Osobné nástroje
Nachádzate sa tu: Titulná stránka / Tlačové správy / NIE súčasnému vývozu a privatizácii pitnej vody Slovenska!
Navigácia
Prihlásiť sa


Nemáte prístup k Vášmu heslu?
 

NIE súčasnému vývozu a privatizácii pitnej vody Slovenska!

[2014-06-26] Tlačová správa siete environmentálnych mimovládnych organizácií EKOFÓRUM

Takmer pred rokom zverejnilo ministerstvo životného prostredia SR návrh novely zákona o vodách. K návrhu uplatnila zásadné pripomienky, okrem iných subjektov, aj verejnosť. Hromadnú pripomienku požadujúcu vylúčiť z návrhu nové ustanovenia o postupe pri vývoze pitnej vody do zahraničia podporilo viac ako 1200 občanov. Požiadavka však nebola akceptovaná a návrh predpisu pred niekoľkými týždňami aj s rozporom schválila vláda SR. Medzitým sa počet podporovateľov pripomienky zvýšil nad 50 000 občanov.

Ekofórum vyjadruje podporu autorom hromadnej pripomienky a žiada Ministerstvo životného prostredia SR, aby z návrhu novely zákona o vodách vylúčilo predmetné ustanovenia o postupe vývozu pitnej vody. Možnosť a postup pre vývoz pitnej vody do zahraničia je možné do prípadnej ďalšej novely vodného zákona zaviesť až po otvorených konzultáciách a širokej verejnej diskusii.. To však musí byť podmienené a podložené objektívnymi komplexnými analýzami o aktuálnom a budúcom stave kvality a kvantity pitnej vody na Slovensku, ktoré budú definovať „voľné“ kapacity vody pre daný región v danom čase. Pred akýmkoľvek zámerom vývozu pitnej vody musí štát zabezpečiť dostatok kvalitnej pitnej vody v regiónoch Slovenska, kde chýba. Tieto body, vrátane opatrení zameraných na ochranu zdrojov a úspory vo využívaní pitnej vody musia byť rozpracované v strategickom dokumente o manažmente pitnej vody v SR, ktorý prejde širokou verejnou diskusiou a procesom SEA. V prípade vývozu musí byť zisk príjmom verejného rozpočtu SR,  viazaný na podporu opatrení zvyšujúcich stabilitu a kvalitu vodných zdrojov v SR, ako aj ich komplexný monitoring.

Do ukončenia verejnej diskusie a schválenia strategického dokumentu o manažmente pitnej vody v SR žiadame vyhlásiť dočasné moratórium na prepravu, prevod či iný vývoz pitnej vody do zahraničia.

K týmto požiadavkám nás vedie niekoľko zásadných dôvodov.

1) Pitná voda je dedičstvo, nie tovar ani komerčný výrobok.

Návrh novely vodného zákona zavádza možnosť a postup, ako vyvážať vodu do zahraničia, akoby to bol obchodný tovar. Voda je pritom prírodným zdrojom, ktorý aj naša ústava definuje ako „spoločné vlastníctvo občanov“. Rámcová smernica EÚ o vode, ktorú musí aj Slovensko rešpektovať, priamo určuje, že „voda nie je komerčný výrobok ako iné výrobky, ale skôr dedičstvo, ktoré je treba chrániť, brániť a nakladať s ním ako takým“. A v reakcii na nedávnu úspešnú vyše 1,6-miliónovú občiansku petíciu aj Európska komisia oficiálne zdôrazňuje, že voda nie je tovarom.

Máme za to, že súčasný zákon dostatočne chráni vodu pred jej vývozom do zahraničia. Z tohto hľadiska ho nebolo treba meniť. Nakladať s vodou bolo možné len so súhlasom špeciálneho štátneho orgánu a štátne orgány smú robiť výslovne len to, čo im povoľujú zákony, takže doteraz sa nemohla žiadna voda zo Slovenska vyvážať. O tom svedčí aj fakt, že sa nikdy v histórii ani nevyviezla – to priznáva aj ministerstvo. Toto by však novela zmenila: po novom by vývoz vody mohla na návrh ministerstva životného prostredia schváliť samotná vláda, dokonca aj bez prijatia uznesenia. Ak vláde naozaj ide o sprísnenie ochrany vody na Slovensku, ako dnes tvrdí, môže explicitne do zákona zaviesť formuláciu, že vývoz vody za komerčným účelom sa zakazuje. Má na to plné právo aj z pohľadu legislatívy EÚ.

2) Ochranu zdrojov pitnej vody musíme sprísniť, nie oslabiť!

Voda je síce obnoviteľný zdroj, čo vyplýva z jej kolobehu v prírode, no s pitnou vodou je to už zložitejšie. Najmä keď si ju sami masívne znečisťujeme toxickými látkami z priemyslu či poľnohospodárstva, ktoré do podzemných vôd sústavne prenikajú a v dôsledku klimatických zmien klesá využiteľné množstvo aj zdroje pitnej vody. Predstavu zabezpečenia dostatku pitnej vody výlučne výstavbou povrchových veľkokapacitných zdrojov odmietame ako technicky a finančne dlhodobo neudržateľnú.

Napriek všetkým programom monitoringu a sledovania kvality vôd v SR nie sú k dispozícii presné údaje o využiteľných zdrojoch podzemnej vody, chýbajú komplexné analýzy jej kvality, či vývoja  znečistenia vôd vzhľadom na minulú a súčasnú poľnohospodársku činnosť, resp. iné zdroje znečistenia a aktivity využívania krajiny na Slovensku. Nemáme presné analýzy, ako budú dotknuté zdroje podzemnej vody v dôsledku realizácie rôznych infraštruktúrnych projektov aj v zraniteľných oblastiach (Žitný ostrov, inundačné územia riek a pod.). Ukazuje sa, že vodná bilancia nezohľadňuje predpokladané poklesy množstiev vody v dôsledku klimatických zmien, nevyhovujúcu kvalitu zdrojov ani ich ohrozenie, nemáme prehľad o „čiernych odberoch“. Práve v tejto súvislosti sa v novom Operačnom programe Kvalita životného prostredia na r. 2014 – 2020 uvádza, že doterajší hydrogeologický prieskum sa vykonával nerovnomerne, a preto je nutné investovať do zlepšenia preskúmania územia Slovenska a identifikovať zdroje pitnej vody.

Očakávame od Ministerstva životného prostredia SR, resp. iných relevantných rezortov (nar. Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR) systematickú podporu a presadzovanie opatrení tzv. zelenej infraštruktúry, ktoré majú vysoký potenciál zvýšiť ochranu vodných zdrojov na Slovensku. Očakávame cielené usmerňovanie všetkých subjektov pôsobiacich v poľnohospodárstve, lesníctve a manažmente krajiny, priemysle či prevádzke environmentálnej infraštruktúry, ktoré svojou činnosťou môžu ovplyvňovať kvalitu či kvantitu pitnej vody. V sektore pôdohospodárstva sú potrebné účinné opatrenia zabraňujúce znečisťovaniu vôd agrochemikáliami (pesticídy, dusičnany), minimalizujúce vodnú eróziu pôdy, zvyšujúce podiel organického uhlíka v pôde (humusové látky), podporujúce prevenciu a odstraňovanie zhutňovania pôdy. Pre systematické znižovanie znečisťovania vôd v SR je nevyhnutné zlepšiť monitoring kvality vôd a prísne aplikovať princíp „znečisťovateľ platí“. Očakávame tiež naštartovanie sanácie starých environmentálnych záťaží, o ktorých sa roky iba hovorí a ktoré sú hrozbou pre viaceré významné zdroje pitnej vody na Slovensku. Vo všetkých týchto oblastiach môžu byť nápomocné štrukturálne fondy Európskej únie (operačné programy 2014-2020), kde požadujeme dostatočnú alokáciu a ich transparentné ako aj efektívne využitie pre zabezpečenie potrebného množstva súčasných i budúcich zdrojov kvalitnej pitnej vody pre všetkých obyvateľov SR.

Ochrana vodných zdrojov sa musí cielene podporovať a presadzovať v súlade so strategickým materiálom Koncepciou na ochranu vodných zdrojov Európy – COM (2012) 673 zo 17. 12. 2012. Osobitne poukazujeme na opatrenia na zadržanie vody v krajine a prevod povrchového odtoku vody do vsaku všade tam, kde je to možné (vrátane urbanizovanej krajiny).

3) Žiadame systematickú a masívnu podporu pre úspory vody, nielen pitnej.

Slovensko dostatočne nevyužíva potenciál úspor pitnej aj úžitkovej vody. Luxus a plytvanie čistou pitnou vodou cez splachovanie v záchodoch, polievanie záhrad, komunikácií či úniky v rozvodoch musia skončiť čím skôr. Očakávame od štátnych orgánov, osobitne od ministerstva životného prostredia a ministerstva pôdohospodárstva, že konečne začnú podporovať, propagovať a presadzovať široko dostupné technické opatrenia na zadržiavanie dažďovej vody a jej používanie na splachovanie, polievanie, efektívne zavlažovanie a iné využívanie všade, kde je to možné. V urbanizovanom prostredí by sa mali opatreniami na úsporu vody prispôsobiť v prvom rade verejné budovy, vrátane škôl, sociálnych a zdravotníckych zariadení a verejné priestory v obciach.

Manažment dažďových vôd musí byť súčasťou územných plánov a rozvojových dokumentácií, pristúpiť sa musí aj k auditu jednotlivých plánovaných nových stavieb z hľadiska hospodárenia s vodou, obdobne ako je to pri energetických auditoch.

 

Kontaktné osoby:

Ing. Martina Barancová Paulíková, Združenie Slatinka, 0915 811 1950915 811 195 , slatinka@changenet.sk

Ing. Daniel Lešinský, Centrum pre trvalo - udržateľné alternatívy, 0905 581 0760905 581 076 , lesinsky@changenet.sk


Stanovisko bolo odsúhlasené štatutármi nasledovných mimovládnych organizácií:

 

Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy (CEPTA), Zvolen

Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, Bratislava,

Centrum environmentálnych aktivít, Trenčín

Dubnická Environmentálna Skupina, Dubnica nad Váhom

Klub Strážov, Považská Bystrica

Lesoochranárske zoskupenie Vlk, Tulčík

Nádej pre Sad Janka Kráľa, Bratislava

Občianske združenie TATRY, Liptovský Mikuláš

Priatelia Zeme – CEPA, Bratislava

Slovenská ornitologická spoločnosť / BirdLife Slovensko, Bratislava

SOSNA, Košice.

Spoločnosť na ochranu netopierov na Slovensku, Bardejov

VIA IURIS - CENTRUM PRE PRÁVA OBČANA, Pezinok

Združenie Slatinka, Zvolen

Živá planéta, Banská Bystrica

Free via Skype
« November 2018 »
November
PoUtStŠtPiaSoNe
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Pripomienku doteraz podporili:

955 signatures so far

Latest signatures

 • Ing Slavomir Ziak, Bernolákovo
 • rastislav sloboda, partizanske
 • Marián Szabó, Vyšný Medzev časť Lucia Baňa
 • Mgr. art. Peter Gála, Myjava
 • Lucia Strelková, Topoľčany
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Sign our petition

978 signatures so far

Latest signatures

 • Slavomir Ziak,Bernolákovo
 • Lucia Strelková,Topoľčany
 • Karol Kováč,Žitavany
 • Katarína Šimončičová,Bratislava
 • Viera Kováčová,Vlachovo
See all signatures

Ďakujeme za podporu.

Podporte petíciu

3518 signatures so far

Latest signatures

 • Július,Oláh,Bratislava
 • Erik,Bátora,Komárno
 • Silvia,Kontírová,Bratislava
 • Ivan,Masaryk,Žilina
 • Michal,Rozsíval,Nitra
See all signatures

Hromadnú pripomienku VIA IURIS k novele stavebného zákona podporili:

Signatári hromadnej pripomienky Vodný plán - Slatinka

1043 signatures so far

Latest signatures

 • JimmiXzSq YNckixRxxUSBuXbXHVG, New York
 • Barnypok VVfemxjlTnVHIV, New York
 • Barnypok wFWWLvgVpYHes, New York
 • JimmiXS zMQGDdRQbN, New York
 • Eva Sarkoziova, Bratislava
See all signatures

Pripomienka verejnosti k Vodnému plánu Slovenska - podáva Združenie Slatinka

Signatári hromadnej pripomienky Vodný plán - rybári

1206 signatures so far

Latest signatures

 • Jana Lorinczová, Bratislava
 • Pavol Mikloš, Bratislava
 • JimmiXzSq MckMzlacPSII, New York
 • Tomáš Maslen, Žarnovica
 • Eva Maslenova, Žarnovica
See all signatures

Pripomienka verejnosti k Vodnému plánu Slovenska - podáva Slovenský rybársky zväz - Rada Žilina

Sign our petition

6764 signatures so far

Latest signatures

 • Vladimír Hemala, Jalovec,
 • Alexander Račkovič, Sereď,
 • Eva Sušková, Galanta,
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Petícia za ochranu lesov na území Bratislavy

1084 signatures so far

Latest signatures

 • Samuel Juran, Bratislava,
 • Elena Kárová, Bratislava, -
 • Michal Vacho, Bratislava,
 • Andrea Golianová, Bratislava,
 • Július Oláh, Bratislava,
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Podpíšte aj vy hromadnú pripomienku Poloniny!

2489 signatures so far

Latest signatures

 • Marieta Senčarová, Košice
 • Slávka Svozilová, Košice
 • Andrea Martinkova, Beluša
 • Matej Lančarič, Trnava
 • Katarína Šestáková, Trnava 5
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku LZ VLK pre ochranu Polonín!

Pripomienka Slatinka - Verejné práce

829 signatures so far

Latest signatures

 • Lucia Krištofíková,Trnava
 • Dušan Bevilaqua,Spišská Nová Ves
 • Dušan Bevilaqua,Spišská Nová Ves
 • Michal Oravec,Bratislava
 • Martina Vajdova,Bratislava
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku združenia Slatinka

Hromadná pripomienka k zákonu EIA

926 signatures so far

Latest signatures

 • Tatiana Arbe, Bratislava 5
 • Mária Pavlovská, Smilno
 • milos kucsera, košice
 • Štefan Klimčo mladší, Kapušany pri Prešove
 • Peter Droblienka, Raslavice
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku združenia AROPANE k zákonu EIA

Petícia tunel Korbeľka

3489 signatures so far

Latest signatures

 • Ján B., Košice
 • Mária P., Podolinec
 • kokot t., blatnica
 • kokot t., blatnica
 • kokot t., blatnica
See all signatures

Podporte petíciu za urýchlenie výstavby diaľnice medzi Bratislavou a Košicami

Podporte pripomienku k novele EIA!

2376 signatures so far

Latest signatures

 • Július Oláh, Bratislava
 • Matin Slenker, Spišská Nová Ves
 • Lucia Strelková, Topoľčany
 • Romana Uhrinová, Revúca
 • Matúš Hamza, Svit
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku VIA IURIS k novele zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie!

Podporte petíciu BIOMASA!

1381 signatures so far

Latest signatures

 • Katarína Ballayová,
 • Renata Puterova, Handlova
 • Pavol Putera, Handlova
 • Jarmila Puterova, Opatovce nad Nitrou
 • Sandra KADAROVA, Opatovce nad Nitrou
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Podporte hromadnú pripomienku k MVE

2055 signatures so far

Latest signatures

 • Marián Zamborský, Dubovany
 • Tomáš Mačák, Skalica
 • Andrej Somora, Bratislava
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Hromadná pripomienka BIOPALIVÁ

1373 signatures so far

Latest signatures

 • Andrea Chabadová, Očová,
 • Marián Zamborský, Dubovany,
 • Peter Marek, Brezno,
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku LZ VLK

Hromadná pripomienka k vodnému zákonu

798 signatures so far

Latest signatures

 • Marián Zamborský, Dubovany
 • Dagmar Tinková, Borinka
 • Stanislav Tinka, Borinka
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku k vodnému zákonu

Podporte hromadnú pripomienku - lesy UNESCO

11692 signatures so far

Latest signatures

 • Darina Fabšičová, Brezová pod Bradlom
 • Ľubomír Kováč, Banská Bystrica
 • Eva Frančeková, Bratislava
 • Kazimír Sýkora, Bratislava
 • Slávka Svozilová, Košice
See all signatures

Hromadná pripomienka lesy UNESCO

Zachráňme Čergov

11750 signatures so far

Latest signatures

 • Mária Slušná, Lipany
 • Stanislav Pagurko, Sabinov
 • Kristína Gburová, Rokytov
 • Zlatica Beňová, Bratislava
 • Katarína Kuľhová, Suchá nad Parnou
See all signatures

${sender_first} ${sender_last}, ${sender_city}

Hromadná pripomienka Rybársky zákon

934 signatures so far

Latest signatures

 • Jena Šimková, Bratislava
 • Marián Zamborský, Dubovany
 • Andrej Somora, Bratislava
 • Maroš Mičenec, Divina
 • Ján Laco, Ružomberok
See all signatures

${sender_first} ${sender_last}, ${sender_city}

Hromadná pripomienka "Spojená Bratislava"

749 signatures so far

Latest signatures

 • Martin Dojcak, Bratislava
 • Marián Zamborský, Dubovany
 • Konštantín Rosina, Trnava
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Hromadná pripomienka SUCHO

755 signatures so far

Latest signatures

 • Marián Zamborský, Dubovany
 • Viktor Rácz, Prievidza
 • Dagmar Tinková, Borinka
See all signatures

Hromadná pripomienka SUCHO

Sign our petition

4210 signatures so far

Latest signatures

 • michal voronič, jablonec nad nisou
 • Michal Kalmár, Bratislava
 • Viera Bartová, Bratislava
 • Lukáš Skurka, Svätý Jur
 • Peter Nadányi, Bratislava
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Sign our petition

432 signatures so far

Latest signatures

 • zuzana kmetova, Lieskovec
 • Ivana Piatrová, Levice
 • Judix IorgYtpzPMPF, New York
 • Viktor Krajč, Brezno
 • Daniela Spetkova, Diviacka Nová Ves
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Sign our petition

892 signatures so far

Latest signatures

 • Viktória Pokorná, Slovenský Grob
 • Andrej Čierny, Banská Bystrica
 • Valéria Lapšanská, Košice
 • Radoslav Iždinský, Handlová
 • Michal Lindner, Bratislava
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Podporte petíciu SLOVNAFT

2083 signatures so far

Latest signatures

 • Martina Moravčíková, Vyhne
 • Petra Czannerová, Bratislava
 • Dagmar Struhárová, Bratislava
See all signatures

Podporte Petíciu obyvateľov bývajúcich v okolí Slovnaftu, ktorí sú priamo dotknutí neustálym hlukom a zápachom zo Slovnaftu!

Podporte petíciu za vytvorenie nového parku v Petržalke

491 signatures so far

Latest signatures

 • Gabriel Mrva, Bratislava
 • Maros Bednar, Bratislava
 • Bronislava Ďurechová, Rajec
 • Magdaléna Brngálová, Bratislava
 • Miloš Mačura, Bratislava
See all signatures

Podporte petíciu za vytvorenie nového parku v Petržalke

Hromadná pripomienka k zákonu o lesoch

3787 signatures so far

Latest signatures

 • Mária Dvorská, Bratislava
 • Renata Tothova, Bratislava
 • Rudolf Cáfal, Holíč
See all signatures

${sender_first} ${sender_last}, ${sender_city}

Zákon o lesoch - hromadná pripomienka LZ VLK

2339 signatures so far

Latest signatures

 • Martin Krakovský, Bardejov
 • zuzana kmetova, Lieskovec
 • Martin olejar, hertnik
 • Katarína Miesler, PLIESOVCE
 • Andrej Kovarik, Bratislava
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Envirostratégia

7905 signatures so far

Latest signatures

 • Eduard Ritok, Banská Bystrica
 • Matus Basista, Chorvátsky Grob
 • Rastislav Dobrovodský, Bratislava
 • Peter Čulák, Bardejov
 • Lenka Koišová, Bratislava
See all signatures

Podporte hromadnú pripomienku LZ VLK a Aropaňe!

HP - Zákon o ochrane prírody a krajiny

994 signatures so far

Latest signatures

 • Eva Oremusova, Banov
 • Iveta Vanova, Sliac
 • Renáta Porvazníková, Bratislava
 • Daniela Bolech Dobáková, Bratislava
 • Juraj Bielek, Rozhanovce
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

Návrh zákona o poľovníctve - signatári

697 signatures so far

Latest signatures

 • Alexander Kollár ml., Gbely 190/13
 • Kristína Ďuratná, Považská Bystrica
 • Monika Sharma, Zemberovce
 • Eva Kupecká, Malacky
 • Dorota Kavická, Bratislava
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'

HP - ZOPAK - 2018 (signatári)

704 signatures so far

Latest signatures

 • Peter Matejik, Budmerice
 • Alexander Kollár ml., Gbely
 • Miloš Danko, Tesárske Mlyňany
See all signatures

Petition the bad guys to stop doing bad things! By adding your name to our list, you'll be joining the growing chorus of good guys saying 'Enough's enough!'