Osobné nástroje
Nachádzate sa tu: Titulná stránka / Petícia / Hromadná pripomienka SOS/BirdLife Slovensko, Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia a Ochrany dravcov na Slovensku k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny (UKONČENÉ)

Hromadná pripomienka SOS/BirdLife Slovensko, Bratislavského regionálneho ochranárskeho združenia a Ochrany dravcov na Slovensku k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny (UKONČENÉ)

Podpisový formulár nájdete na konci tohto textu

 

Ministerstvo životného prostredia SR

Nám. Ľ. Štúra 1

812 35 Bratislava

 

 

 

V súlade s aktuálnym znením Legislatívnych pravidiel vlády predkladáme hromadnú pripomienku k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, ktorý bol na webstránke Portálu právnych predpisov zverejnený na pripomienkovanie dňa 9.9.2009 a lehota na ukončenie pripomienkovanie bola určená v rámci skráteného konania na 18.9.2009. (č. materiálu 8739/2009-7.1).

 

Hromadná pripomienka bola zverejnená aj na portáli právnych predpisov: https://lt.justice.gov.sk/Public/MassReviewSupportByUser.aspx?instEID=-1&matEID=1912&mrEID=79269

 

V prípade, že Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky nevyhovie hromadnej pripomienke, žiadame uskutočnenie rozporového konania, na ktoré budú písomne pozvaní nižšie uvedení zástupcovia verejnosti.

 

Oprávnenie zastupovať verejnosť pri rokovaní o pripomienke majú:

 

1. Mgr. Miroslav Demko, bytom 917, 029 57 Oravská Lesná

2. Jozef Chavko, bytom Ľubovnianska 14, 851 07 Bratislava

3. Mgr. Jozef Ridzoň, bytom 331, 029 56 Zákamenné

 

ZNENIE PRIPOMIENOK:

 

Pripomienka č. 1, k čl. I, bodu 2., ktorým sa mení § 2 ods. 2, písm. zg.

Pripomienka č.1.: Žiadame vypustiť.

Pripomienka je zásadná.

 

Zdôvodnenie pripomienky č.1.: Uvedená definícia nie je v súlade s právom EU. Je síce pravdou, že obdobným spôsobom sa vysvetľuje chápanie pojmu úmyselné rušenie chráneného druhu vo výkladových príručkách EU vydaných k článku 6 smernice o biotopoch, ale takéto zadefinovanie rušenia vo vzťahu k § 35 ods. 1 písm. b) je nejasné, tak pre občana ako aj pre orgány št. správy poverené kontrolou dodržovania ustanovení navrhovaného zákona.

Príklad:

Podľa § 35 ods. 1písm. b) je zakázané rušiť chráneného živočích najmä v období rozmnožovania, výchovy mláďat, zimného spánku a migrácie. Ak použijeme definíciu rušenia tak je podľa § 35 ods. 1 písm. b) zakázané robiť takú činnosť, ktorá svojim rozsahom alebo intenzitou môže spôsobiť zníženie úspešnosti rozmnožovania, výchovy mláďat alebo reprodukčnej schopnosti v období rozmnožovania, výchovy mláďat, zimného spánku a migrácie. Z uvedeného vyplýva, že až keď budeme vedieť, že došlo alebo nedošlo k zníženiu úspešnosti rozmnožovania, zníženiu úspešnosti výchovy mláďat alebo zníženiu reprodukčnej schopnosti budeme vedieť, či sme robili alebo nerobili zakázanú činnosť. V prípade, že pôjde o rušenie, tak jeho zistenie ex. post je z hľadiska ochrany druhov nedostatočné.

Pripomienka je zásadná.

 

Pripomienka č. 2, k čl. I, bodu 13., ktorým sa mení § 21 ods. 3 zákona.

Pripomienka č.2.: Žiadame vypustiť.

Pripomienka je zásadná.

 

Zdôvodnenie pripomienky č.2.: Rozšírením možnosti o stanovenie druhého stupňa ochrany v CHA sa úplne stráca zmysel kategórii chránených území.

Pripomienka je zásadná.

 

Pripomienka č. 3, k čl. I, bodu 15., ktorým sa vkladá do § 26 za odsek 3 nový odsek 4.

Pripomienka č.3.: Navrhujeme navrhovaný odsek 4 vypustiť z predloženého znenia novely.

Pripomienka je zásadná.

 

Zdôvodnenie pripomienky č.3.: Podľa smernice o ochrane vtáctva mala SR ku dňu vstupu vyhlásiť chránené vtáčie územia. Na miesto toho, spracovala národný zoznam navrhovaných chránených vtáčích území, ktorý obsahuje 38 navrhovaných chránených vtáčích území a tento zaslala EK s tým, že územia v dohľadnej dobe vyhlási. Nestalo sa tak a SR päť rokov po vstupe do EU nemá splnenú jednu z podmienok vstupu uvedených v prístupovej zmluve. Zoznam vtáčích území je teda špecifikom SR a zo strany EK nie je akceptovateľný, keďže EK vytkla SR jeho neúplnosť a za neplnenie uvedenej smernice čelí SR odôvodnenému stanovisku zo strany EK, ktoré je posledným krokom pred postúpením prípadu neplnenia si povinností zo strany členského štátu súdu.

Úlohou SR je v súčasnosti čo najrýchlejšie vyhlásiť tie CHVU, ktoré EK vyžaduje a mali byť vyhlásené už ku dňu vstupu SR do EU a nie vytvárať si v tomto období v návrhu zákona, ktorým sa odstraňujú nedostatky v transpozícii páva EU, priestor na ďalšie nerešpektovanie smernice.

Podľa § 17 ods. 1 je chránené vtáčie územie jedným z kategórii chráneného územia na zmenu a zrušenie ktorého sa uplatňuje § 53 zákona, prostredníctvom ktorého je možné odôvodnené zmeny v rozsahu alebo vymedzení hraníc CHVU riešiť.

Navrhované ustanovenie je v rozpore z § 2 ods. 2 písm. za).

Navyše navrhnuté znenie je v rozpore so znením smerníc 79/409/EHS a 92/43/EHS, ktoré ustanovujú zásady ochrany biotopov vtáčích druhov a zásady udržiavania a starostlivosti o sústavu území NATURA 2000. Podľa smerníc o ochrane vtákov a biotopov môžu byt trendy a kolísanie početnosti brané ako podklady pre vyhodnotenie efektivity a prínosu ochranárskych opatrení (článok 3 a 4 79/409/EHS), nie však pre potreby aktualizácie sústavy NATURA 2000. Aktualizáciu sústavy presne upravuje článok 9 smernice 92/43/EHS, ktorý hovorí, že územia môžu byť deklasifikované len v prípade, ak na to oprávňuje prirodzený vývoj. Navrhnuté znenie zákona umožňuje deklasifikáciu územia aj v prípade, ak bude trend negatívny, avšak spôsobený antropickými faktormi, ktoré v dôsledku slabej legislatívnej ochrany území neboli obmedzené. Okrem toho môže byť územie deklasifikované na základe tohto znenia aj pri krátkodobom poklese početnosti spôsobenom prirodzenými fluktuáciami a v dôsledku deklasifikácie môžu byť následne zničené biotopy, ktoré sú predmetom ochrany tohto zákona, a ktoré sú dôvodom prítomnosti druhov v chránenom území. Týmto sa dáva priestor na prehodnotenie sústavy NATURA 2000 bez vedeckého opodstatnenia a narúša podstata celej sústavy. Pritom vedecké kritériá pre vyhodnotenie sústavy už uznal vo svojich rozsudkoch aj Európsky súdny dvor.

Pripomienka je zásadná.

 

Pripomienka č. 4. k čl. I, bodu 16., ktorým sa mení § 27, odsek 6 zákona

Pripomienka č. 4.: Navrhujeme nasledovné znenie § 27, odsek 6 zákona: „Národný zoznam sa môže aktualizovať len podľa stavu biotopov európskeho významu a druhov európskeho významu, na ochranu ktorých sa vyhlasujú chránené územia, ak na to oprávňuje prirodzený vývoj biotopov a druhov európskeho významu, ako aj na základe návrhu Európskej komisie. Do národného zoznamu sa na základe návrhu Európskej komisie zaradí lokalita s výskytom biotopov európskeho významu alebo prioritných druhov európskeho významu, ktorá sa na základe relevantných vedeckých informácií považuje za dôležitú pre ich zachovanie alebo prežitie. Ak je návrh Európskej komisie na zaradenie takejto lokality do národného zoznamu sporný, lokalita sa do národného zoznamu zaradí len dočasne až do vyriešenia sporu, prípadne do rozhodnutia Rady Európskej únie o takomto návrhu, ustanovenia odsekov 2, 3 a 5 platia rovnako.

Pripomienka je zásadná.

 

Zdôvodnenie pripomienky č.4.: Znenie navrhované predkladateľom jasne nevymedzuje prípady v ktorých je možné aktualizovať národný zoznam. Takáto právna úprava umožňuje rovnako ako u pripomienky č. 1 deklasifikáciu území ak vymizne predmet ochrany v dôsledku pôsobenia negatívnych antropických faktorov, ktoré by naopak právna úprava mala eliminovať. Nami navrhované znenie určuje prípady, kedy je možná aktualizácia tak ako to stanovuje smernica 92/43/EHS. Okrem toho znenie navrhnuté predkladateľom potenciálne obmedzuje zoznam lokalít, ktoré môžu byť zaradené do národného zoznamu, tým, že určuje, že sa doň zaradí najmä lokalita s výskytom prioritných biotopov a druhov európskeho významu. Takéto obmedzenie môže obmedziť reprezentatívnosť zoznamu ako aj koherenciu sústavy NATURA 2000.

Pripomienka je zásadná.

 

Pripomienka č. 5. k čl. I, bodu 17., ktorým sa mení § 27, odseky 8 a 9 zákona

Pripomienka č. 5.: Navrhujeme nasledovné znenie bodu 17: „V § 27 odseky 8 a 9 znejú:

„(8) Ak sa navrhované územie európskeho významu nachádza na chránenom území [§ 17 ods. 1 písm. a) až f)] alebo v jeho ochrannom pásme s druhým až piatym stupňom ochrany, pričom stupeň ochrany na navrhovanom území európskeho významu a na vyhlásenom chránenom území alebo v jeho ochrannom pásme je rôzny, platia na spoločnom území podmienky ochrany určené neskorším právnym predpisom.

(9) Vlastník (správca, nájomca) dotknutého pozemku je povinný odo dňa účinnosti všeobecne záväzného právneho predpisu podľa odseku 5 až do vyhlásenia navrhovaného územia európskeho významu za chránené podľa § 17, strpieť obmedzenia vyplývajúce z podmienok ochrany navrhovaného územia európskeho významu, ustanovenia § 61 platí rovnako.“

Pripomienka je zásadná.

 

Zdôvodnenie pripomienky č.5.: Text odôvodňujúci vypustenie uvedeného ustanovenia v dôvodovej správe k návrhu zákona, uvádza, že ide o zlú transpozíciu článku 5 ods. 4 smernice o biotopoch, ktorú EK vytkla SR. EK SR vytkla skutočnosť, že v texte zákona je uvedená ďalšia podmienky a to, že vlastníci pozemku sú povinní strpieť za náhradu obmedzenia vyplývajúce z podmienok ochrany navrhovaného územia európskeho významu. Ak vlastník žiadnu náhradu nedostane zo zákona vyplýva, že lokalita nesmie podliehať obmedzeniam. Vypustením uvedeného ustanovenia nebude transponované ustanovenie článku 5 ods. 4 v spojení s článkom 6 ods. 2 smernice o biotopoch ( tzv. predbežná ochrana). Navrhovaný text akceptuje pripomienku EK a zároveň transponuje uvedený článok smernice.

Pripomienka je zásadná.

 

Pripomienka č. 6, k čl. I, bodu 19., ktorým sa mení § 28 zákona

Pripomienka č.6.: Navrhujeme nasledovné znenie navrhovaného odseku 5 v predkladanom znení: „Ak sa na základe výsledku hodnotenia podľa odseku 4 preukáže, že plán alebo projekt môže mať nepriaznivý vplyv na integritu územia sústavy chránených území, a pri neexistencii alternatívnych riešení je možné ho schváliť alebo povoliť z nevyhnutných dôvodov vyššieho verejného záujmu, navrhovateľ je povinný na vlastné náklady po dohode s organizáciou ochrany prírody navrhnúť a zabezpečiť vykonanie opatrení nevyhnutných na kompenzovanie nepriaznivých účinkov plánu alebo projektu na toto územie (ďalej len „kompenzačné opatrenie“) tak, aby bola zabezpečená ochrana celkovej koherencie európskej sústavy chránených území. Kompenzačné opatrenia musia byť v porovnateľnom rozsahu zamerané na nepriaznivo ovplyvnené biotopy európskeho významu a druhy európskeho významu a zabezpečiť funkcie porovnateľné s funkciami, ktoré plnilo územie ovplyvnené plánom alebo projektom. Pozemky, ktoré boli získané štátom ako kompenzačné opatrenia za zásah do sústavy chránených území alebo inak nadobudnuté do vlastníctva štátu za účelom ochrany druhov európskeho významu, ich biotopov, biotopov európskeho významu a iné chránené časti prírody spravuje organizácia ochrany prírody.“

Pripomienka je zásadná.

 

Zdôvodnenie pripomienky č.6.: Kompenzačné opatrenia sú často viazane na pozemky a ich správny manažment. Najefektívnejšie využitie takýchto pozemkov sa javí v takomto prípade využitie prostredníctvom správy organizáciou ochrany prírody, ktorá by na nich realizovala vhodný manažment. V minulosti boli v niektorých prípadoch takéto pozemky pre realizáciu kompenzačných opatrení ponúknuté, ale zákon neumožňoval prevod správy týchto pozemkov na organy a organizácie ochrany prírody. Podobne aj využitiu výkupov pozemkov pre účely ochrany prírody s využitím napríklad Európskych fondov brania legislatívne predpisy ako bolo možné si overiť v prípade viacerých projektov, kde bol kvôli týmto predpisom negatívne ovplyvnený výsledok (Life projekt drop). Výhody takéhoto riešenia majú aj priaznivý dopad na verejné financie, vyrieši sa takto čiastočne na niektorých lokalitách problém s vlastníkmi znížením nárokov na preplácanie náhrad a trvalo sa zabezpečí na týchto pozemkoch ochrana. Tento spôsob je bežne zaužívaný vo svete a Slovenská republika odmietaním tohto prístupu ročne prichádza o nemalé finančné prostriedky vyplácaním finančných náhrad.

Pripomienka je zásadná.

 

Pripomienka č. 7, k čl. I, bodu 19., ktorým sa mení § 28 zákona

Pripomienka č.7.: Navrhujeme názov § 28 „Európska sústava chránených území“ zmeniť nasledovne: „Európska sústava chránených území (ďalej len „NATURA 2000“ a používať tento názov aj na ostatných vhodných miestach v zákone.

Pripomienka je zásadná.

 

Zdôvodnenie pripomienky č.7.: Zákon a ani jeho novela nepoužíva pojem Natura 2000, napriek tomu, že je bežne používaný v smernici 92/43/EHS. Navyše pojem je zaužívaný aj v Pláne rozvoja vidieka a iných dokumentoch, ktoré usmerňujú hospodárenie v Slovenskej republike ako aj tok finančných prostriedkov, preto je zvláštne, že nie je ani raz spomenutý v zákone, ktorý sústavu Natura 2000 na Slovensku ustanovuje. Navyše pre verejnosť je často neprehľadné a nejasné používanie pojmov Europska sústava chránených území, územia európskeho významu čo spôsobuje problémy v chápaní a komunikácii s užívateľmi, verejnosťou a inými dotknutými subjektami.

Pripomienka je zásadná.

 

Pripomienka č. 8, k čl. I, bodu 19., ktorým sa mení § 28 zákona

Pripomienka č.8.: Žiadame jednoznačnejšie povedať, čo je to plán alebo projekt. Je to aj činnosť?

Pripomienka je zásadná.

 

Zdôvodnenie pripomienky č.8. Výkladové príručky k ustanoveniam článku 6 ods. 3 a4 smernice o biotopoch (napr. Starostlivosť o územia NATURA 2000, EK apríl 2000) vysvetľujú čo sa pod plánom, projektom myslí a je to aj činnosť.

Pripomienka je zásadná.

 

 

Pripomienka č. 9, k čl. I, bodu 21., ktorým sa mení § 29 odsek 1 zákona.

Pripomienka č.9.: Navrhujeme nasledovné znenie bodu 21: „V § 29 ods. 1 sa slová „druhom až štvrtom“ nahrádzajú slovami „prvom až štvrtom.“

Pripomienka je zásadná.

 

Zdôvodnenie pripomienky č.9.: Navrhnuté znenie narúša princíp ochrany v jednotlivých stupňoch, podľa ktorého v piatom stupni ochrany má platiť najprísnejší režim bez akýchkoľvek zásahov do územia, ktoré by ovplyvnili samovývoj v územiach chránených piatym stupňom. V prípade ak územie nevyhnutne potrebuje zásah malo by byť preklasifikované z piateho stupňa ochrany do štvrtého.

Pripomienka je zásadná.

 

Pripomienka č. 10, k čl. I, bodu 22., ktorým sa mení § 29 odsek 2 zákona.

Pripomienka č.10.: Navrhujeme úplne vypustiť bod 22 tejto novely a ponechať § 29 odsek 2 zákona v pôvodnom znení.

Pripomienka je zásadná.

 

Zdôvodnenie pripomienky č.10.: Navrhnuté znenie narúša princíp ochrany v jednotlivých stupňoch, podľa ktorého v piatom stupni ochrany má platiť najprísnejší režim bez akýchkoľvek zásahov do územia, ktoré by ovplyvnili samovývoj v územiach chránených piatym stupňom. V prípade ak územie nevyhnutne potrebuje zásah malo by byť preklasifikované z piateho stupňa ochrany do štvrtého.

Pripomienka je zásadná.

 

Pripomienka č. 11, k čl. I, bodu 26., ktorým sa mení § 35 odsek 3 a 4 zákona.

Pripomienka č.11.: Navrhujeme nasledovné znenie § 35 odsekov 3 a 4:

„(3) Zákaz podľa odseku 1 písm. a), f), g), i) a k) sa nevzťahuje na lov, držbu, chov v ľudskej opatere, prepravu, premiestňovanie a vývoz druhov vtákov, ktorých zoznam vydá ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom po dohode s ministerstvom pôdohospodárstva, ak boli nadobudnuté v súlade s týmto zákonom a osobitnými predpismi y). Uvedené druhy vtákov môžu byť lovené len mimo obdobia ich hniezdenia alebo rozmnožovania a v prípade sťahovavých druhov mimo obdobia ich rozmnožovania a návratu na hniezdiská.

(4) Zákaz podľa odseku 1 písm. f) až i) a k) sa nevzťahuje na držbu, chov v ľudskej opatere, prepravu, premiestňovanie, predaj, kúpu, vymieňanie, ponúkanie s cieľom predaja alebo výmeny a vývoz druhov vtákov, ktorých zoznam vydá ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom, ak boli nadobudnuté v súlade s týmto zákonom a osobitnými predpismiy).“

K odkazu y) navrhujeme doplniť odkaz na zákon 15/2005 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Pripomienka je zásadná.

 

Zdôvodnenie pripomienky č.11.: Navrhnuté znenie nie je jednoznačné a je potrebné upresniť ostatné predpisy, ktoré upravujú podmienky ochrany dotknutých druhov.

Pripomienka je zásadná.

 

Pripomienka č. 12, k čl. I, bodu 29., ktorým sa mení § 40, ods. 3., písmená b) a c) zákona

Pripomienka č.12.: Navrhujeme predkladané znenie bodu 29 zmeniť nasledovne:

„b) pri predchádzaní závažných škôd, najmä na úrode, hospodárskych zvieratách, lesoch, chove rýb, vodnom hospodárstve, a ak sa výnimka nevzťahuje na druhy voľne žijúcich vtákov, aj na inom type majetku,

c) v záujme verejného zdravia alebo verejnej bezpečnosti“

Pripomienka je zásadná.

 

Zdôvodnenie pripomienky č.12.: Právna úprava dotknutého odseku navrhnutá predkladateľom značne zmäkčuje pravidlá pri ktorých môže orgán ochrany prírody povoliť výnimku. Podľa súčasného znenia je možné udeliť výnimku vo verejnom záujme vrátane sociálnych a ekonomických dôvodov ak sú dopady na životné prostredie priaznivé. Navrhované znenie umožňuje povolenie výnimky v prípade vyššieho verejného záujmu ak sa jedná alebo o dôvody sociálneho alebo hospodárskeho charakteru, pritom dopad na životné prostredie je v tomto prípade hodnotený samostatne bez vzájomného podmieňovania predchádzajúcich dvoch dôvodov vsunutím slovka „alebo“. Týmto sa môže výnimka na základe zákona udeliť aj zo značne subjektívnych dôvodov. Preto navrhujeme túto nejasnú časť vypustiť.

Pripomienka je zásadná.

 

Pripomienka č. 13, k čl. I, bodu 30., ktorým sa mení § 40, odsek 4

Pripomienka č. 13.: Navrhujeme úplne vypustiť bod 30 z novely zákona a ponechať znenie § 40 odsek 4 v pôvodnom znení.

Pripomienka je zásadná.

 

Zdôvodnenie pripomienky č.13.: Znenie navrhované predkladateľom značne zmäkčuje podmienky, ktoré má obsahovať udelená výnimka. Podľa navrhovaného znenia tak nemusí rozhodnutie o povolení výnimky obsahovať počet, resp. množstvo z dotknutého druhu na ktorý sa výnimka vzťahuje. Rovnako nie je jasne napísané, že sa určuje výnimkou čas na ktorý je povolená. Takýmto ustanovením a postupovaním podľa neho môže dôjsť k veľmi závažným škodám na ochrane dotknutých druhov.

Pripomienka je zásadná.

 

Pripomienka č. 14, k čl. I, bodu 31., ktorým sa mení § 56 zákona.

Pripomienka č.14.: Navrhujeme za navrhovanú zmenu doplniť nasledovnú úpravu predmetného paragrafu: „Doterajší odsek 1 sa mení nasledovne: Prieskum alebo výskum (ďalej len "výskum") prírody a krajiny, jej zložiek alebo prvkov je oprávnená vykonávať len právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá má na jeho vykonávanie kvalifikačné predpoklady (ďalej len "oprávnená osoba"), a ak ide o výskum osobitne chránenej časti prírody a krajiny invazívnymi metódami, aj súhlas orgánu ochrany prírody.“

V doterajšom odseku 2 sa za slová "Oprávnená osoba" vkladajú slová ", ktorá vykonáva výskum na základe súhlasu orgánu ochrany prírody".

V doterajšom odseku 3 sa za slová "Oprávnená osoba" vkladajú slová ", ktorá vykonáva výskum na základe súhlasu orgánu ochrany prírody".

Pripomienka je zásadná.

 

Zdôvodnenie pripomienky č.14.: Navrhovaná úprava v bode 31 dáva väčší dôraz na podporu výskumu pre účely ochrany prírody, čo môže byť veľkým prínosom pre ochranu prírody. Doterajšia prax so znením paragrafu 56 preukázala, že v niektorých ohľadoch zbytočne obmedzuje výskum jednotlivých zložiek ochrany prírody a zavádza zbytočnú byrokratickú záťaž, ktorá nevedie k napĺňania cieľov zákona. Jedná sa obzvlášť o prípady, napr. monitoringu vtáctva, kedy nedochádza k porušovaniu žiadnych iných ustanovení tohto zákona, t.j. ornitológ sa pohybuje vo voľnej krajine alebo po vyznačenom turistickom chodníku napr. v 2.- 5. stupni ochrany prírody, ale pozorovaním vtáctva a zapísaním ich výskytu už porušuje zákon napriek tomu, že vyskytujúce živočíchy nijak nevyrušil jeho konanie sa neodlišuje od bežného návštevníka prírody. Obdobne absurdný prípad je aj zber údajov napr. o obsadenosti hniezd bocianov bielych, ktoré sídlia v obciach. Tieto údaje sa získavajú bežným pozorovaním z ulice, domu a podobne a pri striktnom uplatnení zákona, by boli všetci spolupracovníci takéhoto výskumu sankcionovateľný. Takáto úprava je aj podľa nášho názoru v rozpore s čl. 43 Ústavy Slovenskej republiky, ktorý zaručuje slobodu vedeckého bádania. Preto navrhujeme znenie, ktoré by malo obmedziť len výskum, ktorý môže reálne ovplyvniť ochranu životného prostredia a prežívanie jednotlivých druhov a teda výskum invazívnymi metódami. Zjednodušenie výskumu navyše pomôže zámeru novely a uľahčí monitoring biotopov a druhov európskeho významu, ktorému novela prikladá väčší význam v porovnaní s doterajším stavom. Odbúranie zbytočných byrokratických postupov podporí výskum bez zvýšených finančných nárokov a naopak dôjde k zníženiu administratívnej zaťaženosti orgánov a organizácii ochrany prírody.

Pripomienka je zásadná.

 

Pripomienka č. 15. k čl. I, ktorým sa mení zákon 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov:

Pripomienka č.15.: Navrhujeme za bod č. 55 doplniť bod 56 ktorý zmení § 4 doplnením nového odseku za odsek (5) v nasledovnom znení:

„(6) Každý, kto plánuje zatepľovanie budovy alebo jej rekonštrukciu alebo iné stavebné úpravy je povinný overiť, či sa na nej nevyskytujú chránené živočíchy, najmä vtáky a netopiere. V prípade výskytu chránených živočíchov je povinný oznámiť to orgánu ochrany prírody a postupovať podľa jeho pokynov.“

Pripomienka je zásadná.

 

Zdôvodnenie pripomienky č.15.: Navrhovaná úprava zmierni problém vznikajúci každoročne počas hniezdneho obdobia, keď počas prác na zatepľovaní a rekonštrukcii bytových domov hynú stovky mláďat dážďovníkov tmavých a iných vtáčích druhov ako aj netopiere. Tomuto sa však dá predísť jednoduchým usmernením stavebných prác na krátke obdobie (často niekoľko dní, maximálne niekoľko týždňov) počas ktorého môžu stavebné firmy pokračovať v zatepľovaní a rekonštrukcii tých častí bytov, kde nedôjde k usmrteniu chránených druhov živočíchov. Toto usmernenie však musí byť stanovené zákonnou povinnosťou, nakoľko súčasná prax umožňuje obchádzanie druhovej ochrany živočíchov, resp. umožňuje usmrtenie chránených živočíchov v období od zistenia skutočnosti po vydanie rozhodnutia príslušným orgánom ochrany prírody. Navrhované znenie by navyše umožnilo orgánu ochrany prírody vydať také technické odporúčania, aby aj po úspešnom vyhniezdení nedošlo k zničeniu hniezdnych biotopov, bolo ich možné využitie chránenými druhmi živočíchov v budúcnosti, ale zároveň mohli pokračovať stavebné práce.

Pripomienka je zásadná.

 

Pripomienka č. 16. k čl. I, ktorým sa mení zákon 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov:

Pripomienka č.16.: Navrhujeme za bod č. 55 doplniť bod 57 ktorý zmení § 60 doplnením nového odseku do odseku (1), za písm. b) v nasledovnom znení:

„c) vytvorenie nových hniezdisk a úkrytových možností, pre vtáky a netopiere na budovách, kde boli tieto úkryty zničené z dôvodu nevyhnutného zateplenia budovy alebo jej rekonštrukcie.“

Pripomienka je zásadná.

 

Zdôvodnenie pripomienky č.16.: Navrhovaná úprava umožní nápravu stavu, ktorý vznikol nevhodným zateplením a rekonštrukciou budov. Táto problematika je citlivá nakoľko veľká časť populácie niektorých druhov (napr. dážďovník tmavý) je viazaná do ľudských sídiel a predovšetkým sídlisk, ktoré sú v súčasnosti vo veľkej miere zatepľované. Nevhodný spôsob zatepľovania môže výrazne ohroziť prežívajúce populácie, preto je nutné vytvoriť nástroje na elimináciu prípadných škôd.

Pripomienka je zásadná.

 

Pripomienka č. 17. k čl. I, ktorým sa mení zákon 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov

Pripomienka č.17.: Navrhujeme za bod č. 55 doplniť bod 58 ktorý zmení § 85 odstránením odseku 4 a odseku 5.

Pripomienka je zásadná.

 

Zdôvodnenie pripomienky č.17.: Súčasná právna úprava vytvára systém fiktívneho rozhodnutia voči ktorému nemajú účastníci možnosť uplatnenia svojich pripomienok. Pri takomto rozhodnutí nie sú zabezpečené ani podmienky ochrany prírody a pri prieťahoch môže dôjsť ku závažným škodám na ochrane prírody vrátane území NATURA 2000..

Pripomienka je zásadná.

 

Pripomienka č. 18. k čl. I, ktorým sa mení zákon 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov

Pripomienka č.18.: Navrhujeme za bod č. 55 doplniť bod 59 ktorý zmení § 82, ods. 3 podľa nasledovného znenia: „Účastníkom konania o vydanie súhlasu alebo povolenie výnimky je v prípadoch uvedených v odseku 2 len žiadateľ, ak tento zákon neustanovuje inak. Účastníkom konania o vydanie súhlasu na zriadenie zoologickej záhrady je aj obec, v ktorej katastrálnom území je alebo má byť zoologická záhrada umiestnená. Združenie s právnou subjektivitou, 114) ktorého predmetom činnosti najmenej jeden rok je ochrana prírody a krajiny (§ 2 ods. 1) a ktoré písomne oznámi svoju účasť v konaní najneskôr do siedmich dní od upovedomenia podľa odseku 7, je účastníkom konania.“

Pripomienka je zásadná.

 

Zdôvodnenie pripomienky č.18.: Aarhuský dohovor (zverejnený v Zbierke zákonov pod č. 43/2006 Z.z.) v ustanovení článku 6 ods. 1 písm. b) stanovuje, že tzv. „zainteresovaná verejnosť“ (podľa čl. 2 ods. 5 Aarhuského dohovoru sú zainteresovanou verejnosťou aj mimovládne organizácie chrániace životné prostredie) musí mať v konaní o povolení činnosti ktoré môžu mať významný vplyv na životné prostredie“, práva vymenované v čl. 6 Aarhuského dohovoru. Podľa znenia Aarhuského dohovoru „Strany na tento účel určia, či určitá navrhovaná činnosť podlieha týmto ustanoveniam“.

Podľa Implementačného sprievodcu k Aarhuskému dohovoru (str. 92) „Pododsek b) stanovuje pre Strany povinnosť zahrnúť pod článok 6 iné aktivity neobsiahnuté v prílohe, ktoré môžu mať významný vplyv na životné prostredie.“ Podľa Implementačného sprievodcu k Aarhuskému dohovoru (str. 93) „Je tiež zjavné, že predtým ako bude pododsek b) aplikovaný, nie je potrebné, aby bolo vopred určené, že navrhovaná činnosť bude s určitosťou mať významný vplyv na životné prostredie. Dohovor stanovuje, že Strany rozhodnú o použití článku 6 tam, kde navrhované činnosti neobsiahnuté v prílohe môžu mať významný vplyv na životné prostredie.“

Podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Aarhuského dohovoru je štát jednoznačne povinný vo svojej vnútroštátnej legislatíve priznať zainteresovanej verejnosti (teda aj ekologickým mimovládnym organizáciám) práva vymenované v čl. 6 a 9 pri povoľovaní činností, ktoré potenciálne „môžu mať“ významný vplyv na životné prostredie.

Činnosti povoľované podľa návrhu zákona o ochrane prírody a starostlivosti o krajinu celkom jednoznačne môžu potenciálne mať významný vplyv na životné prostredie, pretože ide o povoľovanie priamych zásahov do prírody a životného prostredia.

Práva účasti na konaní sú vymenované v ďalších odsekoch článku 6 Aarhuského dohovoru – ide napr. o právo byť informovaná o konaniach o povoľovaní navrhovaných činností (čl. 6 ods. 2 a 6), právo podávať pripomienky k navrhovaným činnostiam ešte pred vydaním rozhodnutia o povolení činnosti (čl. 6 ods. 7), právo, aby boli v rozhodnutiach o povolení činnosti zohľadnené výsledky účasti verejnosti (čl. 6 ods. 8) alebo právo byť informovaná o výslednom rozhodnutí a dôvodoch a úvahách, z ktorých rozhodnutie vychádza, pričom rozhodnutie musí obsahovať informácie o zapojení verejnosti do konania (čl. 6 ods. 9). Podľa čl. 9 ods. 2 Aarhuského dohovoru musia mať mimovládne organizácie chrániace životné prostredie prístup k súdu za účelom napadnúť vecnú alebo procesnú nezákonnosť rozhodnutia o povolení činností, podliehajúcich článku 6, alebo nečinnosť.

Práve postavenie účastníka správneho konania v zmysle ustanovení Správneho poriadku spĺňa požiadavky kladené Aarhuským dohovorom na účasť zainteresovanej verejnosti v konaniach o povolení činností a prístup k súdu.

„Zúčastnená osoba“ nemá (v porovnaní s „účastníkom” konania) v konaní o povolení činností nasledovné práva, ktoré zainteresovaná verejnosť (aj združenia chrániace životné prostredie) musia mať podľa Aarhuského dohovoru:

 1. právo, aby sa správny orgán v odôvodnení rozhodnutia uviedol, ako sa vyrovnal s jej návrhmi a námietkami a s jej vyjadreniami k podkladom rozhodnutia

 2. právo na sprístupnenie obsahu (textu) textu rozhodnutia, vrátane odôvodnenia rozhodnutia

 3. právo na doručenie rozhodnutia o proteste prokurátora

 4. právo, aby správny orgán upovedomil o oprave chýb v písaní, v počtoch a iných zrejmých nesprávností v písomnom vyhotovení rozhodnutia

 5. právo na prístup k súdu za účelom napadnúť vecnú alebo procesnú nezákonnosť rozhodnutia o povolení činnosti alebo nečinnosť.

 

Návrh zákona však navrhuje priznať združeniam chrániacim životné prostredie iba postavenie „zúčastnenej osoby“. Preto je navrhované ustanovenie § 99 ods. 5 v rozpore s Aarhuským dohovorom. Navrhujeme, aby sa pre združenia chrániace životné prostredie zakotvilo postavenie účastníka konania, čím bude ustanovenie zosúladené s Aarhuským dohovorom.

Pripomienka je zásadná.

 

Pripomienka č. 19, k čl. II, bodu 1., ktorým sa mení § 4, vložením nového odseku 5

Pripomienka č. 19.: Navrhujeme v navrhovanom znení odseku za slová „navrhované chránené vtáčie územie alebo“ vložiť slovo „navrhované“ 14)

Pripomienka je zásadná.

 

Zdôvodnenie pripomienky č.19.: Zo znenia navrhovaného predkladateľom nie je zrejmé či sa jedná kvôli použitiu slovka „alebo“ o navrhované alebo vyhlásené územie európskeho významu. Nami navrhovaná úprava túto nezrovnalosť napravuje.

Pripomienka je zásadná.

 

Pripomienka č. 20, k čl. II, bodu 2.

Pripomienka č. 20.: V § 8ods. 1 žiadame na miesto slov „po dohode s ministerstvo“ použiť slová „ po písomnej dohode so štátnym orgánom ochrany prírody“ s odkazom na § 65 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení......

Pripomienka je zásadná.

 

Zdôvodnenie pripomienky č.20.: Z kontextu uvedeného ustanovenia vyplýva, že pod ministerstvom sa nemyslí orgán EIA ale orgán ochrany prírody a krajiny. Uvedenú skutočnosť potvrdzuje aj organizačný poriadok MZP SR, kde je uvedená kompetencia zverená odboru ochrany prírody. Uvedené spresnenie je v záujme jednoznačnej čitateľnosti uvedeného ustanovenia ako aj v záujme spresnenia formy dohody.

Pripomienka je zásadná.

 

Pripomienka č. 21, k čl. II, bodu 3.

Pripomienka č. 21.: Navrhujeme doplnenie pojmu „integrita“ použitého v tomto bode novely a jeho vysvetlenie do pojmov zákona o ochrane prírody a krajin 543/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov uvedených v § 2, ods. 2.

Pripomienka je zásadná.

 

Zdôvodnenie pripomienky č.21.: Uvedený pojem nie je nikde explicitne vysvetlený a uplatnenie paragrafov s jeho použitím tak vo viacerých prípadoch môže byť nejednoznačné a sporné.

Pripomienka je zásadná.

 

Pripomienka č. 22, k čl. II

Pripomienka č. 22.: V § 22 ods. 7 navrhujeme za prvú vetu vložiť nasledovnú vetu. V prípade, že sa navrhovaná činnosť má realizovať v území sústavy chránených území tak urobí iba po súhlasnom stanovisku štátneho orgánu ochrany prírody“ s odkazom na § 65 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení......

Pripomienka je zásadná.

 

Zdôvodnenie pripomienky č.22.: V novelizačných bodoch 3 a 10 sa zdôrazňuje, že pri negatívnom výsledku procesu EIA alebo SEA sa daná aktivita môže realizovať mimo iné iba vtedy ak neexistuje alternatívne riešenie bez nepriaznivého vplyvu. V praxi sa stávajú prípady, že orgán EIA upustí od variantného riešenia a pri negatívnom výsledku posúdenia, neexistuje dôkaz z procesu posudzovania, že neexistovala alternatíva s menším negatívnym dopadom, pretože sa proces EIA nerobil v alternatívam. Minimálne v prípade činností v území sústavy chránených území je nutné aby do procesu upustenia od variantného riešenia bol zapojený aj orgán štátne správy zodpovedný za implementáciu smernice o biotopoch, ktorá uvedené alternatívne riešenia vyžaduje.

Pripomienka je zásadná.

 

Pripomienka č. 23, k čl. II

Pripomienka č. 23.: V § 30 ods. 1 žiadame na miesto slov „po dohode s ministerstvo“ použiť slová „ po písomnej dohode so štátnym orgánom ochrany prírody“ s odkazom na § 65 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení......

Pripomienka je zásadná.Zdôvodnenie pripomienky č.23.: Z kontextu uvedeného ustanovenia vyplýva, že pod ministerstvom sa nemyslí orgán EIA ale orgán ochrany prírody a krajiny. Uvedenú skutočnosť potvrdzuje aj organizačný poriadok MZP SR, kde je uvedená kompetencia zverená odboru ochrany prírody. Uvedené spresnenie je v záujme jednoznačnej čitateľnosti uvedeného ustanovenia ako aj v záujme spresnenia formy dohody.

Pripomienka je zásadná.

 

Podporte prosím túto pripomienku. Polia označené hviezdičkou sú povinné. Ak uvediete svoju e-mailovú adresu, organizátori Vás budú informovať o výsledku prerokovania tejto hromadnej pripomienky k návrhu zákona.


Titul:
Meno* :
Priezvisko* :
Organizácia:
Ulica* :
Mesto* :
PSČ* :
E-mail:
Zobrazovať Vaše meno v zozname signatárov?


Položky označené (*) sú povinné, prosíme o ich vyplnenie.« Jún 2022 »
Jún
PoUtStŠtPiaSoNe
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Pripomienku doteraz podporili:

961 signatures so far

Latest signatures

 • Mgr Miroslava Rohacova, Bratislava
 • Martina Meňhart, Prievidza
 • Betka Plachá, Bratislava
 • Ing Alena Brtáňová, Liptovský Mikuláš
 • Adriana Vetráková, Bratislava
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Sign our petition

981 signatures so far

Latest signatures

 • Martina Meňhart,Prievidza
 • Ladislav Hamarčak,Stropkov
 • Mária Hrabkovská,Poprad
 • Slavomir Ziak,Bernolákovo
 • Lucia Strelková,Topoľčany
See all signatures

Ďakujeme za podporu.

Podporte petíciu

3524 signatures so far

Latest signatures

 • Miriama,Pĺžová,Spišská Nová Ves
 • Alena,Kleinova,Piešťany
 • Martina,Meňhart,Prievidza
 • Peter,Lajda,Bratislava
 • Ivan,Sukuba,Valaliky
See all signatures

Hromadnú pripomienku VIA IURIS k novele stavebného zákona podporili:

Signatári hromadnej pripomienky Vodný plán - Slatinka

1043 signatures so far

Latest signatures

 • JimmiXzSq YNckixRxxUSBuXbXHVG, New York
 • Barnypok VVfemxjlTnVHIV, New York
 • Barnypok wFWWLvgVpYHes, New York
 • JimmiXS zMQGDdRQbN, New York
 • Eva Sarkoziova, Bratislava
See all signatures

Pripomienka verejnosti k Vodnému plánu Slovenska - podáva Združenie Slatinka

Signatári hromadnej pripomienky Vodný plán - rybári

1206 signatures so far

Latest signatures

 • Jana Lorinczová, Bratislava
 • Pavol Mikloš, Bratislava
 • JimmiXzSq MckMzlacPSII, New York
 • Tomáš Maslen, Žarnovica
 • Eva Maslenova, Žarnovica
See all signatures

Pripomienka verejnosti k Vodnému plánu Slovenska - podáva Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina

Sign our petition

6817 signatures so far

Latest signatures

 • Zuzana Kmetova, Lieskovec,
 • Ľudmila Servanská, Hurbanovo,
 • Vladimír Dikoš, Vrútky,
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Petícia za ochranu lesov na území Bratislavy

1091 signatures so far

Latest signatures

 • Tomáš Karol, Bardejov,
 • Juraj Mišura, Bratislava,
 • Jana Tučeková, Žilina,
 • Monika Ondrovičová, Bratislava,
 • Boris Burdiliak, Bratislava,
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Podpíšte aj vy hromadnú pripomienku Poloniny!

2492 signatures so far

Latest signatures

 • Tomáš Karol, Bardejov
 • Diana Olejárová, Košice
 • Ivan Rumanka, Bratislava
 • Marieta Senčarová, Košice
 • Slávka Svozilová, Košice
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku LZ VLK pre ochranu Polonín!

Pripomienka Slatinka - Verejné práce

829 signatures so far

Latest signatures

 • Lucia Krištofíková,Trnava
 • Dušan Bevilaqua,Spišská Nová Ves
 • Dušan Bevilaqua,Spišská Nová Ves
 • Michal Oravec,Bratislava
 • Martina Vajdova,Bratislava
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku združenia Slatinka

Hromadná pripomienka k zákonu EIA

926 signatures so far

Latest signatures

 • Tatiana Arbe, Bratislava 5
 • Mária Pavlovská, Smilno
 • milos kucsera, košice
 • Štefan Klimčo mladší, Kapušany pri Prešove
 • Peter Droblienka, Raslavice
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku združenia AROPANE k zákonu EIA

Petícia tunel Korbeľka

3420 signatures so far

Latest signatures

 • Ján B., Košice
 • Mária P., Podolinec
 • Ján S., Kežmarok
 • Jan �., Tvrdošín
 • Jaroslava S., Bratislava
See all signatures

Podporte petíciu za urýchlenie výstavby diaľnice medzi Bratislavou a Košicami

Sign our petition

6843 signatures so far

Latest signatures

 • James S., Los Angeles, WA
 • James S., Los Angeles, CO
 • James S., Los Angeles, MT
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Sign our petition

7011 signatures so far

Latest signatures

 • James S., Los Angeles, OK
 • James S., Los Angeles, ME
 • James S., Los Angeles, WY
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Podporte pripomienku k novele EIA!

2377 signatures so far

Latest signatures

 • Valentín Švidroň, Košice
 • Július Oláh, Bratislava
 • Matin Slenker, Spišská Nová Ves
 • Lucia Strelková, Topoľčany
 • Romana Uhrinová, Revúca
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku VIA IURIS k novele zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie!

Podporte petíciu BIOMASA!

1381 signatures so far

Latest signatures

 • Katarína Ballayová,
 • Renata Puterova, Handlova
 • Pavol Putera, Handlova
 • Jarmila Puterova, Opatovce nad Nitrou
 • Sandra KADAROVA, Opatovce nad Nitrou
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Podporte hromadnú pripomienku k MVE

2056 signatures so far

Latest signatures

 • Mária Jurigová, Bratislava
 • Marián Zamborský, Dubovany
 • Tomáš Mačák, Skalica
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Hromadná pripomienka BIOPALIVÁ

1373 signatures so far

Latest signatures

 • Andrea Chabadová, Očová,
 • Marián Zamborský, Dubovany,
 • Peter Marek, Brezno,
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku LZ VLK

Hromadná pripomienka k vodnému zákonu

798 signatures so far

Latest signatures

 • Marián Zamborský, Dubovany
 • Dagmar Tinková, Borinka
 • Stanislav Tinka, Borinka
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku k vodnému zákonu

Podporte hromadnú pripomienku - lesy UNESCO

11708 signatures so far

Latest signatures

 • Zuzana Domotorová, Horné Saliby
 • Dávid Hrežík, Belá nad Cirochou
 • Juraj Farkaš, Zalužice
 • Gréta Selucká, Bánovce nad Bebravou
 • Milota Čutková, Istebné
See all signatures

Hromadná pripomienka lesy UNESCO

Zachráňme Čergov

13655 signatures so far

Latest signatures

 • Robert Šimonič, Senec
 • Rudolf Cáfal, Holíč
 • Richard Šilla, Prešov
 • Karol Mizla, Košice
 • Richard Šilla, Prešov
See all signatures

${sender_first} ${sender_last}, ${sender_city}

Hromadná pripomienka Rybársky zákon

938 signatures so far

Latest signatures

 • Nina Valocká, Žabokreky
 • Ján Baranovský, Dulova Ves - Vlčie Doly
 • Vladimír Kocurek, Košice
 • Maria Bakošova, Bratislava
 • Jena Šimková, Bratislava
See all signatures

${sender_first} ${sender_last}, ${sender_city}

Hromadná pripomienka "Spojená Bratislava"

750 signatures so far

Latest signatures

 • Bc. Lucia Černáková, Slepcany
 • Martin Dojcak, Bratislava
 • Marián Zamborský, Dubovany
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Hromadná pripomienka SUCHO

758 signatures so far

Latest signatures

 • Ivana Mochorovská, Michalovce
 • Erika Markusová, Báhoň
 • Dana Vargová, Bratislava
See all signatures

Hromadná pripomienka SUCHO

Sign our petition

4263 signatures so far

Latest signatures

 • ZDENKO PETRIK, TRNVA
 • Jana Gondova, Bratislava
 • Ivan Svak, Bratislava
 • Matus Janota, Bratislava
 • Martin Donoval, Bratislava
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Sign our petition

433 signatures so far

Latest signatures

 • Ján Sedlák, Bratislava - Petržalka
 • zuzana kmetova, Lieskovec
 • Ivana Piatrová, Levice
 • Judix IorgYtpzPMPF, New York
 • Viktor Krajč, Brezno
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Sign our petition

949 signatures so far

Latest signatures

 • jozef Karas, Prievidza
 • Mária Nechalová, Prievidza
 • Dusan Schnierer, Kanianka
 • Gabriela Leitmanová, Prievidza
 • Michal Némethy, Prievidza
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Podporte petíciu SLOVNAFT

2275 signatures so far

Latest signatures

 • Peter Kovac, Rovinka
 • Erik Hallon, Hamuliakovo
 • Martin Bielik, Bratislava
See all signatures

Podporte Petíciu obyvateľov bývajúcich v okolí Slovnaftu, ktorí sú priamo dotknutí neustálym hlukom a zápachom zo Slovnaftu!

Podporte petíciu za vytvorenie nového parku v Petržalke

507 signatures so far

Latest signatures

 • Zuzana Šťastná, Bratislava
 • Sidónia Hlinková, Topoľčianky
 • Alexandra Pelikanova, Pwtrzalka
 • michal sabadoš, bratislava
 • eva krchnava, bratislava
See all signatures

Podporte petíciu za vytvorenie nového parku v Petržalke

Hromadná pripomienka k zákonu o lesoch

3813 signatures so far

Latest signatures

 • Marianna Cibulova, Nova Ves nad Vahom
 • Adrián Zajaček, Mojš
 • Peter Drengubiak, Sučany
See all signatures

${sender_first} ${sender_last}, ${sender_city}

Zákon o lesoch - hromadná pripomienka LZ VLK

2346 signatures so far

Latest signatures

 • mária skvaridlová, Žatec
 • mária skvaridlová, snina
 • Jakub Zibura, Prešov
 • Oľga Krištofíková, Turany
 • Stanislav Tinka, Borinka
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Envirostratégia

7936 signatures so far

Latest signatures

 • Juraj Marušiak, Bratislava
 • Marek Prosba, Handlová
 • Monika Drgalova, Pezinok
 • Lenka Královská, Michalovce
 • Jozef Skutek, Bratislava
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku LZ VLK a Aropaňe!

HP - Zákon o ochrane prírody a krajiny

1881 signatures so far

Latest signatures

 • Hedviga Samekova, Piaštany
 • Hedviga Samekova, Piaštany
 • Viera Marková, Bratislava
 • Jela Marková, Žilina
 • Katarína Sovjaková, Košice
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Návrh zákona o poľovníctve - signatári

988 signatures so far

Latest signatures

 • Silvia Zvarová, Bratislava
 • Radoslav Harvan, Trebišov
 • Stanislav Tinka, Borinka
 • Beňadik Machciník, Brvnište
 • Vladimír Pečeňák, Topoľovka 67
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

HP - ZOPAK - 2018 (signatári)

30415 signatures so far

Latest signatures

 • Dávid Arnold, Bratislava
 • Milan Greň, Košice
 • jozef matlovic, zohor
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Poľovníctvo - LZ VLK

2109 signatures so far

Latest signatures

 • Merziuz CWiBaelupKsY, New York
 • Silvia Zvarová, Bratislava
 • Mario Vaško, Prešov
 • Ivana Mrvová, Hoste
 • Mária Neupauerová, Hôrka pri Poprade
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Hromadná pripomienka VHZ

785 signatures so far

Latest signatures

 • Anton Belan,Bratislava
 • Marián Hutlas,Veličná
 • Matej Korec,Lovčica-Trubín
 • Petra Slimáková,Poprad
 • Kristián Slimák,Popraad
See all signatures

${sender_first} ${sender_last},${sender_city}

Hromadná pripomienka "znečisťovateľ platí"

1891 signatures so far

Latest signatures

 • Merziuziy yaTRIYqCzF, New York
 • Kristína Tomová, Bratislava
 • Vladimit Harajda, Svaty Jur
 • Frantisek Achilles, Borinka
 • Ľubomíra Dzúriková, Liptovský Mikuláš
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Zákaz cirkusom so zvieratami v meste Komárno!

995 signatures so far

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Podporte petíciu Sekule - Mláky!

3326 signatures so far

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Sign our petition

3501 signatures so far

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Zastavenie lovu vlka na Slovensku

52786 signatures so far

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Vihorlatský prales

71357 signatures so far

Latest signatures

 • Klaudia Mikulová, Bojnice
 • Ján Kobuľár, Humenné
 • Janka Budjášová, Bratislava
 • Ellina Jušková, Snina
 • Bohdan Rýger, Bratislava
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku LZ VLK!

Ochrana vlka

23850 signatures so far

Latest signatures

 • Miloš Hanzély, Senec
 • Matúš Butala, Snina
 • Slavomir Laskovsky, Kezmarok
 • Daniela Bramukova, Košice
 • Petra Fáberová, Bratislava
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Geologický zákon

802 signatures so far

Latest signatures

 • Marek Ďurica, Košice
 • Peter Adamov, Košice
 • Róbert Andrášik, Košice
 • Antónia Tomková, Nižný Klátov
 • Judita Smajdová, Košice
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Pramene Vydrice

837 signatures so far

Latest signatures

 • Julia Hanuliakova, MOUNTLAKE TER
 • Alena Kokavcová, Poprad
 • Juraj Rusňák, Topoľčany
 • Alexandra Gundelfingenová, Poprad
 • Matej Štefánek, Ležiachov
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Biomasaker 2

3968 signatures so far

Latest signatures

 • Eduard Gastner, Nitra
 • Eduard Gastner, Nitra
 • h=5d8fb5f5ef8325de4abfa9b428926f52- <div style="display:none;"> p710un9, 20e7rm
 • 🧡 All the girls from next door are here with their cams! Visit cam: http://inx.lv/FXpm?h=5d8fb5f5ef8325de4abfa9b428926f52- 🧡 h63jepo, gqo9vp
 • 🧡 Esther just viewed your profile! More info: https://cutt.us/6LfG0?h=5d8fb5f5ef8325de4abfa9b428926f52- 🧡 2gq7lg, 7885t0
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Sign our petition

691 signatures so far

Latest signatures

 • Zuzana Károlyová, Bratislava - Petržalka
 • peter takacs, Lipova
 • Michal Kalnicky, Svaty Jur
 • Alexandra Ballova, Bratislava
 • Monika Miháliková, 3
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Sign our petition

1384 signatures so far

Latest signatures

 • Marína Šlárková, Vysoké Tatry
 • Jela Marková, Žilina
 • Andrea Neumeisterová, Bratislava
 • Martina Krajňáková, Košice
 • Veronika Prokschova, Čereňany
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'