Osobné nástroje
Nachádzate sa tu: Titulná stránka / Petícia / Hromadná pripomienka SOS/BirdLife Slovensko a Ochrany dravcov na Slovensku k novele vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve

Hromadná pripomienka SOS/BirdLife Slovensko a Ochrany dravcov na Slovensku k novele vyhlášky, ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve

 
Podporte hromadnú pripomienku mimovládnych organizácií k vyhláške Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorou sa novelizuje vyhláška vykonávajúca zákon o poľovníctve!
 
Oproti súčasnému stavu navrhovaná vyhláška umožňuje lov bobra vodného, stanovuje dobu lovu čajky smejivej ešte v dobe keď sú čajky v hniezdnych kolóniách predlžuje dobu lovu u niektorých kačíc (chochlačka vrkočatá a chochlačka sivá), ktorých početnosť v posledných rokoch klesá a konzervuje súčasný stav, kedy viaceré druhy vtákov môžu byť lovené počas hniezdenia. Takáto vyhláška tak prispeje k poklesu daných druhov a u čajky smejivej môže mať negatívny dopad aj na iné vzácne druhy vtákov hniezdiacich spoločne v zmiešaných kolóniách ako sú napríklad čajky čiernohlavé.
 
Preto chceme týmto zmenám zabrániť zaslaním našich pripomienok tak, aby výsledné znenie vyhlášky bolo v súlade s európskou legislatívou ale aj v súlade so základnými etickými princípmi.
 
Znenie pripomienky ako aj navrhovanej vyhlášky je možné prezrieť na webstránke Portálu právnych predpisov:
 
Minimálne 500 podpisov je potrebné nazbierať na akceptovanie našej pripomienky do 21.3.2012.
 
Za Vašu podporu ďakujeme.
 
Podpisový formulár je na konci tohto textu
 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Dobrovičova 12

812 66 Bratislava

 

V súlade s aktuálnym znením Legislatívnych pravidiel vlády predkladáme hromadnú pripomienku k vyhláške Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 344/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve v znení vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 227/2010 Z. z., ktorá bola na webstránke Portálu právnych predpisov zverejnená na pripomienkovanie dňa 1.3.2012 a lehota na pripomienkovanie bola stanovená do 21.3.2012. (č. materiálu 773/2012-410).

 

Hromadná pripomienka bola zverejnená aj na portáli právnych predpisov:

https://lt.justice.gov.sk/Public/MassReviewSupportByUser.aspx?instEID=-1&matEID=4959&mrEID=238958

 

V prípade, že Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky nevyhovie hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré budú písomne pozvaní nižšie uvedení zástupcovia verejnosti.

 

Oprávnenie zastupovať verejnosť pri rokovaní o pripomienke majú:

1. Mgr. Miroslav Demko, bytom 917, 029 57 Oravská Lesná

2. Jozef Chavko, bytom Ľubovnianska 14, 851 07 Bratislava

3. Mgr. Jozef Ridzoň, bytom 331, 029 56 Zákamenné

 

ZNENIE PRIPOMIENOK:

 

Pripomienka č. 1) k čl. I bodu 52., ktorým sa dopĺňa § 71 ods. 1 písm. a) vyhlášky č. 344/2009 Z. z. dvadsiatym druhým bodom.

Pripomienka č.1.: Bod 52 navrhujeme z novely vyhlášky vypustiť.

 

Zdôvodnenie pripomienky č.1.: Navrhnuté znenie, v ktorom sa určuje doba lovu bobra vodného od 1. septembra do 31. marca je v rozpore s európskou legislatívou a konkrétne so smernicou o biotopoch 92/43/EHS, keďže v prílohe V smernice nie sú slovenské populácie uvedené ako tie, ktorých chytanie a zber vo voľnej prírode a využívanie môže podliehať správnym opatreniam. Ak chce ministerstvo pôdohospodárstva riešiť týmto novelizačným bodom potenciálne a vznikajúce konflikty medzi bobrom a využívaním lokalít, resp. škôd vzniknutých prítomnosťou bobrov, už súčasné znenie vyhlášky a legislatívy na ochranu životného prostredia umožňuje prijatie opatrení na elimináciu škôd na dotknutých plochách prostredníctvom výnimiek. Určenie doby lovu ako takéhoto opatrenia na národnej úrovni však nie je adekvátnym riešením a nie je vecne zdôvodnené.

Pripomienka je zásadná.

 

Pripomienka č. 2) k čl. I bodu 55., ktorým sa mení § 71 ods. 1 písm. b) desiaty bod vyhlášky č. 344/2009 Z. z..

Pripomienka č.2.: Bod 55 navrhujeme z novely vyhlášky vypustiť a ponechať znenie tohto bodu v pôvodnom znení.

 

Zdôvodnenie pripomienky č.2.: Navrhnuté znenie vyhlášky, v ktorom sa doba lovu sluky lesnej určuje od 1. marca do 31. marca v nadmorskej výške do 1 000 m n. m. vrátane a od 15. marca do 15. apríla v nadmorskej výške nad 1 000 m n. m je v rozpore so smernicou o vtákoch 2009/147/EC. Vymedzená doba lovu je zhodná s dobou návratu na hniezdiská a v tejto dobe smernica lov nepovoľuje. Podľa dokumentu o kľúčových pojmoch (http://ec.europa.eu/environment/nature/conservation/wildbirds/hunting/key_concepts_en.htm

) začína obdobie reprodukcie (vrátane návratu na hniezdiská) na Slovensku v prvej dekáde marca, preto v tomto období lov na sluky nemôže byť povolený. Existujú pritom alternatívne doby lovu, ktoré sú zaužívané v iných krajinách počas jesennej migrácie. Preto žiadame ponechať bod v pôvodnom znení. Vyššie uvedené zdôvodnenie podľa oznamu zo dňa 16. marca 2010 si osvojilo aj MP SR, keď uviedlo, že čas lovu sluky lesnej je upravený vo vykonávacom právnom predpise č. 344/2009 Z. z. k zákonu o poľovníctve č. 274/2009 Z. z. v čase od 1. októbra do 30. novembra. Takto stanovená doba lovu sluky lesnej plne transponuje článok 7 smernice rady č. 79/409/EHS o ochrane voľne žijúcich vtákov. Ministerstvo pôdohospodárstva SR v roku 2010, po dôkladnom zvážení všetkých podmienok potrebných na vydanie mimoriadneho povolenia lovu sluky lesnej v čase jej ochrany, nevydá povolenie na jej mimoriadny lov podľa § 57 ods. 1 zákona o poľovníctve.

Pripomienka je zásadná.

 

Pripomienka č. 3) k čl. I bodu 56., ktorým sa mení § 71 ods. 1 písm. b) jedenásty bod vyhlášky č. 344/2009 Z. z..

Pripomienka č.3.: Navrhujeme zmeniť novelizačný bod podľa nasledovného znenia: „V § 71 ods. 1 písm. b) jedenásty bod znie: „hus divá, hus siatinná a hus bieločelá od 1. októbra do 20. januára““.

 

Zdôvodnenie pripomienky č.3.: Navrhnuté znenie a aj súčasný stav je v rozpore so smernicou o vtákoch 2009/147/EC. Určená doba lovu u husi bieločelej v poslednej dekáde januára sa prekrýva so začiatkom migrácie na hniezdiská. V teplejších zimách pritom návrat na hniezdiská u tohto ďalekého migranta môže začať aj skôr. V tomto období je pritom v zmysle smernice lov na vtáky zakázaný. Podľa dokumentu o kľúčových pojmoch začína obdobie reprodukcie u husi bieločelej v tretej dekáde januára. Preto navrhujeme skrátenie doby lovu do 20. januára a skrátenie navrhujeme u všetkých druhov vzhľadom k rozsudku C-435/92 v ktorom Európsky súdny dvor rozhodol, že so zreteľom na nebezpečenstvo, že určité druhy, pre ktoré sa už lovecká sezóna skončila, sa stanú predmetom nepriameho zníženia stavov vplyvom zámeny s druhmi, ktorých lovecká sezóna stále trvá, sa musí zdôrazniť, že konkrétnym cieľom tretej vety článku 7 ods. 4 smernice je zabrániť, aby boli tieto druhy vystavené nebezpečenstvu zníženia stavov v dôsledku lovu v období predreprodukčnej migrácie, a to takým spôsobom, že sa vyžaduje, aby členské štáty prijali všetky potrebné opatrenia na zabránenie lovu počas tohto obdobia. Skrátenie doby lovu u husi siatinnej navyše podporuje aj fakt, že jej početnosť dlhodobo na Slovensku klesá (http://www.vtaky.sk/media/file/Sprava_ZSV_2009_10.pdf).

Pripomienka je zásadná.

 

Pripomienka č. 4) k čl. I bodu 57., ktorým sa mení § 71 ods. 1 písm. b) trinásty a štrnásty bod vyhlášky č. 344/2009 Z. z..

Pripomienka č.4.: Bod 57 navrhujeme z novely vyhlášky vypustiť a ponechať znenie tohto bodu v pôvodnom znení.

 

Zdôvodnenie pripomienky č.4.: Navrhnuté znenie nie je opodstatnené, keďže početnosť chochlačky sivej v Európe dlhodobo klesá, čo potvrdzujú aj dáta zo Slovenska a rovnaký stav je aj u chochlačky vrkočatej, ktorej početnosť obzvlášť v zimách 2010/11 a 2011/12 na Slovensku poklesla niekoľkonásobne v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. U druhov s klesajúcou početnosťou je tak neopodstatnené predĺženie doby ich lovu a protirečí aj so základnými racionálnymi princípmi poľovného obhospodarovania zveri.

Pripomienka je zásadná.

 

Pripomienka č. 5) k čl. I bodu 58., ktorým sa mení § 71 ods. 1 písm. b) a dopĺňa sa devätnásty bod vyhlášky č. 344/2009 Z. z..

Pripomienka č.5.: Bod 58 navrhujeme z novely vyhlášky vypustiť a  dobu lovu čajky smejivej vo vyhláške nestanoviť.

 

Zdôvodnenie pripomienky č.5.: Navrhnuté znenie je v rozpore so smernicou o vtákoch 2009/147/EC. Podľa smernice je zakázané loviť vtáky v období reprodukcie. U čajok smejivých môže prebiehať hniezdenie ešte v prvých týždňoch augusta, kedy v kolóniách bývajú nevzletné mláďatá a aj vyletené mláďatá spolu s rodičmi ešte po vyhniezdení využívajú ako nocoviská a zhromaždiská hniezdne kolónie. V týchto v období, kedy je stanovený lov v tom čase ešte môžu hniezdiť rybáre riečne ako aj čajky čiernohlavé, ktorých odlíšenie od čajok smejivých je obtiažne. Lov čajok smejivých v tomto období tak bude mať veľmi negatívny dopad nielen na populáciu čajky smejivej, ale nepriaznivo sa môže odzrkadliť aj v početnosti ďalších uvedených druhov vodného vtáctva. Navyše určenie dobu lovu u čajky smejivej, ktorej početnosť v Európe dlhodobo klesá je neopodstatnené. Na miestach ako sú plôdikové rybníky je možné konflikt medzi migrujúcimi a zimujúcimi populáciami a rybným hospodárstvom riešiť na základe výnimiek.

Pripomienka je zásadná.

 

Pripomienka č. 6) k čl. I, ktorým sa mení a dopĺňa vyhláška č. 344/2009 Z. z. v znení vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 227/2010 Z. z..

Pripomienka č.6.: Navrhujeme do čl. I doplnenie bodu č. 103 v znení „V § 71 ods. 1 písm. b) pätnástny, šestnásty, sedemnásty a osemnásty bod sa slová „1. júna“ nahrádzajú slovami „1. augusta“.

 

Zdôvodnenie pripomienky č.6.: Súčasné znenie vyhlášky je v rozpore so smernicou o vtákoch 2009/147/EC. Táto smernica neumožňuje lov vtáctva v období reprodukcie. Stanovená doba lovu u havrana, vrany, straky a sojky pritom zasahuje do značnej časti hniezdnej periódy u týchto druhov, obzvlášť v horských oblastiach. U havrana je takýto skorý začiatok doby lovu o to závažnejší, že sa v tomto období stále zdržiava v hniezdnych kolóniách. Na rozdiel od okolitých krajín s výnimkou Poľska pritom u nás početnosť havrana klesá, pritom jednou z hlavných príčin je jeho dlhodobé prenasledovanie v poľnohospodárskej krajine. V dôsledku tohto sa väčšina hniezdnych kolónií presunula do intravilánov, kde vznikajú zbytočné konfliktné zóny ako napríklad v meste Poprad. Hniezdne kolónie havranov v otvorenej krajine sú pritom nevyhnutnou podmienkou pre hniezdenie sokola kobcovitého (červenonohého), ktorého populácia je u nás v dôsledku prenasledovania havranov na pokraji vyhynutia na rozdiel od Maďarska, kde práve veľké kolónie havranov zabezpečujú prežívanie tohto druhu.

Pripomienka je zásadná.

 

Pripomienka č. 7) k čl. I, ktorým sa mení a dopĺňa vyhláška č. 344/2009 Z. z. v znení vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 227/2010 Z. z..

Pripomienka č.7.: Navrhujeme do čl. I doplnenie bodu č. 104 v znení „V § 71 ods. 1 písm. b) sa vypúšťa piaty bod“.

 

Zdôvodnenie pripomienky č.7.: Početnosť jarabice poľnej dlhodobo klesá a v mnohých regiónoch na Slovensku sa ocitla na pokraji vyhynutia. Pokladáme tak za potrebné limitovať všetky faktory, ktoré môžu prispieť k poklesu jej početnosti. Preto požadujeme vypustenie doby lovu u tohto druhu, alebo aspoň jeho upravenie tak, aby lov bol možný len v tých združeniach u ktorých zároveň prebieha vypúšťanie odchovaných jarabíc do prírody.

Pripomienka je zásadná.

 

Pripomienka č. 8) k čl. I, ktorým sa mení a dopĺňa vyhláška č. 344/2009 Z. z. v znení vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 227/2010 Z. z..

Pripomienka č.8.: Navrhujeme do čl. I doplnenie bodu č. 105 v znení: „V § 71 ods. 1 písm b) sa dopĺňa devätnástym bodom, ktorý znie: „Doba lovu u lysky čiernej, husi divej, husi siatinnej, husi bieločelej, kačice divej, chochlačky sivej a chochlačky vrkočatej uvedená v bodoch 9,11,12,13,14 neplatí vo vymedzených oblastiach CHVÚ Dunajské luhy1) a CHVÚ Záhorské pomoravie na Adamovských štrkoviskách, VN Petrova ves, Panskej morave, Jakubovských rybníkoch a Raudazi-Rudavnom jazere, kde sú tieto druhy celoročne chránené.““ Odkaz pod čiarou sa uvedie na vyhlášku 440/2008 Z.z. – Dunajské luhy a jej prílohu č. 4.

 

Zdôvodnenie pripomienky č.8.: Klesajúci počet zimujúcich divých husí na Slovensku potvrdzujú ako ornitologické dáta, tak aj publikované poľovnícke dáta. Negatívny vplyv lovu na pernatú zver dokumentuje aj viacero vedeckých prác zo zahraničia, preto je štandardom vyhlásenie nepoľovných zón na najväčších zhromaždiskách vodného vtáctva počas migrácie a zimovania. Vyhlásenie týchto zón je štandardom vo všetkých okolitých krajinách, jedine Slovensko je v tomto ohľade výnimkou. Pritom je rovnako vedeckými prácami preukázané, že vyhlásenie nepoľovných zón v konečnom dôsledku zvýši úlovky v priľahlých oblastiach, kde je lov možný. Vzhľadom ku klesajúcej početnosti divých husí na Slovensku, rovnako ako chochlačiek morských teda požadujeme na najvýznamnejších zimoviskách vodného vtáctva vyhlásenie nepoľovných zón a ich zapracovanie aj do príslušnej vyhlášky vykonávajúcej zákon o poľovníctve 274/2009 Z.z. tak ako sú už tieto zóny určené vo vyhláške 440/2008 Z.z., ktorou sa vyhlasuje chránené vtáčie územie Dunajské luhy. Tento stav kedy klesá početnosť divých husí bol aj predmetom našej sťažnosti registrovanej na Európskej komisii pod číslom CHAP(2010)00207, kde namietame, že Slovensko si nesplnilo povinnosti podľa článku 7, ods. 1 smernice o vtákoch 2009/147/EC a vyhlásenie nepoľovných zón pre vodné vtáctvo by mohlo tento negatívny trend zvrátiť.

Pripomienka je zásadná.

 

Pripomienka č. 9) k čl. I, ktorým sa mení a dopĺňa vyhláška č. 344/2009 Z. z. v znení vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 227/2010 Z. z..

Pripomienka č.9.: Navrhujeme do čl. I doplnenie bodu č. 106 v znení „V § 35 písm. b) znie „v revíri s chovom diviačej zveri na každých 500 ha jedno krmovisko na jadrové krmivo a dužinaté krmivo, s výnimkou lokalít s výskytom hlucháňa hôrneho a tetrova hoľniaka, kde sa krmoviská neumiestňujú“.

 

Zdôvodnenie pripomienky č.9.: Hlucháň hôrny a tetrov hoľniak patria v súčasnosti medzi najviac ohrozené lesné kury. Jedným zo závažných faktorov, ktorý prispieva k jeho ohrozeniu je prítomnosť predátorov. Početnosť hlucháňa hôrneho a tetrova hoľniaka môže závažne ovplyvniť aj diviačia zver ak sa vyskytuje na lokalitách s výskytom uvedených druhov. Preto je potrebné vylúčiť túto povinnosť v revíroch, kde by mohlo dôjsť podporou populácie diviačej zveri k ohrozeniu populácie lesných kúr.

Podporte prosím petíciu. Vyplnením e-mailovej adresy súhlasíte s tým, že Vás budú organizátori akcie informovať o ďalšom osude hromadnej pripomienky.


Titul:
Meno* :
Priezvisko* :
Organizácia:
Ulica* :
Mesto* :
PSČ* :
E-mail:
Zobrazovať Vaše meno v zozname signatárov?


Položky označené (*) sú povinné, prosíme o ich vyplnenie.« Jún 2022 »
Jún
PoUtStŠtPiaSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Pripomienku doteraz podporili:

961 signatures so far

Latest signatures

 • Mgr Miroslava Rohacova, Bratislava
 • Martina Meňhart, Prievidza
 • Betka Plachá, Bratislava
 • Ing Alena Brtáňová, Liptovský Mikuláš
 • Adriana Vetráková, Bratislava
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Sign our petition

981 signatures so far

Latest signatures

 • Martina Meňhart,Prievidza
 • Ladislav Hamarčak,Stropkov
 • Mária Hrabkovská,Poprad
 • Slavomir Ziak,Bernolákovo
 • Lucia Strelková,Topoľčany
See all signatures

Ďakujeme za podporu.

Podporte petíciu

3524 signatures so far

Latest signatures

 • Miriama,Pĺžová,Spišská Nová Ves
 • Alena,Kleinova,Piešťany
 • Martina,Meňhart,Prievidza
 • Peter,Lajda,Bratislava
 • Ivan,Sukuba,Valaliky
See all signatures

Hromadnú pripomienku VIA IURIS k novele stavebného zákona podporili:

Signatári hromadnej pripomienky Vodný plán - Slatinka

1043 signatures so far

Latest signatures

 • JimmiXzSq YNckixRxxUSBuXbXHVG, New York
 • Barnypok VVfemxjlTnVHIV, New York
 • Barnypok wFWWLvgVpYHes, New York
 • JimmiXS zMQGDdRQbN, New York
 • Eva Sarkoziova, Bratislava
See all signatures

Pripomienka verejnosti k Vodnému plánu Slovenska - podáva Združenie Slatinka

Signatári hromadnej pripomienky Vodný plán - rybári

1206 signatures so far

Latest signatures

 • Jana Lorinczová, Bratislava
 • Pavol Mikloš, Bratislava
 • JimmiXzSq MckMzlacPSII, New York
 • Tomáš Maslen, Žarnovica
 • Eva Maslenova, Žarnovica
See all signatures

Pripomienka verejnosti k Vodnému plánu Slovenska - podáva Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina

Sign our petition

6817 signatures so far

Latest signatures

 • Zuzana Kmetova, Lieskovec,
 • Ľudmila Servanská, Hurbanovo,
 • Vladimír Dikoš, Vrútky,
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Petícia za ochranu lesov na území Bratislavy

1091 signatures so far

Latest signatures

 • Tomáš Karol, Bardejov,
 • Juraj Mišura, Bratislava,
 • Jana Tučeková, Žilina,
 • Monika Ondrovičová, Bratislava,
 • Boris Burdiliak, Bratislava,
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Podpíšte aj vy hromadnú pripomienku Poloniny!

2492 signatures so far

Latest signatures

 • Tomáš Karol, Bardejov
 • Diana Olejárová, Košice
 • Ivan Rumanka, Bratislava
 • Marieta Senčarová, Košice
 • Slávka Svozilová, Košice
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku LZ VLK pre ochranu Polonín!

Pripomienka Slatinka - Verejné práce

829 signatures so far

Latest signatures

 • Lucia Krištofíková,Trnava
 • Dušan Bevilaqua,Spišská Nová Ves
 • Dušan Bevilaqua,Spišská Nová Ves
 • Michal Oravec,Bratislava
 • Martina Vajdova,Bratislava
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku združenia Slatinka

Hromadná pripomienka k zákonu EIA

926 signatures so far

Latest signatures

 • Tatiana Arbe, Bratislava 5
 • Mária Pavlovská, Smilno
 • milos kucsera, košice
 • Štefan Klimčo mladší, Kapušany pri Prešove
 • Peter Droblienka, Raslavice
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku združenia AROPANE k zákonu EIA

Petícia tunel Korbeľka

3420 signatures so far

Latest signatures

 • Ján B., Košice
 • Mária P., Podolinec
 • Ján S., Kežmarok
 • Jan �., Tvrdošín
 • Jaroslava S., Bratislava
See all signatures

Podporte petíciu za urýchlenie výstavby diaľnice medzi Bratislavou a Košicami

Sign our petition

6828 signatures so far

Latest signatures

 • James S., Los Angeles, KY
 • James S., Los Angeles, OH
 • James S., Los Angeles, CT
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Sign our petition

6993 signatures so far

Latest signatures

 • James S., Los Angeles, ID
 • James S., Los Angeles, KS
 • James S., Los Angeles, AL
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Podporte pripomienku k novele EIA!

2377 signatures so far

Latest signatures

 • Valentín Švidroň, Košice
 • Július Oláh, Bratislava
 • Matin Slenker, Spišská Nová Ves
 • Lucia Strelková, Topoľčany
 • Romana Uhrinová, Revúca
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku VIA IURIS k novele zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie!

Podporte petíciu BIOMASA!

1381 signatures so far

Latest signatures

 • Katarína Ballayová,
 • Renata Puterova, Handlova
 • Pavol Putera, Handlova
 • Jarmila Puterova, Opatovce nad Nitrou
 • Sandra KADAROVA, Opatovce nad Nitrou
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Podporte hromadnú pripomienku k MVE

2056 signatures so far

Latest signatures

 • Mária Jurigová, Bratislava
 • Marián Zamborský, Dubovany
 • Tomáš Mačák, Skalica
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Hromadná pripomienka BIOPALIVÁ

1373 signatures so far

Latest signatures

 • Andrea Chabadová, Očová,
 • Marián Zamborský, Dubovany,
 • Peter Marek, Brezno,
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku LZ VLK

Hromadná pripomienka k vodnému zákonu

798 signatures so far

Latest signatures

 • Marián Zamborský, Dubovany
 • Dagmar Tinková, Borinka
 • Stanislav Tinka, Borinka
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku k vodnému zákonu

Podporte hromadnú pripomienku - lesy UNESCO

11708 signatures so far

Latest signatures

 • Zuzana Domotorová, Horné Saliby
 • Dávid Hrežík, Belá nad Cirochou
 • Juraj Farkaš, Zalužice
 • Gréta Selucká, Bánovce nad Bebravou
 • Milota Čutková, Istebné
See all signatures

Hromadná pripomienka lesy UNESCO

Zachráňme Čergov

13654 signatures so far

Latest signatures

 • Rudolf Cáfal, Holíč
 • Richard Šilla, Prešov
 • Karol Mizla, Košice
 • Richard Šilla, Prešov
 • Daniela Kmetonyova, Dunajská Luzna
See all signatures

${sender_first} ${sender_last}, ${sender_city}

Hromadná pripomienka Rybársky zákon

938 signatures so far

Latest signatures

 • Nina Valocká, Žabokreky
 • Ján Baranovský, Dulova Ves - Vlčie Doly
 • Vladimír Kocurek, Košice
 • Maria Bakošova, Bratislava
 • Jena Šimková, Bratislava
See all signatures

${sender_first} ${sender_last}, ${sender_city}

Hromadná pripomienka "Spojená Bratislava"

750 signatures so far

Latest signatures

 • Bc. Lucia Černáková, Slepcany
 • Martin Dojcak, Bratislava
 • Marián Zamborský, Dubovany
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Hromadná pripomienka SUCHO

758 signatures so far

Latest signatures

 • Ivana Mochorovská, Michalovce
 • Erika Markusová, Báhoň
 • Dana Vargová, Bratislava
See all signatures

Hromadná pripomienka SUCHO

Sign our petition

4263 signatures so far

Latest signatures

 • ZDENKO PETRIK, TRNVA
 • Jana Gondova, Bratislava
 • Ivan Svak, Bratislava
 • Matus Janota, Bratislava
 • Martin Donoval, Bratislava
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Sign our petition

433 signatures so far

Latest signatures

 • Ján Sedlák, Bratislava - Petržalka
 • zuzana kmetova, Lieskovec
 • Ivana Piatrová, Levice
 • Judix IorgYtpzPMPF, New York
 • Viktor Krajč, Brezno
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Sign our petition

949 signatures so far

Latest signatures

 • jozef Karas, Prievidza
 • Mária Nechalová, Prievidza
 • Dusan Schnierer, Kanianka
 • Gabriela Leitmanová, Prievidza
 • Michal Némethy, Prievidza
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Podporte petíciu SLOVNAFT

2275 signatures so far

Latest signatures

 • Peter Kovac, Rovinka
 • Erik Hallon, Hamuliakovo
 • Martin Bielik, Bratislava
See all signatures

Podporte Petíciu obyvateľov bývajúcich v okolí Slovnaftu, ktorí sú priamo dotknutí neustálym hlukom a zápachom zo Slovnaftu!

Podporte petíciu za vytvorenie nového parku v Petržalke

507 signatures so far

Latest signatures

 • Zuzana Šťastná, Bratislava
 • Sidónia Hlinková, Topoľčianky
 • Alexandra Pelikanova, Pwtrzalka
 • michal sabadoš, bratislava
 • eva krchnava, bratislava
See all signatures

Podporte petíciu za vytvorenie nového parku v Petržalke

Hromadná pripomienka k zákonu o lesoch

3813 signatures so far

Latest signatures

 • Marianna Cibulova, Nova Ves nad Vahom
 • Adrián Zajaček, Mojš
 • Peter Drengubiak, Sučany
See all signatures

${sender_first} ${sender_last}, ${sender_city}

Zákon o lesoch - hromadná pripomienka LZ VLK

2346 signatures so far

Latest signatures

 • mária skvaridlová, Žatec
 • mária skvaridlová, snina
 • Jakub Zibura, Prešov
 • Oľga Krištofíková, Turany
 • Stanislav Tinka, Borinka
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Envirostratégia

7936 signatures so far

Latest signatures

 • Juraj Marušiak, Bratislava
 • Marek Prosba, Handlová
 • Monika Drgalova, Pezinok
 • Lenka Královská, Michalovce
 • Jozef Skutek, Bratislava
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku LZ VLK a Aropaňe!

HP - Zákon o ochrane prírody a krajiny

1881 signatures so far

Latest signatures

 • Hedviga Samekova, Piaštany
 • Hedviga Samekova, Piaštany
 • Viera Marková, Bratislava
 • Jela Marková, Žilina
 • Katarína Sovjaková, Košice
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Návrh zákona o poľovníctve - signatári

988 signatures so far

Latest signatures

 • Silvia Zvarová, Bratislava
 • Radoslav Harvan, Trebišov
 • Stanislav Tinka, Borinka
 • Beňadik Machciník, Brvnište
 • Vladimír Pečeňák, Topoľovka 67
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

HP - ZOPAK - 2018 (signatári)

30415 signatures so far

Latest signatures

 • Dávid Arnold, Bratislava
 • Milan Greň, Košice
 • jozef matlovic, zohor
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Poľovníctvo - LZ VLK

2109 signatures so far

Latest signatures

 • Merziuz CWiBaelupKsY, New York
 • Silvia Zvarová, Bratislava
 • Mario Vaško, Prešov
 • Ivana Mrvová, Hoste
 • Mária Neupauerová, Hôrka pri Poprade
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Hromadná pripomienka VHZ

785 signatures so far

Latest signatures

 • Anton Belan,Bratislava
 • Marián Hutlas,Veličná
 • Matej Korec,Lovčica-Trubín
 • Petra Slimáková,Poprad
 • Kristián Slimák,Popraad
See all signatures

${sender_first} ${sender_last},${sender_city}

Hromadná pripomienka "znečisťovateľ platí"

1891 signatures so far

Latest signatures

 • Merziuziy yaTRIYqCzF, New York
 • Kristína Tomová, Bratislava
 • Vladimit Harajda, Svaty Jur
 • Frantisek Achilles, Borinka
 • Ľubomíra Dzúriková, Liptovský Mikuláš
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Zákaz cirkusom so zvieratami v meste Komárno!

995 signatures so far

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Podporte petíciu Sekule - Mláky!

3326 signatures so far

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Sign our petition

3501 signatures so far

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Zastavenie lovu vlka na Slovensku

52786 signatures so far

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Vihorlatský prales

71357 signatures so far

Latest signatures

 • Klaudia Mikulová, Bojnice
 • Ján Kobuľár, Humenné
 • Janka Budjášová, Bratislava
 • Ellina Jušková, Snina
 • Bohdan Rýger, Bratislava
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku LZ VLK!

Ochrana vlka

23850 signatures so far

Latest signatures

 • Miloš Hanzély, Senec
 • Matúš Butala, Snina
 • Slavomir Laskovsky, Kezmarok
 • Daniela Bramukova, Košice
 • Petra Fáberová, Bratislava
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Geologický zákon

802 signatures so far

Latest signatures

 • Marek Ďurica, Košice
 • Peter Adamov, Košice
 • Róbert Andrášik, Košice
 • Antónia Tomková, Nižný Klátov
 • Judita Smajdová, Košice
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Pramene Vydrice

837 signatures so far

Latest signatures

 • Julia Hanuliakova, MOUNTLAKE TER
 • Alena Kokavcová, Poprad
 • Juraj Rusňák, Topoľčany
 • Alexandra Gundelfingenová, Poprad
 • Matej Štefánek, Ležiachov
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Biomasaker 2

3968 signatures so far

Latest signatures

 • Eduard Gastner, Nitra
 • Eduard Gastner, Nitra
 • h=5d8fb5f5ef8325de4abfa9b428926f52- <div style="display:none;"> p710un9, 20e7rm
 • 🧡 All the girls from next door are here with their cams! Visit cam: http://inx.lv/FXpm?h=5d8fb5f5ef8325de4abfa9b428926f52- 🧡 h63jepo, gqo9vp
 • 🧡 Esther just viewed your profile! More info: https://cutt.us/6LfG0?h=5d8fb5f5ef8325de4abfa9b428926f52- 🧡 2gq7lg, 7885t0
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Sign our petition

691 signatures so far

Latest signatures

 • Zuzana Károlyová, Bratislava - Petržalka
 • peter takacs, Lipova
 • Michal Kalnicky, Svaty Jur
 • Alexandra Ballova, Bratislava
 • Monika Miháliková, 3
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Sign our petition

1384 signatures so far

Latest signatures

 • Marína Šlárková, Vysoké Tatry
 • Jela Marková, Žilina
 • Andrea Neumeisterová, Bratislava
 • Martina Krajňáková, Košice
 • Veronika Prokschova, Čereňany
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'