Osobné nástroje
Nachádzate sa tu: Titulná stránka / Petícia / Hromadná pripomienka SOS/BirdLife Slovensko a Ochrany dravcov na Slovensku ku návrhu vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška vykonávajúca zákon o ochrane prírody a krajiny

Hromadná pripomienka SOS/BirdLife Slovensko a Ochrany dravcov na Slovensku ku návrhu vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška vykonávajúca zákon o ochrane prírody a krajiny

Podporte hromadnú pripomienku verejnosti ku návrhu vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov!

(Podpisový formulár nájdete na konci tohto textu.)


Navrhovaná vyhláška má reflektovať zmeny Zákona o ochrane prírody a krajiny 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov, ktoré verejnosť široko pripomienkovala kvôli oslabeniu ochrany prírody. Viaceré pripomienky verejnosti akceptované neboli a premietajú sa tak aj do vyhlášky, ktorá tento zákon vykonáva. Okrem toho návrh vyhlášky nereflektuje niektoré dlhodobé problémy, ktoré v ochrane prírody pretrvávajú.

Preto chceme navrhnutým zmenám zabrániť zaslaním našich pripomienok tak, aby výsledné znenie vyhlášky bolo pre ochranu prírody prijateľnejšie. Žiadame to, aby boli jasnejšie stanovené podmienky označovania chránených území na ostrovoch a vodných plochách, jasne stanovené definície pre výrub drevín, aby sa vedci nezaťažovali nad mieru únosnú byrokraciou pri odovzdávaní výsledkov výskumu (podľa návrh vyhlášky by museli odovzdať všetky svoje výsledky ak sa venujú napríklad ornitológii, keďže všetky voľne žijúce druhy vtákov sú na Slovensku chránené a to bez záruky, že výsledky sa naozaj použijú pre dobrú vec ochrany prírody) a zároveň žiadame úpravu spoločenských hodnôt pre druhy vtákov, ktorých početnosť rapídne od posledného stanovenia hodnôt poklesla.

Znenie pripomienky ako aj navrhovanej vyhlášky je možné prezrieť na webstránke Portálu právnych predpisov:

https://lt.justice.gov.sk/Public/MassReviewSupportByUser.aspx?instEID=-1&matEID=6798&mrEID=341344

Minimálne 500 podpisov je potrebné nazbierať na akceptovanie našej pripomienky do 2.12.2013.

Za Vašu podporu ďakujeme.

Hromadná pripomienka SOS/BirdLife Slovensko a Ochrany dravcov na Slovensku ku návrhu vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška vykonávajúca zákon o ochrane prírody a krajiny

Adresát:

Ministerstvo životného prostredia SR

Nám. Ľ. Štúra 1

812 35 Bratislava

V súlade s aktuálnym znením Legislatívnych pravidiel vlády predkladáme hromadnú pripomienku ku návrhu vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 24/2003 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, ktorá bol na webstránke Portálu právnych predpisov zverejnená na pripomienkovanie dňa 12.11.2013 a lehota na pripomienkovanie bola stanovená do 2.12.2013. (č. materiálu 8240/2013-4.3).

Hromadná pripomienka bola zverejnená aj na portáli právnych predpisov:

https://lt.justice.gov.sk/Public/MassReviewSupportByUser.aspx?instEID=-1&matEID=6798&mrEID=341344

V prípade, že Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky nevyhovie hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré budú písomne a elektronickou poštou pozvaní nižšie uvedení zástupcovia verejnosti.

Oprávnenie zastupovať verejnosť pri rokovaní o pripomienke majú:

1. Mgr. Jozef Ridzoň, bytom 331, 029 56 Zákamenné (jozefridzon@yahoo.com)

2. Mgr. Ján Gúgh, PhD, bytom Bešeňov 521, 941 41 (gugh@vtaky.sk)

3. Mgr. Lucia Deutschová, bytom Nejedlého 12, 84102 Bratislava (lucia.deutschova@gmail.com)

ZNENIE PRIPOMIENOK

Pripomienka č. 1 k bodu 10, odseku 1) písm. a), ktorý stanovuje podrobnosti o kompenzačných opatreniach.

Pripomienka č. 1: do odseku 1), písm. a) žiadame za posledné slovo pred čiarku doplniť „minimálne v rozsahu porovnateľnom so stratou spôsobenou plánom alebo projektom“

Odôvodnenie pripomienky č. 1: Žiadame aby rovnako ako v §17a, bode 1) písmene b) novelizačného bodu č. 10, ktorým sa vo vyhláške ustanovujú podrobnosti kompenzačných opatrení, ustanovilo, že tieto kompenzačné opatrenia majú byť minimálne v rozsahu takom ako plán alebo projekt svojou realizáciou zničí. V bode b) je to uvedené, je potrebné to uviesť aj v bode a) aby vyhláška v tomto bola konzistentná, keďže v mnohých prípadoch pôjde len o vytváranie nových biotopov alebo populácií druhov, preto by malo byť zrejmé, že ak napríklad realizáciou projektu dôjde k zániku populácie napríklad 20 párov včelárikov zlatých, tak kompenzačné opatrenia musia navrhnúť opatrenia, ktoré vytvoria hniezdne podmienky pre 20 nových hniezdnych párov včelárika zlatého inde.

Pripomienka je zásadná.

Pripomienka č. 2 za novelizačný bod 11 žiadame doplniť nový bod.

Pripomienka č. 2: žiadame doplniť nový bod v znení „V § 19, ods. 1 sa za posledné slovo vkladajú slová: „alebo na brehu ostrovov ak sú súčasťou chránených území.““

Odôvodnenie pripomienky č. 2: V určení kde sa umiestňujú tabule úplne absentuje určenie spôsobu označenia ochrany na ostrovoch, ktoré sú súčasťou väčších chránených území (napríklad Vtáčí ostrov na CHVÚ Sĺňava a CHVÚ Dunajské luhy) a hranice týchto chránených území často vedú po vodnej hladine alebo vo veľkej vzdialenosti od ostrova. Ak sa návštevník dostane k ostrovu po vodnom toku alebo neďalekej plavebnej dráhe nemá ako dozvedieť sa, že ide o chránené územie a platí na ňom osobitný režim pri pohybe a vstupe. Preto je potrebné upresniť spôsob umiestňovania označenia na takýchto lokalitách.

Pripomienka je zásadná.

Pripomienka č. 3 za novelizačný bod 11 žiadame doplniť nový bod.

Pripomienka č. 3: žiadame doplniť nový bod v znení „V § 19, ods. 10 sa v prvej vete za slová „Chránené územia“ vkladá čiarka a slová: „ich časti““

Odôvodnenie pripomienky č. 3: V prípade chránených vtáčích území v ich častiach platí prísnejší režim (napríklad CHVÚ Horná Orava, CHVÚ Dunajské luhy). V prípade chránených krajinných oblastí a národných parkov vyhláška u zón upravuje režim ich označovania. V prípade častí CHVÚ kde môže platiť prísnejší režim už vyhláška na takéto označenie nepamätá a tak sa CHVÚ označí len podľa odseku 1 na jeho hranici. V častiach so špeciálnym režimom ochrany už takáto možnosť nie je. Bez riadneho označenia tak nie je ani možná kontrola dodržiavania ustanovení týchto vyhlášok (napríklad vstupu motorovými člnmi do oblastí, kde ja takýto vstup zakázaný, ktorý by sa dal označiť už na brehu pri prístupových cestách).

Pripomienka je zásadná.

Pripomienka č. 4 za novelizačný bod 11 žiadame doplniť nový bod.

Pripomienka č. 4: žiadame doplniť nový bod v znení „V § 19, ods. 10 písmeno a) sa za slovo „charakteristika“ vkladá čiarka a slová: „vybrané zakázané činnosti““

Odôvodnenie pripomienky č. 4: V prípade niektorých zakázaných činností v chránených vtáčích územiach sú tieto obmedzenia limitované časom. Pre tieto činnosti nie je možné použiť grafické tabule podľa § 19, odseku 10, písmeno b), keďže môžu byť mätúce, preto by mala vyhláška jasnejšie stanovovať možnosť takýto zákaz pod tabuľu označujúcu chránené územie uviesť. Toto upresnenie je myslené na niektoré významnejšie obmedzenia relevantné vo vzťahu k verejnosti (časovo limitovaný vstup na ostrovy), ktoré je možné uviesť krátkou vetou ako doplňujúci text pod označenie chráneného územia, avšak už ťažšie je takýto zákaz zobraziť všeobecne akceptovaným piktogramom.

Pripomienka je zásadná.

Pripomienka č. 5 k bodu 12

Pripomienka č. 5: navrhujeme nasledovné znenie bodu 12 „V § 19, ods. 10 písm. d) znie „bójami alebo plávajúcimi značkami a tabuľami rôznej veľkosti podávajúce informácie o priebehu hranice chráneného územia alebo jej časti a obmedzeniach v nej platných ak je to potrebné.“

Odôvodnenie pripomienky č. 5: V prípade niektorých chránených vtáčích území (ale aj napríklad zón v CHKO Horná Orava, CHVÚ Dunajské luhy) prebieha hranica tohto chráneného územia a jej časti stredom vodnej plochy. Preto je potrebné aby existovala možnosť označiť túto hranicu špeciálnymi značkami aj na vodnej ploche, obzvlášť ak znamená napríklad obmedzenia plavby motorovým člnom a je potrebné o tomto návštevníkov územia informovať.

Pripomienka je zásadná.

Pripomienka č. 6 k bodu 43

Pripomienka č. 6: navrhujeme vo vzore E v bode 1, 3, 8, 9, 12, 13, 14 a 17 žiadame slovo „projektu“ nahradiť slovo „výskumnej úlohy“

Odôvodnenie pripomienky č. 6: Pojem projekt vo vzťahu k výskumu nie je nijako vysvetlený v zákone o ochrane prírody a krajiny a nebolo by tak zrejmé čo má realizátor výskumu vlastne reportovať. Preto je potrebné pojmy zosúladiť s už existujúcou prílohou vzoru A pre Správu o výsledku prieskumu a výskumu chránených rastlín a chránených živočíchov, ktorá tiež nijako neuvádza projekt, ale uvádza výskumnú úlohu. Toto je dôležité nakoľko jedna výskumná úloha môže byť súčasťou viacerých projektov, alebo jeden projekt môže obsahovať viac výskumných úloh a niektoré výskumné úlohy vôbec nemusia byť súčasťou projektov v chápaní k akému nabáda dnešné znenie vzoru E (t.j. projektov financovaných zo štátnych alebo komunitárnych zdrojov). Naviac projekt môže obsahovať množstvo aktivít, ktoré nemajú charakter výskumnej úlohy a ich realizácia nie je podmienená vydaním rozhodnutia o udelení výnimky z podmienok ochrany.

Pripomienka je zásadná.

Pripomienka č. 7 za novelizačný bod 43 žiadame doplniť nový bod

Pripomienka č. 7: žiadame vo vzore A prílohy č. 29 za slová „chránených rastlín a“ doplniť slová „obzvlášť vzácnychx)“. Zároveň žiadame, aby vysvetlenie nového odkazu x) pod vzorom správy znelo: „Orgán ochrany prírody pri udávaní súhlasu podľa § 56, ods. 2 zákona 543/2002 určí, ktoré druhy pokladá za obzvlášť vzácne a u ktorých požaduje dodanie správy v celom rozsahu.“

Odôvodnenie pripomienky č. 7: Súčasné znenie je nevyvážené a v rozpore s európskymi smernicami na ochranu databáz. Dnes platný vzor A prílohy č. 29 je navrhnutý tak, aby umožňoval jednoduché konvertovanie výsledkov získaných v správe do databáz. Avšak u vtákov znenie zákona, kedy všetky druhy sú chránené spôsobí, že v podstate každý kto sleduje výskyt vtáctva bude musieť štátu podľa znenia tohto vzoru A prílohy č. 29 odovzdať všetky svoje výsledky často uložené práve v databázach. A to bez toho aby štát na to akokoľvek prispel. Takéto znenie je pritom zo znenia európskej legislatívy neprípustné, keďže o zverejňovaní a manipulácii s databázami rozhoduje sám autor a ani vyhláška a ani zákon by mu také manipulovanie, ako je platné, resp. navrhnuté prikazovať nemal. Preto žiadame takú úpravu aby sa vzťahovala na podrobné poskytovanie výsledkov len u druhov, kde to je opodstatnené vzhľadom k prirodzenej vzácnosti druhu.

Pripomienka je zásadná.

Pripomienka č. 8 k bodu 27

Pripomienka č. 8: žiadame znenie bodu 27 upraviť tak aby bolo možné zámenami riešiť pozemky nielen pri vyhlasovaní a zmene chráneného územia alebo priebežne podľa potreby a možnosti.

Odôvodnenie pripomienky č. 8: V súčasnosti navrhnuté znenie určuje podmienky len pri vyhlasovaní alebo zmene chráneného územia. A to napriek tomu, že § 61, ods. 3 novely 543/2002 Z.z. ktorá je aktuálne v procese schvaľovania v NRSR počíta s tým, že ministerstvo každoročne vyhotoví zoznam vhodných na zámenu. Je preto znenie ujasniť tak, aby bolo bez pochybností možné jasne stanoviť aj podmienky pre zámeny a výkup pozemkov, kde už dnes platia obmedzenia, režim ochrany sa meniť v dohľadnej dobe nebude, no existujú v nich možnosti zámeny pozemkov.

Pripomienka je zásadná.

Pripomienka č. 9 k bodu 38

Pripomienka č. 9: žiadame v novelizačnom bode č. 38, v prílohe č. 9 v bode 17 písm. c) doplniť za slovo „Sihelné“ slovo „Slanica“, za slová „Suchá Hora“ slová „Ústie nad Priehradou, Zuberec, Tichá dolina, Zábiedovo, Habovka a Brezovica“.

Odôvodnenie pripomienky č. 9: Uvedené katastrálne územia na Hornej Orave pravdepodobne vypadli nedopatrením, keďže sú to samostatné katastrálne územia, ktoré ostali po zatopených dedinách pri výstavbe Oravskej priehrady. Časť z nich však nepatrí do CHKO Horná Orava a pri premietnutí vymenovaných katastrálnych území v okrese Námestovo a Tvrdošín v bode 17, písm. c) a vymenovaných chránených území ostanú na mape v dôsledku tejto chyby pri Oravskej priehrade (v oblasti kde je inak všade naokolo obmedzený lov na vlka) nie nepodstatné územia s povoleným lovom vlka. Zároveň dopĺňame prihraničné a priľahlé katastrálne územia v okrese Tvrdošín keďže návrh vyhlášky nepovoľuje lov v Tatranskom národnom parku, ale v prihraničnom území medzi TANAPom a CHKO Horná Orava sa s vymedzením územia bez obmedzenia lovu počíta len v niektorých katastroch, pritom v niektorých menších lov ostane povolený (vyvstáva tak dojem akoby sa na niektoré opätovne zabudlo rovnako ako tomu bolo v prípade Hornej Oravy, keď sa jedná o katastrálne územia bez vlastnej obce (Tichá dolina)). Hranice území s obmedzeným lovom by mali rešpektovať aj prirodzené geografické hranice a nielen administratívne hranice na to, aby takéto obmedzenie malo zmysel, preto pre ucelenie tohto územia dopĺňame uvedené katastre.

Pripomienka je zásadná.

Pripomienka č. 10 k bodu 38

Pripomienka č. 10: v bode 17 prílohy č. 9 navrhujeme doplniť nové písmeno e), ktoré bude znieť: "e) v územiach európskeho významu." Doterajšie písmená e) a f) sa označia ako písmená f) a g)

Odôvodnenie pripomienky č. 10: Navrhnuté znenie vyhlášky nerešpektuje stanovenie území celoročnej ochrany vlkov a nerešpektuje závery negociačných dohovorov medzi Slovenskou republikou a EK v rámci prístupového procesu pri uplatňovaní derogácie z prísnej ochrany vlka dravého na Slovensku. SR prisľúbila, že okrem prihraničných oblastí s Českou republikou a Maďarskom zabezpečí celoročnú ochranu aj v jadrovom území výskytu vlka dravého na Slovensku. Zabezpečenie tejto ochrany Slovensko doteraz neuskutočnilo, a to i napriek tomu, že Európska komisia Slovensko upozornila, že rozloha územia s celoročnou ochranou vlka je nedostatočná a nízka.

Pripomienka je zásadná.

Pripomienka č. 11 za novelizačný bod 4 žiadame doplniť nový novelizačný bod

Pripomienka č.11: žiadame pridať nový novelizačný bod v znení: „V § 17 ods. 2 navrhujeme slová "a trvalo znížiť" nahradiť slovami "alebo trvalo znížiť".“

Odôvodnenie pripomienky č. 11: Žiadame upresnenie tohto ustanovenia nakoľko spojenie podstatne a trvalo nevystihuje všetky situácie u ktorých môže dôjsť ku zníženiu ekologických a estetických funkcií drevín. Niekedy hoci dočasné, ale podstatné zníženie ekologických funkcií môže ohroziť niektoré vzácne vtáčie druhy a ich hniezdne biotopy trvalo, hoci sa nejedná o trvalé škody na drevinách. Avšak opustenie hniezdnych lokalít obzvlášť u ubúdajúcich druhov môže viesť k jej úplnému opusteniu aj v čase, keď sa estetické funkcie drevín po zásahu obnovia.

Pripomienka je zásadná.

Pripomienka č. 12 za bod 5 žiadame doplniť nový novelizačný bod

Pripomienka č. 12: žiadame za bod 5 doplniť nový novelizačný bod v znení: „V § 17 ods. 7 sa slová "Obnovou produkčných ovocných drevín" nahrádzajú slovami "Výrubom drevín rastúcich v ovocných sadoch"

Odôvodnenie pripomienky č. 12: Keďže návrh vyhlášky je koncipovaný tak, aby reflektoval novú úpravu obsiahnutú v novele zákona, ktorá je v súčasnosti prerokovávaná v NR SR, je potrebné sa v návrhu vysporiadať aj s novou úpravou § 47, ktorá termín „obnova produkčných drevín“ nepozná. Vzhľadom na potrebu ochrany ovocných sadov, ktorá nie upravená v žiadnom inom právnom predpise na rozdiel od iných druhov poľnohospodárskych pozemkov vrátane napr. viníc, navrhujeme nahradenie termínu použitého vo vyhláške novým termínom, ktorý zodpovedá novému zneniu § 47 zákona.

Pripomienka je zásadná.

Pripomienka č. 13 za bod 6 žiadame doplniť nový novelizačný bod

Pripomienka č. 13: žiadame za bod 6 doplniť nový novelizačný bod v znení: „V § 17 ods. 9 sa slová "súkromné záhrady a záhradkárske osady sa považujú pozemky" nahrádzajú slovami "dreviny rastúce v záhradách sa považujú dreviny rastúce na pozemkoch v zastavanom území obce, ktoré sú oplotené, neprístupné verejnosti, a ktoré sú"."

Odôvodnenie pripomienky č. 13: Obdobne ako v pripomienke č. 12 sa reflektuje nové znenie § 47 zákona a pojmy, ktoré používa. Súčasne sa podrobnejšie vymedzuje pojem „záhrada“ tak, aby zodpovedal účelu sledovanému zákonom a aby nedochádzalo k bezdôvodnému výrubu drevín, ktoré sú súčasťou významných biotopov a prvkov ÚSES vrátane tých, ktoré sa nachádzajú v územiach európskeho významu len z dôvodu, že sú formálne evidované v KN ako „záhrady“.

Pripomienka je zásadná.

Pripomienka č. 14 k bodu 42

Pripomienka č. 14: v prílohe č. 25 (obsah projektu chráneného územia) novelizačného bodu 42 žiadame vypustiť alebo upraviť bod 3.3

Odôvodnenie pripomienky č. 14: Ustanovenie zoznamu predmetov ochrany považujeme za problematické, nakoľko nie všetky chránené územia sa vyhlasujú z dôvodu ochrany konkrétnych druhov alebo biotopov, ktorých zoznam možno stanoviť. Predmetom ochrany chráneného územia môže byť v zmysle zákona napr. ekosystém významný pre zachovanie biologickej rozmanitosti a ekologickej stability vrátane všetkých jeho prirodzených zložiek a prvkov alebo charakteristický vzhľad krajiny (§ 18 zákona 543/2002 Z.z.). V takomto prípade nie je zrejmé, čo bude obsahom uvedenej položky.

Pripomienka je zásadná.

Pripomienka č. 15 k bodu 42

Pripomienka č. 15: v prílohe č. 25 (obsah projektu chráneného územia) novelizačného bodu 42 žiadame vypustiť body 5., 5.2 a bod 5.1 presunúť do časti 3. pod názvom „Podmienky ochrany chráneného územia“.

Odôvodnenie pripomienky č. 15: K bodom 5. a 5.2 - ide o položky, ktoré by mal a aj obsahuje program starostlivosti o chránené územie. K bodu 5.1 - tento bod je potrebné presunúť do časti 3., keďže tam obsahovo patrí, názov bodu navrhujeme zmeniť, nakoľko je zmätočný a nereflektuje právnu úpravu, z ktorej by mal vychádzať.

Pripomienka je zásadná.

Pripomienka č. 16 k bodu 42

Pripomienka č. 16: v prílohe č. 25 (obsah projektu chráneného územia) novelizačného bodu 42 žiadame vypustiť body 6.7 a 6.8.

Odôvodnenie pripomienky č. 16: K bodu 6.7 – na účely vyznačenia obmedzení slúži mapa EFP, stupňov ochrany a zón, ktorá je povinnou súčasťou projektu ochrany. K bodu 6.8 – zmluvy a dohody týkajúce sa kompenzačných opatrení pre neštátnych vlastníkov sa vyhotovujú v zmysle návrhu vyhlášky, ako aj novely zákona až v procese vyhlasovania CHÚ, nie je tak zrejmé, ako môžu byť už obsahom projektu ochrany.

Pripomienka je zásadná.

Pripomienka č. 17 k bodu 42

Pripomienka č. 17: v prílohe č. 25 (obsah projektu chráneného územia) novelizačného bodu 42 žiadame vypustiť bod 2.3.

Odôvodnenie pripomienky č. 17: Požiadavka na stanovenie hodnoty pozemkov a trvalých porastov v osobitne chránenom území a jeho ochrannom pásme je v praxi nenaplniteľná najmä pri veľkoplošných chránených územiach a tiež nie je zrejmý prínos tejto požiadavky pre proces vyhlasovania chráneného územia, keď berieme v úvahu, že sa bude vzťahovať na všetky pozemky v chránených územiach a ochranných pásmach bez ohľadu na formu vlastníctva a stupeň obmedzenia.

Pripomienka je zásadná.

Pripomienka č. 18 k bodu 44

Pripomienka č. 18: v prílohe č. 32 novelizačného bodu 44 žiadame zmeniť spoločenskú hodnotu jastraba veľkého na 3220 EUR, sokola rároha na 5530 EUR, sokola kobcovitého na 5530 EUR a haje tmavej na 4610 EUR.

Odôvodnenie pripomienky č. 18: Aktuálne údaje u jastraba veľkého preukazujú silný pokles jeho početnosti, preto nie je adekvátne ohodnotenie na rovnakej úrovni ako u jastraba krahulca. U sokola rároha žiadame zvýšenie spoločenskej hodnoty nakoľko Slovensko je pre prežitie tohto druhu jedna z dvoch kľúčových krajín v Európskej únii, pritom naša populácia je obdobne veľká ako celá populácia rároha v európskej časti Ruska. Preto by ohodnotenie jeho spoločenskej hodnoty tomu malo zodpovedať. U sokola kobcovitého na Slovensku prežíva posledný hniezdny pár, preto je tiež nevyhnutné aktualizovať jeho spoločenskú hodnotu a u haje tmavej žiadame zjednotenie spoločenskej hodnoty na úroveň s hajou červenou, keďže ide o obdobne ohrozené druhy.

Pripomienka je zásadná.

Pripomienka č. 19 k bodu 44

Pripomienka č. 19: v prílohe č. 32 novelizačného bodu 44 žiadame zmeniť spoločenskú hodnotu kalužiačika malého na 1840 EUR, u kulíka riečneho na 920 EUR, dážďovníka tmavého na 460 EUR, vrany popolavej na 230 EUR, havrana čierneho na 460 EUR, muchára sivého na 460 EUR, výrika lesného na 3220 EUR, belorítky obyčajnej na 460 EUR a vrabca domového na 230 EUR.

Odôvodnenie pripomienky č. 19: U kalužiačika malého žiadame použitie spoločenskej hodnoty ako u rybárika riečneho vzhľadom k obdobnému ohrozeniu na vodných tokoch na rovnakých lokalitách, u kulíka riečneho žiadame zvýšenie spoločenskej hodnoty nakoľko je to druh ohrozovaný do prirodzených biotopov v ktorých sa vyskytuje (štrkové lavice popri vodných tokoch) v posledných rokoch obzvlášť intenzívne. U dážďovníka tmavého žiadame zvýšenie spoločenskej hodnoty vzhľadom k tomu, že v posledných rokoch v dôsledku zatepľovania a rekonštrukcií budov výrazne pribudli faktory jeho ohrozenia. U vrany popolavej jej ubúdajúca početnosť je dostatočným dôvodom na zvýšenie minimálnej súčasnej spoločenskej hodnoty u nej, obdobne ako u havrana čierneho, ktorý je navyše dôležitým sprievodným druhom pre hniezdenie sokola kobcovitého. U muchára sivého žiadame zvyšenie spoločenskej hodnoty kvôli úbytku jeho populácie a u výrika lesného kvôli úbytku jeho prirodzených biotopov, prebiehajúcemu procesu synantropizácie a v dôsledku jeho prirodzenej vzácnosti v kombinácii so synantropizáciou väčšej možnosti vzniku antropogénnych konfliktov. Z rovnakých dôvodov ako u dážďovníka žiadame zvýšenie spoločenskej hodnoty aj u belorítky a vrabca, ktorých početnosť je navyše preukázateľne ubúdajúca.

Pripomienka je zásadná.

Pripomienka č. 20 k bodu 38

Pripomienka č. 20: V prílohe č. 9 bode 17 písm. d) žiadame doplniť katastrálne územia: Kamienka, Litmanová, Jarabina, Pilhov, Hraničné, Kremná, Mníšek nad Popradom, Veľký Sulín, Veľká Matysová, Hajtovka, Malý Sulín, Malý Lipník, Údol, Starina, Legnava, Orlov, Čirč, Ruská Voľa nad Popradom, Obručné (okres Stará Ľubovňa), Livovská Huta, Venécia, Livov, Lukov, Nižný Tvarovec (okres Bardejov).

Odôvodnenie pripomienky č. 20: Uvedená oblasť je bezdôvodne vypustená z celoročnej ochrany napriek tomu, že je biotopom vlka dravého a dokonca hraničí s územím európskeho významu nachádzajúcim sa na Poľskej strane hranice vymedzeného aj na ochranu vlka dravého.

Pripomienka je zásadná.

Podporte prosím hromadnú pripomienku. Hviezdičkou označené údaje sú povinné. Pokiaľ uvediete svoj mail, organizátori Vás budú informovať o priebehu a výsledku kampane.


Titul:
Meno* :
Priezvisko* :
Organizácia:
Ulica* :
Mesto* :
PSČ* :
E-mail:
Zobrazovať Vaše meno v zozname signatárov?


Položky označené (*) sú povinné, prosíme o ich vyplnenie.« Február 2020 »
Február
PoUtStŠtPiaSoNe
12
3456789
10111213141516
17181920212223
242526272829
Pripomienku doteraz podporili:

960 signatures so far

Latest signatures

 • Martina Meňhart, Prievidza
 • Betka Plachá, Bratislava
 • Ing Alena Brtáňová, Liptovský Mikuláš
 • Adriana Vetráková, Bratislava
 • Ing. Katarína Prachárová, Bratislava
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Sign our petition

981 signatures so far

Latest signatures

 • Martina Meňhart,Prievidza
 • Ladislav Hamarčak,Stropkov
 • Mária Hrabkovská,Poprad
 • Slavomir Ziak,Bernolákovo
 • Lucia Strelková,Topoľčany
See all signatures

Ďakujeme za podporu.

Podporte petíciu

3522 signatures so far

Latest signatures

 • Martina,Meňhart,Prievidza
 • Peter,Lajda,Bratislava
 • Ivan,Sukuba,Valaliky
 • Lukáš,Badlík,Čadca
 • Július,Oláh,Bratislava
See all signatures

Hromadnú pripomienku VIA IURIS k novele stavebného zákona podporili:

Signatári hromadnej pripomienky Vodný plán - Slatinka

1043 signatures so far

Latest signatures

 • JimmiXzSq YNckixRxxUSBuXbXHVG, New York
 • Barnypok VVfemxjlTnVHIV, New York
 • Barnypok wFWWLvgVpYHes, New York
 • JimmiXS zMQGDdRQbN, New York
 • Eva Sarkoziova, Bratislava
See all signatures

Pripomienka verejnosti k Vodnému plánu Slovenska - podáva Združenie Slatinka

Signatári hromadnej pripomienky Vodný plán - rybári

1206 signatures so far

Latest signatures

 • Jana Lorinczová, Bratislava
 • Pavol Mikloš, Bratislava
 • JimmiXzSq MckMzlacPSII, New York
 • Tomáš Maslen, Žarnovica
 • Eva Maslenova, Žarnovica
See all signatures

Pripomienka verejnosti k Vodnému plánu Slovenska - podáva Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina

Sign our petition

6808 signatures so far

Latest signatures

 • juraj černák, trencin,
 • Milan Rybar, Sucany,
 • Juraj Šprlák, Lučenec,
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Petícia za ochranu lesov na území Bratislavy

1090 signatures so far

Latest signatures

 • Juraj Mišura, Bratislava,
 • Jana Tučeková, Žilina,
 • Monika Ondrovičová, Bratislava,
 • Boris Burdiliak, Bratislava,
 • petrana pollakova, malacky,
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Podpíšte aj vy hromadnú pripomienku Poloniny!

2490 signatures so far

Latest signatures

 • Ivan Rumanka, Bratislava
 • Marieta Senčarová, Košice
 • Slávka Svozilová, Košice
 • Andrea Martinkova, Beluša
 • Matej Lančarič, Trnava
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku LZ VLK pre ochranu Polonín!

Pripomienka Slatinka - Verejné práce

829 signatures so far

Latest signatures

 • Lucia Krištofíková,Trnava
 • Dušan Bevilaqua,Spišská Nová Ves
 • Dušan Bevilaqua,Spišská Nová Ves
 • Michal Oravec,Bratislava
 • Martina Vajdova,Bratislava
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku združenia Slatinka

Hromadná pripomienka k zákonu EIA

926 signatures so far

Latest signatures

 • Tatiana Arbe, Bratislava 5
 • Mária Pavlovská, Smilno
 • milos kucsera, košice
 • Štefan Klimčo mladší, Kapušany pri Prešove
 • Peter Droblienka, Raslavice
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku združenia AROPANE k zákonu EIA

Petícia tunel Korbeľka

3420 signatures so far

Latest signatures

 • Ján B., Košice
 • Mária P., Podolinec
 • Ján S., Kežmarok
 • Jan �., Tvrdošín
 • Jaroslava S., Bratislava
See all signatures

Podporte petíciu za urýchlenie výstavby diaľnice medzi Bratislavou a Košicami

Podporte pripomienku k novele EIA!

2377 signatures so far

Latest signatures

 • Valentín Švidroň, Košice
 • Július Oláh, Bratislava
 • Matin Slenker, Spišská Nová Ves
 • Lucia Strelková, Topoľčany
 • Romana Uhrinová, Revúca
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku VIA IURIS k novele zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie!

Podporte petíciu BIOMASA!

1381 signatures so far

Latest signatures

 • Katarína Ballayová,
 • Renata Puterova, Handlova
 • Pavol Putera, Handlova
 • Jarmila Puterova, Opatovce nad Nitrou
 • Sandra KADAROVA, Opatovce nad Nitrou
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Podporte hromadnú pripomienku k MVE

2056 signatures so far

Latest signatures

 • Mária Jurigová, Bratislava
 • Marián Zamborský, Dubovany
 • Tomáš Mačák, Skalica
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Hromadná pripomienka BIOPALIVÁ

1373 signatures so far

Latest signatures

 • Andrea Chabadová, Očová,
 • Marián Zamborský, Dubovany,
 • Peter Marek, Brezno,
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku LZ VLK

Hromadná pripomienka k vodnému zákonu

798 signatures so far

Latest signatures

 • Marián Zamborský, Dubovany
 • Dagmar Tinková, Borinka
 • Stanislav Tinka, Borinka
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku k vodnému zákonu

Podporte hromadnú pripomienku - lesy UNESCO

11707 signatures so far

Latest signatures

 • Dávid Hrežík, Belá nad Cirochou
 • Juraj Farkaš, Zalužice
 • Gréta Selucká, Bánovce nad Bebravou
 • Milota Čutková, Istebné
 • Lidia Fesenko, Bratislava
See all signatures

Hromadná pripomienka lesy UNESCO

Zachráňme Čergov

12195 signatures so far

Latest signatures

 • Andrea Lacková, Sabinov
 • Elena čERNá, Bratislava
 • nada gromová, bratislava
 • Ivan Grom, bratislava
 • katarina melova, Strecno
See all signatures

${sender_first} ${sender_last}, ${sender_city}

Hromadná pripomienka Rybársky zákon

938 signatures so far

Latest signatures

 • Nina Valocká, Žabokreky
 • Ján Baranovský, Dulova Ves - Vlčie Doly
 • Vladimír Kocurek, Košice
 • Maria Bakošova, Bratislava
 • Jena Šimková, Bratislava
See all signatures

${sender_first} ${sender_last}, ${sender_city}

Hromadná pripomienka "Spojená Bratislava"

750 signatures so far

Latest signatures

 • Bc. Lucia Černáková, Slepcany
 • Martin Dojcak, Bratislava
 • Marián Zamborský, Dubovany
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Hromadná pripomienka SUCHO

758 signatures so far

Latest signatures

 • Ivana Mochorovská, Michalovce
 • Erika Markusová, Báhoň
 • Dana Vargová, Bratislava
See all signatures

Hromadná pripomienka SUCHO

Sign our petition

4256 signatures so far

Latest signatures

 • Pavol Konrád, BRATISLAVA
 • František Franko, Nitra
 • ladislav adamus, Prievidza
 • RADKO MACUHA, Bratislava
 • Bibiana Haynes, Vranov nad Toplou
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Sign our petition

433 signatures so far

Latest signatures

 • Ján Sedlák, Bratislava - Petržalka
 • zuzana kmetova, Lieskovec
 • Ivana Piatrová, Levice
 • Judix IorgYtpzPMPF, New York
 • Viktor Krajč, Brezno
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Sign our petition

949 signatures so far

Latest signatures

 • jozef Karas, Prievidza
 • Mária Nechalová, Prievidza
 • Dusan Schnierer, Kanianka
 • Gabriela Leitmanová, Prievidza
 • Michal Némethy, Prievidza
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Podporte petíciu SLOVNAFT

2261 signatures so far

Latest signatures

 • vlado pavlovic, Bratislava
 • Ludmila Fulopova, Bratislava
 • Silvia Nevická, Bratislava
See all signatures

Podporte Petíciu obyvateľov bývajúcich v okolí Slovnaftu, ktorí sú priamo dotknutí neustálym hlukom a zápachom zo Slovnaftu!

Podporte petíciu za vytvorenie nového parku v Petržalke

507 signatures so far

Latest signatures

 • Zuzana Šťastná, Bratislava
 • Sidónia Hlinková, Topoľčianky
 • Alexandra Pelikanova, Pwtrzalka
 • michal sabadoš, bratislava
 • eva krchnava, bratislava
See all signatures

Podporte petíciu za vytvorenie nového parku v Petržalke

Hromadná pripomienka k zákonu o lesoch

3812 signatures so far

Latest signatures

 • Adrián Zajaček, Mojš
 • Peter Drengubiak, Sučany
 • Karol Heindl, Bratislava
See all signatures

${sender_first} ${sender_last}, ${sender_city}

Zákon o lesoch - hromadná pripomienka LZ VLK

2346 signatures so far

Latest signatures

 • mária skvaridlová, Žatec
 • mária skvaridlová, snina
 • Jakub Zibura, Prešov
 • Oľga Krištofíková, Turany
 • Stanislav Tinka, Borinka
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Envirostratégia

7934 signatures so far

Latest signatures

 • Monika Drgalova, Pezinok
 • Lenka Královská, Michalovce
 • Jozef Skutek, Bratislava
 • Jozef Frtús, Miloslavov
 • Stanislav Tinka, Borinka
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku LZ VLK a Aropaňe!

HP - Zákon o ochrane prírody a krajiny

1876 signatures so far

Latest signatures

 • Martin Dilhof, Nitra
 • Ján Marko, Neded
 • Michal Gajdoš, Bratislava
 • Stanislav Tinka, Borinka
 • Svetlana Jesenská, Prešov
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Návrh zákona o poľovníctve - signatári

987 signatures so far

Latest signatures

 • Radoslav Harvan, Trebišov
 • Stanislav Tinka, Borinka
 • Beňadik Machciník, Brvnište
 • Vladimír Pečeňák, Topoľovka 67
 • miroslava vilimova, Banska Bystrica
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

HP - ZOPAK - 2018 (signatári)

30402 signatures so far

Latest signatures

 • Pavol Roškovič, Vranov nad Topľou
 • Ľudmila Piatničkova, Dlhé Klcovo
 • juraj rozsa, zálesie
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Poľovníctvo - LZ VLK

2107 signatures so far

Latest signatures

 • Mario Vaško, Prešov
 • Ivana Mrvová, Hoste
 • Mária Neupauerová, Hôrka pri Poprade
 • Patricie Pitřiková, Slapsko
 • Barbora Saláková, Klatovy
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Hromadná pripomienka VHZ

785 signatures so far

Latest signatures

 • Anton Belan,Bratislava
 • Marián Hutlas,Veličná
 • Matej Korec,Lovčica-Trubín
 • Petra Slimáková,Poprad
 • Kristián Slimák,Popraad
See all signatures

${sender_first} ${sender_last},${sender_city}

Hromadná pripomienka "znečisťovateľ platí"

1890 signatures so far

Latest signatures

 • Kristína Tomová, Bratislava
 • Vladimit Harajda, Svaty Jur
 • Frantisek Achilles, Borinka
 • Ľubomíra Dzúriková, Liptovský Mikuláš
 • Magdaléna Náterová, Bratislava
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Zákaz cirkusom so zvieratami v meste Komárno!

992 signatures so far

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Podporte petíciu Sekule - Mláky!

3322 signatures so far

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Sign our petition

3497 signatures so far

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Zastavenie lovu vlka na Slovensku

105809 signatures so far

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Vihorlatský prales

70631 signatures so far

Latest signatures

 • Nadezda Patpprsta, Bratislava
 • Zuzana Poláková, Prešov
 • Iveta Drozdová, Kremnica
 • Katarína Minaříková, Banská Bystrica
 • Magdalena Koťová, Praha 4
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku LZ VLK!