Osobné nástroje
Nachádzate sa tu: Titulná stránka / Tlačové správy / 164 vedcov a odborníkov odmieta rozhodnutie MŽP SR povoliť ťažbu v NPR Zadná Poľana
Navigácia
Prihlásiť sa


Nemáte prístup k Vášmu heslu?
 

164 vedcov a odborníkov odmieta rozhodnutie MŽP SR povoliť ťažbu v NPR Zadná Poľana

Tlačová správa 20. apríla 2010. Odborníci sú rozhorčení bezprecedentným rozhodnutím ministerstva zasahovať v NPR Zadná Poľana.

Vedeckí a odborní pracovníci z oblasti ekológie, lesníctva, zoológie, botaniky, environmentalistiky, krajinárstva a ďalších prírodných vied
 

Vedci a odborníci odmietajú ťažbu v Národnej prírodnej rezervácii Zadná Poľana.


Odborníci sú rozhorčení bezprecedentným rozhodnutím ministerstva zasahovať v NPR Zadná Poľana.

Tlačová správa 20. apríla 2010

Viac ako 160 vedeckých a odborných pracovníkov z oblasti ekológie, lesníctva, zoológie, botaniky, environmentalistiky, krajinárstva a ďalších prírodných vied adresovalo ministrovi životného prostredia, ministrovi pôdohospodárstva a generálnemu riaditeľovi štátneho podniku Lesy SR výzvu, aby zamedzili vykonaniu rozhodnutia v Národnej prírodnej rezervácií Zadná Poľana. Zároveň žiadajú, aby do preskúmania tohto rozhodnutia boli zapojené aj odborné a vedecké kapacity z oblasti prírodných vied.

Ministerstvo životného prostredia SR povolilo ťažbu dreva na rozsiahlej ploche pralesov v Národnej prírodnej rezervácie Zadná Poľana. V rozhodnutí nestanovilo pre ťažbu žiadny limit. Drevo je možné v tomto najprísnejšie chránenom území ťažiť do konca roku 2018. Ministerstvo svoj postup odôvodňuje potrebou vykonávania zásahov proti podkôrnemu hmyzu.

Vedeckí a odborní pracovníci sú rozhorčení bezprecedentným rozhodnutím ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o zasahovaní v NPR Zadná Poľana. 

„Nazývať plochy s odumretými stromami v NPR Zadná Poľana "bezlesím" či hovoriť tu o "ekologickej katastrofe" je katastrofálny ekologický nezmysel. Vedecké poznatky jasne hovoria, že takéto plochy tvoria organickú súčasť biotopov horských smrečín. Ide o prírode blízke vývojové štádium smrečín, v ktorom trvá kontinuita plnenia funkcií lesa i kontinuita predmetu ochrany. Majú veľmi podobnú biologickú diverzitu i ekologickú stabilitu ako živé smrečiny a v prípade nezasahovania aj lepšie predpoklady na dosiahnutie priaznivého stavu ako ťažené porasty.“

Ing. Ján Topercer, CSc., ekológ, Botanická záhrada UK Blatnica

„Rozhodnutie, na ktoré výzva reaguje, je zásadným porušením elementárnych princípov ochrany rezervácii ako posledných ako-tak ekologicky funkčných zvyškov prírodných ekosystémov.“

RNDr. Mirko Bohuš, PhD., ekológ - ornitológ a ekosozológ, Katedra ekosozológie a fyziotaktiky PríF UK Bratislava

„Sme tým veľmi nepríjemne zaskočení, pretože Národná prírodná rezervácia Zadná Poľana patrí k tým najcennejším lesným rezerváciám, ktoré na Slovensku máme.“

Ing. Karol Ujházy, PhD., fytocenológ, Lesnícka fakulta TU vo Zvolene

„Přírodní rezervace se dělají právě proto, aby se v nich mohly projevit všechny přirozené ekologické vazby, které jsou zásahy člověka narušeny. Vymýcení pralesa je pak tím nejhorším možným zásahem, který si dovedu představit.“

prof. RNDr Vlastimil Křivan, CSc., ekológ, vedúci oddelenia teoretickej ekológie, Biologické centrum AV ČR

Vedeckí a odborní pracovníci upozorňujú ministra životného prostredia, že rozhodnutie bolo prijaté bez konzultácie s vedeckými inštitúciami a dotknutou odbornou verejnosťou, pričom ignoruje aj stanoviská vlastných odborných organizácií (Štátna ochrana prírody, Správa CHKO Poľana). Vedeckí a odborní pracovníci zastávajú názor, že vykonanie rozhodnutia bude mať za následok nenávratné škody na najcennejšom prírodnom dedičstve Slovenska, na zdrojoch vedeckého poznania a morálke spoločnosti. Mimoriadny význam NPR Zadná Poľana podčiarkuje aj skutočnosť, že slúži pre vedecký výskum prirodzeného vývoja pralesov už niekoľko desaťročí.
Za organizátorov výzvy:
Ing. Pavol Polák, lesník, odborník na ekológiu lesa, polak@stiavnica.net
Ing. Marián Jasík, lesník, koordinátor projektu „Ochrana pralesov Slovenska“, marian.jasik@gmail.com


Prílohy: 
1. Text výzvy na nezasahovanie v Národnej prírodnej rezervácií Zadná Poľana so zoznamom signatárov výzvy. 
2. Fotografická príloha. Fotografie je možné v plnom rozlíšení stiahnuť z web stránky:

http://www.ekoforum.sk/Members/palipolak/npr-zadna-polana/

bezplatne so zachovaním autorstva fotografií.


Príloha č.1: Text výzvy so zoznamom signatárov:

 


„... Stojí vysoká, divá Poľana,
mať stará ohromných stínov,
pod ňou dedina Detvou volaná,
mať bujná vysokých synov:
či tých šarvancov Detvy ozrutných
Poľana na tých prsiach mohutných
nenosí a nenadája?
Alebo aspoň na tie výšiny
nehľadí dcéra tejto rodiny,
keď má porodiť šuhaja? —....„

Andrej Braxatoris Sládkovič: Detvan (1853)

 

Výzva na nezasahovanie v Národnej prírodnej rezervácii Zadná Poľana
Otvorený list

Vážený pán minister životného prostredia, 


vážený pán minister pôdohospodárstva, 

vážený pán generálny riaditeľ Lesov SR,

     ako ste možno zaznamenali, v poslednom období sa množia prípady, kedy sa práve vďaka rezortu životného prostredia otvárajú možnosti zasahovať aj v chránených územiach s najprísnejším režimom ochrany, alebo v chránených územiach, kde je ochrana prírody v zmysle logiky veci i znenia zákona nadradená nad ostatné činnosti. Poslanie a zmysel najprísnejšie chránených území prírody v prirodzených lesných ekosystémoch tkvie práve v trvalosti režimu nezasahovania.

 

 

      S hlbokým znepokojením zisťujeme, že k ďalšiemu takémuto protiprírodnému rozhodnutiu Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky došlo aj v prípade Národnej prírodnej rezervácie Zadná Poľana. Ako pri predchádzajúcich rozhodnutiach rezortu životného prostredia z posledného obdobia, tak aj v tomto prípade bolo rozhodnutie prijaté
- bez verejnej diskusie,
- bez využitia odborných a vedeckých kapacít, ktoré sa dlhodobo zaoberajú výskumami v tomto chránenom území,
- v rozpore s odbornými stanoviskami odborných organizácií, ktoré sú na tento účel zriadené rezortom životného prostredia,
- dokonca aj v protiklade k rozhodnutiam nižších orgánov štátnej správy,
- a nakoniec aj bez upovedomenia organizácií, ktoré zákonným spôsobom požiadali o upovedomovanie v prípade takýchto konaní.


    Sme toho názoru, že pri prijímaní tohto rozhodnutia boli porušené viaceré ustanovenia zákona o ochrane prírody, správneho poriadku a zákona o lesoch. Rozhodnutie nie je podložené relevantnými odbornými argumentami, a sú v ňom hrubé odborné chyby a nezrovnalosti. Najviac nás však znepokojuje, že takýmito rozhodnutiami rezortu životného prostredia sa prehlbuje morálny, etický a profesný úpadok v ochrane prírodného dedičstva na Slovensku a umožňuje sa jeho hrubá fyzická devastácia až likvidácia.


    Naplnením tohto rozhodnutia by okrem vyššie spomínaných dôsledkov došlo aj k prerušeniu kontinuity vedeckých výskumov, ktoré v tomto území dlhodobo prebiehajú. Za všetky spomenieme výskum pralesov Slovenska, ktorý tu prebieha od roku 1974. Rozhodnúť o zasahovaní v takomto vedecko-výskumnom objekte bez diskusie s vedeckými pracovníkmi, ktorí tu vykonávajú dlhodobé výskumy významom presahujúce hranice nášho štátu a časové obdobie jednej generácie, považujeme za hrubé zneváženie práce niekoľkých generácií prírodovedeckých i lesníckych bádateľov na Slovensku.


Žiadame Vás, vážený pán minister životného prostredia, ako aj Vás, vážený pán minister pôdohospodárstva a Vás, pán generálny riaditeľ Lesov SR, aby ste váhou svojej autority pomohli zamedziť vykonanie tohto rozhodnutia, ktoré by malo za následok nenávratné škody na cennom prírodnom dedičstve Slovenska, na zdrojoch vedeckého poznania a morálke našej spoločnosti. Žiadame Vás, pán minister životného prostredia, aby ste iniciovali preskúmanie tohto rozhodnutia s využitím odborných a vedeckých kapacít z oblasti prírodných vied.

Stanoviská dole podpísaných osôb sa nemusia zhodovať s oficiálnym stanoviskom ich pracoviska.


164 vedeckých a odborných pracovníkov z oblasti ekológie, lesníctva, zoológie, botaniky, environmentalistiky, krajinárstva a ďalších prírodných vied
 
Mgr. Slavomír Adamčík, PhD. mykológ Botanický ústav SAV
Ing. Eduard Apfel lesník Lesy Mesta Banská Bystrica
Ing. Mária Apfelová zoológ Správa NP Veľká Fatra, momentálne na materskej dovolenke
Jaroslav Babic lesník/strážca býv. pracovník Správy CHKO Poľana
RNDr. Peter Bačkor , PhD. zoológ Katedra biológie a ekológie, UMB, B. Bystrica
Ing. Erik Baláž ekológ Lesoochranárske zoskupenie VLK
Ing. Peter Baláž, PhD. lesník býv. vedecko-výskumný pracovník NLC
Mgr. Milan Barlog botanik Správa NP Slovenský raj
Ing. Slavka Belánová botanik Správa NP Muránska planina
Ing. Stanislav Benedikt entomológ Česká společnost entomologická
RNDr. Alena Benová biológ 
RNDr. Dana Bernátová, CSc. botanik Botanická záhrada UK Blatnica
Ing. Dušan Bevilaqua environmentalista Prognostický ústav SAV Bratislava
RNDr. Svatopluk Bílý, CSc. entomológ dlouholetý předseda ČSE, pracovník katedry ochrany lesa a myslivosti při ČZU
Mgr. Tomáš Blaškovič ochranársky manažér SOS/BirdLife Slovensko
Ing. Lesanka Blažencová ekológ Združenie Slatinka
Ing. Miroslav Blaženec, PhD. ekológ Ústav ekológie lesa SAV, Zvolen
MVDr. Jaromír Bláha veterinární lékař a ekolog Hnutí DUHA - FoE ČR
Ing. Kateřina Bláhová entomológ Entomologický ústav, Biologické centrum AV ČR České Budějovice
RNDr. Mirko Bohuš, PhD. ekológ - ornitológ a ekosozológ Katedra ekosozológie a fyziotaktiky, PríF UK
Mgr. Marián Buday environmentalista bývalý riaditeľ RCOP v Prešove
MUDr. Igor Bukovský, PhD. lekár Ambulancia klinickej výživy
Ing. Martin Ceľuch, PhD. zoológ a lesník Spoločnosť pre ochranu netopierov
Ing. Milan Danko lesník byv. Lesník Správy NAPANT
Dr. Alžbeta Darolová, CSc. zoológ Ústav zoologie SAV
Mgr. Miroslav Demko ornitológ SOS/BirdLife Slovensko
RNDr. Daniel Dítě, Phd. botanik Botanický ústav SAV
RNDr. Petr Dolezal, PhD. ekofyziolog hmyzu Entomologicky ustav BC AV CR, v.v.i. a Prirodovedecka fakulta JU
Ing. Tomáš Dražil, PhD. lesník Správa NP Slovenský raj
Mgr. Jozef Fiala ekológ a biológ Lesoochranárske zoskupenie VLK
Mgr. Martin Fikáček entomológ Národní muzeum, ent. odd. Praha
Mgr. Dobromil Galvánek botanik DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie
RNDr. Juraj Galvánek geológ 
Ing. Peter Glončák, PhD. fytocenológ Katedra fytológie LF TU Zvolen
RNDr. Kornélia Goliášová, CSc. botanik Botanický ústav SAV
Mgr. Anna Guttová, PhD. lichenológ Botanický ústav SAV
Mgr. Katarína Hegedüšová, PhD. botanik Botanický ústav SAV
Ing. Peter Hollý lesník Správa CHKO Malé Karpaty
Prof. RNDr. Mikuláš Huba, CSc. geograf a environmentalista Geografický ústav SAV
PhDr. Miroslav Hudec předseda regionální pobočky Společnost pro trvale udržitelný život
Ing. Martina Hudecová ekológ býv. pracovník Správy TANAP
Jozef Chavko ornitológ Ochrana dravcov na Slovensku (RPS)
Mgr. Milan Chrenko environmentalista 
Mgr. Monika Chrenková environmentalista DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie
Mgr. Barbara Immerová ekológ DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie
Ing. Peter Jakubčo lesník býv. pracovník Správy NP Muránska planina
Ing. Rastislav Jakuš, PhD. špecialista na podkôrny hmyz Ústav ekológie lesa SAV
Mgr. Milan Janák zoológ DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie
Mgr. David Jandzík zoológ Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
RNDr. Ivan Jarolímek, Csc. botanik Botanický ústav SAV
Ing. Marián Jasík lesník, koordinátor projektu ochrana pralesov Slovenska FSC Slovensko, býv. Riaditeľ Správy NAPANT
Mgr. Martin Just environmentalista o.z. Biokontakt Brno
Ing. Karol Kaliský lesník býv. pracovník Správy TANAP
Ing. Miroslav Kaliský ml. lesník býv. pracovník Správy NAPANT
Mgr. Peter Kaňuch, PhD. ekológ Ústav ekológie lesa SAV
Ludvík Kašpar entomológ o.z. Českolipští entomológové
Mgr. Hana Kautmanová biológ/genetik doktorand na Max F. Perutz Laboratories, Vienna 
RNDr.Ivona Kautmanová mykológ Prírodovedné múzeum - SNM Bratislava
Ing. Vladimír Kĺč dendrológ Správa PIENAP
RNDr. Ján Kliment, CSc. botanik Botanická záhrada UK Blatnica
Ing. Rudolf Kmeco entomológ člen České společnsti entomologické
RNDr. Jaroslav Kocian geograf Oravské múzeum Dolný Kubín
prof. RNDr. Ľudovít Kocian, CSc. zoológ Prirodovedecka fakulta UK
Bratislava
RNDr. Elena Kocianová, DrSc. virológ Virologický ústav SAV Bratislava
Ing. Dáša Kočvarová ekológ Priatelia Zeme-CEPA
Mgr. Vladislav Kolarčik ekológ Botanický ústav SAV
Mgr. Tomáš Kopecký entomológ EKOENTO ČR - The Association of the applied ecology
Mgr. Martina Kosorínová botanik a krajinár Správa CHKO Záhorie
Ing. Martin Kostra zoológ Správa CHKO Strážovské vrchy
Ing. Pavol Kostúr lesník OÚŽP v Banskej Bystrici
Mgr. Andrej Kovarik environmentalista BROZ
Doc. RNDr. Vladimír Kováč, CSc. hydrobiológ Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Prof. RNDr. Mária Kozová, CSc. environmentalista Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
RNDr. Anton Krištín, DrSc. zoológ Ústav ekológie lesa SAV
RNDr. Ján Krištofík, CSc. zoológ Ústav zoológie SAV Bratislava
prof. RNDr Vlastimil Křivan, CSc. ekológ vedúci oddelenia teoretickej ekológie, Biologické centrum AV ČR
doc. Ing. Eva Križová, PhD. fytocenológ Katedra fytológie LF TU vo Zvolene
doc. PhDr. Kristína Krnová, CSc. vysokoškolský učiteľ (literárna veda) Fakulta humanitných vied UMB
Mgr. Jarmila Krojerová, PhD. zoológ Ústav biologie obratlovců AV ČR Brno
RNDr. Anna Kubínska, CSc. botanik Botanický ústav SAV
Mgr. Peter Kučera botanik Botanická záhrada UK Blatnica
Ing. Ján Kukla, CSc. geobiocenológ Ústav ekológie lesa SAV Zvolen
RNDr. Ján Kulfan, CSc. zoológ Ústav ekológie lesa SAV Zvolen
doc. Ing. Vladimír Kunca, PhD. lesnícky ekológ FEE TU vo Zvolene
Mgr. Rastislav Lasák ekológ, GIS/DB expert DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie
RNDr. Anna Lepšová, CSc. mykológ Výzkum a vývoj v oboru přírodních věd, mykologie, fytopatologie a ekologie lesa
Ing. Marek Leskovjansky lesník Správa NP Slovenský raj
RNDr. Mgr.theol. Dominik Roman Letz, PhD. botanik a kňaz Botanický ústav SAV
Mgr. Juraj Lieskovský, PhD. ekológ Ústav krajinnej ekológie SAV 
RNDr. Jiří Liška, CSc. botanik Botanický ústav AV ČR, Průhonice
Mgr. Pavol Littera ekológ doktor. št. odb. ochrana prírody a krajiny, prac. Geologický úst. DŠ Bratislava
RNDr. Jozef Lukáš, CSc. zoológ Prírodovedecká fakulta UK v Bratislave
Ing. Vieroslava Ľuptáková záhradný a krajinársky architekt 
Bc. Petr Machálek riaditeľ Hnutí DUHA - Friends of the Earth CR
Ing. Dagmar Macková poľnohospodár doktorand na Katedre ekológie PU v Prešove
Ing. Boris Maderič ornitológ Ochrana dravcov na Slovensku (RPS)
Ing. Blanka Maňkovská, DrSc. ekológ STUŽ, pobočka Zvolen
Prof. RNDr. Karol Marhold, CSc. botanik Botanický ústav SAV
Ing. Pavol Mathé lesník býv. pracovník Správy NAPANT
Richard Medal štatutár Centrum environment. aktivít Trenčín
Ing. Pavel Mezei lesník doktorand TU Zvolen
Ing. Henrich Mičko lesník Správa CHKO Východné Karpaty
Mgr. Peter Mikulíček, PhD. zoológ Katedra zoológie, PríF UK Bratislava
RNDr. Andrej Mock, PhD. zoológ Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach
Ing. Stanislav Motyčka správca databáz ŠOP SR Banská Bystrica, pracovisko Revúca
Mgr. Stanislav Očka botanik SNM - Múzeum A. Kmeťa v Martine
Ing. Tomáš Olšovský, PhD. ekológ a entomológ Správa CHKO Záhorie
Ing. Róbert Oružinský lesník a ekológ býv. pracovník MŽP SR a ŠOP SR
MVDr. Samuel Pačenovský ornitológ SOS/BirdLife Slovensko
Mgr. Rudolf Pado predseda OZ TATRY
doc. RNDr. Panigaj, CSc. entomológ Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice
Mgr. Marián Perný, PhD. botanik Botanický ústav SAV
Ing. Pavol Polák odborník na ekológiu lesa DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie
Ing. Anton Potaš krajinár 
Mgr. Václav Pouska mykológ Přírodovědecká fakulta Jihočeské univerzity
Prof. RNDr. Karel Prach, CSc. geobotanik Přírodovědecká fakulta JU Č. Budějovice a Botanický ústav AV ČR
Mgr. Peter Puchala, PhD. zoológ Správa CHKO Malé Karpaty
Ing. Matej Repel, PhD. lesník, zoológ ŠOP SR
Mgr. Jozef Ridzoň ornitológ, environmentalista SOS/BirdLife Slovensko
Mgr. Ján Ripka botanik DAPHNE - Inštitút aplikovanej ekológie
Ing. Ladislav Roller, PhD. zoológ Zoologický ústav, SAV, Bratislava
RNDr. Vlastimil Růžička, CSc. zoológ Biologické centrum AV ČR, České Budějovice
Mgr. Rastislav Rybanič environmentalista BirdLife International
Mgr. Jana Rybaničová, PhD. ekológ 
RNDr. Jiří Řehounek entomológ Calla - Sdružení pro záchranu prostředí
Ing. Peter Sabo, CSc. enviromentalista Ústav vedy a výskumu UMB v Banskej Bystrici
Ing. Martin Sárossy, PhD. ornitológ SOS/BirdLife Slovensko
Prof. RNDr. František Sehnal, CSc. riaditeľ Biologické centrum AV ČR v Českých Budějovicích
Ing.Lucia Sibilová krajinár Správa NP Malá Fatra
RNDr. Jiří Skuhrovec, PhD. entomológ Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha
Mgr. Marek Slovák botanik Botanický ústav SAV
Ing. Jana Smreková ekológ býv. pracovník Správy TANAP
Dr. Petr Starý, DrSc. entomológ Entomologický ústav, Biologické centrum AV ČR České Budějovice
doc. Ing. Miroslav Svoboda, PhD. lesník Fakulta lesnická a dřevařská, Česká zemědělská univerzita v Praze
Ing. Štefan Szabó, PhD. environmentalista OZ SOSNA
RNDr. Jozef Šibík PhD. botanik Botanický ústav SAV
RNDr. Ivana Šibíková botanik Botanický ústav SAV
RNDr. Barbora Šingliarová botanik Botanický ústav SAV
Ing. Želmíra Šípková botanik European Topic Centre on Biological Diversity, Paris, France
RNDr. Helena Šípošová CSc. botanik Botanický ústav SAV
Ing. Jana Šmídtová environmentalistka Správa NP Muránska planina
Prof. RNDr. Jozef Šteffek, CSc. ekológ FEE TU Zvolen a Ústav ekológie lesa SAV
Ing. Ladislav Štrupl lesník Správa CHKO Záhorie
RNDr. Petr Švácha, CSc. entomológ Entomologický ústav, Biologické centrum AV ČR České Budějovice
Ing. Petra Tajbošová ekológ/krajinár 
Mgr. Jozef Tomeček zoológ Správa CHKO Záhorie, t. č. na rodičovskej dovolenke
Ing. Ján Topercer, CSc. ekológ Botanická záhrada UK Blatnica
Mgr. Katarína Tuhárska, PhD. krajinný ekológ OZ Pangaea
RNDr. Ingrid Turisová botanik Fakulta prírodných vied UMB
Ing. Juraj Tužinský lesník FSC Slovensko
RNDr. Marcel Uhrin, PhD. zoológ Prírodovedecká fakulta UPJŠ Košice
Ing. Karol Ujházy, PhD. fytocenológ Lesnícka fakulta TU vo Zvolene
Ing. Peter Urban, PhD. zoológ a ekológ Fakulta prírodných vied UMB
RNDr. Milan Valachovič, CSc. botanik Botanický ústav SAV
Ing. Tomáš Vančura lesník bývalý riaditeľ Správy TANAP
Ing. Jiří Vávra entomológ Entomologické oddělení Ostravského muzea
RNDr. Mojmír Vlašín zoológ a ekológ Ekologický institut Veronica
PaeDr.Dobroslav Vongrej ekológ býv. pracovník Správy CHKO Záhorie, t.č. na dôchodku
Mgr. Imrich Vozár právnik býv. pracovník odb. ochrany prírody MŽP SR
Peter Vrlík ornitológ dlhoročný strážca Správa NAPANT
Ing. Juraj Vysoký lesník, výkonný riaditeľ FSC Slovensko
Ing. Peter Zach, CSc. ekológ, zoológ, entomológ Ústav ekologie lesa SAV
RNDr. Katarína Zlochová,CSc. biológ BREH
RNDr. Dušan Žitňan, CSc. zoológ Ústav zoológie SAV Bratislava

Príloha č.2: Fotografická príloha

Fotografie je možné v plnom rozlíšení stiahnuť z web stránky: http://www.ekoforum.sk/Members/palipolak/npr-zadna-polana/, bezplatne so zachovaním autorstva fotografií.
Autor: Pavol Polák, 2009

 NPR Zadná Poľana 1

 Pohľad na centrálnu časť NPR Zadná Poľana, kde bola povolená ťažba dreva
Autor: Pavol Polák, 2009

 

NPR Zadná Poľana 3

Prirodzená obnova smreka obyčajného na mŕtvom dreve v NPR Zadná Poľna

Autor: Pavol Polák, 2009

NPR Zadná Poľana 4

Prirodzená obnova smreka obyčajného na mŕtvom dreve v NPR Zadná Poľna
Autor: Pavol Polák, 2009

 

NPR Zadná Poľana 2

Prirodzená obnova smreka obyčajného na mŕtvom dreve v NPR Zadná Poľna
Autor: Pavol Polák, 2009

NPR Zadná Poľana 5

Interiér lesa s pralesovitou štruktúrou v NPR Zadná Poľana

Fotografie je možné v plnom rozlíšení stiahnuť z web stránky:  http://www.ekoforum.sk/Members/palipolak/npr-zadna-polana/, bezplatne so zachovaním autorstva fotografií.


 

« Jún 2018 »
Jún
PoUtStŠtPiaSoNe
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930
Pripomienku doteraz podporili:

954 signatures so far

Latest signatures

 • rastislav sloboda, partizanske
 • Marián Szabó, Vyšný Medzev časť Lucia Baňa
 • Mgr. art. Peter Gála, Myjava
 • Lucia Strelková, Topoľčany
 • Dušan Schnierer, Horná Seč
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Sign our petition

977 signatures so far

Latest signatures

 • Lucia Strelková,Topoľčany
 • Karol Kováč,Žitavany
 • Katarína Šimončičová,Bratislava
 • Viera Kováčová,Vlachovo
 • Matej Ružinský,Lučenec
See all signatures

Ďakujeme za podporu.

Podporte petíciu

3518 signatures so far

Latest signatures

 • Július,Oláh,Bratislava
 • Erik,Bátora,Komárno
 • Silvia,Kontírová,Bratislava
 • Ivan,Masaryk,Žilina
 • Michal,Rozsíval,Nitra
See all signatures

Hromadnú pripomienku VIA IURIS k novele stavebného zákona podporili:

Signatári hromadnej pripomienky Vodný plán - Slatinka

1043 signatures so far

Latest signatures

 • JimmiXzSq YNckixRxxUSBuXbXHVG, New York
 • Barnypok VVfemxjlTnVHIV, New York
 • Barnypok wFWWLvgVpYHes, New York
 • JimmiXS zMQGDdRQbN, New York
 • Eva Sarkoziova, Bratislava
See all signatures

Pripomienka verejnosti k Vodnému plánu Slovenska - podáva Združenie Slatinka

Signatári hromadnej pripomienky Vodný plán - rybári

1206 signatures so far

Latest signatures

 • Jana Lorinczová, Bratislava
 • Pavol Mikloš, Bratislava
 • JimmiXzSq MckMzlacPSII, New York
 • Tomáš Maslen, Žarnovica
 • Eva Maslenova, Žarnovica
See all signatures

Pripomienka verejnosti k Vodnému plánu Slovenska - podáva Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina

Sign our petition

6756 signatures so far

Latest signatures

 • Tomáš Vescak, Kosice,
 • Tomas Vescak, Kosice,
 • Peter Benco, Bratislava,
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Petícia za ochranu lesov na území Bratislavy

1081 signatures so far

Latest signatures

 • Andrea Golianová, Bratislava,
 • Július Oláh, Bratislava,
 • Rastislav Šutta, Bratislava,
 • Ľubor Maťátko, Borinka,
 • Milan Brach, Bratislava,
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Podpíšte aj vy hromadnú pripomienku Poloniny!

2487 signatures so far

Latest signatures

 • Andrea Martinkova, Beluša
 • Matej Lančarič, Trnava
 • Katarína Šestáková, Trnava 5
 • Iveta Zvarová, Banská Štiavnica
 • Ivan Mahdik, Brno
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku LZ VLK pre ochranu Polonín!

Pripomienka Slatinka - Verejné práce

829 signatures so far

Latest signatures

 • Lucia Krištofíková,Trnava
 • Dušan Bevilaqua,Spišská Nová Ves
 • Dušan Bevilaqua,Spišská Nová Ves
 • Michal Oravec,Bratislava
 • Martina Vajdova,Bratislava
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku združenia Slatinka

Hromadná pripomienka k zákonu EIA

926 signatures so far

Latest signatures

 • Tatiana Arbe, Bratislava 5
 • Mária Pavlovská, Smilno
 • milos kucsera, košice
 • Štefan Klimčo mladší, Kapušany pri Prešove
 • Peter Droblienka, Raslavice
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku združenia AROPANE k zákonu EIA

Petícia tunel Korbeľka

3489 signatures so far

Latest signatures

 • Ján B., Košice
 • Mária P., Podolinec
 • kokot t., blatnica
 • kokot t., blatnica
 • kokot t., blatnica
See all signatures

Podporte petíciu za urýchlenie výstavby diaľnice medzi Bratislavou a Košicami

Podporte pripomienku k novele EIA!

2376 signatures so far

Latest signatures

 • Július Oláh, Bratislava
 • Matin Slenker, Spišská Nová Ves
 • Lucia Strelková, Topoľčany
 • Romana Uhrinová, Revúca
 • Matúš Hamza, Svit
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku VIA IURIS k novele zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie!

Podporte petíciu BIOMASA!

1381 signatures so far

Latest signatures

 • Katarína Ballayová,
 • Renata Puterova, Handlova
 • Pavol Putera, Handlova
 • Jarmila Puterova, Opatovce nad Nitrou
 • Sandra KADAROVA, Opatovce nad Nitrou
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Podporte hromadnú pripomienku k MVE

2054 signatures so far

Latest signatures

 • Tomáš Mačák, Skalica
 • Andrej Somora, Bratislava
 • Linda Hauerová, Bratislava
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Hromadná pripomienka BIOPALIVÁ

1370 signatures so far

Latest signatures

 • Lenka Ocetová, Hrádok,
 • Tomáš Šelenk, Ploské,
 • Branislav Košťálik, Podhorany,
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku LZ VLK

Hromadná pripomienka k vodnému zákonu

797 signatures so far

Latest signatures

 • Dagmar Tinková, Borinka
 • Stanislav Tinka, Borinka
 • Ján Belák, Košice
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku k vodnému zákonu

Podporte hromadnú pripomienku - lesy UNESCO

11684 signatures so far

Latest signatures

 • Tereza Kvasničková, Kraslice
 • Peter Straka, Bratislava
 • Veronika Schejbalova, Bratislava
 • Marta Hossainova, Presov
 • Marek Tinka, Borinka
See all signatures

Hromadná pripomienka lesy UNESCO

Zachráňme Čergov

10511 signatures so far

Latest signatures

 • Michal Demčak, Vranov nad Toplou
 • Michal Demčak, Vranov nad Toplou
 • Michal Demčak, Vranov nad Toplou
 • Andrea Golianova, Bratislava
 • Branislav Ivan, Bratislava
See all signatures

${sender_first} ${sender_last}, ${sender_city}

Hromadná pripomienka Rybársky zákon

932 signatures so far

Latest signatures

 • Andrej Somora, Bratislava
 • Maroš Mičenec, Divina
 • Ján Laco, Ružomberok
 • Branislav Heriban, Bratislava
 • ANNA BALLONOVÁ, KOŠICE
See all signatures

${sender_first} ${sender_last}, ${sender_city}

Hromadná pripomienka "Spojená Bratislava"

747 signatures so far

Latest signatures

 • Konštantín Rosina, Trnava
 • Miloš Haraslín, Bratislava
 • Miroslav Ježek, Bratislava
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Hromadná pripomienka SUCHO

754 signatures so far

Latest signatures

 • Viktor Rácz, Prievidza
 • Dagmar Tinková, Borinka
 • Stanislav Tinka, Borinka
See all signatures

Hromadná pripomienka SUCHO

Sign our petition

4041 signatures so far

Latest signatures

 • Ružena juricova, BRATISLAVA
 • Nadežda Holubová, Bratislava Petržalka
 • Beata Novomeská, Bratislava
 • Ivan Bartík, Zvolen
 • Gabriel Izsák, Dunajská Streda
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Sign our petition

426 signatures so far

Latest signatures

 • Elena Strapková Boydová, Cigeľ
 • Michal Mašek, Bratislava
 • Stanislav Kosut, Budmerice
 • Ján Ďurčo, Opatovce nad/Nitrou
 • Dionyz Schuhtancz, Prievidza
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Sign our petition

561 signatures so far

Latest signatures

 • Marián Kofrit, Poluvsie
 • Ľubomír Madaj, Ráztočno
 • Milan Kerata, Chrenovec-Brusno
 • Kornelia Gážiková, Lehota pod Vtáčnikom
 • Pavel Rosa, Bratislava
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Podporte petíciu SLOVNAFT

967 signatures so far

Latest signatures

 • Katarína Behúňová, Bratislava
 • Igor Bukový, Šaľa
 • Petra Šeligová, Bratislava-Rusovce
See all signatures

Podporte Petíciu obyvateľov bývajúcich v okolí Slovnaftu, ktorí sú priamo dotknutí neustálym hlukom a zápachom zo Slovnaftu!

Podporte petíciu za vytvorenie nového parku v Petržalke

226 signatures so far

Latest signatures

 • Denisa Baxova, Bratislava
 • Vladimír Nemec, Bratislava
 • Alžbeta Šimovičová, Zamarovce
 • Jana Badidová, Bratislava
 • Ján Badida, Bratislava
See all signatures

Podporte petíciu za vytvorenie nového parku v Petržalke