Osobné nástroje
Nachádzate sa tu: Titulná stránka / Petícia / Zastavme postreky národných parkov!

Zastavme postreky národných parkov!

Táto výzva vznikla ako dôsledok posledného vyhrotenia situácie pri používaní nebezpečných pesticídov na území našich národných parkov.

Podnik Lesy SR š. p. začal od 1. apríla tohto roku aplikovať chemické látky na území Národného parku Nízke Tatry, Národného parku Veľká Fatra, Národného parku Malá Fatra, Národného parku Slovenský raj, Národného parku Muránska planina a na území Chránenej krajinnej oblasti Horná Orava (v blízkosti prírodnej rezervácie Pilsko).

Naše najvážnejšie námietky sú tieto:

Používanie neregistrovaných prípravkov

Rozsah a spôsob aplikácie pesticídov v chránených územiach Slovenska nemá v histórii našej krajiny obdoby. Na viacerých miestach aplikácie pesticídov sme v národných parkoch zaznamenali použitie nielen registrovanej látky (FURY 10 EW), ale i aplikáciu neregistrovaných prípravkov (FURY 100 EW a FURY 200 EW!).

Porušovanie bezpečnostných predpisov

Pri aplikácii látok sa, tak ako minulý rok (príloha 1), hrubo porušujú bezpečnostné predpisy uvedené na Karte bezpečnostných údajov (príloha 2). Pracovníci aplikujúci nebezpečné chemické látky nie sú poučení o nebezpečných účinkoch prípravkov, nemajú pridelené ochranné osobné pracovné prostriedky a pri aplikácii pesticíd bežne uvoľňujú zakázaným spôsobom do životného prostredia (foto 1 a foto 2).

Pesticíd FURY môže vážnym spôsobom poškodiť aj necieľové organizmyCypermetrín, účinná látka vo všetkých prípravkov FURY, je evidovaný endokrinný disruptor. Je uvedený napríklad v: EU list, Keith list, Colborne list, Benbrook list, Danish inert list (zdroj: http://www.pesticideinfo.org/Detail_Chemical.jsp?Rec_Id=PC38283

). Cypermetrín síce primárne blokuje sodíkový kanál pri prenose vzruchov medzi nervovými bunkami, ale sekundárne vážnym spôsobom ovplyvňuje hormonálny systém necieľových organizmov, aj človeka, môže spôsobovať rôzne druhy rakoviny a poškodzuje DNA (príloha 3 a príloha 4).

Použitie pesticídov mimoriadne znižuje biodiverzitu chránených území

Aplikáciou pesticídov dochádza k zasiahnutiu celej škály necieľových organizmov, najmä citlivých druhov, s nízkou mierou odolnosti voči syntetickým polutantom. Viaceré sú pritom zaradené do národných červených zoznamov so stanovenou spoločenskou hodnotou alebo sú zaradené v zoznamoch druhov európskeho významu. Nepriaznivý vplyv pesticídov bol zdokumentovaný na pôdnych spoločenstvách agrárnych ekosystémov (príloha 5), rovnako negatívny vplyv je možné očakávať aj v prípade lesných pôd.  

Toxikologické štúdie prípravkov rady FURY sú tajné

Tvrdenia podniku LESY SR š. p. o neškodnosti prípravkov rady FURY si nemôže verejnosť overiť, pretože toxikologické štúdie ministerstvo zdravotníctva odmietlo zverejniť (príloha 6).

Spotreba cypermetrínu, účinnej zložky pesticídov rady FURY, sa v lesníctve neustále zvyšuje

Napriek tvrdeniu podniku LESY SR š. p. , že prípravky s obsahom cypermetrínu sú podstatne bežnejšie v poľnohospodárstve, štatistika používania pesticídov dokazuje, že spotreba cypermetrínu v lesníctve sa neustále zvyšuje a v niektorých krajoch už spotreba cypemetrínu v lesníctve prevyšuje spotrebu v poľnohospodárstve! (príloha 7).

Z uvedených dôvodov považujeme súčasnú aplikáciu pesticídov v našich národných parkoch a iných chránených územiach za mimoriadne nebezpečnú a žiadame ministerstvo pôdohospodárstva o:

Okamžité zastavenie postrekov nebezpečnými chemickými látkami v chránených územiach Slovenska
Prešetrenie porušenia slovenských zákonov spomínaných v tejto výzve

Zverejnenie toxikologických štúdii FURY 10 EW, FURY 100 EW a FURY 200 EW

Signatári výzvy:

Lesoochranárske zoskupenie VLK, Ing. Juraj Lukáč, štatutár
SOSNA, Ing. Štefan Szabó, PhD., štatutár
Mgr. Peter Kaňuch, PhD., Ústav ekológie lesa SAV
Priatelia Zeme - SPZ, Mgr. Martin Valentovič, štatutár
Nádej pre Sad Janka Kráľa, Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá, štatutárka
Klub Strážov, Mgr. Juraj Smatana, štatutár
Únia materských centier, Elena Bakošová, štatutárka
Združenie Slatinka, Ing. Lesanka Blažencová, štatutárka
Dubnická environmentálna skupina, Marek Kurinec, štatutár
Občianske združenie Zelený kameň, Viliam Bartuš, štatutár
A-projekt n. o., Mgr. Vlasta Körnerová, štatutárka
Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy (CEPTA), Ing. Daniel Lešinský PhD., štatutár
Slovenská ornitologická spoločnosť / BirdLife Slovensko, Mgr. Miroslav Demko, štatutár  
Brečtan, Ing. Peter Nováčik, štatutár
Asociácia strážcov chránených území, Zdeňek Pochop, štatutár
Občianske združenie TATRY, Mgr. Rudolf Pado, štatutár
Centrum environmentálnych aktivít, Mgr. Richard Medal, štatutár
Klub stráže prírody, Mgr. Ján Dobšovič, štatutár
Greenpeace Slovensko, Juraj Rizman, štatutár
Spoločnosť pre ochranu netopierov, Ing. Martin Ceľuch PhD., štatutár
MUDr. Anton Šingliar, NsP Dolný Kubín - primár Patologicko-anatomického oddelenia
RNDr. Barbora Šingliarová, botanik, Botanický ústav SAV
RNDr. Pavol Mereďa, Botanický ústav SAV
Ing. Michal Wiezik, PhD., ekológ, FEE TU vo Zvolene
RNDr. Kornélia Goliášová CSc., Botanický ústav SAV
MUDr. Mária Šingliarová, NsP Dolný Kubín - primárka Neurologického oddelenia
Mgr. Hana Kautmanová, genetik, Max F. Perutz Laboratories, Vienna
Ing. Blanka Maňkovská, DrSc., ekológ, STUŽ, pobočka Zvolen
RNDr. Jozef Šibík PhD., Botanický ústav SAV
Mgr. Ivana Šibíková,  Botanický ústav SAV
RNDr. Stanislav Španiel,  Botanický ústav SAV
Prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc., vedecký pracovník, geograf a environmentalista
Prof. RNDr. Jozef Šteffek, CSc., ekológ, Ústav ekológie lesa SAV
RNDr. Dušan Žitňan, CSc., zoológ, Ústav zoológie SAV Bratislava
Občianska konzervatívna strana (OKS), Prof. PhDr. Peter Zajac DrSc., predseda
Strana zelených, Mgr. Peter Pilinský, predseda

RNDr. Daniel Dítě, PhD., Botanický ústav SAV
Ing. Miroslav Blaženec, PhD., vedecký pracovník, ekológ, Ústav ekológie lesa SAV
FSC Slovensko, Ing. Juraj Vysoký, výkonný riaditeľ
Hana Kautmanova MFPL Wien genetik
RNDr. Ivana Šibíková, Botanický ústav SAV
RNDr. Jozef Šibík, PhD., Botanický ústav SAV
Ing. Michal Wiezik, PhD. ekológ FEE TU vo Zvolene
RNDr. Dušan Žitňan, DrSc., Ústav zoológie, SAV
prof. RNDr. Jozef Šteffek, CSc.
Doc. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc., pôdny biológ, Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice
RNDr. Anna Kubínska, CSc., Botanický ústav SAV
Ing. Martin Kolník, výskum pesticídov, býv. prac. Botanického ústavu SAV
doc. Ing. Eva Križová, PhD., Lesnícka fakulta TU Zvolen
EKOENTO ČR - sdružení aplikované ekologie o.s., Mgr. Tomáš Kopecký, člen výboru os, Hradec Králové – Česko
Ing. Karol Kaliský, lesník, býv. odb. pracovník Správy TANAP
Pre Prírodu, občianske združenie, Katarína Rajcová, Daniel Stankovič a Drahomír Stano, štatutári
RNDr. Ján Kliment, Csc., botanik, Botanická záhrada UK Blatnica
Živá planéta, Ing. Peter Sabo, CSc., štatutár
Ing. Ján Topercer, CSc. ekológ Botanická záhrada UK Blatnica

RNDr. Peter Bačkor zoológ, Univerzita Mateja Bela
Ing. Slavka Belánová Správa NP Muránska planina
RNDr. Alena Benová zoológ
Ing. Dušan Bevilaqua STUŽ/SR
MVDr. Jaromír Bláha Hnutí DUHA - FoE CR
Ing. Drahoš Blanár botanik, Správa NP Muránska planina
Mgr Róbert  Blaško Departmen of Forest Ecology and Management, SLU, Umea, Sweden
Ing. Lesanka Blažencová Združenie Slatinka
Ing., PhD. Martin Ceľuch Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku
Mgr.  Štefan Danko Ochrana dravcov na Slovensku
Mgr. Ivana  Daubnerová Ústav zoológie SAV
Mgr.  Miroslav  Demko SOS/BirdLife Slovensko
Karol  Ďurčík Slovenský Skauting, 106. zbor Detva
Mgr. Jurek Duszynski Help to People and to Animals
Ing.  Peter Glončák Technická univerzita vo Zvolene
RNDr., CSc. Kornélia Goliašová Botanický ústav SAV
Doc. Ing. Csc. Dušan  Gömöry Lesnícka fakulta TU Zvolen
doc.  Michal Hájek Masarykova Univerzita, Pírodovědecká fakulta
prof.  Peter Hedera neurológ, Vanderbilt University
RNDr., CSc. Juraj  Holčík ichtyológ, emeritný riaditeľ Ústavu zoológie SAV
prof., RNDr., Csc. Mikuláš Huba STUŽ/SR
PhD., Ing.  Jozef Chovanec Ústav anorganickej chémie SAV
doc. Vladimir JUST FF Karlova Univerzita
Ing.  Andrea  Kaňuchová LF TU-Zvolen
RNDr Dušan Karaska Ornitologický klub pri Oravskom múzeu
Mgr.  Jozef Kormančík NP Slovenský raj
Mgr. PhD. Jaroslav Košťál KEE FPV UKF
Ing. Milan Kuľanda environmentalista, Technická univerzita vo. T. G. Masaryka, Zvolen
Mgr. Melinda Leitsch Vitalos Universität für Bodenkultur, Wien
Ing. Roman Letz botanik a kňaz, Botanický ústav SAV
RNDr Martin Lukáň VÚVB ŽU
Ing. Boris Maderič Ochrana dravcov na Slovensku
RNDr Jana Májeková Botanický ústav SAV
RNDr. Jozef Májsky biológ, O.Z. Pre Prírodu
Peter Medveď riaditeľ, Nadácia Ekopolis
MUDr. Katarína Mikušková Martinská Fakultná Nemocnica
Mgr. Katarína Necpálová Prirodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava
Mgr.  Katarína Olšavská botanik, BÚ SAV
MVDr.  Samuel  Pačenovský ornitológ, SOS/BirdLife Slovensko
Mgr. Rudolf  Pado  predseda OZ TATRY
Mgr.  Zuzana Pálošová Ústav zoológie SAV
Doc. PhDr. PhD Ľudovít Petraško Prešovská univerzita
Mgr. Juraj Popovics NP Slovenský kras
Anton Potaš Správa TANAPu
Ing Václav Pouska Přírodovědecká fakulta JU
Prof., RNDr., CSc. Karel Prach Jihočeská univerzita a Botanický ústav AV ČR
Ing., PhD. Matej Repel zoológ
RNDr., PhD.  Miroslav Rusko ÚBEI STU Trnava
Aurel Rusnák OZ Živá planéta, štatutár
Mgr.  Iwona Rychter Liga Ochrony Przyrody
Ing. CSc.  Peter Sabo OZ Živá planéta, Piešťany
RNDr. Viktor Sidor OÚŽP
Ing. Zuzana Slabá Správa TANAPu
PhD.  Eduard Stloukal zoológ, Univerzita Komenského v Bratislave
RNDr Silvia Szaboova OZ SOSNA
Ing. Ondřej Šanda Hnutí DUHA České Budějovice
Ing. Katarína  Šimončičová MV SZOPK
MUDr. Anton Šingliar NsP Dolný Kubín
RNDr Barbora Šingliarová Botanický ústav SAV
MUDr. Mária Šingliarová detský neurológ
Ing. Ján Šmídt lesník, ekológ
RNDr. Stanislav Španiel Botanický ústav SAV
Mgr. Pavla  Štrbková učiteľka PaKA Modra
Ing. Petra Tajbošová Správa TANAPu
Ing. PhD.  Karol Ujházy LF TU vo Zvolene
RNDr., Csc.  Milan Valachovič Botanický ústav  SAV
Ing. Tomáš Vančura lesník, exriaditeľ TANAP

 

 

Podporte prosím petíciu. Pokiaľ uvediete svoj e-mail, budeme Vás kontaktovať (výlučne s informáciami súvisiacimi s ohrozením prírodných rezervácií na Slovensku).


Titul:
Meno* :
Priezvisko* :
Organizácia:
Ulica* :
Mesto* :
PSČ* :
E-mail:
Zobrazovať Vaše meno v zozname signatárov?


Položky označené (*) sú povinné, prosíme o ich vyplnenie.« Jún 2022 »
Jún
PoUtStŠtPiaSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Pripomienku doteraz podporili:

961 signatures so far

Latest signatures

 • Mgr Miroslava Rohacova, Bratislava
 • Martina Meňhart, Prievidza
 • Betka Plachá, Bratislava
 • Ing Alena Brtáňová, Liptovský Mikuláš
 • Adriana Vetráková, Bratislava
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Sign our petition

981 signatures so far

Latest signatures

 • Martina Meňhart,Prievidza
 • Ladislav Hamarčak,Stropkov
 • Mária Hrabkovská,Poprad
 • Slavomir Ziak,Bernolákovo
 • Lucia Strelková,Topoľčany
See all signatures

Ďakujeme za podporu.

Podporte petíciu

3524 signatures so far

Latest signatures

 • Miriama,Pĺžová,Spišská Nová Ves
 • Alena,Kleinova,Piešťany
 • Martina,Meňhart,Prievidza
 • Peter,Lajda,Bratislava
 • Ivan,Sukuba,Valaliky
See all signatures

Hromadnú pripomienku VIA IURIS k novele stavebného zákona podporili:

Signatári hromadnej pripomienky Vodný plán - Slatinka

1043 signatures so far

Latest signatures

 • JimmiXzSq YNckixRxxUSBuXbXHVG, New York
 • Barnypok VVfemxjlTnVHIV, New York
 • Barnypok wFWWLvgVpYHes, New York
 • JimmiXS zMQGDdRQbN, New York
 • Eva Sarkoziova, Bratislava
See all signatures

Pripomienka verejnosti k Vodnému plánu Slovenska - podáva Združenie Slatinka

Signatári hromadnej pripomienky Vodný plán - rybári

1206 signatures so far

Latest signatures

 • Jana Lorinczová, Bratislava
 • Pavol Mikloš, Bratislava
 • JimmiXzSq MckMzlacPSII, New York
 • Tomáš Maslen, Žarnovica
 • Eva Maslenova, Žarnovica
See all signatures

Pripomienka verejnosti k Vodnému plánu Slovenska - podáva Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina

Sign our petition

6817 signatures so far

Latest signatures

 • Zuzana Kmetova, Lieskovec,
 • Ľudmila Servanská, Hurbanovo,
 • Vladimír Dikoš, Vrútky,
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Petícia za ochranu lesov na území Bratislavy

1091 signatures so far

Latest signatures

 • Tomáš Karol, Bardejov,
 • Juraj Mišura, Bratislava,
 • Jana Tučeková, Žilina,
 • Monika Ondrovičová, Bratislava,
 • Boris Burdiliak, Bratislava,
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Podpíšte aj vy hromadnú pripomienku Poloniny!

2492 signatures so far

Latest signatures

 • Tomáš Karol, Bardejov
 • Diana Olejárová, Košice
 • Ivan Rumanka, Bratislava
 • Marieta Senčarová, Košice
 • Slávka Svozilová, Košice
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku LZ VLK pre ochranu Polonín!

Pripomienka Slatinka - Verejné práce

829 signatures so far

Latest signatures

 • Lucia Krištofíková,Trnava
 • Dušan Bevilaqua,Spišská Nová Ves
 • Dušan Bevilaqua,Spišská Nová Ves
 • Michal Oravec,Bratislava
 • Martina Vajdova,Bratislava
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku združenia Slatinka

Hromadná pripomienka k zákonu EIA

926 signatures so far

Latest signatures

 • Tatiana Arbe, Bratislava 5
 • Mária Pavlovská, Smilno
 • milos kucsera, košice
 • Štefan Klimčo mladší, Kapušany pri Prešove
 • Peter Droblienka, Raslavice
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku združenia AROPANE k zákonu EIA

Petícia tunel Korbeľka

3420 signatures so far

Latest signatures

 • Ján B., Košice
 • Mária P., Podolinec
 • Ján S., Kežmarok
 • Jan �., Tvrdošín
 • Jaroslava S., Bratislava
See all signatures

Podporte petíciu za urýchlenie výstavby diaľnice medzi Bratislavou a Košicami

Sign our petition

6828 signatures so far

Latest signatures

 • James S., Los Angeles, KY
 • James S., Los Angeles, OH
 • James S., Los Angeles, CT
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Sign our petition

6994 signatures so far

Latest signatures

 • James S., Los Angeles, NV
 • James S., Los Angeles, ID
 • James S., Los Angeles, KS
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Podporte pripomienku k novele EIA!

2377 signatures so far

Latest signatures

 • Valentín Švidroň, Košice
 • Július Oláh, Bratislava
 • Matin Slenker, Spišská Nová Ves
 • Lucia Strelková, Topoľčany
 • Romana Uhrinová, Revúca
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku VIA IURIS k novele zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie!

Podporte petíciu BIOMASA!

1381 signatures so far

Latest signatures

 • Katarína Ballayová,
 • Renata Puterova, Handlova
 • Pavol Putera, Handlova
 • Jarmila Puterova, Opatovce nad Nitrou
 • Sandra KADAROVA, Opatovce nad Nitrou
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Podporte hromadnú pripomienku k MVE

2056 signatures so far

Latest signatures

 • Mária Jurigová, Bratislava
 • Marián Zamborský, Dubovany
 • Tomáš Mačák, Skalica
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Hromadná pripomienka BIOPALIVÁ

1373 signatures so far

Latest signatures

 • Andrea Chabadová, Očová,
 • Marián Zamborský, Dubovany,
 • Peter Marek, Brezno,
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku LZ VLK

Hromadná pripomienka k vodnému zákonu

798 signatures so far

Latest signatures

 • Marián Zamborský, Dubovany
 • Dagmar Tinková, Borinka
 • Stanislav Tinka, Borinka
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku k vodnému zákonu

Podporte hromadnú pripomienku - lesy UNESCO

11708 signatures so far

Latest signatures

 • Zuzana Domotorová, Horné Saliby
 • Dávid Hrežík, Belá nad Cirochou
 • Juraj Farkaš, Zalužice
 • Gréta Selucká, Bánovce nad Bebravou
 • Milota Čutková, Istebné
See all signatures

Hromadná pripomienka lesy UNESCO

Zachráňme Čergov

13654 signatures so far

Latest signatures

 • Rudolf Cáfal, Holíč
 • Richard Šilla, Prešov
 • Karol Mizla, Košice
 • Richard Šilla, Prešov
 • Daniela Kmetonyova, Dunajská Luzna
See all signatures

${sender_first} ${sender_last}, ${sender_city}

Hromadná pripomienka Rybársky zákon

938 signatures so far

Latest signatures

 • Nina Valocká, Žabokreky
 • Ján Baranovský, Dulova Ves - Vlčie Doly
 • Vladimír Kocurek, Košice
 • Maria Bakošova, Bratislava
 • Jena Šimková, Bratislava
See all signatures

${sender_first} ${sender_last}, ${sender_city}

Hromadná pripomienka "Spojená Bratislava"

750 signatures so far

Latest signatures

 • Bc. Lucia Černáková, Slepcany
 • Martin Dojcak, Bratislava
 • Marián Zamborský, Dubovany
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Hromadná pripomienka SUCHO

758 signatures so far

Latest signatures

 • Ivana Mochorovská, Michalovce
 • Erika Markusová, Báhoň
 • Dana Vargová, Bratislava
See all signatures

Hromadná pripomienka SUCHO

Sign our petition

4263 signatures so far

Latest signatures

 • ZDENKO PETRIK, TRNVA
 • Jana Gondova, Bratislava
 • Ivan Svak, Bratislava
 • Matus Janota, Bratislava
 • Martin Donoval, Bratislava
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Sign our petition

433 signatures so far

Latest signatures

 • Ján Sedlák, Bratislava - Petržalka
 • zuzana kmetova, Lieskovec
 • Ivana Piatrová, Levice
 • Judix IorgYtpzPMPF, New York
 • Viktor Krajč, Brezno
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Sign our petition

949 signatures so far

Latest signatures

 • jozef Karas, Prievidza
 • Mária Nechalová, Prievidza
 • Dusan Schnierer, Kanianka
 • Gabriela Leitmanová, Prievidza
 • Michal Némethy, Prievidza
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Podporte petíciu SLOVNAFT

2275 signatures so far

Latest signatures

 • Peter Kovac, Rovinka
 • Erik Hallon, Hamuliakovo
 • Martin Bielik, Bratislava
See all signatures

Podporte Petíciu obyvateľov bývajúcich v okolí Slovnaftu, ktorí sú priamo dotknutí neustálym hlukom a zápachom zo Slovnaftu!

Podporte petíciu za vytvorenie nového parku v Petržalke

507 signatures so far

Latest signatures

 • Zuzana Šťastná, Bratislava
 • Sidónia Hlinková, Topoľčianky
 • Alexandra Pelikanova, Pwtrzalka
 • michal sabadoš, bratislava
 • eva krchnava, bratislava
See all signatures

Podporte petíciu za vytvorenie nového parku v Petržalke

Hromadná pripomienka k zákonu o lesoch

3813 signatures so far

Latest signatures

 • Marianna Cibulova, Nova Ves nad Vahom
 • Adrián Zajaček, Mojš
 • Peter Drengubiak, Sučany
See all signatures

${sender_first} ${sender_last}, ${sender_city}

Zákon o lesoch - hromadná pripomienka LZ VLK

2346 signatures so far

Latest signatures

 • mária skvaridlová, Žatec
 • mária skvaridlová, snina
 • Jakub Zibura, Prešov
 • Oľga Krištofíková, Turany
 • Stanislav Tinka, Borinka
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Envirostratégia

7936 signatures so far

Latest signatures

 • Juraj Marušiak, Bratislava
 • Marek Prosba, Handlová
 • Monika Drgalova, Pezinok
 • Lenka Královská, Michalovce
 • Jozef Skutek, Bratislava
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku LZ VLK a Aropaňe!

HP - Zákon o ochrane prírody a krajiny

1881 signatures so far

Latest signatures

 • Hedviga Samekova, Piaštany
 • Hedviga Samekova, Piaštany
 • Viera Marková, Bratislava
 • Jela Marková, Žilina
 • Katarína Sovjaková, Košice
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Návrh zákona o poľovníctve - signatári

988 signatures so far

Latest signatures

 • Silvia Zvarová, Bratislava
 • Radoslav Harvan, Trebišov
 • Stanislav Tinka, Borinka
 • Beňadik Machciník, Brvnište
 • Vladimír Pečeňák, Topoľovka 67
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

HP - ZOPAK - 2018 (signatári)

30415 signatures so far

Latest signatures

 • Dávid Arnold, Bratislava
 • Milan Greň, Košice
 • jozef matlovic, zohor
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Poľovníctvo - LZ VLK

2109 signatures so far

Latest signatures

 • Merziuz CWiBaelupKsY, New York
 • Silvia Zvarová, Bratislava
 • Mario Vaško, Prešov
 • Ivana Mrvová, Hoste
 • Mária Neupauerová, Hôrka pri Poprade
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Hromadná pripomienka VHZ

785 signatures so far

Latest signatures

 • Anton Belan,Bratislava
 • Marián Hutlas,Veličná
 • Matej Korec,Lovčica-Trubín
 • Petra Slimáková,Poprad
 • Kristián Slimák,Popraad
See all signatures

${sender_first} ${sender_last},${sender_city}

Hromadná pripomienka "znečisťovateľ platí"

1891 signatures so far

Latest signatures

 • Merziuziy yaTRIYqCzF, New York
 • Kristína Tomová, Bratislava
 • Vladimit Harajda, Svaty Jur
 • Frantisek Achilles, Borinka
 • Ľubomíra Dzúriková, Liptovský Mikuláš
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Zákaz cirkusom so zvieratami v meste Komárno!

995 signatures so far

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Podporte petíciu Sekule - Mláky!

3326 signatures so far

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Sign our petition

3501 signatures so far

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Zastavenie lovu vlka na Slovensku

52786 signatures so far

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Vihorlatský prales

71357 signatures so far

Latest signatures

 • Klaudia Mikulová, Bojnice
 • Ján Kobuľár, Humenné
 • Janka Budjášová, Bratislava
 • Ellina Jušková, Snina
 • Bohdan Rýger, Bratislava
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku LZ VLK!

Ochrana vlka

23850 signatures so far

Latest signatures

 • Miloš Hanzély, Senec
 • Matúš Butala, Snina
 • Slavomir Laskovsky, Kezmarok
 • Daniela Bramukova, Košice
 • Petra Fáberová, Bratislava
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Geologický zákon

802 signatures so far

Latest signatures

 • Marek Ďurica, Košice
 • Peter Adamov, Košice
 • Róbert Andrášik, Košice
 • Antónia Tomková, Nižný Klátov
 • Judita Smajdová, Košice
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Pramene Vydrice

837 signatures so far

Latest signatures

 • Julia Hanuliakova, MOUNTLAKE TER
 • Alena Kokavcová, Poprad
 • Juraj Rusňák, Topoľčany
 • Alexandra Gundelfingenová, Poprad
 • Matej Štefánek, Ležiachov
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Biomasaker 2

3968 signatures so far

Latest signatures

 • Eduard Gastner, Nitra
 • Eduard Gastner, Nitra
 • h=5d8fb5f5ef8325de4abfa9b428926f52- <div style="display:none;"> p710un9, 20e7rm
 • 🧡 All the girls from next door are here with their cams! Visit cam: http://inx.lv/FXpm?h=5d8fb5f5ef8325de4abfa9b428926f52- 🧡 h63jepo, gqo9vp
 • 🧡 Esther just viewed your profile! More info: https://cutt.us/6LfG0?h=5d8fb5f5ef8325de4abfa9b428926f52- 🧡 2gq7lg, 7885t0
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Sign our petition

691 signatures so far

Latest signatures

 • Zuzana Károlyová, Bratislava - Petržalka
 • peter takacs, Lipova
 • Michal Kalnicky, Svaty Jur
 • Alexandra Ballova, Bratislava
 • Monika Miháliková, 3
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Sign our petition

1384 signatures so far

Latest signatures

 • Marína Šlárková, Vysoké Tatry
 • Jela Marková, Žilina
 • Andrea Neumeisterová, Bratislava
 • Martina Krajňáková, Košice
 • Veronika Prokschova, Čereňany
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'