Osobné nástroje
Nachádzate sa tu: Titulná stránka / Petícia / Hromadná pripomienka SOS/BirdLife Slovensko ku návrhu vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Dunajské luhy

Hromadná pripomienka SOS/BirdLife Slovensko ku návrhu vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Dunajské luhy

Podporte hromadnú pripomienku verejnosti ku návrhu vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 440/2008 Z.z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Dunajské luhy!

(Podpisový formulár nájdete na konci tohto textu.)

Navrhovaná vyhláška má za cieľ vyhovieť konaniu Európskej Komisie v dôsledku poklesu populácií zimujúcich druhov vodného vtáctva na najvýznamnejších zimoviskách v Dunajských luhoch.

Novela vyhlášky obmedzuje lov na najvýznamnejších zimoviskách na Dunaji a zároveň upravením nedostatkov týkajúcich sa obmedzenia lovu nepriamo odstraňuje chyby, ktoré viedli aj k nemožnosti kontrolovať návštevnosť lokalít počas hniezdneho obdobia na Vtáčích ostrovoch. Dopad navrhovanej zmeny tak bude pozitívny nielen na zimujúce vtáctvo, a preto ho podporujeme. Zároveň si želáme, aby pripomienka odišla bez ďalších chýb vo vzťahu ku ochrane zimujúcich populácií, a preto pripomienkujeme tri nepresnosti, ktoré sa vo vyhláške ocitli, tak aby nespôsobili nejasný výklad vyhlášky.

Znenie pripomienky ako aj navrhovanej vyhlášky je možné prezrieť na webstránke Portálu právnych predpisov:

https://lt.justice.gov.sk/Public/MassReviewSupportByUser.aspx?instEID=-1&matEID=6881&mrEID=343372

Minimálne 500 podpisov je potrebné nazbierať na akceptovanie našej pripomienky do 13.12.2013.

Za Vašu podporu ďakujeme.

Hromadná pripomienka SOS/BirdLife Slovensko ku návrhu vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška, ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Dunajské luhy

Adresát:

Ministerstvo životného prostredia SR

Nám. Ľ. Štúra 1

812 35 Bratislava

V súlade s aktuálnym znením Legislatívnych pravidiel vlády predkladáme hromadnú pripomienku ku návrhu vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 440/2008 Z.z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Dunajské luhy, ktorá bola na webstránke Portálu právnych predpisov zverejnená na pripomienkovanie dňa 5.12.2013 a lehota na pripomienkovanie bola stanovená do 13.12.2013. (č. materiálu 8684/2013-min).

Hromadná pripomienka bola zverejnená aj na portáli právnych predpisov:

https://lt.justice.gov.sk/Public/MassReviewSupportByUser.aspx?instEID=-1&matEID=6881&mrEID=343372

Ak ministerstvo pripomienkam nevyhovie oprávnenie zastupovať verejnosť pri rokovaní o pripomienke majú:

1. Mgr. Jozef Ridzoň, bytom 331, 029 56 Zákamenné (jozefridzon@yahoo.com)

2. Mgr. Ján Gúgh, PhD, bytom Bešeňov 521, 941 41 (gugh@vtaky.sk)

ZNENIE PRIPOMIENOK

Pripomienka č. 1 k materiálu ako celku.

Pripomienka č. 1: materiál ako celok podporujeme, žiadame jeho urýchlené schválenie po úprave drobných nepresností uvedených v pripomienke č. 2, a zároveň žiadame po jeho schválení aj aktualizáciu máp podľa § 3 tak aby materiál zahŕňal kľúčové lokality tak ako sú uvedené v prílohe č. 3 a aj v súlade s dôvodovou správou – osobitnou časťou.

Odôvodnenie pripomienky č. 1: Opravu nedostatkov vyhlášky č. 440/2008 Z.z., ktorou sa vyhlasuje CHVÚ Dunajské luhy považujeme za veľmi potrebnú, a preto vítame, že MŽP SR túto zmenu oznámilo a plánuje ju v blízkom termíne uskutočniť. Túto zmenu považujeme za dôležitú nielen kvôli dôvodom uvedeným v dôvodovej správe – všeobecnej časti, ale aj kvôli úbytku hniezdiacich druhov. V dôsledku nesúladu textu vyhlášky s číslovaním a vymedzením príloh nebolo počas hniezdneho obdobia možné doteraz v najcennejších častiach kontrolovať návštevnosť. Toto viedlo pri spolupôsobení s ostatnými faktormi (invázne šelmy a pod.) k postupnému poklesu hniezdiacej populácie rybárov riečnych. Kým v roku 2011 hniezdilo v CHVÚ Dunajské luhy 377 párov, v roku 2012 to bolo 334 párov a v roku 2013 už len 237 párov. Pokles za dva roky o 38 % dáva dostatočný dôvod na urýchlene prijatie opatrení, obzvlášť, keď sú relatívne jednoduché. Veríme, že tento pokles sa podarí zvrátiť, po tom ako bude možné kontrolovať návštevnosť na Vtáčích ostrovoch, keďže viaceré organizácie a jednotlivci v posledných rokoch vyvinuli nemalé úsilie na udržiavanie kvality hniezdnych biotopov tohto druhu a jedným z hlavných problémov, ktorý túto snahu maril bola nekontrolovateľná návštevnosť lokalít. Preto plne podporujeme túto oznámenú novelu vyhlášky č. 440/2008 Z.z., ktorou sa vyhlasuje Chránené vtáčie územie Dunajské luhy. Zároveň žiadame, aby sa po schválení zmien boli aktualizované aj mapy uvedené v § 3, tak aby reflektovali aktuálny stav a aj dôvodovú správu. Tá ráta s prísnejším režimom v oblasti okolo Vtáčieho ostrova pri Šamoríne. Podľa aktuálnej platnej mapy však do prílohy č. 3 menšia časť ostrova na prvý pohľad zaradená nie je (avšak práve tá, kde sú hniezdne kolónie). Tento nedostatok podľa všetkého vznikol len v dôsledku posunu podkladových máp pri prekrytí jednotlivých GIS vrstiev hraníc územia (keďže text prílohy a odôvodnenie hovorí o zaradení lokality jasne). Pri prerokovaní zámeru a prekrytí hraníc s leteckými snímkami totiž boli Štátnou ochranou prírody poskytnuté podklady so správnym zaradením celého Vtáčieho ostrova do prísnejšej ochrany. Preto je potrebné na tento nesúlad podkladových GIS vrstiev s leteckými snímkami na Vtáčom ostrove pri Šamoríne myslieť tak, aby pri prekrytí s hranicami CHVÚ nedošlo k spornému výkladu vyhlášky na kľúčovej lokalite CHVÚ pre ochranu hniezdiacich kolónií.

Obdobne je kvôli posunu GIS vrstiev potrebné upraviť na mape aj hranice územia s prísnejšou ochranou do vzdialenosti územia s prísnejšou ochranou 80-100 m od ostrova aj v prípade ostrova pri obci Moča. Podľa platnej mapky totiž hranica prechádza stredom ostrova a existuje tak rozpor v tom, že príloha č.3 hovorí o tom, že celá parcela 3792 je súčasťou tejto prílohy. Zároveň je súčasťou prílohy č. 3 aj časť parcely 3790/1, podľa aktuálnej mapky na niektorých miestach aj vyše 80 m od brehu (kvôli kolísaniu hladiny a štrkovým plytčinám za nízkeho stavu). Je potrebné mapu upraviť tak, aby bol do prílohy zaradený celý ostrov na Moči a aj okolie vo vzdialenosti 80-100 m tak aby blízkym priblížením k ostrovu nedochádzalo k plašeniu hniezdiaceho vtáctva a aby sa reflektovala aj možnosť meniacich sa plytčín v závislosti od vodného stavu. Dnes s tým ráta už aktuálna mapka, avšak nepresne, je to potrebné upresniť.

Pripomienka je zásadná.

Pripomienka č. 2 k novelizačnému bodu 3 a k novelizačnému bodu 7.

Pripomienka č. 2: žiadame v novelizačnom bode 3 vypustiť za slovami „písm. d) a f)“ čiarku a slová „v § 2 ods. 2. písmeno b)“. Okrem toho v novelizačnom bode č. 7 žiadame v ods. (4) písm. b) vypustiť slová „ak tak určí okresný úrad“ alebo v novelizačnom bode č. 7 v ods. (4) písm. b) ponechať súčasné znenie, ale po prijatí vyhlášky ministerstvom vypracovať a prijať metodické usmernenie pre okresné úrady, ktoré zabezpečí vykonateľné prijatie obmedzení lovu, ak budú opodstatnené a merateľné z dôvodu nepriaznivého stavu ochrany zimujúcich husí.

Odôvodnenie pripomienky č. 2: V novelizačnom bode č.3 žiadame vypustiť uvedené slová, keďže kvôli zneniu novelizačného bodu č. 4 (vychádzajúceho z priebehu rokovania 6.11.2013 na MŽP SR) zmysel úpravy predpokladanej v nami uvedenej časti bodu 3 odpadá (nie je potrebné nahradiť slová „obvodný úrad životného prostredia“ slovami „okresný úrad“, keďže obmedzenie lovu určí priamo vyhláška novelizačným bodom č.4).

V novelizačnom bode č. 7 žiadame vypustenie slov „ak tak určí okresný úrad“, keďže voči tomuto obmedzeniu z vyhlášky tiež nebolo na rokovaní 6.11.2013 namietané zúčastnenými a MŽP SR preto na rokovaní oznámilo, že na úrovni vedenia rozhodne o tom či ponechá znenie s určením obmedzenia lovu úradom, alebo vyhlášky. Navrhujeme určiť toto obmedzenie lovu vyhláškou, keďže sa jedná o najvýznamnejšie zimovisko husí na Slovensku a navyše termín obmedzenia bol skrátený na tejto lokalite od 1. decembra na rozdiel od ostatných lokalít (v prílohe 3 a 4). Už týmto skrátením sa vyšlo v ústrety poľovným združeniam tak, aby na lokalite v Kalinkove boli obmedzené v minimálnej možnej miere pri zohľadnení požiadaviek ochrany prírody (v Kalinkove sú predmetom ochrany hlavne husi, kým inde aj potápavé kačice, preto obmedzenie môže byť v Kalinkove kratšie). Ak však MŽP SR trvá na tom, že by malo byť možné toto obmedzenie určiť úradom, tak navrhnuté znenie novelizačného bodu č. 7 akceptujeme a zároveň žiadame po prijatí zmeny vyhlášky vypracovanie metodického usmernenia pre okresné úrady, ktoré stanoví jasné podmienky, kedy obmedzenie lovu má byť prijaté. Takéto usmernenie je potrebné, aby sa vyhlo subjektívnemu rozhodovaniu úradu a malo by obsahovať kritériá, pri ktorých má byť zóna vyhlásená a minimálne obdobie na ako dlho (poklesnutie stavu populácie pod stanovený limit, zohľadnenie škôd vyplývajúcich z vysokej početnosti, obdobie vyhlásenia na päť rokov a pod.).

Zároveň upozorňujeme, že takéto alternatívne riešenie (prijatie metodického usmernenia) ako je nami navrhnuté v novelizačnom bode č. 7 nie je prijateľné pre iné územia v CHVÚ Dunajské luhy (v prílohe č. 3), keďže v nich sú predmet ochrany predovšetkým potápavé kačice (hlaholky, chochlačky), u ktorých nehrozí vznik škôd na okolitých poliach v dôsledku ich prítomnosti, keďže hlavnou potravou sú lastúrniky. Navyše v týchto častiach uvedených v prílohe č. 3 často prevažujú druhy, ktoré nemajú určenú dobu lovu ani podľa poľovníckych predpisov, a preto obmedzenie lovu z vyhlášky, ako navrhuje MŽP SR a bolo dohodnuté na stretnutí 6.11.2013, je opodstatnené a podporujeme ho aj pripomienkou k novelizačnému bodu č.3.

Pripomienka je zásadná.

Podporte prosím hromadnú pripomienku. Hviezdičkou označené údaje sú povinné. Pokiaľ uvediete svoj mail, organizátori Vás budú informovať o priebehu a výsledku kampane.


Titul:
Meno* :
Priezvisko* :
Organizácia:
Ulica* :
Mesto* :
PSČ* :
E-mail:
Zobrazovať Vaše meno v zozname signatárov?


Položky označené (*) sú povinné, prosíme o ich vyplnenie.« Február 2020 »
Február
PoUtStŠtPiaSoNe
12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829
Pripomienku doteraz podporili:

960 signatures so far

Latest signatures

 • Martina Meňhart, Prievidza
 • Betka Plachá, Bratislava
 • Ing Alena Brtáňová, Liptovský Mikuláš
 • Adriana Vetráková, Bratislava
 • Ing. Katarína Prachárová, Bratislava
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Sign our petition

981 signatures so far

Latest signatures

 • Martina Meňhart,Prievidza
 • Ladislav Hamarčak,Stropkov
 • Mária Hrabkovská,Poprad
 • Slavomir Ziak,Bernolákovo
 • Lucia Strelková,Topoľčany
See all signatures

Ďakujeme za podporu.

Podporte petíciu

3522 signatures so far

Latest signatures

 • Martina,Meňhart,Prievidza
 • Peter,Lajda,Bratislava
 • Ivan,Sukuba,Valaliky
 • Lukáš,Badlík,Čadca
 • Július,Oláh,Bratislava
See all signatures

Hromadnú pripomienku VIA IURIS k novele stavebného zákona podporili:

Signatári hromadnej pripomienky Vodný plán - Slatinka

1043 signatures so far

Latest signatures

 • JimmiXzSq YNckixRxxUSBuXbXHVG, New York
 • Barnypok VVfemxjlTnVHIV, New York
 • Barnypok wFWWLvgVpYHes, New York
 • JimmiXS zMQGDdRQbN, New York
 • Eva Sarkoziova, Bratislava
See all signatures

Pripomienka verejnosti k Vodnému plánu Slovenska - podáva Združenie Slatinka

Signatári hromadnej pripomienky Vodný plán - rybári

1206 signatures so far

Latest signatures

 • Jana Lorinczová, Bratislava
 • Pavol Mikloš, Bratislava
 • JimmiXzSq MckMzlacPSII, New York
 • Tomáš Maslen, Žarnovica
 • Eva Maslenova, Žarnovica
See all signatures

Pripomienka verejnosti k Vodnému plánu Slovenska - podáva Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina

Sign our petition

6808 signatures so far

Latest signatures

 • juraj černák, trencin,
 • Milan Rybar, Sucany,
 • Juraj Šprlák, Lučenec,
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Petícia za ochranu lesov na území Bratislavy

1090 signatures so far

Latest signatures

 • Juraj Mišura, Bratislava,
 • Jana Tučeková, Žilina,
 • Monika Ondrovičová, Bratislava,
 • Boris Burdiliak, Bratislava,
 • petrana pollakova, malacky,
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Podpíšte aj vy hromadnú pripomienku Poloniny!

2490 signatures so far

Latest signatures

 • Ivan Rumanka, Bratislava
 • Marieta Senčarová, Košice
 • Slávka Svozilová, Košice
 • Andrea Martinkova, Beluša
 • Matej Lančarič, Trnava
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku LZ VLK pre ochranu Polonín!

Pripomienka Slatinka - Verejné práce

829 signatures so far

Latest signatures

 • Lucia Krištofíková,Trnava
 • Dušan Bevilaqua,Spišská Nová Ves
 • Dušan Bevilaqua,Spišská Nová Ves
 • Michal Oravec,Bratislava
 • Martina Vajdova,Bratislava
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku združenia Slatinka

Hromadná pripomienka k zákonu EIA

926 signatures so far

Latest signatures

 • Tatiana Arbe, Bratislava 5
 • Mária Pavlovská, Smilno
 • milos kucsera, košice
 • Štefan Klimčo mladší, Kapušany pri Prešove
 • Peter Droblienka, Raslavice
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku združenia AROPANE k zákonu EIA

Petícia tunel Korbeľka

3420 signatures so far

Latest signatures

 • Ján B., Košice
 • Mária P., Podolinec
 • Ján S., Kežmarok
 • Jan �., Tvrdošín
 • Jaroslava S., Bratislava
See all signatures

Podporte petíciu za urýchlenie výstavby diaľnice medzi Bratislavou a Košicami

Podporte pripomienku k novele EIA!

2377 signatures so far

Latest signatures

 • Valentín Švidroň, Košice
 • Július Oláh, Bratislava
 • Matin Slenker, Spišská Nová Ves
 • Lucia Strelková, Topoľčany
 • Romana Uhrinová, Revúca
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku VIA IURIS k novele zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie!

Podporte petíciu BIOMASA!

1381 signatures so far

Latest signatures

 • Katarína Ballayová,
 • Renata Puterova, Handlova
 • Pavol Putera, Handlova
 • Jarmila Puterova, Opatovce nad Nitrou
 • Sandra KADAROVA, Opatovce nad Nitrou
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Podporte hromadnú pripomienku k MVE

2056 signatures so far

Latest signatures

 • Mária Jurigová, Bratislava
 • Marián Zamborský, Dubovany
 • Tomáš Mačák, Skalica
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Hromadná pripomienka BIOPALIVÁ

1373 signatures so far

Latest signatures

 • Andrea Chabadová, Očová,
 • Marián Zamborský, Dubovany,
 • Peter Marek, Brezno,
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku LZ VLK

Hromadná pripomienka k vodnému zákonu

798 signatures so far

Latest signatures

 • Marián Zamborský, Dubovany
 • Dagmar Tinková, Borinka
 • Stanislav Tinka, Borinka
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku k vodnému zákonu

Podporte hromadnú pripomienku - lesy UNESCO

11707 signatures so far

Latest signatures

 • Dávid Hrežík, Belá nad Cirochou
 • Juraj Farkaš, Zalužice
 • Gréta Selucká, Bánovce nad Bebravou
 • Milota Čutková, Istebné
 • Lidia Fesenko, Bratislava
See all signatures

Hromadná pripomienka lesy UNESCO

Zachráňme Čergov

12195 signatures so far

Latest signatures

 • Andrea Lacková, Sabinov
 • Elena čERNá, Bratislava
 • nada gromová, bratislava
 • Ivan Grom, bratislava
 • katarina melova, Strecno
See all signatures

${sender_first} ${sender_last}, ${sender_city}

Hromadná pripomienka Rybársky zákon

938 signatures so far

Latest signatures

 • Nina Valocká, Žabokreky
 • Ján Baranovský, Dulova Ves - Vlčie Doly
 • Vladimír Kocurek, Košice
 • Maria Bakošova, Bratislava
 • Jena Šimková, Bratislava
See all signatures

${sender_first} ${sender_last}, ${sender_city}

Hromadná pripomienka "Spojená Bratislava"

750 signatures so far

Latest signatures

 • Bc. Lucia Černáková, Slepcany
 • Martin Dojcak, Bratislava
 • Marián Zamborský, Dubovany
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Hromadná pripomienka SUCHO

758 signatures so far

Latest signatures

 • Ivana Mochorovská, Michalovce
 • Erika Markusová, Báhoň
 • Dana Vargová, Bratislava
See all signatures

Hromadná pripomienka SUCHO

Sign our petition

4256 signatures so far

Latest signatures

 • Pavol Konrád, BRATISLAVA
 • František Franko, Nitra
 • ladislav adamus, Prievidza
 • RADKO MACUHA, Bratislava
 • Bibiana Haynes, Vranov nad Toplou
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Sign our petition

433 signatures so far

Latest signatures

 • Ján Sedlák, Bratislava - Petržalka
 • zuzana kmetova, Lieskovec
 • Ivana Piatrová, Levice
 • Judix IorgYtpzPMPF, New York
 • Viktor Krajč, Brezno
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Sign our petition

949 signatures so far

Latest signatures

 • jozef Karas, Prievidza
 • Mária Nechalová, Prievidza
 • Dusan Schnierer, Kanianka
 • Gabriela Leitmanová, Prievidza
 • Michal Némethy, Prievidza
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Podporte petíciu SLOVNAFT

2261 signatures so far

Latest signatures

 • vlado pavlovic, Bratislava
 • Ludmila Fulopova, Bratislava
 • Silvia Nevická, Bratislava
See all signatures

Podporte Petíciu obyvateľov bývajúcich v okolí Slovnaftu, ktorí sú priamo dotknutí neustálym hlukom a zápachom zo Slovnaftu!

Podporte petíciu za vytvorenie nového parku v Petržalke

507 signatures so far

Latest signatures

 • Zuzana Šťastná, Bratislava
 • Sidónia Hlinková, Topoľčianky
 • Alexandra Pelikanova, Pwtrzalka
 • michal sabadoš, bratislava
 • eva krchnava, bratislava
See all signatures

Podporte petíciu za vytvorenie nového parku v Petržalke

Hromadná pripomienka k zákonu o lesoch

3812 signatures so far

Latest signatures

 • Adrián Zajaček, Mojš
 • Peter Drengubiak, Sučany
 • Karol Heindl, Bratislava
See all signatures

${sender_first} ${sender_last}, ${sender_city}

Zákon o lesoch - hromadná pripomienka LZ VLK

2346 signatures so far

Latest signatures

 • mária skvaridlová, Žatec
 • mária skvaridlová, snina
 • Jakub Zibura, Prešov
 • Oľga Krištofíková, Turany
 • Stanislav Tinka, Borinka
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Envirostratégia

7934 signatures so far

Latest signatures

 • Monika Drgalova, Pezinok
 • Lenka Královská, Michalovce
 • Jozef Skutek, Bratislava
 • Jozef Frtús, Miloslavov
 • Stanislav Tinka, Borinka
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku LZ VLK a Aropaňe!

HP - Zákon o ochrane prírody a krajiny

1876 signatures so far

Latest signatures

 • Martin Dilhof, Nitra
 • Ján Marko, Neded
 • Michal Gajdoš, Bratislava
 • Stanislav Tinka, Borinka
 • Svetlana Jesenská, Prešov
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Návrh zákona o poľovníctve - signatári

987 signatures so far

Latest signatures

 • Radoslav Harvan, Trebišov
 • Stanislav Tinka, Borinka
 • Beňadik Machciník, Brvnište
 • Vladimír Pečeňák, Topoľovka 67
 • miroslava vilimova, Banska Bystrica
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

HP - ZOPAK - 2018 (signatári)

30402 signatures so far

Latest signatures

 • Pavol Roškovič, Vranov nad Topľou
 • Ľudmila Piatničkova, Dlhé Klcovo
 • juraj rozsa, zálesie
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Poľovníctvo - LZ VLK

2107 signatures so far

Latest signatures

 • Mario Vaško, Prešov
 • Ivana Mrvová, Hoste
 • Mária Neupauerová, Hôrka pri Poprade
 • Patricie Pitřiková, Slapsko
 • Barbora Saláková, Klatovy
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Hromadná pripomienka VHZ

785 signatures so far

Latest signatures

 • Anton Belan,Bratislava
 • Marián Hutlas,Veličná
 • Matej Korec,Lovčica-Trubín
 • Petra Slimáková,Poprad
 • Kristián Slimák,Popraad
See all signatures

${sender_first} ${sender_last},${sender_city}

Hromadná pripomienka "znečisťovateľ platí"

1890 signatures so far

Latest signatures

 • Kristína Tomová, Bratislava
 • Vladimit Harajda, Svaty Jur
 • Frantisek Achilles, Borinka
 • Ľubomíra Dzúriková, Liptovský Mikuláš
 • Magdaléna Náterová, Bratislava
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Zákaz cirkusom so zvieratami v meste Komárno!

992 signatures so far

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Podporte petíciu Sekule - Mláky!

3322 signatures so far

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Sign our petition

3497 signatures so far

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Zastavenie lovu vlka na Slovensku

105809 signatures so far

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Vihorlatský prales

70627 signatures so far

Latest signatures

 • Magdalena Koťová, Praha 4
 • Magdaléna Hladká, Prievidza
 • Eva Stachova, Bardejov
 • Silvia Winkler, Stupava
 • Elena Hunková, Nitra
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku LZ VLK!