Osobné nástroje
Nachádzate sa tu: Titulná stránka / Petícia / Hromadná pripomienka verejnosti k Návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zóny Tatranského národného parku (č. materiálu 5415/2010-7.1) (UKONČENÁ)

Hromadná pripomienka verejnosti k Návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zóny Tatranského národného parku (č. materiálu 5415/2010-7.1) (UKONČENÁ)

Podpisový formulár nájdete na konci tohoto textu

 
Podporte hromadnú pripomienku verejnosti k Návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zóny Tatranského národného parku (č. materiálu 5415/2010-7.1)
 

Znenie pripomienky ako aj navrhovanej vyhlášky je možné prezrieť na webstránke Portálu právnych predpisov:

 

 

Minimálne 500 podpisov je potrebné nazbierať na akceptovanie našej pripomienky do 31. 3. 2010 , vrátane. Potrebných je síce iba 500 podpisov, ale čím viac nás bude proti navrhovanej zonácii, tým lepšie. Politici sa veľkej masy ľudí boja a to hlavne pred voľbami. Pridajte sa k nám, aby sme spolu zachránili Tatry.
 
Za Vašu podporu ďakujeme.

 

Adresát: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky     
Námestie Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava
 
 
                                                                                                                      V Tulčíku, dňa 12. 3. 2010
 
 
Hromadná pripomienka verejnosti k Návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zóny Tatranského národného parku (č. materiálu 5415/2010-7.1) predkladateľa – zodpovedná inštitúcia: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, zodpovedný predkladateľ: Jozef Medveď, minister životného prostredia Slovenskej republiky.
 
 
K materiálu „Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zóny Tatranského národného parku (č. materiálu 5415/2010-7.1)“, ktorý predkladateľ zverejnil na pripomienkové konanie na internetovej stránke https://lt.justice.gov.sk/Material/MaterialHome.aspx?instEID=-1&matEID=2586&langEID=1 dňa 11. 3. 2010 týmto
 
Lesoochranárske zoskupenie VLK, so sídlom v Tulčíku č. 27, 082 13 okr. Prešov, IČO: 31303862, zastúpené štatutárnym zástupcom Ing. Jurajom Lukáčom
 
v súlade s Legislatívnymi pravidlami vlády Slovenskej republiky a ďalšími súvisiacimi predpismi
predkladá zásadné pripomienky k časti „Príloha k nariadeniu vlády č. .../2010 bod II. Vymedzenie zón národného parku“ a navrhuje, aby predložený materiál bol v tejto časti zmenený v súlade s nižšie uvedenými pripomienkami. Zmeny požadujeme primerane zapracovať do textu §2, §3 a §4 predloženého návrhu nariadenia vlády SR, ktorým sa ustanovujú zóny Tatranského národného parku.
 
 
Všeobecné odôvodnenie platné pre pripomienky č. 1 – č. 8:
 
Predložený materiál „Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zóny Tatranského národného parku (č. materiálu 5415/2010-7.1)“ nerešpektuje prírodné a prírodoochranné hodnoty biotopov a druhov vyskytujúcich sa na území Tatranského národného parku. Návrh nariadenia je v priamom rozpore s deklarovaným strategickým cieľom uvedeným v predkladacej i dôvodovej správe. V predkladacej správe sa uvádza: „Strategickým cieľom zónovania je diferencovanou ochranou prírody a krajiny zastaviť degradáciu prírody, zachovať priaznivý stav ochrany biotopov a druhov, zachovať biodiverzitu na úrovni druhov, populácií, ekosystémov a krajiny a zabezpečiť podmienky pre udržateľné a ekologicky únosné využívanie krajiny.“ V dôvodovej správe sa uvádza: „Strategickým cieľom zonácie je zachovať hlavné ekologické procesy, zabezpečiť priaznivý stav biotopov a druhov, zachovať biodiverzitu na úrovni druhov, populácií, ekosystémov a krajiny, ako aj zabezpečiť podmienky pre trvalo udržateľné a ekologicky únosné využívanie krajiny Tatranského národného parku.“
 
Predložený materiál „Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú zóny Tatranského národného parku (č. materiálu 5415/2010-7.1)“ priamo umožňuje zničenie biotopov európskeho alebo národného významu, vrátane prioritných (t.j. mimoriadne významných pre Európsku úniu) a poškodzovanie biotopov chránených druhov európskeho alebo národného významu, vrátane prioritných druhov. Navrhovaná zonácia zhorší postupujúcu degradáciu prírody TANAPu, zhorší stav ochrany biotopov a druhov, negatívne ovplyvní biodiverzitu na úrovni druhov, populácií, ekosystémov a krajiny, nezabezpečí podmienky pre udržateľné a ekologicky únosné využívanie krajiny, druhov a biotopov TANAPu a nezabezpečí širokú škálu verejnoprospešných funkcií, čo je v priamom rozpore s deklarovaným strategickým cieľom zónovania.
 
Zaradenia nižšie uvedených území do zón, tak ako je navrhnuté v predloženom návrhu nariadenia vlády SR je v rozpore so základnou charakteristikou týchto zón uvedenou v §2, §3, §4 predloženého nariadenia vlády. Požadujeme, aby všetky nižšie uvedené územia boli zaradené do zón podľa nášho návrhu.
 
 
Pripomienka č. 1:
Požadujeme odložiť schválenie návrhu zonácie TANAPu, kým nebude uspokojivo vyriešená otázka majetkovej ujmy pre súkromných vlastníkov.
 
Odôvodnenie:
Súkromní vlastníci dlhodobo namietajú súčasný systém majetkovej ujmy, ktorý považujú za nedostatočný. Navrhujeme, aby bola pred schválením zonácie uspokojivo vyriešená problematika majetkovej ujmy podľa návrhov vlastníkov, vrátane možnosti dlhodobého nájmu, výmen súkromných pozemkov za štátne v rovnakej hodnote alebo výkupu súkromných pozemkov štátom.
Pripomienka je zásadná.
 
 
Pripomienka č. 2:
Nesúhlasíme so znížením výmery piateho stupňa ochrany na území súčasných rezervácií v NPR Tichá dolina a NPR Kôprová dolina. Požadujeme zachovať súčasnú rozlohu výmery piateho stupňa ochrany na území súčasných rezervácií v NPR Tichá dolina a NPR Kôprová dolina v zóne A.
 
Odôvodnenie:
NPR Tichá dolina a NPR Kôprová dolina sú pre ich mimoriadne prírodoochranné hodnoty prísnymi rezerváciami od vzniku Tatranského národného parku. Predložený návrh je v priamom rozpore so strategickými cieľmi ochrany, ktoré majú byť dosiahnuté zónovaním národného parku. Znížením stupňa ochrany podľa predloženého návrhu sa vytvoria podmienky pre zvýšenie degradácie prírody v daných rezerváciách, zhoršenie priaznivého stavu ochrany biotopov a druhov, zhoršenie stavu biodiverzity na úrovni druhov, populácií, ekosystémov a krajiny a vytvoria sa podmienky pre neudržateľné a ekologicky neúnosné využívanie krajiny, druhov a biotopov Tatranského národného parku. Zároveň bude zmarené i uplatnenie posledného strategického cieľa, ktorým je zabezpečenie širokej škály verejnoprospešných funkcií, v tomto prípade predovšetkým zmarenie možnosti realizovať výskumné projekty a vzdelávanie širokej verejnosti na plochách prirodzene ovplyvnených vetrom a podkôrnym hmyzom, ktoré sú už od roku 2004 (t.j. viac ako 5 rokov) ponechané na prirodzený vývoj a z tohto dôvodu sú na území TANAPu jedinečné. Tieto plochy sú už dnes obnovené prirodzeným spôsobom a lesohospodárske aktivity tu preto nemajú žiadny zmysel a sú nežiaduce.
 
Prirodzené procesy regenerácie týchto plôch sa stali záujmom mnohých výskumných projektov, ale aj širokej verejnosti, ktorá má jedinečnú možnosť sledovať obnovu horských lesov bez zásahu človeka. Okrem toho sa v časti navrhnutej na zníženie stupňa ochrany nachádzajú viaceré chránené biotopy a biotopy chránených druhov, ktoré v navrhovanej zóne A nie sú dostatočne zastúpené na iných lokalitách alebo nie sú zastúpené vôbec.
Podporu prísnej ochrane tohto jedinečného územia vyjadrilo viac ako sto vedcov, významné medzinárodné inštitúcie aj viac ako 25 000 občanov.
 
V návrhu nariadenia vlády SR navrhnuté vyčlenenie časti územia NPR Tichá dolina a NPR Kôprová dolina do zóny B je v rozpore i s odôvodnením uvedeným v osobitnej časti k §3 dôvodovej správy, v ktorom sa uvádza Nachádzajú sa v nej (pozn. zóne B) biotopy európskeho významu a národného významu, resp. biotopy druhov európskeho významu a národného významu, ktoré vyžadujú dlhodobé alebo krátkodobé regulačno-preventívne opatrenia s cieľom zabezpečiť ich priaznivý stav“. V časti NPR Tichá dolina a NPR Kôprová dolina navrhnutej na zníženie stupňa ochrany ich zaradením mimo zónu A sa nenachádzajú biotopy, ktoré by si vyžadovali dlhodobé alebo krátkodobé regulačno-preventívne opatrenia. Naopak nachádzajú sa tam biotopy, resp. biotopy druhov, ktoré z hľadiska dlhodobého vývoja nevyžadujú regulačné opatrenia a spĺňajú tak podmienky pre ich zaradenie do zóny A.
Pripomienka je zásadná.
 
 
Pripomienka č. 3:
Nesúhlasíme s vytvorením zóny Cr v lokalite Spálený žľab nad rámec súčasného lyžiarskeho strediska. Požadujeme zvyšnú časť v návrhu nariadenia vlády SR navrhovanej zóny Cr v lokalite Spálený žľab zaradiť do zóny A.
 
Odôvodnenie:
Navrhovaná rozvojová zóna v lokalite Spálený žľab umožní vybudovanie novej zjazdovky na území s výskytom prioritných biotopov európskeho významu a biotopov chránených druhov.
Plánovaná zjazdovka priamo zasiahne miesta kladenia mláďat kamzíka, biotopy svišťa, tetrova hlucháňa, tetrova hôľniaka a ďalších vzácnych druhov. Vrcholová stanica lanovky umožní vstup väčšieho množstva ľudí priamo na hrebeň Západných Tatier, čím sa neúmerne zvýši návštevnosť v širšom okolí lanovky, čoho dôsledkom bude zvýšená degradácia okolitých biotopov.
Pripomienka je zásadná.
 
 
Pripomienka č. 4:
Nesúhlasíme so znížením výmery piateho stupňa ochrany v NPR Javorová dolina, NPR Bielovodská dolina a NPR Belianske Tatry na území Javorovej a Bielovodskej doliny. Požadujeme zachovať súčasnú rozlohu výmery piateho stupňa ochrany v NPR Javorová dolina, NPR Bielovodská dolina a NPR Belianske Tatry na území Javorovej a Bielovodskej doliny v zóne A.
 
Odôvodnenie:
V Javorovej a Bielovodskej doline má dôjsť k zníženiu výmery územia s piatym stupňom ochrany o viac ako 1500 hektárov. Umožnenie ťažby dreva a poľovačiek na tomto území výrazne naruší celistvosť jedného z najväčších lesných komplexov Tatier, ako aj významný biotop vlka a rysa. Piaty stupeň ochrany by sa aj v tejto lokalite posunul takmer výlučne do siedmeho vegetačného stupňa a nad hranicu lesa, pričom nižšie položené biotopy zostanú v nižších stupňoch ochrany.
Takýto návrh zonácie je v rozpore so strategickým cieľom na vyhlásenie zón Tatranského národného parku, ktorým je i zachovanie biodiverzity na úrovni druhov, populácií, ekosystémov a krajiny. Naplnenie tohto cieľa si vyžaduje reprezentatívne zastúpenie všetkých druhov biotopov, nielen biotopov vo vyšších nadmorských výškach.
 
V návrhu nariadenia vlády SR navrhnuté zníženie výmery piateho stupňa ochrany v NPR Javorová dolina, NPR Bielovodská dolina a NPR Belianske Tatry na území Javorovej a Bielovodskej doliny a ich zaradenie do zóny B je v rozpore i s odôvodnením uvedeným v osobitnej časti k §3 dôvodovej správy, v ktorom sa uvádza Nachádzajú sa v nej (pozn. zóne B) biotopy európskeho významu a národného významu, resp. biotopy druhov európskeho významu a národného významu, ktoré vyžadujú dlhodobé alebo krátkodobé regulačno-preventívne opatrenia s cieľom zabezpečiť ich priaznivý stav“. V území navrhnutom na zníženie stupňa ochrany ich zaradením mimo zónu A sa nenachádzajú biotopy, ktoré by si vyžadovali dlhodobé alebo krátkodobé regulačno-preventívne opatrenia. Naopak nachádzajú sa tam biotopy, resp. biotopy druhov, ktoré z hľadiska dlhodobého vývoja nevyžadujú regulačné opatrenia a spĺňajú tak podmienky pre ich zaradenie do zóny A.
Pripomienka je zásadná.
 
 
Pripomienka č. 5:
Nesúhlasíme s vytvorením zóny Cr v lokalite Ždiar – Strednica nad rámec súčasného lyžiarskeho strediska. Požadujeme zónu Cr v lokalite Ždiar – Strednica vytvoriť len na území súčasného lyžiarskeho strediska a zvyšok lokality zaradiť do zóny A.
 
Doplňujúce odôvodnenie:
Lyžiarske stredisko Ždiar – Strednica sa má rozšíriť o 48 hektárov a zasiahnuť má priamo do srdca NPR Belianske Tatry, ktorá je považovaná za botanický skvost. O jedinečnosti tohto územia svedčí aj skutočnosť, že je to jediné biocentrum biosférického významu na území Slovenska.
Navrhovanému vyčleneniu z piateho stupňa ochrany pritom nepredchádzal žiadny výskum a ani seriózne hodnotenie vplyvu na chránené biotopy a druhy.
Pripomienka je zásadná.
 
 
Pripomienka č. 6:
Nesúhlasíme s vytvorením Cr zóny pod Surovým hrádkom. Požadujeme v návrhu nariadenia vlády SR navrhovanú zónu Cr v lokalite Pod Surovým hrádkom zaradiť do zóny C.
 
Doplňujúce odôvodnenie:
Tatranský národný park je už dnes na mnohých lokalitách nadmieru preťažený zariadeniami cestovného ruchu. Vytvorenie novej zóny Cr, s rozlohou 128 hektárov, významne naruší aj jednu z posledných zachovalých lokalít. Za najvážnejšie negatíva navrhovanej zóny Cr považujeme fragmentáciu územia, znehodnotenie významných (najmä zimných) biotopov jelenej zveri, vlka a rysa a zvýšenie rizika vzniku synantropných medveďov.
Pripomienka je zásadná.
 
 
Pripomienka č. 7:
Nesúhlasíme so zmenšením výmery piateho stupňa ochrany v NPR Suchá dolina. Požadujeme zachovať súčasnú výmeru piateho stupňa ochrany v NPR Suchá dolina v zóne A.
 
Doplňujúce odôvodnenie:
NPR Suchá dolina predstavuje mimoriadne zachovalý celok so zastúpením veľkého množstva lesných biotopov, vrátane biotopov nižších lesných vegetačných stupňov, ktoré sa inde v TANAPe nenachádzajú alebo nie sú zaradené do zóny A. V spodnej časti NPR Suchá dolina, kde sú lesné porasty v predloženom návrhu zonácie navrhnuté na zníženie stupňa ochrany, sa nachádzajú mimoriadne hodnotné lesné spoločenstvá so zastúpením najteplomilnejších prvkov na území TANAPu. V lesných porastoch sa tu nachádza napríklad lipa, javor mliečny a kalina siripútková. Nachádzajú sa tu tiež biotopy chránených druhov viazané práve na tieto lesné spoločenstvá, napríklad sova dlhochvostá, výr skalný, ďateľ bielochrbtý. Lesné porasty, ktoré sú navrhnuté na zníženie stupňa ochrany sú významnými lokalitami výskytu tisa obyčajného a sovy dlhochvostej a tiež jedným z najdôležitejších biokoridorov pre vlka, rysa a medveďa v celom národnom parku.  
Územie navrhnuté na zníženie stupňa ochrany jeho zaradením mimo zónu A tvoria prevažne ochranné lesy s obmedzenou možnosťou hospodárenia, preto tu nie sú žiadne ekonomické záujmy. Nesúhlas so znížením stupňa ochrany vyjadrili aj vlastníci predmetných pozemkov.
 
V návrhu nariadenia vlády SR navrhnuté zníženie výmery piateho stupňa ochrany v NPR Suchá dolina a zaradenie do zóny B je v rozpore i s odôvodnením uvedeným v osobitnej časti k §3 dôvodovej správy, v ktorom sa uvádza Nachádzajú sa v nej (pozn. zóne B) biotopy európskeho významu a národného významu, resp. biotopy druhov európskeho významu a národného významu, ktoré vyžadujú dlhodobé alebo krátkodobé regulačno-preventívne opatrenia s cieľom zabezpečiť ich priaznivý stav“. V území navrhnutom na zníženie stupňa ochrany jeho zaradením mimo zónu A sa nenachádzajú biotopy, ktoré by si vyžadovali dlhodobé alebo krátkodobé regulačno-preventívne opatrenia. Naopak nachádzajú sa tam biotopy, resp. biotopy druhov, ktoré z hľadiska dlhodobého vývoja nevyžadujú regulačné opatrenia a spĺňajú tak podmienky pre ich zaradenie do zóny A.
Pripomienka je zásadná.
 
 
Pripomienka č. 8:
Nesúhlasíme s vytvorením zóny Cr v lokalite Solisko – Tatranská Štrba nad rámec súčasného lyžiarskeho strediska. Požadujeme v návrhu nariadenia vlády SR navrhovanú zónu Cr zachovať v rámci súčasného lyžiarskeho strediska. Zvyšnú lokalitu, t.j. oblasť kosodreviny a hornú hranicu lesa do cca 1300 m.n.m. navrhujeme zaradiť do zóny A, oblasť pod zónou A v šírke cca 500 metrov do zóny B a zvyšok v návrhu nariadenia vlády SR navrhovanej zóny Cr zaradiť do zóny C.
 
Doplňujúce odôvodnenie:
Návrh je v príkrom rozpore so strategickým cieľom na vyhlásenie zón Tatranského národného parku, ktorým je zastavenie degradácie prírody TANAPu. Zóna Cr s rozlohou až 405 hektárov bude znamenať rozsiahle odlesnenie, zničenie prioritných biotopov a biotopov chránených druhov napr. tetrova hlucháňa a tetrova hôľniaka. Rozšírené stredisko bude tvoriť významnú bariéru pre rôzne druhy organizmov, pretože pretína prakticky celé pásmo lesa a kosodreviny.
Pripomienka je zásadná.
 
 
 Oprávnenie na zastupovanie verejnosti pri rokovaní o predloženej zásadnej hromadnej pripomienke má :  Ing. Juraj Lukáč, Osadné č. 65, 067 34
 
 
 
S pozdravom,     
                                                                                                   Ing. Juraj Lukáč
                                                                                                   Lesoochranárske zoskupenie VLK

« Jún 2022 »
Jún
PoUtStŠtPiaSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Pripomienku doteraz podporili:

961 signatures so far

Latest signatures

 • Mgr Miroslava Rohacova, Bratislava
 • Martina Meňhart, Prievidza
 • Betka Plachá, Bratislava
 • Ing Alena Brtáňová, Liptovský Mikuláš
 • Adriana Vetráková, Bratislava
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Sign our petition

981 signatures so far

Latest signatures

 • Martina Meňhart,Prievidza
 • Ladislav Hamarčak,Stropkov
 • Mária Hrabkovská,Poprad
 • Slavomir Ziak,Bernolákovo
 • Lucia Strelková,Topoľčany
See all signatures

Ďakujeme za podporu.

Podporte petíciu

3524 signatures so far

Latest signatures

 • Miriama,Pĺžová,Spišská Nová Ves
 • Alena,Kleinova,Piešťany
 • Martina,Meňhart,Prievidza
 • Peter,Lajda,Bratislava
 • Ivan,Sukuba,Valaliky
See all signatures

Hromadnú pripomienku VIA IURIS k novele stavebného zákona podporili:

Signatári hromadnej pripomienky Vodný plán - Slatinka

1043 signatures so far

Latest signatures

 • JimmiXzSq YNckixRxxUSBuXbXHVG, New York
 • Barnypok VVfemxjlTnVHIV, New York
 • Barnypok wFWWLvgVpYHes, New York
 • JimmiXS zMQGDdRQbN, New York
 • Eva Sarkoziova, Bratislava
See all signatures

Pripomienka verejnosti k Vodnému plánu Slovenska - podáva Združenie Slatinka

Signatári hromadnej pripomienky Vodný plán - rybári

1206 signatures so far

Latest signatures

 • Jana Lorinczová, Bratislava
 • Pavol Mikloš, Bratislava
 • JimmiXzSq MckMzlacPSII, New York
 • Tomáš Maslen, Žarnovica
 • Eva Maslenova, Žarnovica
See all signatures

Pripomienka verejnosti k Vodnému plánu Slovenska - podáva Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina

Sign our petition

6817 signatures so far

Latest signatures

 • Zuzana Kmetova, Lieskovec,
 • Ľudmila Servanská, Hurbanovo,
 • Vladimír Dikoš, Vrútky,
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Petícia za ochranu lesov na území Bratislavy

1091 signatures so far

Latest signatures

 • Tomáš Karol, Bardejov,
 • Juraj Mišura, Bratislava,
 • Jana Tučeková, Žilina,
 • Monika Ondrovičová, Bratislava,
 • Boris Burdiliak, Bratislava,
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Podpíšte aj vy hromadnú pripomienku Poloniny!

2492 signatures so far

Latest signatures

 • Tomáš Karol, Bardejov
 • Diana Olejárová, Košice
 • Ivan Rumanka, Bratislava
 • Marieta Senčarová, Košice
 • Slávka Svozilová, Košice
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku LZ VLK pre ochranu Polonín!

Pripomienka Slatinka - Verejné práce

829 signatures so far

Latest signatures

 • Lucia Krištofíková,Trnava
 • Dušan Bevilaqua,Spišská Nová Ves
 • Dušan Bevilaqua,Spišská Nová Ves
 • Michal Oravec,Bratislava
 • Martina Vajdova,Bratislava
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku združenia Slatinka

Hromadná pripomienka k zákonu EIA

926 signatures so far

Latest signatures

 • Tatiana Arbe, Bratislava 5
 • Mária Pavlovská, Smilno
 • milos kucsera, košice
 • Štefan Klimčo mladší, Kapušany pri Prešove
 • Peter Droblienka, Raslavice
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku združenia AROPANE k zákonu EIA

Petícia tunel Korbeľka

3420 signatures so far

Latest signatures

 • Ján B., Košice
 • Mária P., Podolinec
 • Ján S., Kežmarok
 • Jan �., Tvrdošín
 • Jaroslava S., Bratislava
See all signatures

Podporte petíciu za urýchlenie výstavby diaľnice medzi Bratislavou a Košicami

Sign our petition

6842 signatures so far

Latest signatures

 • James S., Los Angeles, CO
 • James S., Los Angeles, MT
 • James S., Los Angeles, NH
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Sign our petition

7009 signatures so far

Latest signatures

 • James S., Los Angeles, WY
 • James S., Los Angeles, SC
 • James S., Los Angeles, HI
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Podporte pripomienku k novele EIA!

2377 signatures so far

Latest signatures

 • Valentín Švidroň, Košice
 • Július Oláh, Bratislava
 • Matin Slenker, Spišská Nová Ves
 • Lucia Strelková, Topoľčany
 • Romana Uhrinová, Revúca
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku VIA IURIS k novele zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie!

Podporte petíciu BIOMASA!

1381 signatures so far

Latest signatures

 • Katarína Ballayová,
 • Renata Puterova, Handlova
 • Pavol Putera, Handlova
 • Jarmila Puterova, Opatovce nad Nitrou
 • Sandra KADAROVA, Opatovce nad Nitrou
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Podporte hromadnú pripomienku k MVE

2056 signatures so far

Latest signatures

 • Mária Jurigová, Bratislava
 • Marián Zamborský, Dubovany
 • Tomáš Mačák, Skalica
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Hromadná pripomienka BIOPALIVÁ

1373 signatures so far

Latest signatures

 • Andrea Chabadová, Očová,
 • Marián Zamborský, Dubovany,
 • Peter Marek, Brezno,
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku LZ VLK

Hromadná pripomienka k vodnému zákonu

798 signatures so far

Latest signatures

 • Marián Zamborský, Dubovany
 • Dagmar Tinková, Borinka
 • Stanislav Tinka, Borinka
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku k vodnému zákonu

Podporte hromadnú pripomienku - lesy UNESCO

11708 signatures so far

Latest signatures

 • Zuzana Domotorová, Horné Saliby
 • Dávid Hrežík, Belá nad Cirochou
 • Juraj Farkaš, Zalužice
 • Gréta Selucká, Bánovce nad Bebravou
 • Milota Čutková, Istebné
See all signatures

Hromadná pripomienka lesy UNESCO

Zachráňme Čergov

13655 signatures so far

Latest signatures

 • Robert Šimonič, Senec
 • Rudolf Cáfal, Holíč
 • Richard Šilla, Prešov
 • Karol Mizla, Košice
 • Richard Šilla, Prešov
See all signatures

${sender_first} ${sender_last}, ${sender_city}

Hromadná pripomienka Rybársky zákon

938 signatures so far

Latest signatures

 • Nina Valocká, Žabokreky
 • Ján Baranovský, Dulova Ves - Vlčie Doly
 • Vladimír Kocurek, Košice
 • Maria Bakošova, Bratislava
 • Jena Šimková, Bratislava
See all signatures

${sender_first} ${sender_last}, ${sender_city}

Hromadná pripomienka "Spojená Bratislava"

750 signatures so far

Latest signatures

 • Bc. Lucia Černáková, Slepcany
 • Martin Dojcak, Bratislava
 • Marián Zamborský, Dubovany
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Hromadná pripomienka SUCHO

758 signatures so far

Latest signatures

 • Ivana Mochorovská, Michalovce
 • Erika Markusová, Báhoň
 • Dana Vargová, Bratislava
See all signatures

Hromadná pripomienka SUCHO

Sign our petition

4263 signatures so far

Latest signatures

 • ZDENKO PETRIK, TRNVA
 • Jana Gondova, Bratislava
 • Ivan Svak, Bratislava
 • Matus Janota, Bratislava
 • Martin Donoval, Bratislava
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Sign our petition

433 signatures so far

Latest signatures

 • Ján Sedlák, Bratislava - Petržalka
 • zuzana kmetova, Lieskovec
 • Ivana Piatrová, Levice
 • Judix IorgYtpzPMPF, New York
 • Viktor Krajč, Brezno
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Sign our petition

949 signatures so far

Latest signatures

 • jozef Karas, Prievidza
 • Mária Nechalová, Prievidza
 • Dusan Schnierer, Kanianka
 • Gabriela Leitmanová, Prievidza
 • Michal Némethy, Prievidza
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Podporte petíciu SLOVNAFT

2275 signatures so far

Latest signatures

 • Peter Kovac, Rovinka
 • Erik Hallon, Hamuliakovo
 • Martin Bielik, Bratislava
See all signatures

Podporte Petíciu obyvateľov bývajúcich v okolí Slovnaftu, ktorí sú priamo dotknutí neustálym hlukom a zápachom zo Slovnaftu!

Podporte petíciu za vytvorenie nového parku v Petržalke

507 signatures so far

Latest signatures

 • Zuzana Šťastná, Bratislava
 • Sidónia Hlinková, Topoľčianky
 • Alexandra Pelikanova, Pwtrzalka
 • michal sabadoš, bratislava
 • eva krchnava, bratislava
See all signatures

Podporte petíciu za vytvorenie nového parku v Petržalke

Hromadná pripomienka k zákonu o lesoch

3813 signatures so far

Latest signatures

 • Marianna Cibulova, Nova Ves nad Vahom
 • Adrián Zajaček, Mojš
 • Peter Drengubiak, Sučany
See all signatures

${sender_first} ${sender_last}, ${sender_city}

Zákon o lesoch - hromadná pripomienka LZ VLK

2346 signatures so far

Latest signatures

 • mária skvaridlová, Žatec
 • mária skvaridlová, snina
 • Jakub Zibura, Prešov
 • Oľga Krištofíková, Turany
 • Stanislav Tinka, Borinka
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Envirostratégia

7936 signatures so far

Latest signatures

 • Juraj Marušiak, Bratislava
 • Marek Prosba, Handlová
 • Monika Drgalova, Pezinok
 • Lenka Královská, Michalovce
 • Jozef Skutek, Bratislava
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku LZ VLK a Aropaňe!

HP - Zákon o ochrane prírody a krajiny

1881 signatures so far

Latest signatures

 • Hedviga Samekova, Piaštany
 • Hedviga Samekova, Piaštany
 • Viera Marková, Bratislava
 • Jela Marková, Žilina
 • Katarína Sovjaková, Košice
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Návrh zákona o poľovníctve - signatári

988 signatures so far

Latest signatures

 • Silvia Zvarová, Bratislava
 • Radoslav Harvan, Trebišov
 • Stanislav Tinka, Borinka
 • Beňadik Machciník, Brvnište
 • Vladimír Pečeňák, Topoľovka 67
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

HP - ZOPAK - 2018 (signatári)

30415 signatures so far

Latest signatures

 • Dávid Arnold, Bratislava
 • Milan Greň, Košice
 • jozef matlovic, zohor
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Poľovníctvo - LZ VLK

2109 signatures so far

Latest signatures

 • Merziuz CWiBaelupKsY, New York
 • Silvia Zvarová, Bratislava
 • Mario Vaško, Prešov
 • Ivana Mrvová, Hoste
 • Mária Neupauerová, Hôrka pri Poprade
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Hromadná pripomienka VHZ

785 signatures so far

Latest signatures

 • Anton Belan,Bratislava
 • Marián Hutlas,Veličná
 • Matej Korec,Lovčica-Trubín
 • Petra Slimáková,Poprad
 • Kristián Slimák,Popraad
See all signatures

${sender_first} ${sender_last},${sender_city}

Hromadná pripomienka "znečisťovateľ platí"

1891 signatures so far

Latest signatures

 • Merziuziy yaTRIYqCzF, New York
 • Kristína Tomová, Bratislava
 • Vladimit Harajda, Svaty Jur
 • Frantisek Achilles, Borinka
 • Ľubomíra Dzúriková, Liptovský Mikuláš
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Zákaz cirkusom so zvieratami v meste Komárno!

995 signatures so far

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Podporte petíciu Sekule - Mláky!

3326 signatures so far

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Sign our petition

3501 signatures so far

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Zastavenie lovu vlka na Slovensku

52786 signatures so far

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Vihorlatský prales

71357 signatures so far

Latest signatures

 • Klaudia Mikulová, Bojnice
 • Ján Kobuľár, Humenné
 • Janka Budjášová, Bratislava
 • Ellina Jušková, Snina
 • Bohdan Rýger, Bratislava
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku LZ VLK!

Ochrana vlka

23850 signatures so far

Latest signatures

 • Miloš Hanzély, Senec
 • Matúš Butala, Snina
 • Slavomir Laskovsky, Kezmarok
 • Daniela Bramukova, Košice
 • Petra Fáberová, Bratislava
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Geologický zákon

802 signatures so far

Latest signatures

 • Marek Ďurica, Košice
 • Peter Adamov, Košice
 • Róbert Andrášik, Košice
 • Antónia Tomková, Nižný Klátov
 • Judita Smajdová, Košice
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Pramene Vydrice

837 signatures so far

Latest signatures

 • Julia Hanuliakova, MOUNTLAKE TER
 • Alena Kokavcová, Poprad
 • Juraj Rusňák, Topoľčany
 • Alexandra Gundelfingenová, Poprad
 • Matej Štefánek, Ležiachov
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Biomasaker 2

3968 signatures so far

Latest signatures

 • Eduard Gastner, Nitra
 • Eduard Gastner, Nitra
 • h=5d8fb5f5ef8325de4abfa9b428926f52- <div style="display:none;"> p710un9, 20e7rm
 • 🧡 All the girls from next door are here with their cams! Visit cam: http://inx.lv/FXpm?h=5d8fb5f5ef8325de4abfa9b428926f52- 🧡 h63jepo, gqo9vp
 • 🧡 Esther just viewed your profile! More info: https://cutt.us/6LfG0?h=5d8fb5f5ef8325de4abfa9b428926f52- 🧡 2gq7lg, 7885t0
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Sign our petition

691 signatures so far

Latest signatures

 • Zuzana Károlyová, Bratislava - Petržalka
 • peter takacs, Lipova
 • Michal Kalnicky, Svaty Jur
 • Alexandra Ballova, Bratislava
 • Monika Miháliková, 3
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Sign our petition

1384 signatures so far

Latest signatures

 • Marína Šlárková, Vysoké Tatry
 • Jela Marková, Žilina
 • Andrea Neumeisterová, Bratislava
 • Martina Krajňáková, Košice
 • Veronika Prokschova, Čereňany
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'