Osobné nástroje
Nachádzate sa tu: Titulná stránka / Petícia / Zastavme postreky národných parkov!

Zastavme postreky národných parkov!

Táto výzva vznikla ako dôsledok posledného vyhrotenia situácie pri používaní nebezpečných pesticídov na území našich národných parkov.

Podnik Lesy SR š. p. začal od 1. apríla tohto roku aplikovať chemické látky na území Národného parku Nízke Tatry, Národného parku Veľká Fatra, Národného parku Malá Fatra, Národného parku Slovenský raj, Národného parku Muránska planina a na území Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava (v blízkosti prírodnej rezervácie Pilsko).

Naše najvážnejšie námietky sú tieto:

Používanie neregistrovaných prípravkov

Rozsah a spôsob aplikácie pesticídov v chránených územiach Slovenska nemá v histórii našej krajiny obdoby. Na viacerých miestach aplikácie pesticídov sme v národných parkoch zaznamenali použitie nielen registrovanej látky (FURY 10 EW), ale i aplikáciu neregistrovaných prípravkov (FURY 100 EW a FURY 200 EW!).

Porušovanie bezpečnostných predpisov

Pri aplikácii látok sa, tak ako minulý rok (príloha 1), hrubo porušujú bezpečnostné predpisy uvedené na Karte bezpečnostných údajov (príloha 2). Pracovníci aplikujúci nebezpečné chemické látky nie sú poučení o nebezpečných účinkoch prípravkov, nemajú pridelené ochranné osobné pracovné prostriedky a pri aplikácii pesticíd bežne uvoľňujú zakázaným spôsobom do životného prostredia (foto 1 a foto 2).

Pesticíd FURY môže vážnym spôsobom poškodiť aj necieľové organizmyCypermetrín, účinná látka vo všetkých prípravkov FURY, je evidovaný endokrinný disruptor. Je uvedený napríklad v: EU list, Keith list, Colborne list, Benbrook list, Danish inert list (zdroj: http://www.pesticideinfo.org/Detail_Chemical.jsp?Rec_Id=PC38283

). Cypermetrín síce primárne blokuje sodíkový kanál pri prenose vzruchov medzi nervovými bunkami, ale sekundárne vážnym spôsobom ovplyvňuje hormonálny systém necieľových organizmov, aj človeka, môže spôsobovať rôzne druhy rakoviny a poškodzuje DNA (príloha 3 a príloha 4).

Použitie pesticídov mimoriadne znižuje biodiverzitu chránených území

Aplikáciou pesticídov dochádza k zasiahnutiu celej škály necieľových organizmov, najmä citlivých druhov, s nízkou mierou odolnosti voči syntetickým polutantom. Viaceré sú pritom zaradené do národných červených zoznamov so stanovenou spoločenskou hodnotou alebo sú zaradené v zoznamoch druhov európskeho významu. Nepriaznivý vplyv pesticídov bol zdokumentovaný na pôdnych spoločenstvách agrárnych ekosystémov (príloha 5), rovnako negatívny vplyv je možné očakávať aj v prípade lesných pôd.  

Toxikologické štúdie prípravkov rady FURY sú tajné

Tvrdenia podniku LESY SR š. p. o neškodnosti prípravkov rady FURY si nemôže verejnosť overiť, pretože toxikologické štúdie ministerstvo zdravotníctva odmietlo zverejniť (príloha 6).

Spotreba cypermetrínu, účinnej zložky pesticídov rady FURY, sa v lesníctve neustále zvyšuje

Napriek tvrdeniu podniku LESY SR š. p. , že prípravky s obsahom cypermetrínu sú podstatne bežnejšie v poľnohospodárstve, štatistika používania pesticídov dokazuje, že spotreba cypermetrínu v lesníctve sa neustále zvyšuje a v niektorých krajoch už spotreba cypemetrínu v lesníctve prevyšuje spotrebu v poľnohospodárstve! (príloha 7).

Z uvedených dôvodov považujeme súčasnú aplikáciu pesticídov v našich národných parkoch a iných chránených územiach za mimoriadne nebezpečnú a žiadame ministerstvo pôdohospodárstva o:

Okamžité zastavenie postrekov nebezpečnými chemickými látkami v chránených územiach Slovenska
Prešetrenie porušenia slovenských zákonov spomínaných v tejto výzve

Zverejnenie toxikologických štúdii FURY 10 EW, FURY 100 EW a FURY 200 EW

Signatári výzvy:

Lesoochranárske zoskupenie VLK, Ing. Juraj Lukáč, štatutár
SOSNA, Ing. Štefan Szabó, PhD., štatutár
Mgr. Peter Kaňuch, PhD., Ústav ekológie lesa SAV
Priatelia Zeme - SPZ, Mgr. Martin Valentovič, štatutár
Nádej pre Sad Janka Kráľa, Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá, štatutárka
Klub Strážov, Mgr. Juraj Smatana, štatutár
Únia materských centier, Elena Bakošová, štatutárka
Združenie Slatinka, Ing. Lesanka Blažencová, štatutárka
Dubnická environmentálna skupina, Marek Kurinec, štatutár
Občianske združenie Zelený kameň, Viliam Bartuš, štatutár
A-projekt n. o., Mgr. Vlasta Körnerová, štatutárka
Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy (CEPTA), Ing. Daniel Lešinský PhD., štatutár
Slovenská ornitologická spoločnosť / BirdLife Slovensko, Mgr. Miroslav Demko, štatutár  
Brečtan, Ing. Peter Nováčik, štatutár
Asociácia strážcov chránených území, Zdeňek Pochop, štatutár
Občianske združenie TATRY, Mgr. Rudolf Pado, štatutár
Centrum environmentálnych aktivít, Mgr. Richard Medal, štatutár
Klub stráže prírody, Mgr. Ján Dobšovič, štatutár
Greenpeace Slovensko, Juraj Rizman, štatutár
Spoločnosť pre ochranu netopierov, Ing. Martin Ceľuch PhD., štatutár
MUDr. Anton Šingliar, NsP Dolný Kubín - primár Patologicko-anatomického oddelenia
RNDr. Barbora Šingliarová, botanik, Botanický ústav SAV
RNDr. Pavol Mereďa, Botanický ústav SAV
Ing. Michal Wiezik, PhD., ekológ, FEE TU vo Zvolene
RNDr. Kornélia Goliášová CSc., Botanický ústav SAV
MUDr. Mária Šingliarová, NsP Dolný Kubín - primárka Neurologického oddelenia
Mgr. Hana Kautmanová, genetik, Max F. Perutz Laboratories, Vienna
Ing. Blanka Maňkovská, DrSc., ekológ, STUŽ, pobočka Zvolen
RNDr. Jozef Šibík PhD., Botanický ústav SAV
Mgr. Ivana Šibíková,  Botanický ústav SAV
RNDr. Stanislav Španiel,  Botanický ústav SAV
Prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc., vedecký pracovník, geograf a environmentalista
Prof. RNDr. Jozef Šteffek, CSc., ekológ, Ústav ekológie lesa SAV
RNDr. Dušan Žitňan, CSc., zoológ, Ústav zoológie SAV Bratislava
Občianska konzervatívna strana (OKS), Prof. PhDr. Peter Zajac DrSc., predseda
Strana zelených, Mgr. Peter Pilinský, predseda

RNDr. Daniel Dítě, PhD., Botanický ústav SAV
Ing. Miroslav Blaženec, PhD., vedecký pracovník, ekológ, Ústav ekológie lesa SAV
FSC Slovensko, Ing. Juraj Vysoký, výkonný riaditeľ
Hana Kautmanova MFPL Wien genetik
RNDr. Ivana Šibíková, Botanický ústav SAV
RNDr. Jozef Šibík, PhD., Botanický ústav SAV
Ing. Michal Wiezik, PhD. ekológ FEE TU vo Zvolene
RNDr. Dušan Žitňan, DrSc., Ústav zoológie, SAV
prof. RNDr. Jozef Šteffek, CSc.
Doc. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc., pôdny biológ, Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice
RNDr. Anna Kubínska, CSc., Botanický ústav SAV
Ing. Martin Kolník, výskum pesticídov, býv. prac. Botanického ústavu SAV
doc. Ing. Eva Križová, PhD., Lesnícka fakulta TU Zvolen
EKOENTO ČR - sdružení aplikované ekologie o.s., Mgr. Tomáš Kopecký, člen výboru os, Hradec Králové – Česko
Ing. Karol Kaliský, lesník, býv. odb. pracovník Správy TANAP
Pre Prírodu, občianske združenie, Katarína Rajcová, Daniel Stankovič a Drahomír Stano, štatutári
RNDr. Ján Kliment, Csc., botanik, Botanická záhrada UK Blatnica
Živá planéta, Ing. Peter Sabo, CSc., štatutár
Ing. Ján Topercer, CSc. ekológ Botanická záhrada UK Blatnica

RNDr. Peter Bačkor zoológ, Univerzita Mateja Bela
Ing. Slavka Belánová Správa NP Muránska planina
RNDr. Alena Benová zoológ
Ing. Dušan Bevilaqua STUŽ/SR
MVDr. Jaromír Bláha Hnutí DUHA - FoE CR
Ing. Drahoš Blanár botanik, Správa NP Muránska planina
Mgr Róbert  Blaško Departmen of Forest Ecology and Management, SLU, Umea, Sweden
Ing. Lesanka Blažencová Združenie Slatinka
Ing., PhD. Martin Ceľuch Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku
Mgr.  Štefan Danko Ochrana dravcov na Slovensku
Mgr. Ivana  Daubnerová Ústav zoológie SAV
Mgr.  Miroslav  Demko SOS/BirdLife Slovensko
Karol  Ďurčík Slovenský Skauting, 106. zbor Detva
Mgr. Jurek Duszynski Help to People and to Animals
Ing.  Peter Glončák Technická univerzita vo Zvolene
RNDr., CSc. Kornélia Goliašová Botanický ústav SAV
Doc. Ing. Csc. Dušan  Gömöry Lesnícka fakulta TU Zvolen
doc.  Michal Hájek Masarykova Univerzita, Pírodovědecká fakulta
prof.  Peter Hedera neurológ, Vanderbilt University
RNDr., CSc. Juraj  Holčík ichtyológ, emeritný riaditeľ Ústavu zoológie SAV
prof., RNDr., Csc. Mikuláš Huba STUŽ/SR
PhD., Ing.  Jozef Chovanec Ústav anorganickej chémie SAV
doc. Vladimir JUST FF Karlova Univerzita
Ing.  Andrea  Kaňuchová LF TU-Zvolen
RNDr Dušan Karaska Ornitologický klub pri Oravskom múzeu
Mgr.  Jozef Kormančík NP Slovenský raj
Mgr. PhD. Jaroslav Košťál KEE FPV UKF
Ing. Milan Kuľanda environmentalista, Technická univerzita vo. T. G. Masaryka, Zvolen
Mgr. Melinda Leitsch Vitalos Universität für Bodenkultur, Wien
Ing. Roman Letz botanik a kňaz, Botanický ústav SAV
RNDr Martin Lukáň VÚVB ŽU
Ing. Boris Maderič Ochrana dravcov na Slovensku
RNDr Jana Májeková Botanický ústav SAV
RNDr. Jozef Májsky biológ, O.Z. Pre Prírodu
Peter Medveď riaditeľ, Nadácia Ekopolis
MUDr. Katarína Mikušková Martinská Fakultná Nemocnica
Mgr. Katarína Necpálová Prirodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava
Mgr.  Katarína Olšavská botanik, BÚ SAV
MVDr.  Samuel  Pačenovský ornitológ, SOS/BirdLife Slovensko
Mgr. Rudolf  Pado  predseda OZ TATRY
Mgr.  Zuzana Pálošová Ústav zoológie SAV
Doc. PhDr. PhD Ľudovít Petraško Prešovská univerzita
Mgr. Juraj Popovics NP Slovenský kras
Anton Potaš Správa TANAPu
Ing Václav Pouska Přírodovědecká fakulta JU
Prof., RNDr., CSc. Karel Prach Jihočeská univerzita a Botanický ústav AV ČR
Ing., PhD. Matej Repel zoológ
RNDr., PhD.  Miroslav Rusko ÚBEI STU Trnava
Aurel Rusnák OZ Živá planéta, štatutár
Mgr.  Iwona Rychter Liga Ochrony Przyrody
Ing. CSc.  Peter Sabo OZ Živá planéta, Piešťany
RNDr. Viktor Sidor OÚŽP
Ing. Zuzana Slabá Správa TANAPu
PhD.  Eduard Stloukal zoológ, Univerzita Komenského v Bratislave
RNDr Silvia Szaboova OZ SOSNA
Ing. Ondřej Šanda Hnutí DUHA České Budějovice
Ing. Katarína  Šimončičová MV SZOPK
MUDr. Anton Šingliar NsP Dolný Kubín
RNDr Barbora Šingliarová Botanický ústav SAV
MUDr. Mária Šingliarová detský neurológ
Ing. Ján Šmídt lesník, ekológ
RNDr. Stanislav Španiel Botanický ústav SAV
Mgr. Pavla  Štrbková učiteľka PaKA Modra
Ing. Petra Tajbošová Správa TANAPu
Ing. PhD.  Karol Ujházy LF TU vo Zvolene
RNDr., Csc.  Milan Valachovič Botanický ústav  SAV
Ing. Tomáš Vančura lesník, exriaditeľ TANAP

 

 

Podporte prosím petíciu. Pokiaľ uvediete svoj e-mail, budeme Vás kontaktovať (výlučne s informáciami súvisiacimi s ohrozením prírodných rezervácií na Slovensku).


Titul:
Meno* :
Priezvisko* :
Organizácia:
Ulica* :
Mesto* :
PSČ* :
E-mail:
Zobrazovať Vaše meno v zozname signatárov?


Položky označené (*) sú povinné, prosíme o ich vyplnenie.« Apríl 2017 »
Apríl
PoUtStŠtPiaSoNe
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Pripomienku doteraz podporili:

961 signatures so far

Latest signatures

 • kokot kokot topercer klamar, blatnica
 • kokot kokot topercer klamar, blatnica
 • kokot kokot topercer klamar, blatnica
 • kokot kokot topercer klamar, blatnica
 • kokot kokot topercer klamar, blatnica
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Sign our petition

977 signatures so far

Latest signatures

 • Lucia Strelková,Topoľčany
 • Karol Kováč,Žitavany
 • Katarína Šimončičová,Bratislava
 • Viera Kováčová,Vlachovo
 • Matej Ružinský,Lučenec
See all signatures

Ďakujeme za podporu.

Podporte petíciu

3516 signatures so far

Latest signatures

 • Silvia,Kontírová,Bratislava
 • Ivan,Masaryk,Žilina
 • Michal,Rozsíval,Nitra
 • Michal,Oravec,Bratislava
 • Michal,Macák,Košice
See all signatures

Hromadnú pripomienku VIA IURIS k novele stavebného zákona podporili:

Signatári hromadnej pripomienky Vodný plán - Slatinka

1042 signatures so far

Latest signatures

 • Barnypok VVfemxjlTnVHIV, New York
 • Barnypok wFWWLvgVpYHes, New York
 • JimmiXS zMQGDdRQbN, New York
 • Eva Sarkoziova, Bratislava
 • Michal Oravec, Bratislava
See all signatures

Pripomienka verejnosti k Vodnému plánu Slovenska - podáva Združenie Slatinka

Signatári hromadnej pripomienky Vodný plán - rybári

1203 signatures so far

Latest signatures

 • Tomáš Maslen, Žarnovica
 • Eva Maslenova, Žarnovica
 • Vladimír Skladaný, Sabinov
 • JimmiXS jYnjgMypomvphb, New York
 • Michal Rozsíval, Nitra
See all signatures

Pripomienka verejnosti k Vodnému plánu Slovenska - podáva Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina

Sign our petition

6672 signatures so far

Latest signatures

 • Zuzana Balážová, Pliešovce,
 • Paulina Sarikova, Rykyncice,
 • Jaroslav Macej, Košice,
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Petícia za ochranu lesov na území Bratislavy

1077 signatures so far

Latest signatures

 • Milan Brach, Bratislava,
 • Alexandra Melišeková, Levice,
 • Lucia Strelková, Topoľčany,
 • Ružena Keratova, Bratislava,
 • István Derzsi, Báč,
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Podpíšte aj vy hromadnú pripomienku Poloniny!

2480 signatures so far

Latest signatures

 • Martin Macej, Košice
 • Lubica Macejova, Sokol
 • Jaroslav Macej, Košice
 • Ružena Keratová, Bratislava
 • Ľubomír Kočik, Prešov
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku LZ VLK pre ochranu Polonín!

Pripomienka Slatinka - Verejné práce

829 signatures so far

Latest signatures

 • Lucia Krištofíková,Trnava
 • Dušan Bevilaqua,Spišská Nová Ves
 • Dušan Bevilaqua,Spišská Nová Ves
 • Michal Oravec,Bratislava
 • Martina Vajdova,Bratislava
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku združenia Slatinka

Hromadná pripomienka k zákonu EIA

924 signatures so far

Latest signatures

 • milos kucsera, košice
 • Štefan Klimčo mladší, Kapušany pri Prešove
 • Peter Droblienka, Raslavice
 • Dominik Kubík, Martin
 • lubica smolková, Važec
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku združenia AROPANE k zákonu EIA

Petícia tunel Korbeľka

3487 signatures so far

Latest signatures

 • kokot t., blatnica
 • kokot t., blatnica
 • kokot t., blatnica
 • kokot t., blatnica
 • kokot t., blatnica
See all signatures

Podporte petíciu za urýchlenie výstavby diaľnice medzi Bratislavou a Košicami

Podporte pripomienku k novele EIA!

2375 signatures so far

Latest signatures

 • Matin Slenker, Spišská Nová Ves
 • Lucia Strelková, Topoľčany
 • Romana Uhrinová, Revúca
 • Matúš Hamza, Svit
 • Koloman Prónay, Bratislava
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku VIA IURIS k novele zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie!

Podporte petíciu BIOMASA!

1375 signatures so far

Latest signatures

 • Ján Šulko, Trnava
 • Alfonz Kelemeso, Bratislava
 • Zuzana Rohaľová, Bardejov
 • Dušan Rohaľ, Bardejov
 • Matus Skolnik, Muranska Huta
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Podporte hromadnú pripomienku k MVE

2049 signatures so far

Latest signatures

 • Milan Kekely, Prešov
 • Maria Troscakova, Presov
 • Matus Troscak, Presov
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Hromadná pripomienka BIOPALIVÁ

1345 signatures so far

Latest signatures

 • Igor Kudrík, Bratislava,
 • Ján Popluhár, Bratislava,
 • Peter Korenko, Svabovce,
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku LZ VLK