílohy č. 1 k zákonu 274/2009 Z.z. vloží nový bod č. 8 v nasledovnom znení: „8. Invázne nepôvodné druhy zveri: Norok severoamerický (Mustela vison), nutria vodná (Myocastor coypus), psík medviedikovitý (Nyctereutes procyonoides), medvedík čistotný (Procyon lotor) a ondatra pižmová (Ondatra zibethicus).“
Pripomienka je zásadná.
 
Zdôvodnenie pripomienky č.10.: Pripomienka č. 10 nadväzuje na pripomienku č. 9, ktorá navrhuje špeciálny režim odchytu pre invázne nepôvodné druhy zveri. Pripomienka č. 10 vymenúva zoznam druhov zveri, ktoré sú nepôvodnými a inváznymi druhmi.
Pripomienka je zásadná.
 
Pripomienka č. 11) k čl. I., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 72/2012 Z. z..
Pripomienka č.11.: Žiadame za novelizačný bod č. 69. doplniť novelizačný bod č. 77, ktorý do § 24 doplní nový odsek 10 v nasledovnom znení: „(10) Obmedzenia a zákazy podľa odseku 3, písm. a), b), f) a h) sa nevzťahujú na právnické alebo fyzické osoby, ktorým orgán ochrany prírody alebo ministerstvo rozhodnutím umožnilo odchyt alebo manipuláciu so zverou za účelom jej ochrany alebo vedecké účely.“
Pripomienka je zásadná.
 
Zdôvodnenie pripomienky č.11.: Na základe praxe sa preukázalo, že v prípade nájdenia zranených chránených druhov živočíchov, ktoré sú zároveň zverou príslušné poľovné združenia často nemajú záujem na ich rehabilitácii (napríklad myšiaky, kačice, lysky, husi). Často sa týmto spôsobom len predlžuje proces záchrany zdravotne postihnutých (zranených živočíchov). Takáto právna úprava značne uľahčí po procesnej stránke manipuláciu s takýmito jedincami zveri a vyrieši problém, kedy nálezcovia tejto zveri ju prinášajú orgánom ochrany prírody, rehabilitačným staniciam ako aj občianskym združeniam. Jedná sa iba o manipuláciu za účelom ochrany a vedeckých účelov (rehabilitácia alebo napríklad krúžkovanie) na základe rozhodnutia a žiadnym spôsobom nezasiahne takáto úprava do obhospodarovania zveri, alebo jej lovu.
Pripomienka je zásadná.
 
Pripomienka č. 12) k čl. I bodu 12., ktorým sa mení § 5 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 72/2012 Z. z..
Pripomienka č.12.: Žiadame vypustiť novelizačný bod č. 12.
Pripomienka je zásadná.
 
Zdôvodnenie pripomienky č.12.: Obdobne ako u zdôvodnenia pripomienky č. 1 môže byť taká zmena ako ju prináša novelizačný bod č. 12 byť v rozpore s celkovým poslaním zákona o poľovníctve a neprimeraným spôsobom zjednoduší rozhodnutie o podaní žiadosti o uznanie poľovného revíru, ktoré je zásadným rozhodnutím nielen pre výkon práva poľovníctva, ale aj pre ochranu prírody. Preto takémuto rozhodnutiu je potrebné ponechať vážnosť vrátane všetkých procesných aspektov.
Pripomienka je zásadná.
 
Pripomienka č. 13) k čl. I bodu 48., ktorým sa mení § 53, ods. 6 zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 72/2012 Z. z..
Pripomienka č.13.: Žiadame vypustiť novelizačný bod č. 48.
Pripomienka je zásadná.
 
Zdôvodnenie pripomienky č.13.: Navrhnutý novelizačný bod opätovne zvýši tlak na zimujúce populácie husí a kačíc na Slovensku, ktorý bol už zvýšený v roku 274/2009 Z.z. zmenou spôsobu lovu a predĺžením spôsobu lovu vykonávacou vyhláškou. Táto zmena stojí za poklesom zimujúcich populácií uvedených druhov vodného vtáctva u nás, preto v dôsledku nepriaznivej situácie už v súčasnosti žiadame vypustenie tohto bodu.
Pripomienka je zásadná.

Podporte prosím hromadnú pripomienku. Hviezdičkou označené údaje sú povinné. Pokiaľ uvediete svoj mail, organizátori Vás budú informovať o priebehu a výsledku kampane.


Titul:
Meno* :
Priezvisko* :
Organizácia:
Ulica* :
Mesto* :
PSČ* :
E-mail:
Zobrazovať Vaše meno v zozname signatárov?


Položky označené (*) sú povinné, prosíme o ich vyplnenie.« Jún 2022 »
Jún
PoUtStŠtPiaSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Pripomienku doteraz podporili:

961 signatures so far

Latest signatures

 • Mgr Miroslava Rohacova, Bratislava
 • Martina Meňhart, Prievidza
 • Betka Plachá, Bratislava
 • Ing Alena Brtáňová, Liptovský Mikuláš
 • Adriana Vetráková, Bratislava
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Sign our petition

981 signatures so far

Latest signatures

 • Martina Meňhart,Prievidza
 • Ladislav Hamarčak,Stropkov
 • Mária Hrabkovská,Poprad
 • Slavomir Ziak,Bernolákovo
 • Lucia Strelková,Topoľčany
See all signatures

Ďakujeme za podporu.

Podporte petíciu

3524 signatures so far

Latest signatures

 • Miriama,Pĺžová,Spišská Nová Ves
 • Alena,Kleinova,Piešťany
 • Martina,Meňhart,Prievidza
 • Peter,Lajda,Bratislava
 • Ivan,Sukuba,Valaliky
See all signatures

Hromadnú pripomienku VIA IURIS k novele stavebného zákona podporili:

Signatári hromadnej pripomienky Vodný plán - Slatinka

1043 signatures so far

Latest signatures

 • JimmiXzSq YNckixRxxUSBuXbXHVG, New York
 • Barnypok VVfemxjlTnVHIV, New York
 • Barnypok wFWWLvgVpYHes, New York
 • JimmiXS zMQGDdRQbN, New York
 • Eva Sarkoziova, Bratislava
See all signatures

Pripomienka verejnosti k Vodnému plánu Slovenska - podáva Združenie Slatinka

Signatári hromadnej pripomienky Vodný plán - rybári

1206 signatures so far

Latest signatures

 • Jana Lorinczová, Bratislava
 • Pavol Mikloš, Bratislava
 • JimmiXzSq MckMzlacPSII, New York
 • Tomáš Maslen, Žarnovica
 • Eva Maslenova, Žarnovica
See all signatures

Pripomienka verejnosti k Vodnému plánu Slovenska - podáva Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina

Sign our petition

6817 signatures so far

Latest signatures

 • Zuzana Kmetova, Lieskovec,
 • Ľudmila Servanská, Hurbanovo,
 • Vladimír Dikoš, Vrútky,
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Petícia za ochranu lesov na území Bratislavy

1091 signatures so far

Latest signatures

 • Tomáš Karol, Bardejov,
 • Juraj Mišura, Bratislava,
 • Jana Tučeková, Žilina,
 • Monika Ondrovičová, Bratislava,
 • Boris Burdiliak, Bratislava,
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Podpíšte aj vy hromadnú pripomienku Poloniny!

2492 signatures so far

Latest signatures

 • Tomáš Karol, Bardejov
 • Diana Olejárová, Košice
 • Ivan Rumanka, Bratislava
 • Marieta Senčarová, Košice
 • Slávka Svozilová, Košice
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku LZ VLK pre ochranu Polonín!

Pripomienka Slatinka - Verejné práce

829 signatures so far

Latest signatures

 • Lucia Krištofíková,Trnava
 • Dušan Bevilaqua,Spišská Nová Ves
 • Dušan Bevilaqua,Spišská Nová Ves
 • Michal Oravec,Bratislava
 • Martina Vajdova,Bratislava
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku združenia Slatinka

Hromadná pripomienka k zákonu EIA

926 signatures so far

Latest signatures

 • Tatiana Arbe, Bratislava 5
 • Mária Pavlovská, Smilno
 • milos kucsera, košice
 • Štefan Klimčo mladší, Kapušany pri Prešove
 • Peter Droblienka, Raslavice
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku združenia AROPANE k zákonu EIA

Petícia tunel Korbeľka

3420 signatures so far

Latest signatures

 • Ján B., Košice
 • Mária P., Podolinec
 • Ján S., Kežmarok
 • Jan �., Tvrdošín
 • Jaroslava S., Bratislava
See all signatures

Podporte petíciu za urýchlenie výstavby diaľnice medzi Bratislavou a Košicami

Sign our petition

6842 signatures so far

Latest signatures

 • James S., Los Angeles, CO
 • James S., Los Angeles, MT
 • James S., Los Angeles, NH
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Sign our petition

7010 signatures so far

Latest signatures

 • James S., Los Angeles, ME
 • James S., Los Angeles, WY
 • James S., Los Angeles, SC
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Podporte pripomienku k novele EIA!

2377 signatures so far

Latest signatures

 • Valentín Švidroň, Košice
 • Július Oláh, Bratislava
 • Matin Slenker, Spišská Nová Ves
 • Lucia Strelková, Topoľčany
 • Romana Uhrinová, Revúca
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku VIA IURIS k novele zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie!

Podporte petíciu BIOMASA!

1381 signatures so far

Latest signatures

 • Katarína Ballayová,
 • Renata Puterova, Handlova
 • Pavol Putera, Handlova
 • Jarmila Puterova, Opatovce nad Nitrou
 • Sandra KADAROVA, Opatovce nad Nitrou
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Podporte hromadnú pripomienku k MVE

2056 signatures so far

Latest signatures

 • Mária Jurigová, Bratislava
 • Marián Zamborský, Dubovany
 • Tomáš Mačák, Skalica
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Hromadná pripomienka BIOPALIVÁ

1373 signatures so far

Latest signatures

 • Andrea Chabadová, Očová,
 • Marián Zamborský, Dubovany,
 • Peter Marek, Brezno,
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku LZ VLK

Hromadná pripomienka k vodnému zákonu

798 signatures so far

Latest signatures

 • Marián Zamborský, Dubovany
 • Dagmar Tinková, Borinka
 • Stanislav Tinka, Borinka
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku k vodnému zákonu

Podporte hromadnú pripomienku - lesy UNESCO

11708 signatures so far

Latest signatures

 • Zuzana Domotorová, Horné Saliby
 • Dávid Hrežík, Belá nad Cirochou
 • Juraj Farkaš, Zalužice
 • Gréta Selucká, Bánovce nad Bebravou
 • Milota Čutková, Istebné
See all signatures

Hromadná pripomienka lesy UNESCO

Zachráňme Čergov

13655 signatures so far

Latest signatures

 • Robert Šimonič, Senec
 • Rudolf Cáfal, Holíč
 • Richard Šilla, Prešov
 • Karol Mizla, Košice
 • Richard Šilla, Prešov
See all signatures

${sender_first} ${sender_last}, ${sender_city}

Hromadná pripomienka Rybársky zákon

938 signatures so far

Latest signatures

 • Nina Valocká, Žabokreky
 • Ján Baranovský, Dulova Ves - Vlčie Doly
 • Vladimír Kocurek, Košice
 • Maria Bakošova, Bratislava
 • Jena Šimková, Bratislava
See all signatures

${sender_first} ${sender_last}, ${sender_city}

Hromadná pripomienka "Spojená Bratislava"

750 signatures so far

Latest signatures

 • Bc. Lucia Černáková, Slepcany
 • Martin Dojcak, Bratislava
 • Marián Zamborský, Dubovany
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Hromadná pripomienka SUCHO

758 signatures so far

Latest signatures

 • Ivana Mochorovská, Michalovce
 • Erika Markusová, Báhoň
 • Dana Vargová, Bratislava
See all signatures

Hromadná pripomienka SUCHO

Sign our petition

4263 signatures so far

Latest signatures

 • ZDENKO PETRIK, TRNVA
 • Jana Gondova, Bratislava
 • Ivan Svak, Bratislava
 • Matus Janota, Bratislava
 • Martin Donoval, Bratislava
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Sign our petition

433 signatures so far

Latest signatures

 • Ján Sedlák, Bratislava - Petržalka
 • zuzana kmetova, Lieskovec
 • Ivana Piatrová, Levice
 • Judix IorgYtpzPMPF, New York
 • Viktor Krajč, Brezno
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Sign our petition

949 signatures so far

Latest signatures

 • jozef Karas, Prievidza
 • Mária Nechalová, Prievidza
 • Dusan Schnierer, Kanianka
 • Gabriela Leitmanová, Prievidza
 • Michal Némethy, Prievidza
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Podporte petíciu SLOVNAFT

2275 signatures so far

Latest signatures

 • Peter Kovac, Rovinka
 • Erik Hallon, Hamuliakovo
 • Martin Bielik, Bratislava
See all signatures

Podporte Petíciu obyvateľov bývajúcich v okolí Slovnaftu, ktorí sú priamo dotknutí neustálym hlukom a zápachom zo Slovnaftu!

Podporte petíciu za vytvorenie nového parku v Petržalke

507 signatures so far

Latest signatures

 • Zuzana Šťastná, Bratislava
 • Sidónia Hlinková, Topoľčianky
 • Alexandra Pelikanova, Pwtrzalka
 • michal sabadoš, bratislava
 • eva krchnava, bratislava
See all signatures

Podporte petíciu za vytvorenie nového parku v Petržalke

Hromadná pripomienka k zákonu o lesoch

3813 signatures so far

Latest signatures

 • Marianna Cibulova, Nova Ves nad Vahom
 • Adrián Zajaček, Mojš
 • Peter Drengubiak, Sučany
See all signatures

${sender_first} ${sender_last}, ${sender_city}

Zákon o lesoch - hromadná pripomienka LZ VLK

2346 signatures so far

Latest signatures

 • mária skvaridlová, Žatec
 • mária skvaridlová, snina
 • Jakub Zibura, Prešov
 • Oľga Krištofíková, Turany
 • Stanislav Tinka, Borinka
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Envirostratégia

7936 signatures so far

Latest signatures

 • Juraj Marušiak, Bratislava
 • Marek Prosba, Handlová
 • Monika Drgalova, Pezinok
 • Lenka Královská, Michalovce
 • Jozef Skutek, Bratislava
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku LZ VLK a Aropaňe!

HP - Zákon o ochrane prírody a krajiny

1881 signatures so far

Latest signatures

 • Hedviga Samekova, Piaštany
 • Hedviga Samekova, Piaštany
 • Viera Marková, Bratislava
 • Jela Marková, Žilina
 • Katarína Sovjaková, Košice
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Návrh zákona o poľovníctve - signatári

988 signatures so far

Latest signatures

 • Silvia Zvarová, Bratislava
 • Radoslav Harvan, Trebišov
 • Stanislav Tinka, Borinka
 • Beňadik Machciník, Brvnište
 • Vladimír Pečeňák, Topoľovka 67
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

HP - ZOPAK - 2018 (signatári)

30415 signatures so far

Latest signatures

 • Dávid Arnold, Bratislava
 • Milan Greň, Košice
 • jozef matlovic, zohor
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Poľovníctvo - LZ VLK

2109 signatures so far

Latest signatures

 • Merziuz CWiBaelupKsY, New York
 • Silvia Zvarová, Bratislava
 • Mario Vaško, Prešov
 • Ivana Mrvová, Hoste
 • Mária Neupauerová, Hôrka pri Poprade
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Hromadná pripomienka VHZ

785 signatures so far

Latest signatures

 • Anton Belan,Bratislava
 • Marián Hutlas,Veličná
 • Matej Korec,Lovčica-Trubín
 • Petra Slimáková,Poprad
 • Kristián Slimák,Popraad
See all signatures

${sender_first} ${sender_last},${sender_city}

Hromadná pripomienka "znečisťovateľ platí"

1891 signatures so far

Latest signatures

 • Merziuziy yaTRIYqCzF, New York
 • Kristína Tomová, Bratislava
 • Vladimit Harajda, Svaty Jur
 • Frantisek Achilles, Borinka
 • Ľubomíra Dzúriková, Liptovský Mikuláš
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Zákaz cirkusom so zvieratami v meste Komárno!

995 signatures so far

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Podporte petíciu Sekule - Mláky!

3326 signatures so far

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Sign our petition

3501 signatures so far

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Zastavenie lovu vlka na Slovensku

52786 signatures so far

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Vihorlatský prales

71357 signatures so far

Latest signatures

 • Klaudia Mikulová, Bojnice
 • Ján Kobuľár, Humenné
 • Janka Budjášová, Bratislava
 • Ellina Jušková, Snina
 • Bohdan Rýger, Bratislava
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku LZ VLK!

Ochrana vlka

23850 signatures so far

Latest signatures

 • Miloš Hanzély, Senec
 • Matúš Butala, Snina
 • Slavomir Laskovsky, Kezmarok
 • Daniela Bramukova, Košice
 • Petra Fáberová, Bratislava
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Geologický zákon

802 signatures so far

Latest signatures

 • Marek Ďurica, Košice
 • Peter Adamov, Košice
 • Róbert Andrášik, Košice
 • Antónia Tomková, Nižný Klátov
 • Judita Smajdová, Košice
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Pramene Vydrice

837 signatures so far

Latest signatures

 • Julia Hanuliakova, MOUNTLAKE TER
 • Alena Kokavcová, Poprad
 • Juraj Rusňák, Topoľčany
 • Alexandra Gundelfingenová, Poprad
 • Matej Štefánek, Ležiachov
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Biomasaker 2

3968 signatures so far

Latest signatures

 • Eduard Gastner, Nitra
 • Eduard Gastner, Nitra
 • h=5d8fb5f5ef8325de4abfa9b428926f52- <div style="display:none;"> p710un9, 20e7rm
 • 🧡 All the girls from next door are here with their cams! Visit cam: http://inx.lv/FXpm?h=5d8fb5f5ef8325de4abfa9b428926f52- 🧡 h63jepo, gqo9vp
 • 🧡 Esther just viewed your profile! More info: https://cutt.us/6LfG0?h=5d8fb5f5ef8325de4abfa9b428926f52- 🧡 2gq7lg, 7885t0
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Sign our petition

691 signatures so far

Latest signatures

 • Zuzana Károlyová, Bratislava - Petržalka
 • peter takacs, Lipova
 • Michal Kalnicky, Svaty Jur
 • Alexandra Ballova, Bratislava
 • Monika Miháliková, 3
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Sign our petition

1384 signatures so far

Latest signatures

 • Marína Šlárková, Vysoké Tatry
 • Jela Marková, Žilina
 • Andrea Neumeisterová, Bratislava
 • Martina Krajňáková, Košice
 • Veronika Prokschova, Čereňany
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'